Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κλεάνθης Συρακούλης ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ (Υ103)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κλεάνθης Συρακούλης ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ (Υ103)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κλεάνθης Συρακούλης ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ (Υ103)

2 Προεργασία και εφαρμογή της EVA Η λογική Όροι – Κλειδιά Τι κάνουμε στο σχεδιασμό Πως το υλοποιούμε στην πράξη Παραγωγή εκτιμήσεων για τη διάρκεια Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων

3 Παρακολούθηση & Έλεγχος της πορείας του Έργου Είναι διαδικασίες οι οποίες: γίνονται στη φάση υλοποίησης του έργου έχουν όμως προετοιμαστεί από τη φάση σχεδιασμού

4 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΗΣ (Baseline Schedule) Προετοιμάζεται πριν την έναρξη του έργου (μέθοδος PERT/CPM) και χρησιμοποιείται για να συγκριθεί η απόδοση του έργου. Από τη στιγμή που θα γίνει αποδεκτό από τον κύριο του έργου αποτελεί μέρος της σύμβασης του έργου.

5 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ (Updated Schedule) Περιλαμβάνει την πραγματική εικόνα του έργου, δηλαδή τους χρόνους υλοποίησης και το ποσοστό της εργασίας που ολοκληρώθηκε — σε σχέση με τον προγραμματισμό του και απεικονίζει τις όποιες αλλαγές αποφασίστηκε να γίνουν στη μελλοντική εργασία.

6 Τι είναι το Data Date? Ως data date θεωρούμε την ημερομηνία κατά την οποία γίνεται η αναφορά για την εξέλιξη του έργου. Ονομάζεται επίσης και as-of date αλλά και ημερομηνία κατάστασης (status date).

7 Στη φάση σχεδιασμού… Ξεκαθαρίζουμε … πως θα μετρηθεί το ποσοστό υλοποίησης της κάθε δραστηριότητας πως θα μετρηθεί το ποσοστό υλοποίησης του έργου σε ποιες χρονικές στιγμές θα γίνεται η μέτρηση με ποιο τρόπο θα γίνεται η αναφορά μέτρησης

8 ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Η μέτρηση της προόδου του έργου είναι το πιο ενδιαφέρον βήμα στην επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος καθώς σχετίζεται πέρα από την κατάσταση που βρίσκεται χρονικά το έργο και με τις πληρωμές που πρέπει να γίνουν. Πρακτικά είναι ο υπολογισμός ή η εκτίμηση του ποσοστού στο οποίο ολοκληρώθηκαν οι εργασίες που απαιτούνται για την υλοποίηση κάθε μιας δραστηριότητας.

9 ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1. Μονάδες που ολοκληρώθηκαν (Units completed) 2. Λόγος κόστους ή χρόνου (Cost or time ratio) 3. Έναρξη – Λήξη (Start-finish) 4. Η άποψη του επιβλέποντα (Supervisor’s opinion)

10 ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ (UNITS COMPLETED) 1/2 Στη μέθοδο αυτή θεωρούμε ότι, Ποσοστό ολοκλήρωσης = (Μονάδες που ολοκληρώθηκαν)/ (Σύνολο μονάδων)

11 ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ (UNITS COMPLETED) 2/2 Η μέθοδος ταιριάζει για δραστηριότητες με μικρούς, διακριτούς και επαναληπτικούς παράγοντες, όπως πχ η τοποθέτηση των blocks σε ένα λιμενοβραχίονα, η εκσκαφή, η τοποθέτηση καλωδιώσεων, η τοποθέτηση μοκέτας κοκ. σε τέτοιες δραστηριότητες τόσο ο τύπος της εργασίας όσο και ο ρυθμός εκτέλεσης παραμένουν σταθερά σε όλη τη δραστηριότητα. Το ποσοστό ολοκλήρωσης υπολογίζεται με απλή διαίρεση, πχ αν θα πρέπει να μπουν στο λιμενοβραχίονα 4000 blocks και στην ημερομηνία αναφοράς έχουν τοποθετηθεί τα 1200 το ποσοστό ολοκλήρωσης είναι 1200/ 4000 Χ 100 = 30%.

