Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διεξαγωγή ηλεκτρονικών Προμηθειών στο χώρο της Υγείας Τσάτσαρος Τρύφων Δρ Μ/κος Πληροφορικής-Ηλεκτρολόγος Μ/κος Ε.Μ.Π. Χριστοδούλου Παναγιώτα Μηχ.Βιομηχανικής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διεξαγωγή ηλεκτρονικών Προμηθειών στο χώρο της Υγείας Τσάτσαρος Τρύφων Δρ Μ/κος Πληροφορικής-Ηλεκτρολόγος Μ/κος Ε.Μ.Π. Χριστοδούλου Παναγιώτα Μηχ.Βιομηχανικής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διεξαγωγή ηλεκτρονικών Προμηθειών στο χώρο της Υγείας Τσάτσαρος Τρύφων Δρ Μ/κος Πληροφορικής-Ηλεκτρολόγος Μ/κος Ε.Μ.Π. Χριστοδούλου Παναγιώτα Μηχ.Βιομηχανικής Πληροφορικής Μεταπτυχιακό στην Πληροφορική Γ.Ν.Δ.Α Η Αγία Βαρβάρα Labs.opengov.gr Ημερίδα 2 Μαΐου 2011

2 Προμήθειες Δημοσίου Τομέα «Προμήθειες του δημόσιου τομέα» ή «δημόσιες προμήθειες» ή «κρατικές προμήθειες» είναι οι όροι που χρησιμοποιούνται για τις συμβάσεις από επαχθή αιτία, που συνάπτονται εγγράφως μεταξύ ενός προμηθευτή και των διαφόρων φορέων του δημοσίου τομέα και έχουν ως αντικείμενο την αγορά, τη μίσθωση και τη χρηματοδοτική μίσθωση αγαθών. Επίσης, προμήθειες του δημόσιου τομέα θεωρούνται και οι συμβάσεις ανάθεσης εκτελέσεως εργασιών εγκατάστασης, συντήρησης, μεταφοράς ή και άλλων εργασιών.

3 Προμήθειες στο χώρο της Υγείας Αντιπροσωπεύουν μεγάλο ποσοστό του κόστους των υπηρεσιών υγείας. διεξάγονται μέσω γραφειοκρατικών διαδικασιών με αποτέλεσμα : σφάλματα επαναλήψεις διαδικασιών-ενεργειών αδυναμία πρόβλεψης των αναγκών αδυναμία αξιολόγησης του επιπέδου των αποθεμάτων αδυναμία ελέγχου των δαπανών

4 Προμήθειες Στο Χώρο της Υγείας Αποτέλεσμα των προηγουμένων: σημαντική περαιτέρω επιβάρυνση του ήδη μεγάλου κόστους των προμηθειών.

5 Διαδικασίες Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών (Ι) Οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών διακρίνονται σε: Ανοιχτό διαγωνισμό (δημοσίευση της πλήρους διακήρυξης και επιτρέπει σε κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά). Κλειστό διαγωνισμό (δύο φάσεις: α)δημοσιεύση πρόσκλησης ενδιαφέροντος-γενική διακήρυξη- αιτήσεις συμμετοχής με το προφίλ της εταιρείας.β)οι επιλεγέντες λαμβάνουν γνώση της πλήρη διακύρηξης και υποβάλουν πλήρη προσφορά).

6 Διαδικασίες Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών (ΙΙ) Διαδικασία με διαπραγμάτευση (σε έκτακτες περιπτώσεις- τρεις προσφορές) Πρόχειρο (ή συνοπτικός) διαγωνισμό (τριμελή επιτροπή- τρεις προσφορές)

7 Στάδια Διαδικασιών Προμηθειών Προγραμματισμός Προμήθειας Ορισμός επιτροπής αξιολόγησης Πρόσκληση για υποβολή προσφορών Υποβολή προσφορών από τους προμηθευτές Αξιολόγηση τεχνικών και οικονομικών προσφορών Επιλογή προμηθευτή Ανάθεση έργου Υπογραφή σύμβασης Διαχείριση σύμβασης

8 Οι δημόσιες προμήθειες διέπονται από τρεις βασικές αρχές Αρχή της δημοσιότητας Αρχή της διαφάνειας των διαδικασιών Αρχή της ίσης μεταχείρισης

9 Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τις Δημόσιες Προμήθειες (Ι) Σε εθνικό επίπεδο, οι σημαντικότερες διατάξεις είναι: Π.Δ 118/07, Π. Δ 60/2007, Π.Δ 394/96 (Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου), Π. Δ 370/95. Νόμος 3580/2007 (Υπουργείο Υγείας) Νόμος 2286/1995 (Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων). Νόμος 2362/1995 (Διατάξεις του Δημοσίου Λογιστικού περί συνάψεως συμβάσεων του Δημοσίου).

