Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κωνσταντίνα Χιώτη Α.Μ. 1340201300500 Νομική Σχολή Αθηνών Σεμινάριο Ευρωπαϊκού Δικαίου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κωνσταντίνα Χιώτη Α.Μ. 1340201300500 Νομική Σχολή Αθηνών Σεμινάριο Ευρωπαϊκού Δικαίου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κωνσταντίνα Χιώτη Α.Μ. 1340201300500 Νομική Σχολή Αθηνών Σεμινάριο Ευρωπαϊκού Δικαίου

2 Θέμα Εργασίας: Οι συμβατικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτα κράτη και η μεταφορά του ενωσιακού κεκτημένου σε αυτά

3 Η έννοια του ενωσιακού κεκτημένου ● Ορισμός: ● Ορισμός: The ''Community acquis'' is the body of common rights and obligations which bind all the Member States together within the European Union. It is constantly evolving and comprises not only EU primary, secondary binding and non-binding legislation but also the ECJ’s case law. acquis communutaire ● Ο γαλλικής έμπνευσης όρος: acquis communutaire = κοινοτικό κεκτημένο (πλεον ενωσιακό) δεν έχει ακόμα διασαφηνιστεί ως προς τη φύση και το σκοπό του. ● Το ενωσιακό κεκτημένο,ως αφηρημένη έννοια, έχει μία εσωτερική και μία εξωτερική διάσταση. Στην πρώτη περίπτωση μιλάμε για την σχέση των κρατών-μελών με την ένωση, ενώ στην δεύτερη περίπτωση μιλάμε για την σχέση της ένωσης με τρίτες χώρες – μη κράτη μέλη, δηλαδή για την εξωτερική πολιτική της ένωσης.

4 Η Ευρωπαϊκή Ενσωμάτωση και το ενωσιακό κεκτημένο Α) Η Εσωτερική Διάσταση του Ενωσιακού Κεκτημένου: Πρόκειται για την εφαρμογή του ενωσιακού κεκτημένου από τα κράτη μέλη της ένωσης. Εισάγεται ως τέτοια για πρώτη φορά στο πρώην άρθρο 2§4 και 3§1 ΣΕΕ. Είναι το σύνολο των υποχρεωτικών και μη υποχρεωτικών κανόνων, αρχών και πρακτικών, το οποίο και διακρίνει την Ευρωπαϊκή έννομη τάξη από την εθνική ή διεθνή δικαιοταξία. θεμελιώδες κεκτημένο Το ενωσιακό κεκτημένο χτίζεται πάνω σε ένα θεμελιώδες κεκτημένο (fundamental acquis), το οποίο αποτελείται από το περιεχόμενο, τις αρχές και τους πολιτικούς στόχους των συνθηκών, την νομοθεσία που έχει εκδοθεί κατ'εφαρμογή των Συνθηκών, την νομολογία του ΔΕΕ, δηλώσεις και ψηφίσματα που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο της ΕΕ, πράξεις που αφορούν την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας καθώς και τις διεθνείς συμφωνίες που έχουν συναφθεί από τις χώρες της ΕΕ μεταξύ τους. α) Ειδικότερα: α) το διεθνές δίκαιο ως ''ανώμαλη'' πηγή του διεθνούς δικαίου. β) β) EU Soft law Provisions θα πρέπει να γίνονται σεβαστές από τα κράτη – μέλη. Το δικαστήριο είναι εκείνο που κρίνει case-by-case αν και πότε θα είναι δεσμευτικές και θα επιφέρουν έννομες συνέπειες για το κρατος- μέλος ανάλογα με το περιεχόμενο και τον σκοπό τους.

5 Β) Η Εξωτερική Διάσταση του Ενωσιακού Κεκτημένου: Η έννοια του ενωσιακού κεκτημένου εισάγεται στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης. Η Ένωση με το να ''εξαγει'' το ενωσιακό κεκτημένο στα νομικά συστήματα τρίτων χωρών, φανερώνει τον ρόλο της ως σημαντικό παίχτη στο διεθνές στερέωμα (global economic and political player). Πρόκειται στην πραγματικότητα για τεχνικά-διαδικαστικά εργαλεία με τα οποία η ΕΕ είτε άμεσα είτε έμμεσα ενθαρρύνει την εφαρμογή του ενωσιακού κεκτημένου στην έννομη τάξη μη κρατών-μελών. Μ'αυτόν τον τρόπο δημιουργείται το γόνιμο, νομικό έδαφος μεταξύ ΕΕ-τρίτων χωρών για την πραγματοποίηση επενδύσεων και αμοιβαίο άνοιγμα των αγορών. Η δυναμική φύση της Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Πολιτικής δίνει έναν εξελιγκτικό και δυναμικό χαρακτήρα στο ενωσιακό κεκτημένο αντίστοιχα. Η εφαρμογή του ενωσιακού κεκτημένου διαφέρει ανάλογα με το αν αυτή αφορά : α) στην ένταξη της τρίτης χώρας στην ΕΕ => ''acquis criterion'' ή ''accession acquis'' β) στη δημιουργία συναλλακτικών σχέσεων με τρίτες χώρες => ''sectoral acquis''

