Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» Μηνάς Διακολιός.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» Μηνάς Διακολιός."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» Μηνάς Διακολιός Προϊστάμενος Μονάδας Γ’ Ξάνθη, 15 Απριλίου 2011

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων (ΣΔΕ) που εξεδόθη στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013), προσανατολίζεται στον προληπτικό έλεγχο των Πράξεων και διαδικασιών, προκειμένου να μειώνεται ο κίνδυνος διαπίστωσης σφαλμάτων μετά το πέρας της υλοποίησης των έργων που συνήθως οδηγεί στην απώλεια κοινοτικών πόρων. Στο πλαίσιο αυτής της επιδίωξης, θεσμοθετείται για πρώτη φορά στο ν. 3614/2007 (Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013), η υποχρέωση του δικαιούχου να αποδείξει την επάρκειά του στη διαχείριση έργων καθώς και η υποχρεωτική διατύπωση σύμφωνης γνώμης από τη ΔΑ επί των σταδίων εξέλιξης των δημοσίων συμβάσεων

3 ΒΑΣΙΚΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

4 Κοινοτικά κείμενα Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1260/1999 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1260/1999 Κανονισμός (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Κανονισμός (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Κανονισμός (ΕΚ) 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999 Κανονισμός (ΕΚ) 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999

5 Εθνικά Κείμενα Ν. 3614/2007 Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 3840/2010. Ν. 3614/2007 Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 3840/2010. ΠΔ 60/2007 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» ΠΔ 60/2007 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» ΠΡΟΣΟΧΗ: Από 1.1.2010 έχουν τροποποιηθεί τα κατώτατα όρια υπαγωγής στην ΟΔΓ 2004/18, με τον Κανονισμό 1177/2009 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΦΕΚ Β 540/27.3.2008, αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27.3.2008), όπως τροποποιηθείσα ισχύει (α’ τροπ/ση: ΦΕΚ 1957/Β/9.9.2009 αριθ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/09 και β΄τροπ/ση: ΦΕΚ 1088/Β/2010 – αριθ. πρωτ. 28020/ΕΥΘΥ 1212/2010) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΦΕΚ Β 540/27.3.2008, αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27.3.2008), όπως τροποποιηθείσα ισχύει (α’ τροπ/ση: ΦΕΚ 1957/Β/9.9.2009 αριθ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/09 και β΄τροπ/ση: ΦΕΚ 1088/Β/2010 – αριθ. πρωτ. 28020/ΕΥΘΥ 1212/2010) Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων (www.espa.gr) Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων (www.espa.gr)www.espa.grwww.espa.gr Οδηγός Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων (www.espa.gr) Οδηγός Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων (www.espa.gr)www.espa.grwww.espa.gr Ν. 2362/95 περί Δημοσίου Λογιστικού και Ν. 2286/95 περί Προμηθειών Δημοσίου Τομέα Ν. 2362/95 περί Δημοσίου Λογιστικού και Ν. 2286/95 περί Προμηθειών Δημοσίου Τομέα ΠΡΟΣΟΧΗ: Νέα ΥΑ περί αναπροσαρμογής των ποσών που καθορίζουν την επιλογή διαδικασίας ανάθεσης (ΥΑ ΥΟικ 35130/739, ΦΕΚ 1291/Β/11.8.2010) Π.Δ. 118/2007 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου ή άλλος που αφορά έναν φορέα ή ειδική κατηγορία φορέων, υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση νόμου και έχει δημοσιευθεί στην ΕτΚ και δεν αντίκειται στο Κοινοτικό Δίκαιο. Π.Δ. 118/2007 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου ή άλλος που αφορά έναν φορέα ή ειδική κατηγορία φορέων, υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση νόμου και έχει δημοσιευθεί στην ΕτΚ και δεν αντίκειται στο Κοινοτικό Δίκαιο.

6 Κρατικές ενισχύσεις Συνθήκη ΕΚ, άρθρα 87 έως 89 Συνθήκη ΕΚ, άρθρα 87 έως 89 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός Κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός Κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΦΕΚ Β 540/27.3.2008, αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27.3.2008) όπως τροποποιηθείσα ισχύει (βλ. ανωτ.) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΦΕΚ Β 540/27.3.2008, αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27.3.2008) όπως τροποποιηθείσα ισχύει (βλ. ανωτ.) Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων (www.espa.gr) Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων (www.espa.gr)www.espa.grwww.espa.gr Οδηγός Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων (www.espa.gr) Οδηγός Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων (www.espa.gr)www.espa.grwww.espa.gr

