Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Νέο Εξεταστικό Σύστημα Πανελλήνιες 2016Πανελλήνιες 2016.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Νέο Εξεταστικό Σύστημα Πανελλήνιες 2016Πανελλήνιες 2016."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Νέο Εξεταστικό Σύστημα Πανελλήνιες 2016Πανελλήνιες 2016

2 Νέο Εξεταστικό Σύστημα Για το σχολικό έτος 2015 – 2016 άλλαξε ο τρόπος εισαγωγής στα Τμήματα των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ. Στη Γ’ Λυκείου οι μαθητές επιλέγουν μια από τις τρεις Ομάδες Προσανατολισμού και εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο σε 4 ή 5 μαθήματα. Οι Ομάδες μαθημάτων Προσανατολισμού είναι: Οι Ομάδες Προσανατολισμού x Ανθρωπιστικών, Νομικών & Κοινωνικών Σπουδών Θετικών Σπουδών Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής xxxx Τα μαθήματα της ομάδας Προσανατολισμού είναι πέντε, αλλά δεν είναι όλα Πανελλαδικά Εξεταζόμενα. Κάθε Ομάδα Προσανατολισμού οδηγεί σε τρία Επιστημονικά Πεδία, από τα οποία κάθε υποψήφιος μπορεί να επιλέξει έως και δύο.

3 Ομ ά δ ε ς Πρ ο σ α ν α τ ο λ ι σ μ ο ύΒ΄ Λ υκ ε ί ο υΟμ ά δ ε ς Πρ ο σ α ν α τ ο λ ι σ μ ο ύΒ΄ Λ υκ ε ί ο υ Ομά δ ε ς Πρ ο σ α ν α το λ ι σ μο ύΓ΄ Λ υκ ε ίο υΟμά δ ε ς Πρ ο σ α ν α το λ ι σ μο ύΓ΄ Λ υκ ε ίο υ Οι μαθητές της Ομάδας Ανθρωπιστικών Σπουδών θα δυσκολευτούν να ακολουθήσουν την Ομάδα Οικονομίας και ! Θε τ ι κ ώ ν Σ π ο υ δ ώ νΘε τ ι κ ώ ν Σ π ο υ δ ώ ν Θε τ ι κ ώ νΣπ ο υ δ ώ νΘε τ ι κ ώ νΣπ ο υ δ ώ ν Σπ ο υ δ ώ ν Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς& Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ςΣπ ο υ δ ώ ν Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς& Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς Αν θ ρ ωπ ι σ τ ι κ ώνΣπ ο υ δ ώ νΑν θ ρ ωπ ι σ τ ι κ ώνΣπ ο υ δ ώ ν Αν θ ρ ωπ ι σ τ ι κ ών, Ν ο μ ι κ ώ ν& Κ ο ι ν ω ν ι κ ώ ν Σ π ο υ δ ώ νΑν θ ρ ωπ ι σ τ ι κ ών, Ν ο μ ι κ ώ ν& Κ ο ι ν ω ν ι κ ώ ν Σ π ο υ δ ώ ν

4

5 Οι Σχολές και τα Τμήματα των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ κατηγοριοποιούνται σε πέντε Επιστημονικά Πεδία που καταγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί. Ένας υποψήφιος μπορεί: εξεταστεί σε τέσσερα μόνο μαθήματα και να δηλώσει σχολές του αντίστοιχου Επιστημονικού Πεδίου, ή να εξεταστεί σε πέντε μαθήματα και να δηλώσει σχολές από δύο Επιστημονικά Πεδία. Σημειώσεις: Επιστημονικά Πεδία Σχολές & Τμήματα Πανεπιστημίων & ΤΕΙ ƒ Για κάθε Επιστημονικό Πεδίο δύο από τα τέσσερα μαθήματα θα έχουν αυξημένη βαρύτητα στον υπολογισμό των μορίων. Επομένως, αν ένας υποψήφιος εξεταστεί σε πέντε μαθήματα τότε το σύνολο των μορίων που θα συγκεντρώσει θα είναι διαφορετικό για το κάθε Επιστημονικό Πεδίο. Ορισμένα Τμήματα απαιτούν εξέταση και σε επιπλέον ειδικά μαθήματα, όπως Σχέδιο, Ξένη Γλώσσα, Αρμονία κ.λπ. ή εξέταση σε αθλήματα. ƒ