10 Νόμος 2643/1998 Νόμος 2955/2001 Νόμος 3846/2010 Νόμος 3861/2010 Νόμος 3863/2010 Νόμος 3867/2010 Νόμος 3918/2011 Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τις Δημόσιες Προμήθειες (ΙI)

11 Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης οι σημαντικότερες διατάξεις είναι οι: Οδηγίες 93/36/ΕΟΚ, 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ (Οδηγίες ενδίκων μέσων). 93/38/ΕΟΚ (Οδηγία για τις προμήθειες των οργανισμών κοινής ωφέλειας). 97/52/ΕΕ, 98/4/ΕΕ και 2001/78/ΕΕ (Οδηγία για τη χρήση τυποποιημένων εντύπων στη δημοσίευση των προκηρύξεων δημοσίων συμβάσεων). Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & Συμβουλίου Οδηγία 2005/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & Συμβουλίου

12 Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & Συμβουλίου Οδηγία 2000/31ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & Συμβουλίου για νομικές πλευρές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας Οδηγία 1999/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & Συμβουλίου για τις ηλεκτρονικές υπογραφές Κανονισμός 1564/2005 (για την κατάρτιση τυποποιημένων εντύπων προς δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στο πλαίσιο των διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων δυνάμει των οδηγιών 2004/17/EΚ και 2004/18/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου).

13 Στα πλαίσια αναδιοργάνωσης του συστήματος προμηθειών του ΕΣΥ ψηφίστηκε ο Νόμος 3580/ 2007 σύμφωνα με τον οποίο δημιουργήθηκε η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας Ε.Π.Υ στο Υπουργείο Υγείας, η οποία είναι υπεύθυνη για τις προμήθειες των Νοσοκομείων. Η Ε.Π.Υ μεριμνά για τον επιχειρησιακό και στρατηγικό σχεδιασμό, τον καθορισμό όλων των διαδικασιών διενέργειας ενός διαγωνισμού, τη σύνταξη του προϋπολογισμού, την εκτέλεση των πληρωμών έως και την εξεύρεση πόρων για την έγκαιρη εξόφληση των οφειλών. Νομοθεσία για τις Προμήθειες στο Χώρο τηςΥγείας

14 Η ΔΕΠΑΝΟΜ με αρμοδιότητα στη μελέτη, κατασκευή και στον εξοπλισμό εγκαταστάσεων υγείας και πρόνοιας (http://www.depanom.gr) το ΙΦΕΤ που μεριμνά για την ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνογνωσίας στον τομέα του φαρμάκου και για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας προς τον πολίτη(http://www.ifet.gr) το ΕΚΕΒΥΛ για τη σύνταξη του Μητρώου προμηθευτών, ειδών και τεχνικών προδιαγραφών (http://www.ekevyl.gr). Άλλοι Φορείς

15 Πρόγραμμα Προμηθειών ΥπηρεσιώνΥγείας (Π.Π.Υ.Υ) Όλα τα νοσοκομεία της χώρας υποβάλλουν στο υπουργείο ετήσιο πρόγραμμα αναγκών, το οποίο συντάσσεται με βάση τις συνθήκες λειτουργίας τους και τον απολογισμό του προηγούμενου έτους (Π.Π.Υ.Υ). Για το έτος 2011 το Π.Π.Υ.Υ εστάλη ηλεκτρονικά μέσω του portal της 4ης Υ.Πε (http://procurement.4ype.gr). Βάσει αυτού του προγράμματος, διενεργούνται οι διεθνείς διαγωνισμοί, όπως προβλέπεται από τις αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας.http://procurement.4ype.gr

16 Επιτροπή Προμηθειών Υγείας Γενική Γραμματεία Εμπορίου Νοσηλευτικά ιδρύματα Φορείς διενέργειας διαγωνισμών Υγείας

17 Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο Τιμών Προμηθειών Υγείας (Ν.3846/2010) Στο δικτυακό τόπο http://epromy.gr τηρείται ηλεκτρονική βάση δεδομένων του παρατηρητηρίου τιμών.http://epromy.gr Σε κάθε φορέα Παροχής Υπηρεσιών έχουν ορισθεί εξουσιοδοτημένοι χρήστες οι οποίοι καταχωρούν στοιχεία που αφορούν τις τιμές και τις ποσότητες του υγειονομικού, ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και των φαρμάκων που προμηθεύεται ο Φορέας μέσω συμβάσεων ή εξωσυμβατικά.

