Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 Λάρισα, 20-3-2014.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 Λάρισα, 20-3-2014."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 Λάρισα, 20-3-2014 Περιφέρεια Θεσσαλίας

2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Συνοπτικές κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής – Κύριοι άξονες 1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας 2. Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση 3. Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον 4. Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη 5. Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης

3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Γενικά Στοιχεία: Γεωγραφική κάλυψη Τρεις (3) κατηγορίες περιφερειών - Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες (κατά κεφαλήν ΑΕΠ <75% του μέσου όρου της ΕΕ) - Περιφέρειες σε μετάβαση (κατά κεφαλήν ΑΕΠ μεταξύ του 75% και 90% του μέσου όρου της ΕΕ) - Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες (κατά κεφαλήν ΑΕΠ >90% του μέσου όρου της ΕΕ) Η Περιφέρεια Θεσσαλίας ανήκει στις Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες

4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Το χρηματοδοτικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020 ( € σε τρέχουσες τιμές) % Περιφέρειες Λιγότερο Ανεπτυγμένες 7.201.034.09534,6% Περιφέρειες Μετάβασης 2.360.822.95711,3% Περιφέρειες Περισσότερο Ανεπτυγμένες 2.595.586.60912,5% Ταμείο Συνοχής 3.249.836.72915,6% Ταμείο Συνοχής (στο Ταμείο Υποδομών CEF) 580.000.0002,8% Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 4.200.000.00020,2% Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 250.000.0001,2% Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία 231.700.0001,1% Πρωτοβουλία για τη Νεανική Απασχόληση 163.000.0000,8% ΣΥΝΟΛΟ 20.831.980.390100,0%

5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή H Αρχιτεκτονική των Προγραμμάτων Περιόδου 2014 – 2020 7 Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα : «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» «Τεχνική Βοήθεια» «Αγροτική Ανάπτυξη» «Θάλασσα και Αλιεία» Περιφέρεια Θεσσαλίας

6 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή H Αρχιτεκτονική των Προγραμμάτων Περιόδου 2014 – 2020 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) Περιλαμβάνουν δράσεις και έργα περιφερειακής κλίμακας και χρηματοδοτούνται από το Ε.Τ.Π.Α. και το Ε.Κ.Τ. Στοχεύουν κυρίως στην εξυπηρέτηση των στόχων των Χρηματοδοτικών Προτεραιοτήτων 1, 3 και 4 καθώς και της 2 για τον κοινωνικό αποκλεισμό. Περιφέρεια Θεσσαλίας

7 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Ο στρατηγικός στόχος της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την περίοδο 2014 – 2020 : «Ισχυρή και καινοτόμος οικονομία στην Ευρώπη, με επίκεντρο τον άνθρωπο και το περιβάλλον, μέσω της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» Περιφέρεια Θεσσαλίας

8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Η επίτευξη του Στρατηγικού Στόχου της Περιφέρειας, θα πραγματοποιηθεί με την αποτελεσματική και αποδοτική αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων από όλα τα Ταμεία της ΕΕ τα οποία θα συγχρηματοδοτήσουν το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) της Χώρας, κατά την περίοδο 2014-2020, μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος και Τομεακών Προγραμμάτων. Περιφέρεια Θεσσαλίας

9 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Βασικές Αναπτυξιακές Προτεραιότητες της Περιφέρειας Θεσσαλίας για τη περίοδο 2014 – 2020 α) Ανάσχεση της συρρίκνωσης της παραγωγικής / επιχειρηματικής δραστηριότητας και ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, με παράλληλη προσέλκυση επιχειρηματικών επενδύσεων, για διεύρυνση της επιχειρηματικής βάσης, με αιχμή την καινοτομία και τα αποτελέσματα της Έρευνας και της Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Περιφέρεια Θεσσαλίας

10 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Βασικές Αναπτυξιακές Προτεραιότητες της Περιφέρειας Θεσσαλίας για τη περίοδο 2014 – 2020 β) Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων. Περιφέρεια Θεσσαλίας

11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Βασικές Αναπτυξιακές Προτεραιότητες της Περιφέρειας Θεσσαλίας για τη περίοδο 2014 – 2020 γ) Συμπλήρωση – ολοκλήρωση διατηρήσιμων υποδομών, για την ανάπτυξη και την απασχόληση. δ) Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον και με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, απασχόλησης και αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Περιφέρεια Θεσσαλίας

