Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γραφική Απεικόνιση των Κυριότερων Δεικτών του ΔΙ.ΓΕ.Λ.Π. (FADN-RICA) της Ελλάδας για τα έτη 1999-2009 Αυτό το Powerpoint δημιουργήθηκε από την φοιτήτρια.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γραφική Απεικόνιση των Κυριότερων Δεικτών του ΔΙ.ΓΕ.Λ.Π. (FADN-RICA) της Ελλάδας για τα έτη 1999-2009 Αυτό το Powerpoint δημιουργήθηκε από την φοιτήτρια."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γραφική Απεικόνιση των Κυριότερων Δεικτών του ΔΙ.ΓΕ.Λ.Π. (FADN-RICA) της Ελλάδας για τα έτη 1999-2009 Αυτό το Powerpoint δημιουργήθηκε από την φοιτήτρια του τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Τάσου Ιωάννα σε συνεργασία με τον Νέλλα Ελευθέριο (Ε.Ε.ΔΙ.Π) του Εργαστηρίου Διοίκησης (Μάνατζμεντ) Γεωργικών Επιχειρήσεων & Εκμεταλλεύσεων. Περιέχει τους κυριότερους δείκτες του ΔΙΓΕΛΠ (FADN - RICA) της Ελλάδας, για τα έτη 1999 - 2009 στο σύνολο της Ελλάδας, στις τέσσερεις Περιφέρειες, στις Κλάσεις Οικονομικού Μεγέθους και στους Κύριους Τεχνικοοιοκονομικούς Τύπους. Επίσης απεικονίζει γραφικά κάθε δείκτη για τα έτη 1999 – 2009 έχοντας σαν βάσει τα δεδομένα κάθε γραμμής (δείκτη) του ενεργού κελιού. Καθώς ο χρήστης μετακινεί τον δείκτη κελιού, το γράφημα ενημερώνεται αυτόματα.

2 Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Γενικά η τήρηση γεωργικών λογαριασμών, στη χώρα μας ιδιαίτερα, κρίνεται αναγκαία για το σύνολο των εκμεταλλεύσεων της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της διάρθρωσης του αγροτικού χώρου, με σκοπό την αριστοποίηση της οργάνωσης της γεωργικής παραγωγής και συνεπώς τη μεγιστοποίηση του εισοδήματος και την ελαχιστοποίηση του κόστους παραγωγής. Άλλωστε, οι μελλοντικές εξελίξεις στον αγροτικό τομέα γενικότερα, σε συνδυασμό με την αγροτική ανάπτυξη της χώρας, επιβάλλουν την κατά το δυνατόν ορθολογικότερη οργάνωση της γεωργικής παραγωγής, η οποία όμως προϋποθέτει την οργάνωση και συστηματοποίηση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, είτε αυτές έχουν επιχειρηματική, είτε οικογενειακή μορφή. Την ανάγκη τήρησης λογαριασμών κάλυψε το Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙ.ΓΕ.Λ.Π), γνωστό ευρύτερα ως R.I.C.A. Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του ΔΙ.ΓΕ.Λ.Π., επισημαίνεται ότι αυτό έχει ως σκοπό τη συγκέντρωση τεχνικο-οικονομικών στοιχείων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων των χωρών-μελών της Ε.Ε.

3 Πληροφορίες σχετικά με το FADN ( Farm Accountancy Data Network) Το δίκτυο δεδομένων αγροτικής λογιστικής (FADN-RICA) είναι ένα όργανο για την αξιολόγηση του εισοδήματος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των επιδράσεων της κοινής αγροτικής πολιτικής. Η έννοια του FADN προωθήθηκε το 1965, όταν καθιέρωσε ο κανονισμός 79/65 του Συμβουλίου τη νομική βάση για την οργάνωση του δικτύου. Αποτελείται από μια ετήσια έρευνα που πραγματοποιείται από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι υπηρεσίες αρμόδιες στην Ένωση για τη λειτουργία του FADN συλλέγουν κάθε χρόνο τα στοιχεία λογιστικής από ένα δείγμα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προερχόμενο από τις εθνικές έρευνες, το FADN είναι η μόνη πηγή μικροοικονομικών στοιχείων που είναι εναρμονισμένη, δηλ. οι αρχές λογιστικής είναι οι ίδιες σε όλες τις χώρες.