6 Σχολές & Τμήματα: Νομικής, Ψυχολογίας, Φιλολογίας, Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Πολιτικών Επιστημών, Δημόσιας Διοίκησης, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Θεολογίας, Ξένων Γλωσσών, Κοινωνιολογίας κ.λπ. Σχολές & Τμήματα: Ηλεκτρολόγων, Μηχανολόγων, Πολιτικών, Αρχιτεκτόνων, Χημικών Μηχανικών, Επιστήμης Υλικών, Ηλεκτρολογίας, Μηχανολογίας κ.λπ. καθώς και Μαθηματικών, Φυσικής, Πληροφορικής, Χημείας κ.λπ. Σχολές & Τμήματα: Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Διατροφής & Διαιτολογίας, Βιοτεχνολογίας, Νοσηλευτικής, Λογοθεραπείας, Φυσικοθεραπείας, Γεωπονίας κ.λπ. Σχολές & Τμήματα: Παιδαγωγικών Δημοτικής Εκπαίδευσης και Προσχολικής Ηλικίας, (Δασκάλων και Νηπιαγωγών), Ειδικής Αγωγής, ΤΕΦΑΑ (Γυμναστική Ακαδημία), κ.λπ. Σχολές & Τμήματα: Οικονομικών Χρηματοοικονομικών, Ναυτιλιακών, Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσων, Λογιστικής κ.λπ. καθώς και Πληροφορικής, Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών κ.α. 5ο Ε π ι σ τ. Π ε δ ί ο : Επ ισ τ ή μ ε ς Ο ι κο ν ο μ ί ας & Π λ η ρο φ ο ρ ι κ ή ς 4ο Επ ι στ. Π ε δ ί ο :Πα ι δ α γ ω γ ι κ έ ς Ε π ι σ τ ή μ ε ς4ο Επ ι στ. Π ε δ ί ο :Πα ι δ α γ ω γ ι κ έ ς Ε π ι σ τ ή μ ε ς 3ο Επ ι στ. Π ε δ ί ο :Επ ισ τ ή μ ε ςΥγ ε ί α ς & Ζ ω ή ς3ο Επ ι στ. Π ε δ ί ο :Επ ισ τ ή μ ε ςΥγ ε ί α ς & Ζ ω ή ς 2ο Ε π ι σ τ. Πε δ ί ο :Τε χ ν ο λ ο γ ι κ έ ς κ α ι Θ ε τ ι κ έ ςΕπ ισ τ ή μ ε ς2ο Ε π ι σ τ. Πε δ ί ο :Τε χ ν ο λ ο γ ι κ έ ς κ α ι Θ ε τ ι κ έ ςΕπ ισ τ ή μ ε ς 1ο Ε π ι σ τ. Π ε δ ί ο : Αν θ ρ ω πι σ τ ι κ έ ς, Ν ο μ ι κ έ ς & Κ ο ι ν ω ν ι κ ές Ε π ι σ τ ήμ ες

7 Ομ ά δ α Π ρ ο σ α ν α τ ο λ ι σ μ ο ύΑν θ ρ ω π ι σ τ ι κ ώ ν,Νο μ ικ ώ ν& Κο ι ν ω ν ι κ ώ ν Σ π ο υ δ ώ νΟμ ά δ α Π ρ ο σ α ν α τ ο λ ι σ μ ο ύΑν θ ρ ω π ι σ τ ι κ ώ ν,Νο μ ικ ώ ν& Κο ι ν ω ν ι κ ώ ν Σ π ο υ δ ώ ν