12 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Βασικές Αναπτυξιακές Προτεραιότητες της Περιφέρειας Θεσσαλίας για τη περίοδο 2014 – 2020 ε) Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας στη δημόσια διοίκηση και διοικητική μεταρρύθμιση για μια αποτελεσματική δημόσια διοίκηση και αυτοδιοίκηση. στ) Ενδυνάμωση της χωρικής συνοχής και της ανάπτυξης, για άρση των ενδοπεριφερειακών κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων. Περιφέρεια Θεσσαλίας

13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Π.Ε.Π. Θεσσαλίας Ενδεικτικά τα ποσά της Κοινοτικής ενίσχυσης (περιλαμβανομένου του αποθεματικού επίδοσης) και ανά Ε.Δ.Ε.Τ. (Ε.Τ.Π.Α. - Ε.Κ.Τ. περιλαμβανομένης της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων) για την Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι 328.710.978 ευρώ. Το ποσοστό συγχρηματοδότησης, σύμφωνα με την 3η Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, για την Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι 90%. Κατανέμονται σε : 270.220.272 ευρώ πόροι Ε.Τ.Π.Α. (Θ.Σ. 1,2,3,4,5,6,7,9,10) και 58.490.706 ευρώ πόροι Ε.Κ.Τ. και Υ.Ε.Ι. (Θ.Σ. 9) Περιφέρεια Θεσσαλίας

14 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Π.Ε.Π. Θεσσαλίας Περιφέρεια Θεσσαλίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΠΑ(Κ.Σ.)ΕΚΤ & ΥΕΙ(Κ.Σ.)ΣΥΝΟΛΟ (Κ.Σ.) ΘΕΣΣΑΛΙΑ270.220.27258.490.706328.710.978 ΘΣ1 7.715.7130 ΘΣ2 2.825.7130 ΘΣ3 37.817.1380 ΘΣ4 8.763.1150 ΘΣ5 24.310.0750 ΘΣ6 43.870.0750 ΘΣ7 127.802.1570 ΘΣ8 000 ΘΣ9 8.558.14358.490.70667.048.849 ΘΣ10 8.558.1430 ΘΣ11 000

15 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΠΡΟΣΘΕΤΑ : Από το Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», ένα μέρος του προϋπολογισμού που αφορά στο περιβάλλον, και ειδικότερα του Ταμείου Συνοχής, εκχωρείται προς τα 13 ΠΕΠ, προκειμένου να τα διαχειρισθούν οι περιφέρειες για την υλοποίηση κυρίως έργων διαχείρισης υγρών αποβλήτων που αποτελούν υποχρεώσεις και προτεραιότητα της χώρας, περίπου 783 εκ.ευρώ. Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας εκχωρείται ενδεικτικά ποσό περίπου 74,5 εκ.ευρώ πόροι Ταμείου Συνοχής. Περιφέρεια Θεσσαλίας

16 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Π.Ε.Π. Θεσσαλίας Παράλληλα : στις 13 περιφέρειες εκχωρείται από το Τομεακό Πρόγραμμα της Αγροτικής Ανάπτυξης η διαχείριση περίπου 30% των πόρων του Αγροτικού Ταμείου. Οι Περιφέρειες υποβάλουν τις προτάσεις Στρατηγικής τους στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στο αμέσως επόμενο διάστημα. Περιφέρεια Θεσσαλίας

17 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Π.Ε.Π. Θεσσαλίας ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ : Η Διαχειριστική Αρχή του κάθε Π.Ε.Π. συγκροτείται σε κάθε Περιφέρεια και υπάγεται απευθείας στον αιρετό περιφερειάρχη, λειτουργεί κατά τον τρόπο που θα προσδιορίζει το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του νέου ΕΣΠΑ και ακολουθεί τις οδηγίες που εκδίδονται από την Εθνική Αρχή Συντονισμού, στο πλαίσιο των συντονιστικών αρμοδιοτήτων που αυτή ασκεί. Περιφέρεια Θεσσαλίας

18 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΧΩΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Στρατηγική για την Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη περιόδου 2014 – 2020: Επικέντρωση στην αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων στο συγκεκριμένο χωρικό επίπεδο που εκδηλώνονται οι ανισότητες, υφίστανται οι μακροπρόθεσμοι παράγοντες δημιουργίας τους και παράλληλα υπάρχει το ενδογενές δυναμικό για την αναστροφή τους Στόχοι για τις επιμέρους χωρικές ενότητες: – Επίτευξη Απασχόλησης – Κοινωνική Συνοχή – Διατήρηση Πόρων Περιφέρεια Θεσσαλίας