12 ΛΟΓΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ή ΧΡΟΝΟΥ (COST or TIME RATIO) 1/2 Το ποσοστό ολοκλήρωσης υπολογίζεται αν διαιρέσουμε το χρόνο που έχει αφιερωθεί στη δραστηριότητα μέχρι εκείνη τη στιγμή με το σύνολο του χρόνου που προγραμματίζαμε (ανάλογα και για το κόστος). Εναλλακτικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το λόγο των εργατοωρών (πραγματικές εργατοώρες που διατεθήκαν προς τις προϋπολογισμένες προς διάθεση εργατοώρες).

13 ΛΟΓΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ή ΧΡΟΝΟΥ (COST or TIME RATIO) 2/2 Η μέθοδος εφαρμόζεται σε δραστηριότητες συνεχείς και ομοιόμορφες, όπως πχ οι δραστηριότητες του επιθεωρητή ασφαλείας και του διαχειριστή έργου. Για παράδειγμα, μια δραστηριότητα του project management σε ένα έργο σχεδιάστηκε ότι θα διαρκέσει 12 μήνες και ότι θα κοστίσει 80.000€. Μετά από 2 μήνες το ποσοστό ολοκλήρωσης θα είναι 2/12 Χ 100 = 16.7% ή αν έχουμε δαπανήσει 20.000€ θα είναι 20.000/80.000 Χ 100 = 25%.

14 ΕΝΑΡΞΗ - ΛΗΞΗ (START - FINISH) Είναι κατάλληλη σε δραστηριότητες με πολύ μικρή διάρκεια. Η αξιολόγηση της προόδου τους είναι συνήθως είτε: δεν ξεκίνησε ακόμη (0%), είτε ξεκίνησε αλλά δεν ολοκληρώθηκε (ένα αυθαίρετο ποσοστό, 40% ή 50%) ή ολοκληρώθηκε (100%).

15 Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ (SUPERVISORS’s OPINION) Είναι η πιο υποκειμενική μέθοδος και χρησιμοποιείται όταν καμία από τις άλλες δεν μπορεί να εφαρμοστεί, όπως για παράδειγμα ο συντονισμός μιας μηχανής. Ενίοτε ο ανάδοχος επιλέγει τη μέθοδο αυτή για να εξασφαλίσει πληρωμές πριν την ώρα τους.

16 ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Μετά από την εκτίμηση του ποσοστού ολοκλήρωσης της κάθε δραστηριότητας, το επόμενο ερώτημα είναι πως θα εκτιμήσουμε το ποσοστό ολοκλήρωσης ολόκληρου του έργου. Και στο ερώτημα αυτό η απάντηση δεν είναι απολύτως ξεκάθαρη. Οι περισσότερες από τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους είναι ίδιες με αυτές που χρησιμοποιήσαμε στην εκτίμηση των δραστηριοτήτων.

17 ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ (UNITS COMPLETED) Αν και η μέθοδος αποδίδει στην εκτίμηση του ποσοστού ολοκλήρωσης της κάθε δραστηριότητας, δεν είναι εύκολο να εφαρμοστεί με επιτυχία σε όλο το έργο καθώς δεν υπάρχουν απλές, κοινές σε όλες τις δραστηριότητες, μονάδες για να μετρηθούν.

18 ΚΟΣΤΟΣ / ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (COST / BUDGET) Κατά βάση πρόκειται για δύο μεθόδους που αν χρησιμοποιηθούν προσφέρουν καλές δυνατότητες συγκρίσεις: Κόστος στο Baseline/ προϋπολογισμός: Ποσοστό ολοκλήρωσης = (κόστος που είχε προϋπολογιστεί μέχρι την ημερομηνία αναφοράς)/ (προϋπολογισμός στο Baseline) Πραγματικό Κόστος/ Προϋπολογισμός: Ποσοστό ολοκλήρωσης = (πραγματικό κόστος στην ημερομηνία αναφοράς) /(εκτιμώμενο κόστος στην ολοκλήρωση)

19 ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ (MAN- HOURS) Είναι παρόμοια με την προηγούμενη εκτός από το ότι χρησιμοποιούμε τις εργατοώρες στην εξίσωση. Εργατοώρες στο Baseline: Ποσοστό ολοκλήρωσης = (Εργατοώρες που είχαν προϋπολογιστεί μέχρι την ημερομηνία αναφοράς) /(Εργατοώρες στο Baseline) Πραγματικές εργατοώρες: Ποσοστό ολοκλήρωσης = (Πραγματικές εργατοώρες που δαπανήθηκαν μέχρι την ημερομηνία αναφοράς) / (Εκτιμώμενες εργατοώρες μέχρι την ολοκλήρωση)