6 Η διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ενσωμάτωσης γίνεται: α) α) substantive means of exporting the Acquis Communautaire: ✔ Πρόκειται για τα ουσιαστικά μέσα προώθησης τόσο του σταθερού ενωσιακού κεκτημένου (fixed Acquis Communautaire) όσο και του δυναμικού ενωσιακού κεκτημένου (dynamic Acquis Communautaire). ✔ Στην πρώτη περίπτωση μιλάμε το ''pre-signature'' acquis (βλ. EEA- SAs). Έχει νομικο- πολιτικό χαρακτήρα. Δεν είναι κοινό σε όλες τις εξωτερικές συμφωνίες της ΕΕ και η αποτελεσματική εφαρμογή του εξαρτάται από την τις εκάστοτε θεσμικές διαδικασίες – ιδιαιτερότητες κάθε κράτους. ✔ Στην δεύτερη περίπτωση μιλάμε για το σημείο εκείνο που ακολουθεί την επίσημη υπογραφή της συμφωνίας και σκοπείται: '' uniform application and timely incorporation of the dynamic post signature acquis''. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τους εξης τρόπους: I) homogeneity, II) binding and soft-harmonization commitments, III) approximation clauses, IV) a mutual recognition regime. β) β) procedural means of exporting the Acquis Communautaire: ✔ Πρόκειται για τα τυπικά-διαδικαστικά μέσα προώθησης του ενωσιακού κεκτημένου και έχουν δευτερογενή χαρακτήρα. ✔ Μπορεί να πραγματωθεί με: ✔ I) ''decision shaping'' and ''decision taking'' procedural forms ✔ II) exchange of information ( βλ. EC-Turkey Custom Union and EC-Swiss Sas) ✔ III) technical, administrative and financial assestance on behalf of the EU to third Countries.

7 Συμβατικές σχέσεις ΕΕ-Ελβετίας

8 Η Ελβετία δεν αποτελεί κράτος-μέλος της ΕΕ, παρά μόνο μέλος της Ευρωπαικής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ). Ως μέλος της ΕΖΕΣ, συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία ΕΟΧ, την οποία και υπέγραψε στις 2 Απριλίου 1992. Εξαιτίας της συμφωνίας αυτής εξεδόθησαν τα Πρωτόκολλα 15 και 16, τα οποία και ρύθμιζαν τις μεταβατικές περιόδους για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Τα πρωτόκολλα αυτά είχαν ως αποδέκτες την Ελβετία και το πριγκηπάτο του Λιχτεστάιν. Στις 22 Μαίου 1992, η Ελβετική Κυβέρνηση υπέβαλε αίτηση ένταξης στην ΕΕ, η οποία και δεν καρποφόρησε εξαιτίας του αρνητικού αποτελέσματος του Δημοψηφίσματος της 6ης Δεκεμβρίου 1992 για την συμμετοχή της χώρας στον ΕΟΧ. Έκτοτε, η Ελβετία διατήρησε το καθεστώς παρατηρητή στον ΕΟΧ και ανέπτυξε τις σχέσεις της με την ΕΕ μέσω διμερών συμφωνιών με σκοπό να διασφαλίσει την οικονομική της ενσωμάτωση στην αγορά της ΕΕ. Στο πλαίσιο της ΕΖΕΣ, έχουν υπογραφεί 120 διμερείς τομεακές συνθήκες μεταξύ ΕΕ- Ελβετίας που ενσωματώνουν σε μεγάλο βαθμό τις ίδιες διατάξεις με αυτές που έχουν εγκρίνει οι χώρες του ΕΟΧ στα πεδία της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων, αγαθών και υπηρεσιών. Οι συμφωνίες μεταξύ Ελβετίας – Ε.Ε χαρακτηρίζονται από τη «ρήτρα λαιμητόμος» (guillotine clause) σύμφωνα με την οποία αν τερματιστεί μία συμφωνία, όλο το σώμα των συνθηκών ακυρώνεται. Προς επίλυση των ''θεσμικών ζητημάτων'' στην εφαρμογή των συμφωνιών, ξεκίνησαν στις 22 Μαίου 2014 διαπραγματεύσεις μεταξύ ΕΕ-Ελβετίας για μια θεσμική συμφωνία πλαίσιο. Αυτές αποσκοπούν αφενός στην διευθέτηση ζητημάτων που προκύπτουν από την εξελικτική φύση του ενωσιακού κεκτημένου στον τομέα της εσωτερικής αγοράς κι αφετέρου στην εισαγωγή μηχανισμού επίλυσης των διαφορών.

