Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΓΓ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΓΓ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΓΓ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

2 Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων

3 ΓΓ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Νέο Περιβάλλον (1)  Νέο ενιαίο κανονιστικό πλαίσιο: η ΕΑΑΔΗΣΥ (νέα ανεξάρτητη αρχή) καταθέτει τις επόμενες ημέρες σχέδιο νόμου ενοποίησης / κωδικοποίησης του συνολικού νομικού πλαισίου για τις Δημόσιες Συμβάσεις.  Νέος χάρτης Αναθετουσών Αρχών: αναγόρευση της ΓΓΕ και της ΕΠΥ σε Κεντρικές Αναθέτουσες Αρχές και ενοποίηση των κατακερματισμένων αρχών σε μεγαλύτερες ανά υπουργείο / περιφέρεια.

4 ΓΓ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Νέο Περιβάλλον (2)  Πλήρες Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (αποθετήριο διοικητικών αποφάσεων που σχετίζονται με τις Δημόσιες Συμβάσεις).  Διευρυμένη υποχρεωτική εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διαδικασίας για προϊόντα και υπηρεσίες (ψήφιση νόμου 4155/13 και σχετική ΥΑ).  Εθνικό Σχέδιο Εκπαίδευσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και Οικονομικούς Φορείς (ΕΚΔΔΑ).

5 ΓΓ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

6 Τι περιλαμβάνει το ΕΣΗΔΗΣ Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, το οποίο υποστηρίζει τη διενέργεια όλων των διαδικασιών των Δημοσίων Συμβάσεων με ηλεκτρονικό τρόπο Το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων το οποίο περιλαμβάνει στοιχεία όλων των δημοσίων συμβάσεων άνω των €1000 για προϊόντα, υπηρεσίες και δημόσια έργα, όλων των φορέων του Δημόσιου Τομέα

7 ΓΓ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Η ηλεκτρονική διαδικασία ανάθεσης και υλοποίησης μιας δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΠ Αναθέτουσες Αρχές Πριν την Ανάθεση Διαχείριση Συμβάσεων ΗλΠαραγγελία Τιμολόγηση Ηλ. Πληρωμή Μετά την Ανάθεση Προσδιορ ισμος αναγκών Σχεδια- σμός διαγωνι- σμών Ηλ. Δημοσιο ποίηση Ηλ.Υπο- βολή προσφορ ών Ηλ. Αξιολογ- Η.Κατακύ ρωση

8 ΓΓ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποθετήριο Διοικητικών Αποφάσεων ΟΛΩΝ των φορέων του Δημοσίου για προμήθειες, υπηρεσίες, δημόσια έργα προϋπολογισμού άνω των €1.000 Περιέχει: Αιτήματα Προκηρύξεις - Διακηρύξεις Υπογραφείσες συμβάσεις Εντολές πληρωμών  Ήδη υπόχρεοι όλοι οι φορείς από 05/2013

9 ΓΓ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

10 Ολοκληρωμένο Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ e-ΠΔΕ ΓΕΜΗ Ηλ. Τιμολόγηση Ηλ. Πληρωμές Ηλ. Δικαιοσύνη ERP ΓΛΚ Υποστηρικτές Συστήματα Μητρώο Δημ. Υπαλλήλων OAEE IKA TAXIS ΚΗΜΔΗΣ TED

11 ΓΓ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σταδιακή χρήση του Συστήματος Υποχρεωτική διενέργεια ηλεκτρονικών διαγωνισμών (για διαδικασίες προϋπολογισμού > € ) Συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών : Σταδιακά, όλοι οι φορείς του Δημόσιου Τομέα 01/07/2014 οι φορείς Κεντρικής Διοίκησης 01/10/2014 οι φορείς Γενικής Κυβέρνησης Συμβάσεις δημοσίων έργων: 01/01/2015

12 ΓΓ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μέχρι σήμερα χρήση Portal δημοσίων συμβάσεων (www.promitheus.gov.gr) Κατάρτιση ΕΠΠ 2013 και ΕΠΠ 2014 Κατάρτιση Προγράμματος Προμηθειών 2014 φορέων Υγείας Διαβουλεύσεις τεχνικών προδιαγραφών Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί για τρόφιμα του ΓΕΣ Δημοσίευση και διενέργεια ηλ. διαγωνισμών Καταχώρηση πλέον των εγγραφών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων Εξαγωγή και εκμετάλλευση συγκεντρωτικών δεδομένων δημοσίων συμβάσεων

13 ΓΓ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Νομικό πλαίσιο Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 120/Α/ ), όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20 του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/ ) Υπ.Απόφαση Π1/2390 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (ΦΕΚ 2677/Β/ ) Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων..» (ΦΕΚ 204/Α/ ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 10 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/ ) ΚΥΑ Π1/2380 «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» (ΦΕΚ 3400/Β/ )

14 ΓΓ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Οφέλη από τη λειτουργία του ΕΣΗΔΠ (1/2) Μείωση των δαπανών για τις δημόσιες συμβάσεις Μείωση κόστους και χρόνου διαδικασίας Μείωση κόστους συμμετοχής στους διαγωνισμούς για τις επιχειρήσεις Βελτίωση της διαφάνειας στις δημόσιες συμβάσεις Αύξηση της ανταγωνιστικότητας Βελτίωση της επικοινωνίας εμπλεκομένων.  Πληρέστερη πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο.  Ανοικτό σύστημα προσβάσιμο από όλους

15 ΓΓ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Οφέλη (2/2) Εκσυγχρονισμός της υφιστάμενης κατάστασης. Υποστήριξη, εφαρμογή και χρήση νέων μοντέλων και πρακτικών Ηλεκτρονικές δημοπρασίες Συμφωνίες πλαίσιο Ανταγωνιστικό διάλογο Δυναμικά Συστήματα Αγορών Διαχείριση Ηλεκτρονικών Καταλόγων Προϊόντων