8 Με ε ξ έ τα σ η σ ε τέ σ σ ε ρ α μ α θ ήμ α τα Ομ ά δ α Π ρ ο σ α ν α τ ο λ ι σ μ ο ύΑν θ ρ ω π ι σ τ ι κ ώ ν,Νο μ ικ ώ ν& Κο ι ν ω ν ι κ ώ ν Σ π ο υ δ ώ νΟμ ά δ α Π ρ ο σ α ν α τ ο λ ι σ μ ο ύΑν θ ρ ω π ι σ τ ι κ ώ ν,Νο μ ικ ώ ν& Κο ι ν ω ν ι κ ώ ν Σ π ο υ δ ώ ν Επ ισ τ ή μ ε ςΕπ ισ τ ή μ ε ς Τα μ α θ ή μ α τ α β α ρ ύ τ η τ α ς ε ί ν α ι τ α Αρ χ α ί α Ε λ λ η νι κ ά κα ι η Ισ τ ορ ί α γι α τ α δ ύο α υτ ά Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ά Π ε δ ί α. Υγ ε ί α ς & Ζ ω ή ςΥγ ε ί α ς & Ζ ω ή ς Οι υποψήφιοι λόγω χαμηλότερων συντελεστών στα μαθήματα βαρύτητας (Νεοελληνική Γλώσσα και Βιολογία Γενικής Παιδείας) θα έχουν απώλεια μορίων στο Πεδίο αυτό. Η Βιολογία Γενικής Παιδείας καλό είναι να εξεταστεί ως 5 ο μάθημα και το Πεδίο αυτό να είναι συμπληρωματικό για τους υποψηφίους. Επ ισ τ ή μ ε ς(μ ε α π ώ λ ε ι αμο ρ ί ω ν )Επ ισ τ ή μ ε ς(μ ε α π ώ λ ε ι αμο ρ ί ω ν ) Εξεταζόμενα Μαθήματα Αρχαία Ελληνικά Ιστορία (Προσανατολισμού) Νεοελληνική Γλώσσα-Εκθεση Βιολογία Γενικής Παιδείας Πα ι δ α γ ω γ ι κ έ ςΠα ι δ α γ ω γ ι κ έ ς Εξεταζόμενα Μαθήματα Αρχαία Ελληνικά Ιστορία (Προσανατολισμού) Νεοελληνική Γλώσσα-Εκθεση Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Αν θ ρ ω πι σ τ ι κ έ ς Νο μι κ έ ς & Κ ο ι ν ω ν ι κ ές Επ ισ τ ή μ ε ς Εξεταζόμενα Μαθήματα Αρχαία Ελληνικά Ιστορία (Προσανατολισμού) Νεοελληνική Γλώσσα-Εκθεση Λατινικά

9 Με ε ξ έ τα σ η σ ε π έ ν τε μ α θ ήμ α τα Πρ ό σ β α σ η μ ό ν ο σ ε Σ χ ο λ έ ς ά λ λ ω ν Π ε δ ί ω ν μ ε σ χ ε τ ι κ ά π ε ρ ι ο ρ ι σ μ έ ν ε ς ε π ι λ ο γ έ ς ( δ ε ν π ρ ο τ ε ί ν ε τ α ι ) : Επ ισ τ ή μ ε ςΥγ ε ί α ς & Ζ ω ή ς(μ ε α π ώ λ ε ι αμο ρ ί ω ν )Επ ισ τ ή μ ε ςΥγ ε ί α ς & Ζ ω ή ς(μ ε α π ώ λ ε ι αμο ρ ί ω ν ) Πα ι δ α γ ω γ ι κ έ ςΕπ ισ τ ή μ ε ςΠα ι δ α γ ω γ ι κ έ ςΕπ ισ τ ή μ ε ς Εξεταζόμενα Μαθήματα Αρχαία Ελληνικά Ιστορία (Προσανατολισμού) Νεοελληνική Γλώσσα-Εκθεση Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Βιολογία Γενικής Παιδείας Επ ισ τ ή μ ε ςΥγ ε ί α ς & Ζ ω ή ς(μ ε α π ώ λ ε ι αμο ρ ί ω ν )Επ ισ τ ή μ ε ςΥγ ε ί α ς & Ζ ω ή ς(μ ε α π ώ λ ε ι αμο ρ ί ω ν ) Αν θ ρ ω πι σ τ ι κ έ ς Νο μι κ έ ς & Κ ο ι ν ω ν ι κ ές Επ ισ τ ή μ ε ς Εξεταζόμενα Μαθήματα Αρχαία Ελληνικά Ιστορία (Προσανατολισμού) Νεοελληνική Γλώσσα-Εκθεση Λατινικά Βιολογία Γενικής Παιδείας Πα ι δ α γ ω γ ι κ έ ςΕπ ισ τ ή μ ε ςΠα ι δ α γ ω γ ι κ έ ςΕπ ισ τ ή μ ε ς Αν θ ρ ω πι σ τ ι κ έ ς Νο μι κ έ ς & Κ ο ι ν ω ν ι κ ές Επ ισ τ ή μ ε ς Εξεταζόμενα Μαθήματα Αρχαία Ελληνικά Ιστορία (Προσανατολισμού) Νεοελληνική Γλώσσα-Εκθεση Λατινικά Μαθηματικά Γενικής Παιδείας