9 Stop Mass Immigration Το 1999 υπεγράφη η Συμφωνία Ελεύθερης Κυκλοφορίας Προσώπων (Agreement on the Free Movement of Persons) ανάμεσα στην ΕΕ και στην Ελβετία και τέθηκε σε ισχύ το 2002. Τον Φεβρουάριο 2014 το Λαικό Κόμμα Ελβετίας (SVP), προώθησε την αντιμεταναστευτική πρωτοβουλία και πρότεινε την εισαγωγή ανωτάτου ορίου υποδοχής μεταναστών τροποποιώντας το άρθρο 121 του Ελβετικού Συντάγματος. Στις 9 Φεβρουαρίου 2014, η δημοφιλής αυτή πρωτοβουλία οδηγεί στην διεξαγωγή δημοψηφίσματος με περισσότερες από 100,000 υπογραφές. Το περιεχόμενο της δημοψηφισματικής πρωτοβουλίας δημοσιεύτηκε επίσημα στις 12 Ιουλίου 2011 και επτά μήνες αργότερα, στις 14 Φεβρουαρίου 2012 είχαν μαζευτεί περίπου 135,557 υπογραφές. Στις 27 Σεπτεμβρίου 2013,η Ελβετική Κυβέρνηση, ωστόσο πρότεινε την απόρριψη της πρότασης, δίότι έκρινε ότι η υιοθέτηση της θα είχε αρνητική επίδραση στην οικονομία της Χώρας και θα συνιστούσε γραφειοκρατικό εμπόδιο στις δημόσιες υπηρεσίες. Ακόμη, θεώρησε ότι το προτεινόμενο σύστημα ποσοστώσεων δεν ήταν ο κατάλληλος-αποτελεσματικός μηχανισμός για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών προκλήσεων. Έτσι, το Συμβούλιο απεφάσισε την διεξαγωγή του δημοψηφίσματος 10 μήνες μετά την απόρριψη της πρωτοβουλίας. Για να μπορέσει η πρόταση να επιφέρει την τροποποίηση του Συντάγματος θα πρέπει να εξασφαλίσει ''διπλή πλειοψηφία'', δηλαδή την πλειοψηφία του λαού και των Ελβετικών καντονίων. Πράγματι, το 50,34% του λαού και 17 από τα 26 καντόνια τάχθηκαν υπέρ της πρωτοβουλίας.

10 I. The Federal Constitution is amended as follows: Art. 121 Subject heading (new) Legislation on foreigner and asylum affairs Art. 121a (new) Regulation of Immigration 1 Switzerland regulates the immigration of foreigners independently. 2 The number of residence permits issued to foreigners shall be limited to annual maximum numbers and shall be subject to a quota system. The maximum numbers shall apply to all permits issued pursuant to immigration laws and shall include the asylum system. The entitlement to permanent residence, to family reunification and to social benefits can be restricted. 3 The annual maximum numbers and the quota system for employed foreigners are to be determined in accordance with the overall economic interests of Switzerland and taking into account that Swiss nationals receive preferential treatment; frontier workers are to be included in this consideration. Decisive criteria for the granting of residence permits shall include in particular requests of employers, the ability to integrate and the availability of sufficient and independent means of subsistence. 4 No international treaties may be signed, which violate this provision. 5 The law shall regulate the details.II. The transitional provisions of the Federal Constitution shall be amended as follows: Art. 197(9) (new) 9. Transitional provisions regarding Art. 121(a) (Regulation of Immigration) 1 International treaties, whose provisions contravene Article 121(a) are to be renegotiated and shall be adapted within three years of the adoption of that article by the people and the cantons. 2 In case the implementing legislation giving effect to Article 121(a) has not entered into force within three years of the acceptance of that article by the people and the cantons, the Federal Council shall enact provisional measures by ordinance.

