Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Οκτώβριος 2015 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ INTERNATIONAL RELATIONS FOR CULTURE Με την υποστήριξη :

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Οκτώβριος 2015 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ INTERNATIONAL RELATIONS FOR CULTURE Με την υποστήριξη :"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Οκτώβριος 2015 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ INTERNATIONAL RELATIONS FOR CULTURE Με την υποστήριξη :

2 Ο « Σφυγμός Πολιτισμού » π ου γεννήθηκε τον Οκτώβριο του 2010 α π οτελεί μια π ρωτοβουλία της μη κερδοσκο π ικής εταιρείας Διεθνείς Σχέσεις Πολιτισμού, με τη στήριξη του Ελληνο - Αμερικανικού Εμ π ορικού Ε π ιμελητηρίου και σε συνεργασία με την εταιρεία στατιστικών ερευνών ΑΠΟΨΙΣ. Ο Σφυγμός ε π ιχειρεί να α π οτυ π ώσει τη γνώμη του κοινού σε θέματα π ου αφορούν σε όλους τους τομείς π ολιτισμού : βιβλίο, θέατρο, μουσική, εικαστικά, κινηματογράφο, χορό κ. α. με στόχο την ανάλυση των δεδομένων σε ηλικιακό, μορφωτικό, οικονομικό και κοινωνικό ε π ί π εδο. Στο π λαίσιο αυτό, ο « Σφυγμός Πολιτισμού » ε π ιστρέφει τον Οκτώβριο 2015 για την καταγραφή της π ολιτιστικής συμ π εριφοράς του ευρύτερου κοινού και των π ολιτών π ου ασχολούνται ε π αγγελματικά με π ολιτιστικές δραστηριότητες. Μετράμε το σφυγμό μας !

3 Η στατιστική έρευνα συνιστά ένα π ολύτιμο εργαλείο π εριγραφής της υφιστάμενης κατάστασης αλλά και καταγραφής των τάσεων και των αλλαγών στις συμ π εριφορές του κοινού. Τα α π οτελέσματά της π αίζουν καθοριστικό ρόλο στην αξιολόγηση και τον ε π ανα π ροσδιορισμό των δράσεων και των στόχων κάθε φορέα, ενώ π ροσφέρουν π ολύτιμες υ π ηρεσίες στη διαδικασία χάραξης π ολιτικής και στην α π οτελεσματική διαχείριση φορέων και θεσμών. Προς αυτή την κατεύθυνση, η καθιέρωση της έρευνας και η διεξαγωγή της ανά τακτά χρονικά διαστήματα μ π ορεί να π ροσφέρει α π τά και έγκυρα συμ π εράσματα για τις π ροτιμήσεις του κοινού, την αντα π όκρισή του στα διάφορα δρώμενα, τις μεταβαλλόμενες ανάγκες και π ροσδοκίες του και έτσι, να λειτουργήσει ως π υξίδα για μελλοντικές δράσεις και στόχους. Τι είναι ο Σφυγμός Πολιτισμού ;

4 Ταυτότητα Έρευνας Είδος έρευνας : Έρευνα κοινής γνώμης για τον π ολιτισμό Γεωγραφική κάλυψη : Σύνολο της χώρας Μέγεθος δείγματος : 1000 άτομα στο συνολικό π ληθυσμό της χώρας και 250 άτομα π ου ασχολούνται ε π αγγελματικά ( άμεσα ή έμμεσα ) με π ολιτιστικές δραστηριότητες Εξεταζόμενος π ληθυσμός : Γενικός π ληθυσμός 18 ετών και άνω και στοχευμένο κοινό π ου ασχολούνται ε π αγγελματικά ( άμεσα ή έμμεσα ) με π ολιτιστικές δραστηριότητες Μέθοδος έρευνας : Τηλεφωνικές συνεντεύξεις, με τη χρήση ειδικού συστήματος τηλεφωνικών συνεντεύξεων CATI (computer aides telephone interviews) Περίοδος έρευνας : 16-21 Οκτωβρίου 2015 Μέθοδος δειγματοληψίας : Στρωματο π οιημένη α π λή τυχαία δειγματοληψία, με τη μέθοδο των π οσοστώσεων ως π ρος τη γεωγραφική κατανομή του π ληθυσμού, το φύλο και την ηλικία Η ΑΠΟΨΙΣ είναι μέλος της ESOMAR, του WAPOR και του AAPOR, ακολουθεί τον κώδικα δεοντολογίας του ΣΕΔΕΑ / ΠΕΣΣ και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Φορέων και Ε π ιχειρήσεων Δημοσκο π ήσεων π ου τηρείται στο Τμήμα Ελέγχου και Διαφάνειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης ( ΕΣΡ ) με τον αριθμό 17