19 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΧΩΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Εστίαση σε: – Φέρουσα ικανότητα και – Ιδιαίτερες ανάγκες των επιμέρους χωρικών ενοτήτων Κινητήρας η επιδίωξη της ενίσχυσης : – της Ανταγωνιστικότητας και – της Τοπικής Επιχειρηματικότητας Εργαλεία Εφαρμογής: – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων – Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη – Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση

20 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Θεματικός Στόχος 9: «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ» Περιφέρεια Θεσσαλίας

21 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Θεματικός Στόχος 9 Kάλυψη αναγκών: i.Αύξηση της απασχολησιμότητας & της απασχόλησης των ομάδων υψηλού κινδύνου φτώχειας. ii.Κοινωνική ένταξη και ενίσχυση του εισοδήματος ειδικών πληθυσμιακών ομάδων, που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας. iii.Ενίσχυση της Ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης, σίτισης και στέγασης ειδικών πληθυσμιακών ομάδων που βρίσκονται ή κινδυνεύουν σε κατάσταση φτώχειας. iv.Ανάπτυξη υποδομών υγείας, πρόνοιας για πρόσβαση των οικονομικά ασθενέστερων πληθυσμιακών ομάδων σε αυτές. v.Ενίσχυση της ικανότητας των τοπικών κοινωνιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης να προάγουν την απασχόληση ατόμων που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου φτώχειας. Περιφέρεια Θεσσαλίας

22 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Θεματικός Στόχος 9 Αναμενόμενα αποτελέσματα: i.Άμβλυνση του προβλήματος της φτώχειας σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες. ii.Δημιουργία συνθηκών κοινωνικής ένταξης. iii.Άμβλυνση του κινδύνου δημιουργίας θυλάκων κοινωνικού αποκλεισμού. Περιφέρεια Θεσσαλίας

23 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Θεματικός Στόχος 9 Επενδυτική Προτεραιότητα: 3. «ενεργός ένταξη, με σκοπό, μεταξύ άλλων, την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών, και της ενεργού συμμετοχής και της βελτίωσης της απασχολησιμότητας» - (ΕΚΤ) Ενδεικτικοί τύποι δράσεων στις Ομάδες στόχου (άνεργοι, νέοι άνεργοι, γυναίκες, κοινωνικά ευπαθείς ομάδες ) : α) Συμβουλευτική Υποστήριξη β) Κατάρτιση γ) Προώθηση στην απασχόληση δ) Προώθηση της επιχειρηματικότητας και της αυτοαπασχόλησης Περιφέρεια Θεσσαλίας

24 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Θεματικός Στόχος 9 Επενδυτική Προτεραιότητα: 4. «κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι ΡΟΜΑ» - (ΕΚΤ) Ενδεικτικοί τύποι δράσεων στις Ομάδες στόχου (ΡΟΜΑ, άλλα περιθωριοποιημένα άτομα ) : α) Συμβουλευτική Υποστήριξη β) Κατάρτιση γ) Προώθηση στην απασχόληση δ) Προώθηση της επιχειρηματικότητας Περιφέρεια Θεσσαλίας

25 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Θεματικός Στόχος 9 Επενδυτική Προτεραιότητα: 5. «καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών » - (ΕΚΤ) Ενδεικτικοί τύποι δράσεων: Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις καταπολέμησης των διακρίσεων, υποστήριξης ατόμων ομάδας στόχου (μετανάστες, γυναίκες που υφίστανται διακρίσεις λόγω φύλου, άτομα με αναπηρία, αποκλεισμένες πληθυσμιακές ομάδες): συμβουλευτική, ψυχολογική υποστήριξη, επαγγελματική υποστήριξη, ευαισθητοποίηση, δημοσιότητα κοινότητας, δράσεις κατάρτισης, προώθησης στην απασχόληση & επιχειρηματικότητα. Περιφέρεια Θεσσαλίας

26 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Θεματικός Στόχος 9 Επενδυτική Προτεραιότητα: 6. «βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος » - (ΕΚΤ) Ενδεικτικοί τύποι δράσεων στις Ομάδες στόχου (Ειδικές πληθυσμιακές ομάδες): α) Ανάπτυξη του εθελοντισμού β) Ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών. γ) Παροχή δωρεάν περίθαλψης (ενίσχυση κοινωνικών ιατρείων /γιατροί στο σπίτι). δ) Ενίσχυση των υπηρεσιών για ειδικές ομάδες πληθυσμού (ηλικιωμένοι, ανάπηροι). Περιφέρεια Θεσσαλίας