11

12 Συμβατικές Σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας

13 Στις 12 Σεπτεμβρίου 1963 υπεγράφη η Συμφωνία της Άγκυρας και ετέθη σε ισχύ την 01 Δεκεμβρίου 1964, η οποία προέβλεπε την σταδιακή εγκαθίδρυση μίας τελωνειακής ένωσης και την ενδεχόμενη ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ. Η συμφωνία αυτή αποτελεί τη νομική βάση για τις σχέσεις μεταξύ ΕΕ-Τουρκίας. καθεστώς Η Σύνοδος Κορυφής του Ελσίνκι ενέκρινε, στις 12 Δεκεμβρίου 1999, την πρόταση της Επιτροπής να αναγνωριστεί στην Τουρκία το καθεστώς της υποψήφιας για ένταξη στην ΕΕ χώρας. Πρόκειται για καθεστώς, ακριβώς γιατί δεν ορίστηκε χρονοδιάγραμμα για την έναρξη των διαπραγματεύεσεων. Η συμφωνία για την τελωνειακή ένωση υπεγράφη το 1995 και τέθηκε σε ισχύ 1/1/1996. Σήμερα, η ΕΕ αποτελεί τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Τουρκίας, καθώς το 88% των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Τουρκία προέρχεται από την ΕΕ. Τον Δεκέμβριο 2004 το Ευρωπαικό Συμβούλιο αποφάσισε την έναρξη των διαπραγματεύσεων, υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, καθώς η Τουρκία πληροί επαρκώς τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης. Οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν στις 3 Δεκεμβρίου 2005. Το διαπραγματευτικό πλαίσιο αποτελούν 35 Διαπραγματευτικά Κεφάλαια του ενωσιακού κεκτημένου, εκ των οποίων έχουν ανοίξει μόνο τα 15 και προσωρινά έχει κλείσει ένα. Στις 14 Δεκεμβρίου 2015, μετά από δύο χρόνια στασιμότητας, άνοιξε το κεφάλαιο 17 (''Οικονομική και Νομισματική Πολιτική''). Τον Δεκέμβριο του 2006 η ΕΕ επέβαλε συγκεκριμένες ''κυρώσεις'' στην Τουρκία, με το να μην ανοίγουν 8 Διαπραγματευτικά Κεφάλαια και να μην κλείνει ούτε ένα. Μάλιστα η ΕΕ θεωρεί πως η Τουρκία δεν έχει σημειώσει καμία πρόοδο ως προς την εκπλήρωση των προαπαιτουμένων όπως η τήρηση σχέσεων καλής γειτονίας.

14 Το Προσφυγικό Ζήτημα και Συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας Τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 15 Οκτωμβρίου 2015 έθεσαν το ζήτημα της αντιμετώπισης-μείωσης των προσφυγιών-μεταναστευτικών ροών προς την ΕΕ,ως παράγοντα που επηρεάζει πλέον την εξέλιξη των ευρω-τουρκικών σχέσεων. Παράλληλα σημειώθηκε η ανάγκη επανεργοποίησης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Τα ζητήματα αυτά συζητήθηκαν και κατα τη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-Τουρκίας στις 29 Νοεμβρίου 2015, όπου και τέθηκε σε ισχύ το κοινό σχέδιο δράσης για τη μετανάστευση. Στις 18 Μαρτίου 2016, οι αρχηγοί των κρατών και κυβερνήσεων ΕΕ και η Τουρκία συμφώνησαν να τερματίσουν την παράνομη μετανάστευση από την Τουρκία προς την ΕΕ με την δημιουργία νόμιμων διαύλων επανεγκατάστασης των προσφύγων στην ΕΕ. Η Συμφωνία τέθηκε σε ισχύ στις 20 Μαρτίου 2016 και καθορίστηκε η 4η Απριλίου 2016 ως η ημερομηνία-στόχος για την έναρξη επιστροφής των ατόμων που φθάνουν στην Ελλάδα.