20 ΔΙΑΡΚΕΙΑ (DURATION) Διάρκεια στο Baseline: Ποσοστό ολοκλήρωσης = (Data Date - BL Start Date)/Total BL Duration όπου BL Start Date είναι η ημερομηνία έναρξης σύμφωνα με το baseline. Πραγματική διάρκεια: Ποσοστό ολοκλήρωσης = Πραγματική διάρκεια / Εκτιμώμενη διάρκεια στην ολοκλήρωση όπου Εκτιμώμενη διάρκεια στην ολοκλήρωση = πραγματική διάρκεια + Υπολειπόμενη διάρκεια.

21 ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΡΓΑΤΟΗΜΕΡΑΣ (WORKDAY UNIT) 1/2 Η μέθοδος στηρίζεται στην υπόθεση ότι οι δραστηριότητες έχουν βαρύτητα για το έργο ανάλογη με τη διάρκειά τους. Σε ένα απλό παράδειγμα ας δούμε ένα έργο με 3 δραστηριότητες (A, B και C), κάθε μια εκ των οποίων έχει διάρκεια 4 ημερών.

22 ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΡΓΑΤΟΗΜΕΡΑΣ (WORKDAY UNIT) 2/2 Η A είναι προαπαιτούμενη τόσο της B όσο και της C. Τώρα, 4 ημέρες από την έναρξη του έργου η A έχει ολοκληρωθεί ενώ οι B και C δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Στην περίπτωση αυτή, κάθε δραστηριότητα έχει βαρύτητα 4 μονάδων, ενώ το έργο 12 μονάδων. Οι μονάδες που ολοκληρώθηκαν είναι 4. Ποσοστό ολοκλήρωσης = (πραγματικές μονάδες) / (συνολικές μονάδες) = 4/12 = 33%

23 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Έστω ένα έργο με 3 δραστηριότητες: Οι δύο πρώτες εκτελούνται παράλληλα. Κάθε μια αφορά την εγκατάσταση μιας εσωτερικής ξύλινης πόρτας, η οποία κοστίζει 200€ η μια. Για την κάθε πόρτα απαιτούνται 2 εργατοώρες ενός τεχνίτη. Η τρίτη δραστηριότητα αφορά στην εγκατάσταση μιας εξωτερικής διακοσμητικής χειροποίητης πόρτας κόστους 2200 € και απαιτεί 3 εργατοώρες από 3 τεχνίτες. Αν η εργατοώρα κοστίζει 40€ έχουμε: Συνολικό κόστος πρώτης/δεύτερης δραστηριότητας = 200 + 2 Χ 40 = 280€ η μία Συνολικό κόστος τρίτης δραστηριότητας = 2200 + 3 Χ 3 Χ 40 = 2560€ Συνολικό κόστος έργου = 2 Χ 280 + 2560 = 3120€ Συνολικές εργατοώρες = 2 + 2 + 3 Χ 3 = 13 εργατοώρες Συνολική διάρκεια = 2 + 3 = 5 ώρες

24 Ας υποθέσουμε ότι στη χρονική στιγμή αναφοράς έχουν ολοκληρωθεί οι δύο πρώτες δραστηριότητες και η τρίτη δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, το ερώτημα είναι ποιο θα είναι το ποσοστό ολοκλήρωσης του έργου.

25 Εφαρμόζοντας όλες τις μεθόδους τα αποτελέσματα θα είναι: 1. Μονάδες που ολοκληρώθηκαν (Units completed): Η μέθοδος υποθέτει ότι κάθε πόρτα είναι μια ‘‘μονάδα’’ και ότι όλες οι μονάδες έχουν την ίδια βαρύτητα στον υπολογισμό του ποσοστού ολοκλήρωσης του έργου. Ποσοστό ολοκλήρωσης = (Μονάδες που ολοκληρώθηκαν)/(Σύνολο μονάδων) = 2 πόρτες/3 πόρτες = 66.7%

26 2. Κόστος/ προϋπολογισμός (Cost/Budget): Ποσοστό ολοκλήρωσης = (πραγματικό κόστος στην ημερομηνία αναφοράς) /(εκτιμώμενο κόστος στην ολοκλήρωση) = 560€ /3120€ = 17.9% 3. Εργατοώρες (Man-hours): Ποσοστό ολοκλήρωσης = (Πραγματικές εργατοώρες που δαπανήθηκαν μέχρι την ημερομηνία αναφοράς) / (Εκτιμώμενες εργατοώρες μέχρι την ολοκλήρωση) = 4/13 = 30.8%