27 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Θεματικός Στόχος 9 Επενδυτική Προτεραιότητα: 7. «προαγωγή της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ένταξης σε κοινωνικές επιχειρήσεις καθώς και την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και της οικονομίας της αλληλεγγύης προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση» - (EKT) Ενδεικτικοί τύποι δράσεων στις Ομάδες στόχου (Κοινωνικά ευπαθείς ομάδες πληθυσμού): α) Ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και κατάρτιση σε θέματα Κοινωνικής οικονομίας. β) Ενίσχυση της απασχόλησης κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε Κοινωνικές επιχειρήσεις. Περιφέρεια Θεσσαλίας

28 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Η Διεργασία της Έξυπνης Εξειδίκευσης στη Θεσσαλία ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

29 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Απαιτήσεις Κανονισμών σχετικά με τη στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) για την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020 «στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής»: έγγραφο ή σειρά εγγράφων που θεσπίζονται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, τα οποία ορίζουν περιορισμένο αριθμό συνεκτικών προτεραιοτήτων, βάσει αποδείξεων και χρονοδιαγράμματος για την υλοποίησή τους και οι οποίες δύνανται να περιλαμβάνουν μηχανισμό παρακολούθησης· «στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης»: η εθνική ή οι περιφερειακές στρατηγικές καινοτομίας που θέτουν προτεραιότητες με στόχο την δημιουργία συγκριτικού πλεονεκτήματος, μέσω της αντιστοίχισης των ισχυρών σημείων της Ε&Κ (της περιφέρειας) με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αναδυόμενες ευκαιρίες και οι εξελίξεις της αγοράς με τρόπο συνεκτικό, αποφεύγοντας την αλληλοεπικάλυψη και τον κατακερματισμό των προσπαθειών. Η στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης μπορεί να λάβει τη μορφή ενός εθνικού ή περιφερειακού στρατηγικού πλαισίου πολιτικής Ε&Κ ή να περιλαμβάνεται σε αυτό. άρθρο 2 CPR (γενικός κανονισμός) σημεία 2 και 3

30 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας : Μία εθνική και περιφερειακή στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης που: Βασίζεται σε SWOT ανάλυση για συγκέντρωση των πόρων σε περιορισμένο αριθμό προτεραιοτήτων Ε&Κ ορίζει μέτρα για την ενθάρρυνση των ιδιωτικών επενδύσεων σε Ε&ΤΑ περιέχει μηχανισμό παρακολούθησης

31 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Οδηγός στρατηγικών Ε&Κ για Έξυπνη Εξειδίκευση Βήματα 1.Ανάλυση του περιφερειακού περιεχομένου και δυναμικού για καινοτομία 2.Διακυβέρνηση: Εξασφάλιση συμμετοχής και αίσθημα κυριότητας 3.Επεξεργασία ενός συνολικού οράματος για το μέλλον της περιφέρειας 4.Αναγνώριση των προτεραιοτήτων 5.Καθορισμός ενός συνεκτικού μίγματος πολιτικής, στρατηγικών και σχεδίων δράσης 6.Μηχανισμοί παρακολούθησης και αξιολόγησης

32 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Προσέγγιση – Βασικές Αρχές Bottom up προσέγγιση με την εμπλοκή όλων των ενδιαφερομένων από τις πρώτες φάσεις του σχεδιασμού Στοχευμένη εισαγωγή καινοτομίας σε πεδία οικονομικής δραστηριότητας που μπορούν να εξασφαλίσουν: - περισσότερες θέσεις εργασίας - μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία - περισσότερες εξαγωγές Ανάλυση των αναγκών εισαγωγής καινοτομίας σε επίπεδο αλυσίδας αξίας και όχι σε επίπεδο κλάδου οικονομικής δραστηριότητας Αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της Θεσσαλίας Έμφαση στην επιχειρηματικότητα (Entrepreneurial Discovery) Κινητοποίηση επιχειρήσεων, ερευνητικών δομών και αναπτυξιακών φορέων RIS3Thessaly 32 Η διεργασία της έξυπνης εξειδίκευσης στη Θεσσαλία

33 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Δομή σχεδιασμού έξυπνης εξειδίκευσης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας Περιφερειακό Συμβούλιο ^ Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας ^ ν ^ Συνεργαζόμενοι Ομάδα Σχεδιασμού φορείς / επιχειρήσεις Προγράμματος ^ Θ.Ο.Ε. με συμμετοχή όλων των φορέων