10 Ομ ά δ α Π ρ ο σ α ν α τ ο λ ι σ μ ο ύΘε τ ι κ ώ ν Σ π ο υ δ ώ νΟμ ά δ α Π ρ ο σ α ν α τ ο λ ι σ μ ο ύΘε τ ι κ ώ ν Σ π ο υ δ ώ ν

11 Με ε ξ έ τα σ η σ ε τέ σ σ ε ρ α μ α θ ήμ α τα Ομ ά δ α Π ρ ο σ α ν α τ ο λ ι σ μ ο ύΘε τ ι κ ώ ν Σ π ο υ δ ώ νΟμ ά δ α Π ρ ο σ α ν α τ ο λ ι σ μ ο ύΘε τ ι κ ώ ν Σ π ο υ δ ώ ν Τα μ α θ ή μ α τ α β α ρ ύ τ η τ α ς ε ί ν α ι τ α Μα θ η μ α τ ι κ ά κα ι η Φυ σ ι κ ή. Υγ ε ί α ς & Ζ ω ή ςΥγ ε ί α ς & Ζ ω ή ς Τα μ α θ ή μ α τ α β α ρ ύ τ η τ α ς ε ί ν α ι η Βι ο λ ο γ ί α κα ι η Χη μ ε ί α. Επ ισ τ ή μ ε ςΕπ ισ τ ή μ ε ς Πα ι δ α γ ω γ ι κ έ ςΠα ι δ α γ ω γ ι κ έ ς Εξεταζόμενα Μαθήματα Φυσική (Προσανατολισμού) Χημεία Νεοελληνική Γλώσσα-Εκθεση Ιστορία Γενικής Παιδείας Επ ισ τ ή μ ε ςΕπ ισ τ ή μ ε ς Εξεταζόμενα Μαθήματα Φυσική (Προσανατολισμού) Χημεία Νεοελληνική Γλώσσα-Εκθεση Βιολογία (Προσανατολισμού) Τε χ ν ο λ ο γ ι κ έ ς& Θ ε τ ι κ έ ςΕπ ισ τ ή μ ε ςΤε χ ν ο λ ο γ ι κ έ ς& Θ ε τ ι κ έ ςΕπ ισ τ ή μ ε ς Εξεταζόμενα Μαθήματα Φυσική (Προσανατολισμού) Χημεία Νεοελληνική Γλώσσα-Εκθεση Μαθηματικά (Προσανατολισμού)