27 4. Διάρκεια (Duration): Ποσοστό ολοκλήρωσης = Πραγματική διάρκεια / Εκτιμώμενη διάρκεια στη ολοκλήρωση = 2ώρες/5 ώρες = 40% 5. Μονάδες εργατοημέρας (Workday Unit): Ποσοστό ολοκλήρωσης = (πραγματικές μονάδες) / (συνολικές μονάδες) = 4/7 = 57%

28 Στη φάση της υλοποίησης…. Έχουμε στη διάθεσή μας την αθροιστική κατανομή των δαπανών σύμφωνα με το σχεδιασμό (Planned Value ή PV) Για κάθε χρονική στιγμή της πραγματικής εξέλιξης του έργου (Actual Time ή AT, Actual Duration ή AD) καταγράφουμε το πραγματικό αθροιστικό κόστος (Actual Cost ή AC) Υπολογίζουμε για κάθε χρονική στιγμή την αξία που έχουμε ενσωματώσει στο έργο που υλοποιήθηκε (Earned Value ή EV) με στοιχεία χρόνου από το πραγματικό έργο και δαπανών από το σχεδιασμό.

29 Στη φάση της υλοποίησης…. Επιχειρούμε την πρόγνωση της διάρκειας του έργου με τη χρήση των μεθόδων Planned Value (Anbari,2003) Earned Duration (Jacob & Kane,2004) Earned Schedule (Lipke,2003) και με βάση τρία διαφορετικά σενάρια PF (performance factors): PF=1 (η διάρκεια της υπολειπόμενης εργασίας σύμφωνα με το σχεδιασμό ) PF=SPI (η διάρκεια της υπολειπόμενης εργασίας σύμφωνα με τον SPI ) PF=SCI (η διάρκεια της υπολειπόμενης εργασίας σύμφωνα με τον SCI )

30 AT PVAC EV 0 00 0 1 49 41,6 2 77 64,9 3 105 88,2 4 133 111,4 5 161277 188 6 189421 264,8 7 333468 305,7 8 380515 346,6 9 408562 387,5 10 434609 428,4 11 440617 435 12 446623 439,8 13 450629 444,6 14 454635 449,6 15 455638 451,8 16 456641 454 17 456642 455 18 456643 456 PV rate =28,5

31 ATPVACEVESSVSPISV(t)SPI(t)TVEDSCISCI(t) 0 00 0 1 49 41,60,85-7,40,85-0,150,85-0,260,850,72 2 77 64,91,57-12,10,84-0,430,78-0,421,690,710,66 3 105 88,22,40-16,80,84-0,600,80-0,592,520,710,67 4 133 111,43,23-21,60,84-0,770,81-0,763,350,700,68 5 161277 1885,96271,170,961,190,955,840,790,81 6 189421 264,86,5375,81,400,531,092,668,410,880,68 7 333468 305,76,81-27,30,92-0,190,97-0,966,430,600,64 8 380515 346,67,29-33,40,91-0,710,91-1,177,300,61 9 408562 387,58,27-20,50,95-0,730,92-0,728,550,650,63 10 434609 428,49,78-5,60,99-0,220,98-0,209,870,69 11 440617 43510,17-50,99-0,830,92-0,1810,880,700,65 12 446623 439,810,97-6,20,99-1,030,91-0,2211,830,700,65 13 450629 444,611,65-5,40,99-1,350,90-0,1912,840,700,63 14 454635 449,612,90-4,40,99-1,100,92-0,1513,860,700,65 15 455638 451,813,45-3,20,99-1,550,90-0,1114,890,700,63 16 456641 45414,00-21,00-2,000,88-0,0715,930,710,62 17 456642 45515,001,00-2,000,88-0,0416,960,710,63 18 456643 45616,0001,00-2,000,890,0018,000,710,63 PV rate =28,5 SV=EV-PV SPI=EV/PV SV(t)=ES-AT SPI(t)=ES/AT TV=SV/PV rate ED=AT*SPI SCI=(SPI*EV)/AC SCI(t)=(SPI(t)*EV)/AC