7 Η ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΓΕΝΙΚΑ Η Σύμφωνη Γνώμη προβλέπεται στο άρθρο 3 παρ. 2 περ. ιδ του ν. 3614/2007 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3840/2010 (άρθρο 5) και εκδίδεται : α) επί των τευχών Διακήρυξης β)προ της υπογραφής της Σύμβασης για όσες συμβάσεις εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Κοινοτικών οδηγιών γ) προ τυχόν Τροποποίησης της Σύμβασης δ) επί του σχεδίου απόφασης για την εκτέλεση έργων με ίδια μέσα

8 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Η προθεσμία έκδοσης σύμφωνης γνώμης είναι 20 ημέρες από τη λήψη των σχετικών στοιχείων (πλήρης φάκελος), η άπρακτη παρέλευση της οποίας, λογίζεται ως σύμφωνη γνώμη της ΔΑ επί του σταδίου ανάθεσης για το οποίο αυτή ζητήθηκε. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η τεκμαιρόμενη σύμφωνη γνώμη της ΔΑ δεν συνιστά τεκμήριο νομιμότητας των ενεργειών του Δικαιούχου κατά τη διαδικασία ανάθεσης μίας σύμβασης και δεν θεραπεύει τυχόν παρατυπίες στην ελεγχόμενη διαδικασία που «εγκρίθηκαν» σιωπηρά με την άπρακτη παρέλευση της 20ήμερης προθεσμίας. Κρίνεται λοιπόν σκόπιμο, ο Δικαιούχος να προχωρά με σύνεση στην επόμενη φάση της διαδικασίας ανάθεσης κατόπιν σιωπηρής σύμφωνης γνώμης και οπωσδήποτε αφού προηγουμένως επικοινωνήσει με τη ΔΑ.

9 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Πριν την υποβολή προς έγκριση των Τευχών Διακήρυξης ο Δικαιούχος υποχρεούται να : 1) Αναρτά το σχέδιο της Διακήρυξης στον Δικτυακό του τόπο για δημόσια διαβούλευση διάρκειας τουλάχιστον 15 ημερολογιακών ημερών, ορίζοντας το URL για την υποδοχή των σχολίων της διαβούλευσης. 2) Αποστέλλει ταυτόχρονα το σχέδιο της Διακήρυξης και το σχετικό URL στη ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ προκειμένου να αναρτηθεί η διακήρυξη στο δικό της Δικτυακό Τόπο. 3) Ενσωματώνει, με τη λήξη της Διαβούλευσης, στο τεύχος της Διακήρυξης, κατά την κρίση του, στοιχεία από την διαβούλευση και αποστέλλει στη ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (email address : diavoulefsi@infosoc.gr): diavoulefsi@infosoc.gr α) το προς έγκριση τεύχος διακήρυξης και β) συμπληρωμένο το έντυπο «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ», όπου αποτυπώνεται τεκμηριωμένα η αποδοχή ή μη των παρατηρήσεων της διαβούλευσης Το έντυπο αυτό είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ.

10 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Η Σύμφωνη γνώμη της ΔΑ (ρητή ή σιωπηρή) αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση της Πράξης (άρθρο 3 παρ. 2 περ. ιδ και άρθρο 21 του ν. 3614/20007), κατά συνέπεια, ο Δικαιούχος είναι υποχρεωμένος να τη ζητήσει. Η υποχρεωτικότητα της Σύμφωνης γνώμης εκτείνεται και στο περιεχόμενο αυτής, ειδικά στις περιπτώσεις που αυτή εκδίδεται υπό όρους. Οι όροι αυτοί είναι δεσμευτικοί για το Δικαιούχο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να αποδείξει ανά πάσα στιγμή, ότι εκπλήρωσε τους όρους που ετέθησαν από τη ΔΑ. Η παρακολούθηση της τήρησης των όρων γίνεται σε επόμενα στάδια ελέγχου των διαδικασιών ανάθεσης ή στο πλαίσιο της διοικητικής ή επιτόπιας επαλήθευσης. Ως προς τη δεσμευτικότητα του περιεχομένου της, η σύμφωνη γνώμη διαφέρει από την απλή, η οποία δεν δεσμεύει αυτόν στον οποίο απευθύνεται και δεν προβλέπεται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

11 ΜΟΡΦΗ ΓΝΩΜΗΣ ΤΗΣ ΔΑ Η Σύμφωνη γνώμη μπορεί να είναι: α) Θετική β) Αρνητική γ) υπό όρους, για την τήρηση των οποίων δεσμεύεται ο Δικαιούχος και ελέγχεται σε μεταγενέστερο χρόνο.

