Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Και ΕΑΚ Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Και ΕΑΚ Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Και ΕΑΚ Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

2 Τι είναι κρατική ενίσχυση; «Ενισχύσεις που χορηγούνται υπό οποιαδήποτε μορφή από τα κράτη ή με κρατικούς πόρους και που νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό δια της ευνοϊκής μεταχειρίσεως ορισμένων επιχειρήσεων ή ορισμένων κλάδων παραγωγής είναι ασυμβίβαστες με την εσωτερική αγορά κατά το μέτρο που επηρεάζουν τις μεταξύ των κρατών μελών συναλλαγές, εκτός αν οι Συνθήκες ορίζουν άλλως»

3 Κριτήρια  Κρατική χρηματοδότηση  Πλεονέκτημα  Ενισχύσεις επιλεκτικές  Νόθευση ή απειλή νόθευσης ανταγωνισμού  Διατάραξη ενδοκοινοτικού εμπορίου Τα κριτήρια είναι σωρευτικά

4 Φύση της ενίσχυσης  Η έννοια της ενίσχυσης καλύπτει κάθε δημόσιο μέτρο που μειώνει το κόστος το οποίο κάθε «επιχείρηση» οφείλει να αναλαμβάνει  Προθέσεις και σκοποί στις αποφάσεις των δημοσίων αρχών δεν λαμβάνονται υπόψη για τον ορισμό ενός μέτρου ως κρατική ενίσχυση

5 «Επιχείρηση»  «οποιοσδήποτε φορέας που ασκεί οικονομική δραστηριότητα» – ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς και τον τρόπο χρηματοδότησής του και – ανεξάρτητα από τον αν ο χαρακτήρας είναι κερδοσκοπικός ή κοινωνικός  Η έννοια απευθύνεται στις δραστηριότητες και όχι στους φορείς  Δύο χωριστές οντότητες μία «επιχείρηση»

6 Οικονομική δραστηριότητα  Οικονομική δραστηριότητα είναι η προσφορά αγαθών ή υπηρεσιών σε συγκεκριμένη αγορά  Δηλαδή οιαδήποτε δραστηριότητα που δύναται να ασκηθεί από ιδιωτικές επιχειρήσεις έναντι αμοιβής σε συγκεκριμένη αγορά  Ο ορισμός της αγοράς αλλάζει με το χρόνο  Η εσωτερική παροχή υπηρεσίας από το κράτος δεν αποκλείει την ύπαρξη αγοράς

7 Μη οικονομική δραστηριότητα Ε&Α  κύριες δραστηριότητες ερευνητικών οργανισμών και ερευνητικών υποδομών  δραστηριότητες εκπαίδευσης  ανεξάρτητη Ε&Α, συμπεριλαμβανομένης της συνεργατικής Ε&Α (πραγματική συνεργασία)  ευρεία διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε μη αποκλειστική και χωρίς διακρίσεις βάση∙  δραστηριότητες μεταφοράς γνώσης και το σύνολο των εσόδων από τις δραστηριότητες αυτές επανεπενδύεται στις κύριες δραστηριότητες του ερευνητικού οργανισμού ή της ερευνητικής υποδομής.

8 Οικονομική δραστηριότητα Ε&Α  Έρευνα επί συμβάση  Ενοίκιο για χρήση υποδομών  Παροχή υπηρεσιών έρευνας στη βιομηχανία, κ.α.  Σαφή διάκριση οικονομικών /μη οικονομιών δραστηριοτήτων (διακριτή λογιστική παρακολούθηση). ΑΝ ΌΧΙ ? Όλη η δραστηριότητα είναι Οικονομική !!!!!!!! Άρα η κρατική χρηματοδότηση υπόκεινται σε έλεγχο για την ύπαρξη Κ.Ε.

9 Κριτήρια άρθρου 107.1 και ΕΔΕΤ  Κρατική χρηματοδότηση: Ναι  Πλεονέκτημα : Ναι με τη μορφή της άμεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης - δεν ισχύει MEIP  Ενισχύσεις επιλεκτικές : Ναι  Νόθευση ή απειλή νόθευσης ανταγωνισμού και διατάραξη ενδοκοινοτικού εμπορίου : Εξετάζεται κατά περίπτωση – Δύσκολη απόδειξη σε δράσεις έρευνας

10 Πηγές χρηματοδότησης Δικαιούχοι (επιχειρήσεις) Κρατική χρηματοδότηση Μη κρατική χρηματοδότηση μη κρατικός έλεγχος κρατικός έλεγχος Άλλοι κρατικοί πόροι EΕΚAΠEΕΚAΠ Κρατική χρημ/ση EΕ EKT&ETΠA EΕ COSME, HORIZON 2020 Ιδιωτική

11 Συνδυασμός πηγών χρηματοδότησης Τμήμα έργου που χρηματοδοτείται από ΕΔΕΤ και έχει χρηματοδοτηθεί για το ίδιο ή άλλο τμήμα του από κεντρικά διαχειριζόμενους πόρους (π.χ. Horizon 2020) ελέγχεται ως προς τους κανόνες Κ.Ε. μόνο για το τμήμα αυτό.