4 Πληροφορίες σχετικά με το FADN ( Farm Accountancy Data Network) Τα στοιχεία επιλέγονται για να συμμετέχουν στην έρευνα βάσει των σχεδίων δειγματοληψίας, που καθιερώνονται στο επίπεδο κάθε περιοχής στην Ένωση. Η έρευνα δεν καλύπτει όλες τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Ένωση, αλλά μόνο εκείνες, που λόγω του μεγέθους τους θα μπορούσαν να θεωρηθούν εμπορικές. Η μεθοδολογία που εφαρμόζεται στοχεύει να παρέχει τα αντιπροσωπευτικά στοιχεία κατά μήκος τριών διαστάσεων: Περιοχή, Οικονομικό Μέγεθος και Τύπος Καλλιέργειας.

5 Πληροφορίες σχετικά με το FADN ( Farm Accountancy Data Network) Ο στόχος του δικτύου είναι να συγκεντρωθούν τα στοιχεία λογιστικής από τα αγροκτήματα για τον προσδιορισμό των εισοδημάτων και την επιχειρησιακή ανάλυση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Αυτήν την περίοδο, το ετήσιο δείγμα καλύπτει περίπου 80.000 περιοχές. Αντιπροσωπεύουν έναν πληθυσμό περίπου 5.000.000 αγροκτημάτων στα 25 κράτη μέλη, τα οποία καλύπτουν περίπου 90% της συνολικής χρησιμοποιημένης γεωργικής περιοχής (U.A.A.) και αποτελούν περίπου το 90% της συνολικής αγροτικής παραγωγής της Ένωσης.

6 Πληροφορίες σχετικά με το FADN ( Farm Accountancy Data Network) Για τους σκοπούς του FADN κάθε αντιπροσωπεία συνδέσμου καθοδηγείται από μια εθνική Επιτροπή FADN. Για να εξασφαλιστεί ότι αυτό το δείγμα απεικονίζει την ετερογένεια της καλλιέργειας πριν από το δείγμα των αγροκτημάτων, οι αντιπροσωπείες συνδέσμου στρωματοποιούν τον τομέα της παρατήρησης που καθορίζονται σύμφωνα με 3 κριτήρια: Περιοχή, Οικονομικό Μέγεθος και Τύπος Καλλιέργειας. Τα αγροκτήματα επιλέγονται στο δείγμα σύμφωνα με ένα σχέδιο επιλογής που εγγυάται την αντιπροσωπευτικότητά του.

7 Προσδιορισμός του Τύπου της Εκμετάλλευσης Ο προσδιορισμός του “Τύπου” (Τεχνικο-Οικονομικού Προσανατολισμού - ΤΟΠ) της εκμ/σης γίνεται με τη βοήθεια : των κωδικών που παριστούν τα προϊόντα, (ή ομάδες προϊόντων), σύμφωνα με την κωδικοποίηση που προβλέπεται στην Απόφαση της Επιτροπής με αριθμό 85/377/ΕΟΚ (7-6-1985) και στην τροποποιητική Απόφαση με αριθμό 369/2003 της Ε. Ενωσης, και για τα οποία έχει προβλεφθεί υπολογισμός Τυπικού Ακαθαρίστου Κέρδους (ΤΑΚ). του Οικονομικού ‘’δείκτη’’ κάθε προϊόντος, (ή ομάδας προϊόντων), που αποτελεί το Τυπικό Ακαθάριστο Κέρδος (ΤΑΚ) και έχει υπολογιστεί με ειδική διαδικασία. ( είναι μέσοι όροι τριετίας και υπολογίζονται ανά διετία με πραγματικές μετρήσεις ή επικαιροποίηση ). Με τις ανωτέρω αναφερόμενες Αποφάσεις καθορίζονται οι σχέσεις που πρέπει να υπάρχουν μεταξύ των κλάδων παραγωγής της γεωργικής εκμ/σης, ώστε αυτή να καταταγεί σε κάποιο Γενικό, Κύριο, Ειδικό ή Εξειδικευμένο προσανατολισμό (ΤΟΠ) παραγωγικής κατεύθυνσης.

8 Διαδικασία - υπολογισμοί για τον προσδιορισμού του ΤΟΠ της εκμ/σης Αρχικά υπολογίζεται το συνολικό ΤΑΚ κάθε κλάδου της εκμ/σης ως εξής : Η έκταση κάθε κλάδου φυτικής παραγωγής εκπεφρασμένη σε εκτάρια (1 Ha = 10 στρέμματα), πολλαπλασιάζεται επί το αντίστοιχο ΤΑΚ ( σε Euro ανά εκτάριο). Ο αριθμός κεφαλών του ετήσιου Μέσου Δυναμικού των ζώων (παραγωγικών και μη) κάθε κλάδου ζωικής παραγωγής (για τα πουλερικά 100άδες), πολλαπλασιάζεται επί το αντίστοιχο ΤΑΚ. Το συνολικό ΤΑΚ κάθε κλάδου παραγωγής της εκμ/σης υπολογίζεται με βάση τους κωδικούς του Συγκεντρωτικού Δελτίου εκμ/σης και τους ισοδύναμους ‘’τίτλους’’ των Ερευνών Διάρθρωσης της Γεωργίας και με τα αντίστοιχα ΤΑΚ ανά μονάδα κάθε κλάδου παραγωγής (μονάδα έκτασης ή κεφαλών ζώων).