15 1) All non-refoulementtemporary Greek islands 1) All new irregular migrants crossing from Turkey into Greek islands as from 20 March 2016 will be returned to Turkey. This will take place in full compliance with EU and international law, thus excluding any kind of collective expulsion. All migrants will be protected in accordance with the relevant international standards and in respect of the principle of non-refoulement. It will be a temporary and extraordinary measure which is necessary to end the human suffering and restore public order, Migrants arriving in the Greek islands will be duly registered and any application for asylum will be processed indvidually by the Greek authorities in accordance with the Asylum Procedures Directive in cooperation with UNHCR. Migrants not applying for asylum or whose application has been found unfounded or inadmissible in accordance with the said directive will be returned to Turkey,Turkey and Greece, assisted by EU institutions and agencies, will take the necessary steps and agree any necessary bilateral arrangements, including the presence of Turkish officials on Greek islands and Greek officials in Turkey as from 20 March 2016, to ensure liaison and thereby facilitate the smooth functioning of these arrangements. The costs of the return operations of irregular migrants will be covered by the EU. 2) For every Syrian being returned to Turkey from Greek islands, another Syrian will be resettled from Turkey to the EU taking into account the UN Vulnerability Criteria. A mechanism will be established, with the assistance of the Commission, EU agencies and other Member States, as well as the UNHCR, to ensure that this principle will be implemented as from the same day the returns start. Priority will be given to migrants who have not previously entered or tried to enter the EU irregularly, On the EU side, resettlement under this mechanism will take place, in the first instance, by honouring the commitments taken by Member States in the conclusions of Representatives of the Governments of Member States meeting within the Council on 22/7/2015, of which 18.000 places for resettlement remain. Any further need for resettlement will be carried out through a similar voluntary arrangement up to a limit of an additional 54.000 persons. The Members of the European Council welcome the Commission's intention to propose an amendment to the relocation decision of 22/9/2015 to allow for any resettlement commitment undertaken in the framework of this arrangement to be offset from non-allocated places under the decision. Should these arrangements not meet the objective of ending the irregular migration and the number of returns come close to the numbers provided for above, this mechanism will be reviewed. Should the number of returns exceed the numbers provided for above, this mechanism will be discontinued. sea or land routes 3) Turkey will take any necessary measures to prevent new sea or land routes for illegal migration opening from Turkey to the EU, and will cooperate with neighbouring states as well as the EU to this effect.

16 4) Once irregular crossings between Turkey and the EU are ending, or at least have been substantially and sustainably reduced, the Voluntary Humanitarian Admission Scheme will be activated. EU Member States will contribute on a voluntary basis to this scheme. 5) The fulfilment of the visa liberalisation roadmap will be accelerated vis-à-vis all participating Member States with a view to lifting the visa requirements for Turkish citizens at the latest by the end of June 2016, provided that all benchmarks have been met. To this end Turkey will take the necessary steps to fulfil the remaining requirements to allow the Commission to make, following the required assessment of compliance with the benchmarks, an appropriate proposal by the end of April on the basis of which the European Parliament and the Council can make a final decision. 6) The EU, in close cooperation with Turkey, will further speed up the disbursement of the initially allocated 3 billion euros under the Facility for Refugees in Turkey and ensure funding of further projects for personsunder temporary protection identified with swift input from Turkey before the end of March. A first list of concrete projects for refugees, notably in the field of health, education, infrastructure, food and other living costs, that can be swiftly financed from the Facility, will be jointly identified within a week. Once these resources are about to be used to the full, and provided the above commitments are met, the EU will mobilise additional funding for the Facility of an additional 3 billion euro up to the end of 2018. 7) The EU and Turkey welcomed the ongoing work on the upgrading of the Customs Union. 8) The EU and Turkey reconfirmed their commitment to re-energise the accession process as set out in their joint statement of 29 November 2015. They welcomed the opening of Chapter 17 on 14 December 2015 and decided, as a next step, to open Chapter 33 during the Netherlands presidency. They welcomed that the Commission will put forward a proposal to this effect in April. Preparatory work for the opening of other Chapters will continue at an accelerated pace without prejudice to Member States' positions in accordance with the existing rules. safe. 9) The EU and its Member States will work with Turkey in any joint endeavour to improve humanitarian conditions inside Syria, in particular in certain areas near the Turkish border which would allow for the local population and refugees to live in areas which will be more safe.

17 Σας Ευχαριστώ για την προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "Κωνσταντίνα Χιώτη Α.Μ. 1340201300500 Νομική Σχολή Αθηνών Σεμινάριο Ευρωπαϊκού Δικαίου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google