12 Κ.Ε. και δράσεις ΕΑΚ (1) Ελέγχουμε την ύπαρξη Κ.Ε. σε Δημόσια χρηματοδότηση : 1.Έργων ΕΑΚ 2.Υποδομών ΕΑΚ 3.Δράσεων καινοτομίας για επιχειρήσεις

13 Κ.Ε. και δράσεις ΕΑΚ (2) Για τα (1) και (2) έλεγχος Κ.Ε.: 1.Οικονομικών δραστηριοτήτων Ερευνητικού Οργανισμού (ΕΟ) 2.Έρευνας ΕΟ για λογαριασμό επιχειρήσεων 3.Συνεργασία ΕΟ και επιχειρήσεων Δύο επίπεδα ελέγχου: 1.ΕΟ 2.Επιχείρηση

14 Χρηματοδότηση Οικονομικών Δραστηριοτήτων ΕΟ (1) Όχι Κ.Ε. για οικονομική βοηθητική δραστηριότητα: 1.Άμεσα συνδεδεμένη με Οικονομική δραστηριότητα 2.Χρήση ιδίων πόρων/μέσων 3.Απαραίτητη για τη λειτουργία του ΕΟ ετήσιας 4.Περιορισμένου εύρους (<20% ετήσιας δυναμικότητας)

15 Χρηματοδότηση Οικονομικών Δραστηριοτήτων ΕΟ (2) Υπέρβαση του 20% ?? – Μηχανισμός επιστροφής (claw back mechanism) – Αναλογική κάλυψη τμήματος οικονομικών δραστηριοτήτων από ιδία (εμπορικά έσοδα) Εφαρμογή κανόνων Κ.Ε.

16 Χρηματοδότηση Οικονομικών Δραστηριοτήτων ΕΟ (3) Παραδείγματα για βοηθητικές δραστηριότητες: Ερευνητική υποδομή π/υ (εκ. ευρώ) Μέγιστη Δ.Δ. Ένταση ενίσχυσης Οικονομική20 100% Μη ΚΕ Μη οικονομική80 100% Μη ΚΕ Σύνολο100 100% Ερευνητική υποδομή π/υ (εκ. ευρώ) Μέγιστη Δ.Δ. Ένταση ενίσχυσης Οικονομική402050% ΚΕ Μη οικονομική80 100% Μη ΚΕ Σύνολο12010083% 16

17 Μηχανισμός αποφυγής υπεραντιστάθμισης 1.Π/Υ υποδομής 100€, Χρόνος απόσβεσης 10 έτη (ισοκατανομή) 2.Χρήση 90% μη οικονομική, 10% οικονομική Χρηματοδότηση 100% δ.δ. 3.Έλεγχος στο τέλος της 10ετίας και 6 χρόνο 79% μη οικονομική και 21% οικονομική 10,5€ με ιδίους πόρους (επιστροφή του ποσού εντόκως), ή 5,25€ ενίσχυση (ΓΑΚ) και το υπόλοιπο επιστροφή (εντόκως)

18 Έρευνα για λογαριασμό επιχειρήσεων (1) Όχι Κ.Ε. για ΕΟ αν: 1.Οικονομική δραστηριότητα αυτοχρηματοδοτούμενη 2.Διακριτή λογιστική παρακολούθηση 3.Αποφυγή σταυροειδούς επιδότησης Αλλιώς Εφαρμογή κανόνων Κ.Ε.

19 Έρευνα για λογαριασμό επιχειρήσεων (2) Όχι Κ.Ε. για Επιχείρηση αν: 1.Απόκτηση αποτελεσμάτων ερευνάς (IPR) με τίμημα αγοράς, ή 2.Αν δεν υπάρχει τιμή αγοράς 1.Κάλυψη κόστους για την παροχή υπηρεσίας + εύλογο κέρδος για τον ΕΟ ή 2.Προσδιορισμός τιμήματος μετά από διαπραγμάτευση ΕΟ και επιχείρησης Αλλιώς έμμεση Κ.Ε. για την επιχείρηση και Εφαρμογή κανόνων Κ.Ε.

20 Συνεργασία ΕΟ με επιχειρήσεις (1) Όχι Κ.Ε. για ΕΟ αν: 1.Ανεξάρτητη έρευνα/μη οικονομική δραστηριότητα 2.Οικονομική δραστηριότητα αυτοχρηματοδοτούμενη 3.Διακριτή λογιστική παρακολούθηση 4.Αποφυγή σταυροειδούς επιδότησης Αλλιώς : Εφαρμογή κανόνων Κ.Ε.