12 ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Τα στοιχεία που ελέγχονται προκειμένου να εκδοθεί σύμφωνη γνώμη της ΔΑ περιλαμβάνονται στις σχετικές λίστες που επισυνάπτονται στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και ειδικότερα: 1. Λ.ΙΙ.1_3 ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΔ 60/2007, ΠΔ 59/2007) 2. Λ.ΙΙ.1_4 ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 3. Λ.ΙΙ.2_3 ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΔ 60/2007, ΠΔ 59/2007)

13 ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ (συνέχεια) 4. Λ.ΙΙ.2_4 ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 5. Λ.ΙΙ.2_5 ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ 6. Λ.ΙΙ.3_2: ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι παραπάνω Λίστες ανταποκρίνονται στις ανάγκες ελέγχου διαδικασιών ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών, που συναντώνται κατά κύριο λόγο στο ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση και είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ

14 Συνοπτική παρουσίαση βασικών στοιχείων ελέγχου

15 1.τεύχη Διακήρυξης Επιλογή Διαδικασίας Ανάθεσης Επιλογή Διαδικασίας Ανάθεσης Φυσικό αντικείμενο (προμήθεια ή υπηρεσία) Φυσικό αντικείμενο (προμήθεια ή υπηρεσία) Προϋπολογισμός έργου Προϋπολογισμός έργου Νομική φύση του Δικαιούχου Νομική φύση του Δικαιούχου Δημοσιότητα Δημοσιότητα Φυσικό αντικείμενο Φυσικό αντικείμενο Συμμόρφωση με απόφαση ένταξης Συμμόρφωση με απόφαση ένταξης Να μην υπάρχουν αντιφάσεις μεταξύ των τευχών στο φ/α Να μην υπάρχουν αντιφάσεις μεταξύ των τευχών στο φ/α Να παραμένει αναλλοίωτο ή να μην αλλάζει ανεπίτρεπτα με τυχόν τροποποίηση των όρων της Σύμβασης Να παραμένει αναλλοίωτο ή να μην αλλάζει ανεπίτρεπτα με τυχόν τροποποίηση των όρων της Σύμβασης Εύλογος χρόνος υλοποίησης Εύλογος χρόνος υλοποίησης Προσβασιμότητα από ΑΜΕΑ Προσβασιμότητα από ΑΜΕΑ Συμμόρφωση με περιβαλλοντική νομοθεσία Συμμόρφωση με περιβαλλοντική νομοθεσία

16 τεύχη Διακήρυξης Δικαιώματα Προαίρεσης Δικαιώματα Προαίρεσης Πρέπει να προβλέπονται με σαφήνεια στη Διακήρυξη Πρέπει να προβλέπονται με σαφήνεια στη Διακήρυξη Διαφορετική αντιμετώπιση του δικαιώματος προαίρεσης που ασκείται με την κατακύρωση και της χρήσης της δυνατότητας επέκτασης του φυσικού αντικειμένου υπό τους όρους του άρ. 25 ΠΔ 60/2007 (έννοια απρόβλεπτων γεγονότων σε συμπληρωματικές εργασίες) Διαφορετική αντιμετώπιση του δικαιώματος προαίρεσης που ασκείται με την κατακύρωση και της χρήσης της δυνατότητας επέκτασης του φυσικού αντικειμένου υπό τους όρους του άρ. 25 ΠΔ 60/2007 (έννοια απρόβλεπτων γεγονότων σε συμπληρωματικές εργασίες) Κριτήρια ποιοτικής επιλογής: αυτά που αναφέρονται στον προσφέροντα Κριτήρια ποιοτικής επιλογής: αυτά που αναφέρονται στον προσφέροντα Κριτήρια ανάθεσης: αυτά που αναφέρονται στην προσφορά Κριτήρια ανάθεσης: αυτά που αναφέρονται στην προσφορά Διασφάλιση, ότι τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του Αναδόχου (ιδίως ως προς την χρηματοοικονομική επάρκεια και τεχνική ικανότητα) εξετάζονται σε επίπεδο κρίσης του παραδεκτού της συμμετοχής του υποψηφίου στη διαγωνιστική διαδικασία και δεν βαθμολογούνται σε καμία περίπτωση σε οποιοδήποτε στάδιο αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς του υποψηφίου Διασφάλιση, ότι τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του Αναδόχου (ιδίως ως προς την χρηματοοικονομική επάρκεια και τεχνική ικανότητα) εξετάζονται σε επίπεδο κρίσης του παραδεκτού της συμμετοχής του υποψηφίου στη διαγωνιστική διαδικασία και δεν βαθμολογούνται σε καμία περίπτωση σε οποιοδήποτε στάδιο αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς του υποψηφίου