32 Οι εκτιμήσεις κατά Planned Value SCISPITV AT EAC(t) PV1 EAC(t) PV2 EAC(t) PV3 0 0,720,85-0,26 116,2618,8522,20 0,710,84-0,42 216,4218,9822,52 0,710,84-0,59 316,5919,0522,68 0,700,84-0,76 416,7619,1022,81 0,791,170,95 515,0513,7020,19 0,881,402,66 613,3411,4218,16 0,600,92-0,96 716,9617,4326,68 0,610,91-1,17 817,1717,5426,06 0,650,95-0,72 916,7216,8524,43 0,690,99-0,20 1016,2016,2123,04 0,700,99-0,18 1116,18 22,96 0,700,99-0,22 1216,2216,2322,98 0,700,99-0,19 1316,19 22,91 0,700,99-0,15 1416,1516,1622,82 0,700,99-0,11 1516,11 22,75 0,711,00-0,07 1616,07 22,69 0,711,00-0,04 1716,04 22,63 0,711,000,00 1816,00 22,56 PD=16 EAC(t) PV1 =PD-TV EAC(t) PV2 =PD/SPI EAC(t) PV3 =PD/SCI

33 Οι εκτιμήσεις κατά Earned Duration SCISPI EDAT EAC(t) ED1 EAC(t) ED2 EAC(t) ED3 0 0,720,85 1 16,1518,8522,02 0,710,84 1,69 2 16,3118,9822,15 0,710,84 2,52 3 16,4819,0522,10 0,700,84 3,35 4 16,6519,1022,03 0,791,17 5,84 5 15,1613,7017,82 0,881,40 8,41 6 13,5911,4214,62 0,600,92 6,43 7 16,5717,4322,97 0,610,91 7,30 8 16,7017,5422,18 0,650,95 8,55 9 16,4516,8520,38 0,690,99 9,87 10 16,1316,2118,83 0,700,99 10,88 11 16,1316,1818,35 0,700,99 11,83 12 16,1716,2317,99 0,700,99 12,84 13 16,1616,1917,52 0,700,99 13,86 14 16,1416,1617,05 0,700,99 14,89 15 16,11 16,57 0,711,00 15,93 16 16,07 16,10 0,711,00 16,96 17 17,04 17,05 0,711,00 18,00 18 18,00 PD=16 EAC(t) ED1 =AT+(PD-ED) EAC(t) ED2 =PD/SPI EAC(t) ED3 =AT+(PD-ED)/SCI

34 Οι εκτιμήσεις κατά Earned Schedule SCI(t)SPI(t)ES AT EAC(t) ES1 EAC(t) ES2 EAC(t) ES3 0 0,720,85 1 16,1518,8522,02 0,660,781,572 16,4320,4123,84 0,670,802,403 16,6020,0023,24 0,680,813,234 16,7719,8222,89 0,811,195,965 15,0413,4117,40 0,681,096,536 15,4714,7119,85 0,640,976,817 16,1916,4521,46 0,610,917,298 16,7117,5622,20 0,630,928,279 16,7317,4221,21 0,690,989,7810 16,2216,3519,03 0,650,9210,1711 16,8317,3119,95 0,650,9110,9712 17,0317,5119,80 0,630,9011,6513 17,3517,8519,87 0,650,9212,9014 17,1017,3618,75 0,630,9013,4515 17,5517,8419,02 0,620,8814,0016 18,0018,2919,23 0,630,8815,0017 18,0018,1318,60 0,630,8916,0018 18,00 PD=16 EAC(t) Es1 =AT+(PD-ES) EAC(t) Es2 =AT+(PD-ES)/SPI(t) EAC(t) Es3 =AT+(PD-ES)/SCI(t)

35 Οι προγνώσεις όταν PF=1 EAC(t)PV1EAC(t)ED1EAC(t)ES1 1 16,2616,15 2 16,4216,3116,43 3 16,5916,4816,60 4 16,7616,6516,77 5 15,0515,1615,04 6 13,3413,5915,47 7 16,9616,5716,19 8 17,1716,7016,71 9 16,7216,4516,73 10 16,2016,1316,22 11 16,1816,1316,83 12 16,2216,1717,03 13 16,1916,1617,35 14 16,1516,1417,10 15 16,11 17,55 16 16,07 18,00 17 16,0417,0418,00 18 16,0018,00

36 Οι προγνώσεις όταν PF=SPI

37 Οι προγνώσεις όταν PF=SCI


Κατέβασμα ppt "Κλεάνθης Συρακούλης ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ (Υ103)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google