5 Πόσο συχνά παρακολουθείτε πολιτιστικές εκδηλώσεις; Το κοινό π αρακολουθεί συχνότερα κινηματογράφο και θέατρο. Κινηματογράφο : η νεότερη γενιά, α π όφοιτοι κυρίως δευτεροβάθμιας εκ π αίδευσης, π ου κατοικούν σε μεγάλες π όλεις. Θέατρο : π ροτιμούν οι ηλικίες 35-44, υψηλού μορφωτικού ε π ι π έδου, π ου κατοικούν σε π ρωτεύουσα Νομού. Πάνω α π ό 50% τα π οσοστά όσων δεν π αρακολουθούν π οτέ σεμινάρια - διαλέξεις (58%), λογοτεχνία - π οίηση (57%), εκθέσεις (53%) και χορό (51%). Πολύ καλύτερα τα π οσοστά σε σύγκριση με τα α π οτελέσματα π ου είχαμε 5 χρόνια π ριν ! Γενικά οι π ερισσότεροι α π άντησαν ότι π αρακολουθούν κά π οιες π ολιτιστικές εκδηλώσεις 1-2 φορές το χρόνο.

6 Πως κρίνετε το χρηματικό αντίτιμο που καταβάλετε για τα κάτωθι πολιτιστικά προϊόντα ; « Φθηνά » χαρακτηρίζονται τα Μουσεία και οι Αρχαιολογικοί Χώροι. « Ακριβά » χαρακτηρίζονται ο κινηματογράφος, το θέατρο και οι συναυλίες. « Κανονικά » χαρακτηρίζονται τα βιβλία, οι εκθέσεις και τα dvd/cd. « Ακριβό » το χρηματικό αντίτιμο χαρακτηρίζεται κυρίως α π ό γυναίκες, μεγαλύτερες ηλικίες, χαμηλού μορφωτικού ε π ι π έδου, ανέργους και κατοίκους χωριών και κωμο π όλεων. « Κανονικό » το χρηματικό αντίτιμο χαρακτηρίζεται κυρίως α π ό άνδρες, νεότερης ηλικίας κάτω των 45 ετών, με ανώτερο και ανώτατο μορφωτικό ε π ί π εδο π ου κατοικούν σε μεγάλες π όλεις. Τα ίδια συμ π εράσματα είχαν π ροκύψει και στην έρευνα του 2010. Γενικά όμως σήμερα οι π ολίτες κρίνουν κυρίως « κανονικό » το αντίτιμο των π ολιτιστικών δραστηριοτήτων και όχι « ακριβό » π ου το χαρακτήριζαν 5 χρόνια π ριν.

7 Τα τελευταία 3 χρόνια έχετε παρακολουθήσει ελληνική ταινία σε κινηματογραφική αίθουσα ; Το 54,4% του ευρύ κοινού δεν έχουν π αρακολουθήσει τα τελευταία 3 χρόνια ελληνική ταινία σε κινηματογραφική αίθουσα. Ελληνικές ταινίες στον κινηματογράφο π αρακολουθούν κυρίως άτομα νεότερης ηλικίας, ανώτερου μορφωτικού ε π ι π έδου και κάτοικοι μεγάλων π όλεων.

8 Ενημερώνεστε επαρκώς για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ; Οι π ολίτες φαίνεται να ενημερώνονται για τις π ολιτιστικές εκδηλώσεις κυρίως α π ό την τηλεόραση, το ραδιόφωνο και το internet, ενώ π ολύ χαμηλότερα είναι τα π οσοστά για τις εφημερίδες, τα π εριοδικά και την υ π αίθρια διαφήμιση. Ό π ως είναι λογικό, τα π οσοστά αυτά διαφορο π οιούνται ανάλογα με την ηλικία και το μορφωτικό ε π ί π εδο των ερωτώμενων.

9 Πόσο συχνά επισκέπτεσθε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους στην Ελλάδα; Συχνότεροι επισκέπτες : νέοι έως 34 ετών, με παιδιά, ανώτερου μορφωτικού επιπέδου που εργάζονται στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Σχεδόν ε π τά στους δέκα (69%) δεν ε π ισκέ π τονται τα π ωλητήρια των μουσείων για να π ρομηθευτούν τα δώρα τους. Το 40% δηλώνει ότι δεν έχει ε π ισκεφτεί π οτέ κά π οιο π ωλητήριο γιατί π ιστεύει ότι τα π ροϊόντα π ου π ωλούνται είναι ιδιαίτερα ακριβά.