34 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Οι 4 πυλώνες της καινοτομίας απαιτούν συνδυασμένες παρεμβάσεις! RIS3Thessaly 34 Η διεργασία της έξυπνης εξειδίκευσης στη Θεσσαλία Ενδιάμεσοι φορείς Γραφεία Διασύνδεσης Διαχείριση Γνώσης Ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον Υποστήριξη εξαγωγικής προσπάθειας, γνώση των αγορών που μας ενδιαφέρουν Εξωστρέφεια Σύνδεση της Ε&Α με την αγορά Διάχυση υφιστάμενης γνώσης «Χρήσιμοι» ερευνητές στις επιχειρήσεις Δαπάνες Ε&Α επιχειρήσεων Εμπορική αξιοποίηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας Ποιοτική τριτοβάθμια εκπαίδευση Δια Βίου Μάθηση Επιχειρηματικό πνεύμα Δεξιότητες προσωπικού επιχειρήσεων Ανθρώπινοι Πόροι Γνώσεις ΔικτύωσηΑγορές

35 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Επίσης, διερευνήθηκε η δυνατότητα αξιοποίησης προηγμένων τεχνολογιών στο χώρο της υγείας ως αναδυόμενη περιφερειακή εξειδίκευση : στόχευση σε επιχειρηματικότητα, τουρισμό κ.α. υγείας, δημιουργία κέντρου αδρονικής θεραπείας, κ.α.)

36 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ειδικοί Στόχοι RIS3Thessaly 36 Η διεργασία της έξυπνης εξειδίκευσης στη Θεσσαλία 1Εκσυγχρονισμός & βελτίωση της περιφερειακής ΑΠΑ με τεχνολογικά οδηγούμενη καινοτομία Νέα προϊόντα, κάθετη ολοκλήρωση, μείωση εισροών & κόστους παραγωγής,... 2Βελτίωση της περιφερειακής ΑΠΑ με προσαρμογή και διάχυση μη τεχνολογικής καινοτομίας Σύνδεση με το δημιουργικό τουρισμό Δικτύωση, clusters 3Εισαγωγή διεργασιακής καινοτομίας για τη μείωση του όγκου και της τοξικότητας των αποβλήτων και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος 1Παράπλευρη διαφοροποίηση με αξιοποίηση τεχνολογικής καινοτομίας για την ανάπτυξη νέων προϊόντων για την παγκόσμια αγορά 2Μείωση του κόστους θερμικής ενέργειας, αξιοποίηση ΑΠΕ και μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος 3Ενίσχυση των δεσμών με το ερευνητικό δυναμικό της Θεσσαλίας 4Υιοθέτηση οργανωτικών και προωθητικών καινοτομιών για εξωστρέφεια Ευελιξία στην παραγωγή, οικονομίες κλίμακας, κοινή προώθηση,... ΤΠΕ: Ενίσχυση της ψηφιακής ενσωμάτωσης, Ανθρώπινοι Πόροι: Δημιουργία περιφερειακής δομής Δια Βίου Μάθησης, Ικανότητες: Υιοθέτηση προτάσεων πολιτικής ΟΟΣΑ (2011)

37 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Π.Ε.Π. Θεσσαλίας Χρονοδιάγραμμα Ξεκίνησε και συνεχίζεται η συνεργασία με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και τομείς. Διαρκής συντονισμός και Συνεργασία με τα Υπουργεία και Τομεακά Προγράμματα. Αλληλεπίδραση με RIS3 Thessaly. Το 1 ο Σχέδιο Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014 κατατίθεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης τον Μάρτιο, παράλληλα με την ολοκλήρωση και κατάθεση της RIS3 Στρατηγικής. Περιφέρεια Θεσσαλίας

38 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Εστίαση στα αποτελέσματα Δράσεις Αποτελέσματα Ειδικός στόχος Θεματικός στόχος και επενδυτική προτεραιότητα Αναπτυξιακές ανάγκες- Χρηματοδοτικές προτεραιότητες Περιφέρεια Θεσσαλίας

39 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή http:// Thessalia-espa.gr http://liaison.uth.gr/index.php/el/ris3 -sepatator/ris3

40 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Σαραφίδου Μελπομένη Προϊσταμένη Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Θεσσαλίας Συντονίστρια Ο.Σ.Π. Θεσσαλίας melpsara@mou.gr Περιφέρεια Θεσσαλίας


Κατέβασμα ppt "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 Λάρισα, 20-3-2014."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google