16 ΓΓ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Προγραμ/σμός Προμηθειών (Ε.Π.Π) Προετοιμασία Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Εκτέλεση Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Σύναψη Συμβάσεων Εκτέλεση Συμβάσεων – Hλ. Τιμολόγηση Διαχείριση Προμηθευτών Δημοσίου Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Αναδόχους Απολογιστικά Στοιχεία Ε.Π.Π Στατιστική Ανάλυση Στοιχείων Προμηθειών- Επιχειρηματική Ευφυΐα (BI) Ηλεκτρονική Διαχείριση Εγγράφων Διαδικτυακή Πύλη και Πολύκαναλική Επικοινωνία Διαδικασίες προμηθειών Υπηρεσίες ΕΣΗΔΠ

17 ΓΓ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Προγραμ/σμό ς Προμηθειών (Ε.Π.Π) Προετοιμασία Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Εκτέλεση Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Σύναψη Συμβάσεων Εκτέλεση Συμβάσεων – Ηλ. Τιμολόγηση Καταχώρηση Αιτημάτων Προμηθειών από Φορείς του Δημοσίου. (Ηλεκτρονικές φόρμες, Τυποποιημένοι κωδικοί προϊόντων –CPV ) Υποβολή Αιτημάτων στην Γ.Γ.Ε προς Αξιολόγηση. (Ηλεκτρονική διαχείριση ροής εγκρίσεων, καταγραφή ιστορικού) Έγκριση Αιτημάτων Προμηθειών από Γ.Γ.Ε. Προγραμματισμός Προμηθειών Σύνταξη Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών

18 ΓΓ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Προγραμ/σμό ς Προμηθειών (Ε.Π.Π) Προετοιμασία Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Εκτέλεση Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Σύναψη Συμβάσεων Εκτέλεση Συμβάσεων – Ηλ. Τιμολόγηση Ομαδοποίηση Αιτημάτων Προμηθειών.Ηλεκτρονική Διαμόρφωση Διακήρυξης.Διαδικασίες Διαβούλευσης.Δημοσίευση στη Διαδικτυακή πύλη και Ενημέρωση ΕΕ. Προετοιμασία Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών

19 ΓΓ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Προγραμ/σμός Προμηθειών (Ε.Π.Π) Προετοιμασία Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Εκτέλεση Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Σύναψη Συμβάσεων Εκτέλεση Συμβάσεων – Ηλ. Τιμολόγηση Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής Προμηθευτή Δημοσίου.Πιστοποίηση και έγκριση εγγραφής από Γ.Γ.Ε.Εμπλουτισμός στοιχείων/δεδομένων προμηθευτή.Ηλεκτρονική Διαχείριση Δικαιολογητικών Δημιουργία και Συντήρηση Μητρώου Προμηθευτών Διαχείριση Προμηθευτών Δημοσίου Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Αναδόχους

20 ΓΓ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Προγραμ/σμός Προμηθειών (Ε.Π.Π) Προετοιμασία ηλεκτρονικών διαγωνισμών Εκτέλεση ηλεκτρονικώ ν διαγωνισμών Σύναψη συμβάσεων Εκτέλεση συμβάσεων – πληρωμές Υποβολή προσφορών. (Διαγωνισμοί, Ηλ. Δημοπρασίες, Συμφωνίες Πλαίσιο) Αξιολόγηση προσφορών. Ανάθεση. Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί & Δημοπρασίες (Auctions) Διαχείριση Ενστάσεων Ηλεκτρονική Διαχείριση Δικαιολογητικών

21 ΓΓ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Προγραμ/σμός Προμηθειών (Ε.Π.Π) Προετοιμασία ηλεκτρονικών διαγωνισμών Εκτέλεση ηλεκτρονικών διαγωνισμών Σύναψη συμβάσεων Εκτέλεση συμβάσεων – Ηλ. πληρωμές Ηλεκτρονική Σύνταξη Σύμβασης με Βάση τα Στοιχεία του Διαγωνισμού Έγκριση - Οριστικοποίηση Σύμβασης Σύναψη Σύμβασης Διαχείριση Ενστάσεων Ηλεκτρονική Διαχείριση Δικαιολογητικών

22 ΓΓ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ηλεκτρονική Παρακολούθηση Πορείας Σύμβασης από τον Ανάδοχο Προγραμματισμός αποστολών /παραδόσεωνΥποβολή Παραστατικών (Ηλεκτρονική Τιμολόγηση) Προγραμ/σμός Προμηθειών (Ε.Π.Π) Προετοιμασία ηλεκτρονικών διαγωνισμών Εκτέλεση ηλεκτρονικών διαγωνισμών Σύναψη συμβάσεων Εκτέλεση συμβάσεων – Ηλ. πληρωμές Προμηθευτές – Χειρισμοί Εκτέλεσης Σύμβασης Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Αναδόχους Διαχείριση Προμηθευτών Δημοσίου Διαχείριση Ενστάσεων

23 ΓΓ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Προγραμ/σμός Προμηθειών (Ε.Π.Π) Προετοιμασία Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Εκτέλεση Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Σύναψη Συμβάσεων Εκτέλεση Συμβάσεων – Ηλ. Τιμολογήσεις Παράδοση προϊόντων σύμβασηςΠαραλαβή προϊόντων σύμβασης Παραλαβή – Έγκριση – Αποδοχή Τιμολογίων (Ηλεκτρονική Τιμολόγηση) Παρακολούθηση Πορείας Σύμβασης (Γ.Γ.Ε.) Διαχείριση Ενστάσεων


Κατέβασμα ppt "ΓΓ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google