9 “Kλάσεις” Οικονομικού Μεγέθους Ο προσδιορισμός του “δείκτη” Οικονομικού Μεγέθους της εκμ/σης γίνεται με βάση το Συνολικό ΤΑΚ της εκμ/σης, ( όπως έχει αναφερθεί, είναι το άθροισμα των ΤΑΚ όλων των κλάδων παραγωγής της εκμ/σης) και με χρήση ειδικής κλίμακας, η οποία ορίζεται με την Απόφαση 369/2003 της Ε.Ε ( “ νέα “ Τυπολογία). Η κλίμακα αυτή καθορίζει τάξεις Μεγέθους σε Ευρωπαϊκές Μονάδες Μεγέθους (ΕΜΜ). Μια ΕΜΜ αντιστοιχεί σε 1200 Ευρωπαϊκές Νομισματικές Μονάδες (Euro). Η κλίμακα προβλέπει τις επόμενες 10 “κλάσεις” Οικονομικού Μεγέθους. (Στα γραφήματα οι κλάσεις χρησιμοποιούνται ανά 2. Συνεπώς έχουμε τις κλάσεις: 0-4, 4-8, 8-16, 16-40, 40-100 και ≥100) 1. Συνολικό ΤΑΚ < 2 ΕΜΜ 2. 2 ΕΜΜ =< Συνολικό ΤΑΚ < 4 ΕΜΜ 3. 4 ΕΜΜ =< Συνολικό ΤΑΚ < 6 ΕΜΜ 4. 6 ΕΜΜ =< Συνολικό ΤΑΚ < 8 ΕΜΜ 5. 8 ΕΜΜ =< Συνολικό ΤΑΚ < 12 ΕΜΜ 6. 12 ΕΜΜ =< Συνολικό ΤΑΚ < 16 ΕΜΜ 7. 16 ΕΜΜ =< Συνολικό ΤΑΚ < 40 ΕΜΜ 8. 40 ΕΜΜ =< Συνολικό ΤΑΚ < 100 ΕΜΜ 9. 100 ΕΜΜ =< Συνολικό ΤΑΚ < 250 ΕΜΜ 10. 250 ΕΜΜ =< Συνολικό ΤΑΚ

10

11 Συνολικό Μέγεθος Χώρας

12 Διαδικασία αυτόματης ενημέρωσης γραφήματος Πρώτο βήμα : Επιλέγει κάποιος το πλαίσιο ελέγχου Auto Update Chart. Αν δεν είναι επιλεγμένο δεν συμβαίνει τίποτα Δεύτερο βήμα : Ο χρήστης μετακινεί το δείκτη του ενεργού κελιού σε κάθε γραμμή. Aυτόματα εκτελείται μία διαδικασία μακροεντολής του Excel, που έχει γραφτεί σε vba (visual basic for applications) και ενημερώνεται το γράφημα που βρίσκεται στην πάνω δεξιά γωνία του αντίστοιχου ενεργού φύλλου εργασίας.

13 Συνολικό Μέγεθος Χώρας

14

15

16

17 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ FADN-RICA 450 (ΘΡΑΚΗ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ)

18 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ FADN-RICA 460 (ΗΠΕΙΡΟΣ- ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ-ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ)

19 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ FADN-RICA 470 (ΘΕΣΣΑΛΙΑ)

20 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ FADN-RICA 480 (ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ- ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ- ΚΡΗΤΗ)

21 Κλάση Οικονομικού Μεγέθους 0-4

22 Κλάση Οικονομικού Μεγέθους 4-8

23 Κλάση Οικονομικού Μεγέθους 8-16

24 Κλάση Οικονομικού Μεγέθους 16-40

25 Κλάση Οικονομικού Μεγέθους 40-100

26 Κλάση Οικονομικού Μεγέθους ≥ 100

27 ΚΥΡΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ (13)

28 ΚΥΡΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ (31)

29 ΚΥΡΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑ (33)

30 ΚΥΡΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ (44)


Κατέβασμα ppt "Γραφική Απεικόνιση των Κυριότερων Δεικτών του ΔΙ.ΓΕ.Λ.Π. (FADN-RICA) της Ελλάδας για τα έτη 1999-2009 Αυτό το Powerpoint δημιουργήθηκε από την φοιτήτρια."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google