Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ST. MARKELLA GREEK ORTHODOX CHURCH 1960 JONES AVENUE NORTH ● WANTAGH NY 11793 REV. FATHER SARANTIS LOULAKIS Visit us at:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ST. MARKELLA GREEK ORTHODOX CHURCH 1960 JONES AVENUE NORTH ● WANTAGH NY 11793 REV. FATHER SARANTIS LOULAKIS Visit us at:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ST. MARKELLA GREEK ORTHODOX CHURCH 1960 JONES AVENUE NORTH ● WANTAGH NY REV. FATHER SARANTIS LOULAKIS Visit us at: Page 2 Page 7 ΑΓΓΕΛΙΕΣ - Upcoming Events and Announcements SCHEDULE OF THE WEEKLY DIVINE SERVICES Sunday, April 24- Annual Palm Sunday Luncheon following Divine Liturgy. Sunday, May 8- MOTHERS DAY! Thursday, May Annual Memorial Day Festival ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΓΑΛΗΕ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Κυριακή, 24 Απριλίου- Κυριακή των Βαΐων. Όρθρος………8:30πμ. Θεία Λειτ……10:00πμ *Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο θα προσφέρει γεύμα από ψάρι στο Χώλ της εκκλησίας μας. Προσκαλείστε όλοι! Πώληση πασχαλινών λουλουδιών από τη Φιλόπτωχο Αδελφότητα. * Ακολουθία του Νυμφίου…….……………… :00μμ Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δευτέρα, 25 Απριλίου- * Μ. Δευτέρα. Ακολουθία του Νυμφίου……… :00μμ Τρίτη, 26 Απριλίου-* Μ. Τρίτη. Ακολουθία του Νυμφίου (Το τροπάριο της Κασσιανής) :00μμ Τετάρτη, 27 Απριλίου- * M. Τετάρτη. Το Άγιο Ευχέλαιο για τα παιδιά…….………… :30μμ * Μ. Τετάρτη. Το Άγιο Ευχέλαιο……………………….………… :00μμ Πέμπτη, 28 Απριλίου- * Μ. Πέμπτη. Θεια Λειτ. του Μ. Βασιλείου :00πμ Θ. Κοινωνία :00πμ Ακολουθία Των Αγίων Παθών…………………..…………… ………………………6:30μμ Παρασκευή, 29 Απριλίου- * Μεγάλη Παρασκευή - Οι Βασιλικές Ώρες * Μ. Παρασκευή. Η Αποκαθήλωση..……….…..…....… :30μμ Παραδοσιακό Τρισάγιο, μπροστά στον Εσταυρωμένο κατά την Αποκαθήλωση, για όλα τα κεκοιμημένα αγαπημένα μας πρόσωπα. * Μ. Παρασκευή Βράδυ. Επιτάφιος Θρήνος Εγκώμια……......…………………………7:00μμ Περιφορά Επιταφίου………………..… …………………………………………….8:45μμ Σάββατο, 30 Απριλίου- Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου………...….9:00-11:00πμ * Μ. Σάββατο, Βράδυ. Η Παννυχίς. Προκαταρτικά Αναστάσεως…………………….10:30μμ Η Λαμπροφόρος Ανάστασης….…………………………………….12:00 Μεσονύκτιο-1:30πμ Κυριακή, 1 Μαΐου- Κυριακή του Πάσχα. Εσπερινός της Αγάπης……………………12:00μμ '' ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ '' ! ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ! SUNDAY BULLETIN Our Sunday Bulletin may now be available to you by . If you wish to receive the Sunday Bulletin, please Fr. Sarantis at stating that you wish to receive the Bulletin and provide him with your address. Thank you. ΕΥΧΡΗΣΤΗΡΙΑ Εκ βάθους καρδίασ εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας στην οικ. Κ. Χρήστου Τσάκου για την προσφοά του σημερινού γεύματος ψαριού. Ευχώμεθα το άγιο Φώς της Αγίας και λαμπράς Αναστάσεως να φωτίζει πάντα την ζωή τους με την υγεία και ειρήνη. Thank You We wish to express our sincere gratitude the family of Mr. Chris Tsakos for sponsoring today’s annual Palm Sunday Fish Luncheon. May the grace of the Holy Resurrection be their protection and health always.