17 τεύχη Διακήρυξης Δάνεια εμπειρία Δάνεια εμπειρία Στις περιπτώσεις που ο υποψήφιος στηρίζεται για την εκτέλεση του έργου στις δυνατότητες τρίτων, θα πρέπει να αποδεικνύεται η δέσμευση του τρίτου να διαθέσει τα μέσα του στον Ανάδοχο Στις περιπτώσεις που ο υποψήφιος στηρίζεται για την εκτέλεση του έργου στις δυνατότητες τρίτων, θα πρέπει να αποδεικνύεται η δέσμευση του τρίτου να διαθέσει τα μέσα του στον Ανάδοχο Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει στην διακήρυξη, οποιοδήποτε δικαιολογητικό θεωρεί κατάλληλο για την απόδειξη της πλήρωσης κριτηρίων ποιοτικής επιλογής στο πρόσωπο του τρίτου Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει στην διακήρυξη, οποιοδήποτε δικαιολογητικό θεωρεί κατάλληλο για την απόδειξη της πλήρωσης κριτηρίων ποιοτικής επιλογής στο πρόσωπο του τρίτου

18 2. Στάδιο υπογραφής της Σύμβασης Ο έλεγχος κατά το στάδιο υπογραφής της Σύμβασης γίνεται στις περιπτώσεις αναθέσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2004/18. Στοιχεία που ελέγχονται: Τήρηση όρων της σύμφωνης γνώμης που εξεδόθη επί των τευχών της Διακήρυξης Τήρηση όρων της σύμφωνης γνώμης που εξεδόθη επί των τευχών της Διακήρυξης Τήρηση όρων διακήρυξης Τήρηση όρων διακήρυξης Έλεγχος διαγωνιστικής διαδικασίας (υποβαλλόμενα έγγραφα διαγωνισμού) Έλεγχος διαγωνιστικής διαδικασίας (υποβαλλόμενα έγγραφα διαγωνισμού) Τήρηση διατυπώσεων δημοσιότητας Τήρηση διατυπώσεων δημοσιότητας

19 3. Τροποποίηση Σύμβασης Ελέγχεται αν προβλέπεται η δυνατότητα τροποποίησης στην Διακήρυξη Ελέγχεται αν προβλέπεται η δυνατότητα τροποποίησης στην Διακήρυξη Τεκμηρίωση (αντικειμενικών) λόγων που επιβάλλουν την τροποποίηση Τεκμηρίωση (αντικειμενικών) λόγων που επιβάλλουν την τροποποίηση Απρόβλεπτες περιστάσεις σε περίπτωση συμπληρωματικών εργασιών Απρόβλεπτες περιστάσεις σε περίπτωση συμπληρωματικών εργασιών Τεκμηρίωση τροποποίησης χρονοδιαγράμματος. Τεκμηρίωση τροποποίησης χρονοδιαγράμματος.

20 4. Σχέδιο απόφασης έγκρισης εκτέλεσης έργου με ίδια μέσα. Τεκμηρίωση προσφυγής στη διαδικασία υλοποίησης με ίδια μέσα Τεκμηρίωση προσφυγής στη διαδικασία υλοποίησης με ίδια μέσα Εξειδίκευση στελεχών Δικαιούχου Εξειδίκευση στελεχών Δικαιούχου Αποτελεσματικότητα υλοποίησης σε σχέση με ποιότητα και ταχύτητα ολοκλήρωσης Αποτελεσματικότητα υλοποίησης σε σχέση με ποιότητα και ταχύτητα ολοκλήρωσης Συμφέρουσα οικονομικά η με ίδια μέσα εκτέλεση έναντι της ανάθεσης σε τρίτο Συμφέρουσα οικονομικά η με ίδια μέσα εκτέλεση έναντι της ανάθεσης σε τρίτο Αντικείμενο που ανατίθεται στα στελέχη πρέπει να είναι διάφορο των τακτικών καθηκόντων του Αντικείμενο που ανατίθεται στα στελέχη πρέπει να είναι διάφορο των τακτικών καθηκόντων του Σαφής διάκριση οργάνων υλοποίησης με τα όργανα παρακολούθησης της υλοποίησης του έργου Σαφής διάκριση οργάνων υλοποίησης με τα όργανα παρακολούθησης της υλοποίησης του έργου

21 Συνιστάται, πριν από την υποβολή των στοιχείων που απαιτούν την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της ΔΑ ο δικαιούχος να συμπληρώνει την κατά περίπτωση σχετική Λίστα Ελέγχου σε αντιπαραβολή με το κείμενο του Οδηγού ΣΔΕ.

22 Ευχαριστώ πολύ Μηνάς Διακολιός ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ Προϊστάμενος Μονάδας Γ’


Κατέβασμα ppt "ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» Μηνάς Διακολιός."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google