10 Πιστεύετε ότι χρειάζεται αλλαγή στρατηγικής διεκδίκησης για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα;

11 Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την χρήση αρχαίων μνημείων για σύγχρονα πολιτιστικά γεγονότα; Για εκδηλώσεις π ου έχουν οργανωθεί τελευταία σε αρχαιολογικούς χώρους θετική ά π οψη εκφράζει το 80% στο ευρύ κοινό και το 47% στους ανθρώ π ους του π ολιτισμού. 1 ο π οσοστό : Ευρύ κοινό 2 ο π οσοστό : Άνθρω π οι του π ολιτισμού 1 ο π οσοστό : Ευρύ κοινό 2 ο π οσοστό : Άνθρω π οι του π ολιτισμού

12 Πιστεύετε ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα βοηθάει στη δημιουργία πολιτιστικής συνείδησης; Στην έρευνα του 2010 τα α π οτελέσματα ήταν άκρως α π ογοητευτικά, αφού στο ευρύ κοινό το π ολύ / αρκετά έφτανε μόλις στο 5% ( σήμερα 37%). Σημαντική διαφορο π οίηση π αρατηρείται ανάμεσα στο ευρύ κοινό και στους ανθρώ π ους π ου δραστηριο π οιούνται στον π ολιτισμό.

13 Πιστεύετε ότι οι κυβερνήσεις μετά την μεταπολίτευση λειτούργησαν σωστά ως προς την ανάπτυξη του πολιτισμού και της δημιουργίας; Στο ευρύ κοινό περισσότερο αρνητικοί εμφανίζονται οι κάτοικοι της Περιφέρειας και οι άνεργοι. Στους ανθρώπους του πολιτισμού περισσότερο αρνητικοί εμφανίζονται οι γυναίκες και οι ερωτώμενοι μεγαλύτερων ηλικιών.

14 Θεωρείτε ότι ο πολιτισμός είναι βιομηχανία; Καθολικό Ναι από όλους ! 76% στο ευρύ κοινό και 92% στους ανθρώπους του πολιτισμού.

15 Θεωρείτε ότι η Ελλάδα πρέπει να επενδύσει στον πολιτισμό ακόμα και σε περιόδους οικονομικής κρίσης ; Αντίστοιχα ποσοστά ήταν και στην έρευνα που διεξήχθη το 2010, στην αρχή δηλαδή της οικονομικής κρίσης.

16 Μπορεί ο πολιτισμός να αποτελέσει για την Ελλάδα μοχλό ανάπτυξης ; Επίσης η πλειοψηφία πιστεύει ότι θα μπορούσε ο πολιτισμός να συνεισφέρει για την έξοδο της χώρας από την κρίση (71% στο ευρύ κοινό / 92% στους ανθρώπους του πολιτισμού ).

17 Είστε ικανοποιημένος/η από την πολιτιστική παραγωγή της Ελλάδας; Στο ευρύ κοινό ικανο π οίηση σε ορισμένους τομείς αισθάνεται το 37,5% και αναφέρονται κυρίως στους τομείς του θεάτρου, των εικαστικών και του κινηματογράφου.

18 Τι πιστεύετε ότι έχουμε να « πουλήσουμε » από το χώρο του πολιτισμού ; Πιστεύετε ότι εισάγουμε περισσότερο πολιτισμό από ότι εξάγουμε ;

19 Θεωρείτε ότι τα πολιτιστικά γεγονότα που συμβαίνουν στην Ελλάδα θα μπορούσαν να εξαχθούν σε άλλες χώρες με επιτυχία; Αντίστοιχα π οσοστά έχουμε και στο αν θεωρούν άξιο το ελληνικό ανθρώ π ινο δυναμικό για να διοργανώσει π ολιτιστικά γεγονότα με διεθνή α π ήχηση. Ναι / Μάλλον Ναι : ευρύ κοινό 73% - άνθρω π οι π ολιτισμού 84% Όχι / Μάλλον Όχι : ευρύ κοινό 24% - άνθρω π οι π ολιτισμού 15% Εκείνοι π ου θεωρούν άξιο το ελληνικό ανθρώ π ινο δυναμικό είναι μεγαλύτερες ηλικίες και κυρίως άτομα ανώτερου μορφωτικού ε π ι π έδου.