12 Με ε ξ έ τα σ η σ ε π έ ν τε μ α θ ήμ α τα Επ ισ τ ή μ ε ςΕπ ισ τ ή μ ε ς Δί ν ετ α ι η δ υ ν α τ ό τ η τ α σ τ ο υ ς υ π ο ψ η φ ί ο υ ς ν α ε ξ ετ α σ τ ο ύ ν κ α ι σ ε 4 μ α θ ή μ α τ α Π ρ ο σ α ν α τ ο λ ι σ μ ο ύ + Έ κ θ εσ η : & Θ ε τ ι κ έ ς& Θ ε τ ι κ έ ς Τε χ ν ο λ ο γ ι κ έ ςΕπ ισ τ ή μ ε ςΤε χ ν ο λ ο γ ι κ έ ςΕπ ισ τ ή μ ε ς Επ ισ τ ή μ ε ςΥγ ε ί α ς & Ζ ω ή ςΕπ ισ τ ή μ ε ςΥγ ε ί α ς & Ζ ω ή ς Εξεταζόμενα Μαθήματα Φυσική (Προσανατολισμού) Χημεία Νεοελληνική Γλώσσα-Εκθεση Μαθηματικά (Προσανατολισμού) Βιολογία (Προσανατολισμού) Πα ι δ α γ ω γ ι κ έ ςΕπ ισ τ ή μ ε ςΠα ι δ α γ ω γ ι κ έ ςΕπ ισ τ ή μ ε ς Επ ισ τ ή μ ε ςΥγ ε ί α ς & Ζ ω ή ςΕπ ισ τ ή μ ε ςΥγ ε ί α ς & Ζ ω ή ς Εξεταζόμενα Μαθήματα Φυσική (Προσανατολισμού) Χημεία Νεοελληνική Γλώσσα-Εκθεση Βιολογία (Προσανατολισμού) Ιστορία Γενικής Παιδείας Πα ι δ α γ ω γ ι κ έ ςΠα ι δ α γ ω γ ι κ έ ς Τε χ ν ο λ ο γ ι κ έ ς& Θ ε τ ι κ έ ςΕπ ισ τ ή μ ε ςΤε χ ν ο λ ο γ ι κ έ ς& Θ ε τ ι κ έ ςΕπ ισ τ ή μ ε ς Εξεταζόμενα Μαθήματα Φυσική (Προσανατολισμού) Χημεία Νεοελληνική Γλώσσα-Εκθεση Μαθηματικά (Προσανατολισμού) Ιστορία Γενικής Παιδείας

13 Ομ ά δ α Π ρ ο σ α ν α τ ο λ ι σ μ ο ύΣπ ο υ δ ώ ν Ο ι κ ο ν ο μί α ς& Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ςΟμ ά δ α Π ρ ο σ α ν α τ ο λ ι σ μ ο ύΣπ ο υ δ ώ ν Ο ι κ ο ν ο μί α ς& Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς

14 Με ε ξ έ τα σ η σ ε τέ σ σ ε ρ α μ α θ ήμ α τα Ομ ά δ α Π ρ ο σ α ν α τ ο λ ι σ μ ο ύΣπ ο υ δ ώ ν Ο ι κ ο ν ο μί α ς& Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ςΟμ ά δ α Π ρ ο σ α ν α τ ο λ ι σ μ ο ύΣπ ο υ δ ώ ν Ο ι κ ο ν ο μί α ς& Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς *ΑΕΠΠ: Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (Πληροφορική) Τα μα θή μα τ α βα ρύτ ητ α ς γι α τ ο Π εδί ο Ο ι κ ον ομί α ς κ α ι Πλ ηρο φ ορι κ ή ς εί να ι τα Μαθη μ ατι κ ά κα ι οι Α ρ χές Ο ι κο ν ομι κ ή ς Θε ω ρ ί α ς. Επ ισ τ ή μ ε ςΕπ ισ τ ή μ ε ς Υγ ε ί α ς & Ζ ω ή ςΥγ ε ί α ς & Ζ ω ή ς Οι υποψήφιοι λόγω χαμηλότερων συντελεστών στα μαθήματα βαρύτητας (Νεοελληνική Γλώσσα και Βιολογία Γενικής Παιδείας) θα έχουν απώλεια μορίων στο Πεδίο αυτό. Η Βιολογία Γενικής Παιδείας καλό είναι να εξεταστεί ως 5 ο μάθημα και το Πεδίο αυτό να είναι συμπληρωματικό για τους υποψηφίους. Επ ισ τ ή μ ε ς(μ ε α π ώ λ ε ι αμο ρ ί ω ν )Επ ισ τ ή μ ε ς(μ ε α π ώ λ ε ι αμο ρ ί ω ν ) Εξεταζόμενα Μαθήματα Μαθηματικά Ανάπτυξη Εφαρμογών (ΑΕΠΠ) Νεοελληνική Γλώσσα-Εκθεση Βιολογία Γενικής Παιδείας Πα ι δ α γ ω γ ι κ έ ςΠα ι δ α γ ω γ ι κ έ ς Εξεταζόμενα Μαθήματα Μαθηματικά Ανάπτυξη Εφαρμογών (ΑΕΠΠ) Νεοελληνική Γλώσσα-Εκθεση Ιστορία Γενικής Παιδείας Επ ισ τ ή μ ε ςΟι κ ο ν ο μ ί α ς &Πλ η ρ οφ ο ρ ι κ ή ςΕπ ισ τ ή μ ε ςΟι κ ο ν ο μ ί α ς &Πλ η ρ οφ ο ρ ι κ ή ς Εξεταζόμενα Μαθήματα Μαθηματικά Ανάπτυξη Εφαρμογών (ΑΕΠΠ)* Νεοελληνική Γλώσσα-Εκθεση Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