21 Συνεργασία ΕΟ με επιχειρήσεις (2) Όχι Κ.Ε. για Επιχείρηση αν: 1.Η επιχείρηση αναλαμβάνει πλήρως το κόστος του έργου 2.Δεν υπάρχει οικονομικό αποτέλεσμα δηλ. πλήρη διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας 3.Η συμμετοχή στο οικονομική αποτέλεσμα ΕΟ και επιχείρησης είναι πλήρως αναλογική 4.Η επιχείρηση αποκτά το οικονομικό αποτέλεσμα με αποζημίωση στον ΕΟ σε τιμή αγοράς. Αλλιώς Κ.Ε. για την επιχείρηση και Εφαρμογή κανόνων Κ.Ε.

22 Παράδειγμα 1.Συνεργασία ΕΟ και ΜΜΕ για έργο πειραματικής ανάπτυξης κόστους 100 που παράγει IPR 1000 με ποσοστό συμμετοχής 50%-50%. 2.Για τον ΕΟ μη οικονομική δραστηριότητα (Πλαίσιο ΕΑΚ σημείο 19.β άρα χρηματοδότηση 50 Δ.Δ. 3.Για τη ΜΜΕ μη κρατική ενίσχυση αν χρηματοδοτήσει το μέρος της έρευνας που της αναλογεί και για την απόκτηση των IPR στο σύνολό τους καταβάλλει 500. 4.Η ΜΜΕ δύναται να λάβει ενίσχυση 70% (35 μονάδες) για το έργο και 50% (250 μονάδες) για την απόκτηση των IPR. Συνολικό κόστος για την ΜΜΕ 265 μονάδες.

23 Ερωτήσεις που χρήζουν διερεύνησης 1.Ορισμός οικονομικής και μη οικονομικής δραστηριότητας 2.Ορισμός βοηθητικής δραστηριότητας 3.Υπολογισμός βοηθητικής δραστηριότητας (ποιοι πόροι υπολογίζονται και σε ποιο χρόνο/ προτείνεται η ετησία βάση) 4.Προσδιορισμός μηχανισμού αποφυγής υπεραντιστάθμισης (claw back mechanism) 5.Ορισμός διαφορετικών κατηγοριών έρευνας 6.Πιο «χαλαρή αντιμετώπιση» από Πλαίσιο ΕΑΚ με πιο βαριά διαδικασία 7.Προσδιορισμός τιμής αγοράς για αποτέλεσμα έρευνας 8.Χαρακτηρισμός «ιδίων πόρων» ΕΟ σαν κρατικών

24 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ 1.Οι κανόνες ΚΕ οριζόντιοι 2.Οι οριζόντιοι κανόνες υπερκείμενοι των ειδικών 3.Οι κανόνες των ΚΕ υπερισχύουν των κανόνων ΕΔΕΤ

25 Κανόνες Κ.Ε. 1.Πλαίσιο ΕΑΚ 2.Καν. 651/2014 (Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός Κατά Κατηγορία) 3.Καν. 1407/2013 για χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis)

26 Στάδια ανάλυσης Εκτενής Ανάλυση από Ε.Ε. Κατ. Γραμμές Απλή και γρήγορη αξιολόγηση Κοινοποίηση Απαλλακτικοί Κανονισμοί Aυτόματο συμβιβάσιμο Γνωστοποίηση

27 Πλαίσιο ΕΑΚ 2014/C198/01 1.Κοινές Αρχές αξιολόγησης a.Αστοχία της αγοράς (ανάγκη για ενίσχυση) b.Καταλληλότητα του μέσου c.Χαρακτήρας κινήτρου d.Αναλογικότητα της ενίσχυσης e.Ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων σε ανταγωνισμό και ενδοκοινοτικό εμπόριο 2.Αυξημένα ποσοστά για εφαρμοσμένη έρευνα 3.Ανάγκη για κρίσιμη μάζα ώστε να σταθμιστεί ο διοικητικός/διαχειριστικός φόρτος

28 ΕΠ και ΓΑΚ Στόχος είναι οι περισσότερες δράσεις ενίσχυσης να χρησιμοποιούν τον ΓΑΚ Ελαχιστοποίηση των ενισχύσεων de minimis Εάν κοινοποίηση καθεστώς «ομπρέλα» με «Πλαίσιο ΕΑΚ»

29 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.  Πληροφορίες:  ΕΥΚΕ  Mailto: stateaid_unit@mnec.gr


Κατέβασμα ppt "ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Και ΕΑΚ Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google