20 Τι είδους γεγονότα θα προσέλκυαν το διεθνές κοινό; ΘΕΑΤΡΟ π ροτιμούν οι άνδρες α π ό τις γυναίκες ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ π ροτιμούν κυρίως οι γυναίκες, 45-54 ετών ΜΟΥΣΙΚΗ στο ευρύ κοινό ε π ιλέγουν π ερισσότερο στην Ή π ειρο και στην Μακεδονία Στους ανθρώ π ους του π ολιτισμού : οι μικρότερες ηλικίες

21 Ποια πολιτιστικά στοιχεία της χώρας πιστεύετε ότι ελκύουν περισσότερο τους τουρίστες ; Άνθρω π οι π ολιτισμού

22 Ποιές μορφές πολιτιστικού τουρισμού πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να λειτουργήσουν καλύτερα στην χώρα; Οι ερωτώμενοι του ευρύ κοινού π ροτείνουν τον αρχαιολογικό (63%) και το γαστρονομικό τουρισμό (38%). Οι ερωτώμενοι του π ολιτισμού π ροτείνουν το θρησκευτικό (34%) και τον αρχαιολογικό τουρισμό (32%). Στην έρευνα του κοινού, το γαστρονομικό τουρισμό π ροτείνουν κυρίως άνδρες, ηλικίας 45-54 και οι κάτοικοι της Κρήτης. Μικρότερα π οσοστά π αρατηρούνται για τον αγροτουρισμό, τον οικοτουρισμό, τον ιαματικό και τον αθλητικό τουρισμό.

23 Θεωρείτε ότι η Ελλάδα προωθεί επαρκώς τον ελληνικό πολιτισμό στο εξωτερικό; Στο ευρύ κοινό το 50% πιστεύει ότι η Ελλάδα προωθεί τον ελληνικό πολιτισμό στο εξωτερικό. Το ποσοστό αυτό 5 χρόνια πριν ήταν στο 23%.

24 Γνωρίζετε αν η Ελλάδα έχει δομές προώθησης του πολιτιστικού προϊόντος της στο εξωτερικό; Γνωρίζετε το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού; Αντίστοιχα ένας στους δύο από τους ανθρώπους του πολιτισμού είπε ότι δε γνωρίζει, ενώ το υπόλοιπο 33% απάντησε ότι γνωρίζει ότι υπάρχει αλλά δε γνωρίζει που δραστηριοποιείται. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το 79% του ευρύ κοινού δεν έχει καν ακούσει το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, ενώ όσοι το γνωρίζουν έχουν μία πολύ θολή εικόνα για τη δραστηριότητά του.

25 Πιστεύετε ότι στην πολιτιστική διπλωματία θα έπρεπε να παίζουν πιο ενεργό ρόλο οι Πρεσβείες μας και το Υπουργείο Εξωτερικών ; Οι θετικές α π αντήσεις ( Σίγουρα / Μάλλον Ναι ) συγκεντρώνουν το 76%. Προέρχονται κυρίως α π ό άτομα με υψηλό μορφωτικό ε π ί π εδο Α π άντησαν οι άνθρω π οι του π ολιτισμού

26 Πιστεύετε ότι το κράτος επενδύει επαρκώς στη σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία, στηρίζοντας δημιουργούς και παραγωγούς; Ταυτόχρονα όλοι πιστεύουν ότι οι ιδιωτικές χορηγίες έχουν μειωθεί τα τελευταία χρόνια.

27 Με ποιο κριτήριο θα έπρεπε να δίνεται η κρατική επιχορήγηση στους πολιτιστικούς φορείς; Ευρύ κοινό

28 «Όποιος φορέας δεν μπορεί να επιβιώσει αυτοχρηματοδοτούμενος να κλείσει». Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με αυτή την άποψη; Στο ευρύ κοινό ένας στους τέσσερις π ιστεύει ότι οι μη αυτοχρηματοδοτούμενοι φορείς π ρέ π ει να κλείσουν. Κυρίως οι μεγαλύτεροι άνθρω π οι και οι κάτοικοι της Αττικής. Στους ανθρώ π ους του π ολιτισμού οι α π αντήσεις είναι μοιρασμένες. Χωρίς σημαντικές διαφορο π οιήσεις στα δημογραφικά χαρακτηριστικά.

29 Το Υπουργείο Πολιτισμού βοηθάει στην απορρόφηση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα πολιτισμού ; Οι μισοί ερωτώμενοι α π άντησαν αρνητικά ( λίγο / καθόλου ). Μόνο δύο στους δέκα εί π ε ότι βοηθάει π ολύ / αρκετά. Αρνητικά απάντησαν κυρίως άνδρες και άτομα άνω των 35 ετών. Α π άντησαν άνθρω π οι του π ολιτισμού

30 Τι νομίζετε ότι απαιτείται για την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων στον πολιτισμό; Α π άντησαν άνθρω π οι του π ολιτισμού

31 Ποιες καλές πρακτικές του εξωτερικού θεωρείτε ότι πρέπει να υιοθετήσουμε ως χώρα ; Α π άντησαν άνθρω π οι του π ολιτισμού

32 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "Οκτώβριος 2015 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ INTERNATIONAL RELATIONS FOR CULTURE Με την υποστήριξη :"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google