2 Page 3 *HOLY WEEK SERVICE SCHEDULE* Sunday, 24 April- Palm Sunday. Orthros….8:30am. Div. Lit……..10:00am *Fish luncheon will be served at the church hall by the Parish Council. All are invited!!! *Easter Flower Sale by the Ladies of Philoptochos. * Palm Sunday Evening the Service of the Nymphios…………………7:00pm Monday, 25 April- Great Monday/Holy week – The Service of the Nymphios..… :00pm Tuesday, 26 April- Tuesday / Holy Week – The Service of the Nymphios.…….……………...…………………………..7:00pm Wednesday, 27 April- * Children Holy Unction :30pm * Wednesday / Holy Week – Holy Unction……………………………….7:00pm Thursday, 28 April-* Thursday / Holy Week. Liturgy of St. Basil...6:00am Holy Communion for the working people...…………………… :00am Evening - Service of the Holy Passion, the reading of the 12 Gospels and the Procession of the Crucifix………………………… :30pm Friday, 29 April- *Good Friday – The Service of the Royal Hours. The Removal of Christ from the Cross…………….… :30pm The Lamentation Service (Lamentation)…….….……… :00pm The Procession of the Epitaphio……………………………………………..8:45pm Saturday, 30 April- * Divine Liturgy of Saint Basil the Great……………… :00-11:00am Easter Service…………………………………………………………………….10:30pm The Resurrection :30pm-01:30am Sunday, 1 May- Easter Sunday – Vesper Service of the Resurrection……………………………………...12:00pm EASTER FEAST (GLENTI) AT CHURCH GROUNDS. DON'T MISS IT!!! The Gospel Reading according to John 12:1-18 Six days before Passover, Jesus came to Bethany, where Lazaros was, whom Jesus had raised from the dead. There they made him a supper; Martha served, and Lazaros was one of those at table with him. Mary took a pound of costly ointment of pure nard and anointed the feet of Jesus and wiped his feet with her hair; and the house was filled with the fragrance of the ointment. But Judas Iscariot, one of his disciples (he who was to betray him), said "Why was this ointment not sold for three hundred denarii and given to the poor?" This he said, not that he cared for the poor but because he was a thief, and as he had the money box he used to take what was put into it. Jesus said, "Let her alone, let her keep it for the day of my burial. The poor you always have with you, but you do not always have me.