15 Με ε ξ έ τα σ η σ ε π έ ν τε μ α θ ήμ α τα Επ ισ τ ή μ ε ςΕπ ισ τ ή μ ε ς Υγ ε ί α ς & Ζ ω ή ςΥγ ε ί α ς & Ζ ω ή ς μο ρ ί ω ν )μο ρ ί ω ν ) Πρ ό σ β α σ η μ ό ν ο σ ε Σ χ ο λ έ ς ά λ λ ω ν Π ε δ ί ω ν μ ε σ χ ε τ ι κ ά π ε ρ ι ο ρ ι σ μ έ ν ε ς ε π ι λ ο γ έ ς ( δ ε ν π ρ ο τ ε ί ν ε τ α ι ) : Υγ ε ί α ς & Ζ ω ή ςΥγ ε ί α ς & Ζ ω ή ς Επ ισ τ ή μ ε ς(μ ε α π ώ λ ε ι αμο ρ ί ω ν )Επ ισ τ ή μ ε ς(μ ε α π ώ λ ε ι αμο ρ ί ω ν ) Πα ι δ α γ ω γ ι κ έ ςΕπ ισ τ ή μ ε ςΠα ι δ α γ ω γ ι κ έ ςΕπ ισ τ ή μ ε ς Εξεταζόμενα Μαθήματα Μαθηματικά Ανάπτυξη Εφαρμογών (ΑΕΠΠ) Νεοελληνική Γλώσσα-Εκθεση Ιστορία Γενικής Παιδείας Βιολογία Γενικής Παιδείας Επ ισ τ ή μ ε ς(μ ε α π ώ λ ε ι αΕπ ισ τ ή μ ε ς(μ ε α π ώ λ ε ι α Επ ισ τ ή μ ε ςΟι κ ο ν ο μ ί α ς &Πλ η ρ οφ ο ρ ι κ ή ςΕπ ισ τ ή μ ε ςΟι κ ο ν ο μ ί α ς &Πλ η ρ οφ ο ρ ι κ ή ς Εξεταζόμενα Μαθήματα Μαθηματικά Ανάπτυξη Εφαρμογών (ΑΕΠΠ) Νεοελληνική Γλώσσα-Εκθεση Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Βιολογία Γενικής Παιδείας Πα ι δ α γ ω γ ι κ έ ςΠα ι δ α γ ω γ ι κ έ ς Επ ισ τ ή μ ε ςΟι κ ο ν ο μ ί α ς &Πλ η ρ οφ ο ρ ι κ ή ςΕπ ισ τ ή μ ε ςΟι κ ο ν ο μ ί α ς &Πλ η ρ οφ ο ρ ι κ ή ς Εξεταζόμενα Μαθήματα Μαθηματικά Ανάπτυξη Εφαρμογών (ΑΕΠΠ) Νεοελληνική Γλώσσα-Εκθεση Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Ιστορία Γενικής Παιδείας

16 2015 – 2016 E.P. – Μαθήματα Αν θ ρ ωπ ι σ τ ι κ ώνΣπ ο υ δ ώ ν Αν θ ρ ωπ ι σ τ ι κ ώνΣπ ο υ δ ώ ν -D -Eng (S) -Latein (M) Θε τ ι κ ώ ν Σ π ο υ δ ώ ν Θε τ ι κ ώ ν Σ π ο υ δ ώ ν -D -Eng/ Mathe (S) -Phy/ Che/ Bio (M) Σπ ο υ δ ώ ν Ο ι κ ο ν ο μ ί ας & Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς -D -Eng / Mathe ( S ) -Mathe /Eng (M)

17 Οι πληροφορίες αυτού του εντύπου βασίζονται στο Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας (06/04/2015).


Κατέβασμα ppt "Νέο Εξεταστικό Σύστημα Πανελλήνιες 2016Πανελλήνιες 2016."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google