Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Σύστημα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Στρατηγικών Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Σύστημα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Στρατηγικών Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Σύστημα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Στρατηγικών Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση (ΣΠΑ ΣΕΚΕΕ)

2 Στόχος Η παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης των Στρατηγικών με βάση ένα σύστημα μετρήσιμων δεικτών. Η αξιολόγηση της δυνατότητας επίτευξης των στόχων. Η καθοδήγηση για αναθεώρηση των στόχων και του μείγματος πολιτικών των ΣΕΚΕΕ με βάση και τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης.

3 Συστατικά στοιχεία του ΣΠΑ ΣΕΚΕΕ Σύστημα δεικτών εκροών και αποτελέσματος Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος για την καταχώριση των τιμών των δεικτών Καταχώριση των τιμών των δεικτών Σύνταξη εκθέσεων παρακολούθησης και αξιολόγησης σε τακτά χρονικά διαστήματα

4 Σύστημα δεικτών Δείκτες εκροών Είναι οι δείκτες εκροών των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ που μετρούν την πρόοδο των δράσεων Έξυπνης Εξειδίκευσης. Διακρίνονται σε κοινούς δείκτες εκροών (COxy) και σε ειδικούς ανά πρόγραμμα δείκτες (Txy).

5 Σύστημα δεικτών Δείκτες αποτελέσματος (1/4) Μετρούν την αλλαγή σε μία περιφέρεια ή σε ένα τομέα που προκαλείται ως αποτέλεσμα της επιλεχθείσας πολιτικής αλλά και άλλων παραγόντων. Η διαδικασία παρακολούθησης περιλαμβάνει και την ετήσια αποτύπωση των αλλαγών στις τιμές των δεικτών αποτελέσματος.

6 Σύστημα δεικτών Δείκτες αποτελέσματος (2/4) Η αλλαγή της τιμής του δείκτη αποτελέσματος που είναι δυνατό να αποδοθεί σε μία συγκεκριμένη παρέμβαση (επίπτωση) αποτελεί έργο της αξιολόγησης.

7 Σύστημα δεικτών Δείκτες αποτελέσματος (3/4) Αποτελούνται από: τους δείκτες αποτελέσματος των σχετικών Επενδυτικών Προτεραιοτήτων των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ τους 25 δείκτες του Innovation Union Scoreboard τους δείκτες που αφορούν την ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»

8 Σύστημα δεικτών Δείκτες αποτελέσματος (4/4) Οι δείκτες αποτελέσματος των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ θα μετρώνται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων που τους έχουν επιλέξει. Οι δείκτες αποτελέσματος μετρώνται από επίσημους φορείς και θα χρησιμοποιούνται με βάση τη μέγιστη διαθέσιμη ανάλυση (σε περιφερειακό ή/και κλαδικό επίπεδο) και το πλέον πρόσφατο έτος καταγραφής.

9 Πληροφοριακό σύστημα Βάση δεδομένων: Υποστηρίζει τη συγκέντρωση των τιμών όλων των δεικτών (εκροών και αποτελέσματος). Επιτρέπει την άντληση σύνθετων αποτελεσμάτων (π.χ. τιμές δεικτών ανά περιφέρεια, επενδυτική προτεραιότητα, έτος κλπ.) Αποθετήριο εκθέσεων παρακολούθησης και αξιολόγησης των ΣΕΚΕΕ

10 Καταγραφή των τιμών των δεικτών Θα γίνεται σε ετήσια βάση (το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους) και θα αφορά τα πλέον πρόσφατα στοιχεία που θα είναι διαθέσιμα στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη ανάλυση και τη συχνότητα συλλογής των τιμών των δεικτών αποτελέσματος από τους αρμόδιους φορείς.

11 Εκθέσεις παρακολούθησης Συντάσσονται ανά διετία (το πρώτο τρίμηνο των άρτιων ετών) με βάση τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα μέχρι το τέλος του προηγούμενου έτους, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη ανάλυση και τη συχνότητα συλλογής των τιμών των δεικτών αποτελέσματος από τους αρμόδιους φορείς.

12 Εκθέσεις παρακολούθησης: περιεχόμενο Ανά Επενδυτική Προτεραιότητα (ΕΠ): Σύντομη περιγραφή της ΕΠ Παρουσίαση Δράσεων της ΕΠ Στοιχεία υλοποίησης της ΕΠ (και καταγραφή των τιμών των δεικτών εκροών) Αποτύπωση των τιμών των δεικτών αποτελέσματος – τάσεις Συμπεράσματα και συστάσεις

13 Εκθέσεις αξιολόγησης Συντάσσονται τα έτη 2020 και 2014 με βάση τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα μέχρι το τέλος του προηγούμενου έτους, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη ανάλυση και τη συχνότητα συλλογής των τιμών των δεικτών αποτελέσματος από τους αρμόδιους φορείς.

14 Εκθέσεις αξιολόγησης: περιεχόμενο (1/2) Ανά Επενδυτική Προτεραιότητα (ΕΠ): Σύντομη περιγραφή της ΕΠ Υφιστάμενη κατάσταση στη θεματική περιοχή της ΕΠ Παρουσίαση Δράσεων της ΕΠ Αξιολόγηση της Στρατηγικής της ΕΠ

15 Εκθέσεις αξιολόγησης: περιεχόμενο (2/2) Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας υλοποίησης των δράσεων της ΕΠ Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από την υλοποίηση των δράσεων της ΕΠ Συμπεράσματα και συστάσεις


Κατέβασμα ppt "Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Σύστημα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Στρατηγικών Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google