“ When the great crowd of the Jews learned that he was there, they came, not only on account of Jesus but also to see Lazaros, whom he had raised from the dead. So the chief priests planned to put Lazaros also to death, because on account of him many of the Jews were going away and believing in Jesus. The next day a great crowd who had come to the feast heard that Jesus was coming to Jerusalem. So they took branches of palm trees and went out to meet him, crying, "Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord, even the King of Israel!" And Jesus found a young donkey and sat upon it; as it is written, "Fear not, daughter of Zion; behold, your king is coming, sitting on a donkey's colt!" His disciples did not understand this at first; but when Jesus was glorified, then they remembered that this had been written of him and had been done to him. The crowd that had been with him when he called Lazaros out of the tomb and raised him from the dead bore witness. The reason why the crowd went to meet him was that they heard he had done this sign. Η συντροφιά των χρυσών χρόνων! Η ομάδα των ηλικιωμένων έχει ανασυνταχθεί. Η συνάντησης λαμβάνει χώρα κάθε Πέμπτη, από τις 12 μεσημέρι έως τις 2 το απόγευμα προς το παρόν στην αίθουσα της εκκλησίας.Παρακαλείσθε να έρθετε και να ενωθείτε μαζί μας! Senior Citizens - Golden Stars Our Senior Citizens Group has been regrouped and meets every Thursday at noon until 2pm for now, in the church hall. Please come and join us! REGULAR CHURCH OFFICE HOURS Monday-Friday 9:00am-2:00pm Father Sarantis’ Office Hours Monday- Tuesday - Confession by Appt. only Wednesday- Confession by Appt. only Thursday- Distribution of Communion to the Shut ins all day. Friday- CLOSED for GOOD FRIDAY. *If Pastoral assistance is needed outside of the posted office hours, kindly phone the Parish Office and your needs will be addressed in a timely fashion, Confession by Appt. only

3 Page 5 Το Αγιο Ευαγγέλιο ΙΩΑΝΝΗΝ ΙΒ ´ Ε ἰ σοδικόν - Ε ὐ λογημ έ νος ὁ ἐ ρχ ό μενος ἐ ν ὀ ν ό ματι Κυρ ί ου. Θε ὸ ς Κ ύ ριος κα ὶ ἐ π έ φανεν ἡ μ ῖ ν. Σ ῶ σον ἡ μ ᾶ ς Υ ἱὲ Θεο ῦ, ὁ ἐ π ὶ π ώ λου ὄ νου καθεσθε ί ς, ΧΟΡΟΣ - ψάλλοντάς σοι, Ἀ λληλούϊα. Blessed is he who comes in the name of the Lord. God is the Lord, and He revealed Himself to us. Save us, O Son of God, who sat on a donkey's colt. Choir : We sing to You, Alleluia. Ὕ μνοι μετ ὰ τ ὴ ν Μικρ ὰ ν Ε ἴ σοδον - Ἀ πολυτίκιον Ἀ ναστάσιμον. Ἦ χος. α ʹ. Τ ὴ ν κοιν ὴ ν Ἀ ν ά στασιν π ρ ὸ το ῦ σο ῦ Π ά θους π ιστο ύ μενος, ἐ κ νεκρ ῶ ν ἤ γειρας τ ὸ ν Λ ά ζαρον, Χριστ ὲ ὁ Θε ό ς· ὅ θεν κα ὶ ἡ με ῖ ς ὡ ς ο ἱ Πα ῖ δες, τ ὰ τ ῆ ς ν ί κης σ ύ μβολα φ έ ροντες, σο ὶ τ ῷ Νικητ ῇ το ῦ θαν ά του βο ῶ μεν· Ὡ σανν ὰ ἐ ν το ῖ ς ὑ ψ ί στοις, ε ὐ λογημ έ νος ὁ ἐ ρχ ό μενος, ἐ ν ὀ ν ό ματι Κυρ ί ου Συνταφ έ ντες σοι δι ὰ το ῦ Βα π τ ί σματος, Χριστ ὲ ὁ Θε ὸ ς ἡ μ ῶ ν, τ ῆ ς ἀ θαν ά του ζω ῆ ς ἠ ξι ώ θημεν τ ῇ Ἀ ναστ ά σει σου, κα ὶ ἀ νυμνο ῦ ντες κρ ά ζομεν· Ὡ σανν ὰ ἐ ν το ῖ ς ὑ ψ ί στοις, ε ὐ λογημ έ νος ὁ ἐ ρχ ό μενος, ἐ ν ὀ ν ό ματι Κυρ ί ου. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………… Του Αγίου Νεκταρίου - Ἀ πολυτ ί κιον Ἦ χος α’. (Τ ῆ ς ἐ ρήμου πολίτης.) Σηλυβρίας τ ὸ ν γόνον κα ὶ Α ἰ γίνης τ ὸ ν ἔ φορον, τ ὸ ν ἐ σχάτοις χρόνοις φανέντα ἀ ρετ ῆ ς φίλον γνήσιον, Νεκτάριον τιμήσωμεν πιστοί, ὡ ς ἔ νθεον θεράποντα Χριστο ῦ, ἀ ναβλύζει γ ὰ ρ ἰ άσεις παντοδαπ ὰ ς το ῖ ς ε ὐ λαβ ῶ ς κραυγάζουσι. Δόξα τ ῷ σ ὲ δοξάσαντι Χριστ ῷ, δόξα τ ῷ σ ὲ θαυματώσαντι, δόξα τ ῷ ἐ νεργο ῦ ντι δι ὰ σο ῦ π ᾶ σιν ἰ άματα. ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ – Μνήσθητι Κύριε......των δούλων σου... Της Αγίας Μαρκελλας - Ἦ χος α ´. (Το ῦ λίθου σφαγισθ έ ντος) Το ῦ Κυρίου το ῖ ς νόμοις, κα ὶ το ῖ ς θείοις διδάγμασι, πειθομένη Μαρκέλλα, κα ὶ ἀ μέμπτως φυλάττουσα, τ ὴ ν βίαν πτοηθε ῖ σα το ῦ πατρ ὸ ς, ὦ Νύμφη ἀ κήρατε Χριστο ῦ, ἐ ν το ῖ ς ὄ ρεσιν η ὐ λίζου, ἐ ν ο ἷ ς διώκων ε ὑ ρίσκει κα ὶ ἐ κτείνει σε· δόξα τ ῷ δεδωκότι σοι ἰ σχ ὺ ν, δόξα τ ῷ σ ὲ στεφανώσαντι, δόξα τ ῷ ἐ νεργο ῦ ντι δι ὰ σο ῦ π ᾶ σιν ἰ άματα. Κοντάκιον. - Ἦ χος π λ. β ʹ. Α ὐ τ ό μελον Τ ῷ θρ ό ν ῳ ἐ ν ο ὐ ραν ῷ, τ ῷ π ώ λ ῳ ἐ π ὶ τ ῆ ς γ ῆ ς, ἐ π οχο ύ μενος Χριστ ὲ ὁ Θε ό ς, τ ῶ ν Ἀ γγ έ λων τ ὴ ν α ἴ νεσιν, κα ὶ τ ῶ ν Πα ί δων ἀ ν ύ μνησιν π ροσεδ έ ξω βο ώ ντων σοι· Ε ὐ λογημ έ νος ε ἶ ὁ ἐ ρχ ό μενος, τ ὸ ν Ἀ δ ὰ μ ἀ νακαλ έ σασθαι. Kontakion In heaven upon the throne, on earth upon the colt, * You were carried, O Christ our God; * and the praise of the Angels, and the hymns of the children, You received as they cried to You, * "Blessed are You, the One, who is coming to call Adam back again." Ο δε Ιησούς, εξ ημέρας προ του πάσχα ήλθεν εις την Βηθανίαν, όπου ήτο ο Λαζαρος, ο οποίος είχε πεθάνει και τον οποίον είχε αναστήσει εκ νεκρών. Παρέθεσαν, λοιπόν, εις αυτόν δείπνον εκεί και η Μαρθα υπηρετούσε. Ο Λαζαρος ήτο ένας από τους συνδαιτυμόνας. Εν τω μεταξύ η Μαρία επήρε μίαν λίτραν μύρου γνησίου και πολυτίμου, καμωμένου από το αρωματικόν φυτόν που λέγεται νάρδος, και άλειψε τα πόδια του Ιησού, τα οποία και εσπόγγισε κατόπιν με τας τρίχας της κεφαλής της. (Τούτο δε έκαμε από βαθείαν πίστιν προς τον Σωτήρα και από θερμήν ευγνωμοσύνην προς αυτόν, που είχεν αναστήσει τον αδελφόν της). Ολο δε το σπίτι εγέμισε από την ευωδίαν του μύρου. Λεγει τότε ένας από τους μαθητάς του Ιησού, ο Ιούδας, ο υιός του Σιμωνος ο Ισκαριώτης, ο οποίος μετ' ολίγον έμελε να τον παραδώση στους σταυρωτάς·διατί το μύρον αυτό δεν επωλήθη αντί τριακοσίων δηναρίων, αντί εξήντα περίπου χρυσών λιρών και δεν εδόθη το αντίτιμόν του στους πτωχούς;” Είπε αυτό, όχι διότι είχε κανένα ενδιαφέρον δια τους πτωχούς, αλλά διότι ήτο κλέπτης, και είχε το κουτί των εισφορών, και εκρατούσε δια τον ευατόν του τα χρήματα, που έρριπταν εις αυτό. Είπε τότε ο Ιησούς· “αφήστε ήσυχην αυτήν την γυναίκα· εφύλαξε το μύρον αυτό σαν να προησθάνετο και το εχρησιμοποίησε δι' εμέ τώρα, τας παραμονάς του ενταφιασμού μου. Διότι τους πτωχούς τους έχετε πάντοτε μαζή σας, εμέ όμως δεν με έχετε πάντοτε. Μετ' ολίγον θα παραδοθώ εις χείρας των σταυρωτών μου”. Επληροφορήθηκε τότε πολύς λαός από τους Ιουδαίους ότι ο Ιησούς ευρίσκετο εις την Βηθανίαν και ήλθαν εκεί, όχι μόνον δια τον Ιησούν, αλλά δια να ίδουν και τον Λαζαρον, τον οποίον είχεν αναστήσει εκ νεκρών. Οι αρχιερείς όταν επληροφορήθησαν αυτά, απεφάσισαν να φονεύσουν και τον Λαζαρον, διότι πολλοί από τους Ιουδαίους επήγαν δι' αυτόν εις την Βηθανίαν και όταν τον έβλεπαν ζωντανόν και υγιή, αναστημένον εκ νεκρών, επίστευαν στον Ιησούν. Την άλλην ημέραν πολύς λαός, που είχε έλθει δια την εορτήν, όταν ήκουσαν ότι ο Ιησούς έρχεται εις τα Ιεροσόλυμα, επήραν εις τα χέρια των κλάδους από φοίνικας και εβγήκαν να τον προϋπαντήσουν και εφώναζαν· “δόξα και τιμή εις αυτόν· ευλογημένος και δοξασμένος ας είναι αυτός που έρχεται εκ μέρους του Κυρίου, αυτός που είναι ο ένδοξος και αληθινός βασιλεύς του Ισραήλ. Ευρήκε δε ο Ιησούς ένα πουλάρι και εκάθισεν επάνω εις αυτό, σύμφωνα με εκείνο που είναι γραμμένο εις τις προφητείες· Μη φοβάσαι, Ιερουσαλήμ, κόρη της Σιών, ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται ταπεινός, γλυκύς, γεμάτος αγάπην δια σε, καθισμένος επάνω εις πουλάρι όνου. Τι εσήμαιναν τα λόγια και τα γεγονότα αυτά δεν είχαν εννοήσει οι μαθηταί του προηγουμένως, αλλ' όταν ο Ιησούς με την θριαμβευτικήν ανάστασιν του και την ένδοξον ανάληψίν του εδοξάσθη, τότε εθυμήθηκαν, ότι αυτά όλα είχαν γραφή από το Πνεύμα του Θεού δι' αυτόν και εις την εκπλήρωσιν αυτών συνείργησαν αυτοί και ο λαός, χωρίς να το ενοούν.Κατά τας ώρας της μεγάλης εκείνης υποδοχής ο λαός, που ήτο μαζή του όταν ο Ιησούς εφώναξε τον Λαζαρον από το μνημείον και και τον ανέστησε εκ νεκρών, εμαρτυρούσε και επεβεβαίωνε εις τα άλλα πλήθη το μεγάλο αυτό θαύμα.Δι' αυτό δε και τα πολλά πλήθη του λαού τον προϋπήντησαν, διότι είχαν πληροφορηθή από αυτόπτας μάρτυρας, ότι αυτός είχε κάμει το μεγάλο τούτο θαύμα. Page 4


Κατέβασμα ppt "ST. MARKELLA GREEK ORTHODOX CHURCH 1960 JONES AVENUE NORTH ● WANTAGH NY 11793 REV. FATHER SARANTIS LOULAKIS Visit us at:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google