18 Διαρθωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις Ν.3918/2011 Όπου μεταξύ άλλων: Ορίζονται το αντικείμενο συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών Συνιστάται Συντονιστική Επιτροπή Προμηθειών Συγκροτείται Επιτροπή Προδιαγραφών Ορίζονται οι διαδικασίες προγραμματισμού προμηθειών και Διενέργειας των Διαγωνισμών- Σύναψη Συμβάσεων

19 Προβλήματα στις Προμήθειες Υγείας Υψηλό κόστος προμήθειας Αδυναμία ελέγχου της κατανάλωσης και των δαπανών Χρονοβόρες διαδικασίες-αυξημένη γραφειοκρατεία Αρκετές φορές ελλιπής διασφάλιση ποιότητας Ελλείψεις υλικών Καθυστέρηση εξοφλήσεων Οι προμηθευτές δεν εκτελούν τις εντολές παραγγελίας με αποτέλεσμα την παραγγελία ειδών με μικροδαπάνες- αυξημένες τιμές.

20 Ηλεκτρονικές Προμήθειες e-Procurement, Enterprise Resource Planning, e- MRO (Maintainance, Repair, Overhaul), e-Sourcing. e-Noticing, e-Access, e-Submission, e-Tendering, e- Reverse auctioning, e-Informing, e-Awarding, e- Orders, e-Invoicing, e-Payment, e-Marketsites, Vendor Management, Catalogue Management, Contract Management, e-Signature, e-Identity, e- Attestations, e-Archiving.

21 Ηλεκτρονικές Προμήθειες Προμήθεια υλικού / έργου / υπηρεσιών με τη βοήθεια των τεχνολογιών της πληροφορικής και του διαδικτύου (e-Procurement) Business-to-business Business-to-customer Business-to-governement

22 Μορφές e-Procurement Web-based ERP (Enterprise Resource Planning) e-MRO (Maintenance, Repair and Overhaul) e-Sourcing e-Tendering e-Reverse Auctioning e-Informing e-Marketsites

23 Web based ERP (Enterprise Resource Planning) βελτιστοποίηση του Προγραμματισμού Πόρων παραγωγή Χρονοδιαγράμματων Προμηθειών για Just In Time κύκλο παραγωγής αυτόματη δημιουργία εντολών προμηθειών αυτόματη προώθηση προς προμηθευτές reschedule notices to suppliers

24 e-MRO (Maintenance, Repair and Overhaul) Κατάλληλο για περιπτώσεις όπου οι αιτήσεις για υπηρεσίες συντήρησης / επιδιόρθωσης συγκεντρώνονται αυτόματα π.χ. αυτοματοποιημένη γραμμή παραγωγής

25 e-Sourcing Προσδιορισμός νέων προμηθευτών που ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της προμήθειας με τη χρήση διαδικτυακών τεχνολογιών προκειμένου να απευθυνθούν σε μεγαλύτερο αριθμό προμηθευτών από ό, τι θα ήταν δυνατή μέσω των συνηθισμένων διαύλων. Σκοπός η ενίσχυση του ανταγωνισμού και επίτευξη συμφορότερων προσφορών

26 e-Τendering Αποστολή αιτημάτων για πληροφόρηση σχετικά με τις προδιαγραφές και την τιμολόγηση των προϊόντων/υπηρεσιών στους προμηθευτές και παραλαβή/ταξινόμηση των απαντήσεων των προμηθευτών μέσω των τεχνολογιών διαδικτύου.

27 e-Reverse Auctioning Ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών από προμηθευτές που πληρούν καθορισμένες προδιαγραφές διεξαγόμενος με χρήση διαδικτυακών τεχνολογιών.

28 e-Ιnforming: Συγκέντρωση και διανομή υπηρεσιών σχετικών με κάποια προμήθεια προς εσωτερικούς (υπηρεσιακούς) ή εξωτερικούς αποδέκτες με τη χρήση διαδικτυακών τεχνολογιών

29 e-Marketsites Επέκταση της έννοιας του web-based ERP με την χρήση εργαλείων που επιτρέπουν την αλληλεπίδραση των πληροφοριακών συστημάτων του προμηθευτή και του αγοραστή

30 e-Προμήθειες στο Δημόσιο (Public e-Procurement) Διεξαγωγή συναλλαγών για την προμήθεια αγαθών/υπηρεσιών από δημόσιους φορείς με τη χρήση μιας πλατφόρμας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης βασισμένης σε λογισμικό που χρησιμοποιεί διαδικτυακές τεχνολογίες. Συμμόρφωση με εθνικούς και διεθνείς κανόνες για την διασφάλιση του ανταγωνισμού τη διαφάνεια στην ανάθεση των συμβάσεων.

31 Φάσεις e-Προμηθειών e-Sourcing e-Noticing e-Access e-Submission e-Tendering e-Awarding e-Orders e-Invoicing e-Payment

32 e-Sourcing Χρήση ψηφιακής πλατφόρμας βασισμένης σε διαδικτυακές τεχνολογίες για: συλλογή/επαναχρησιμοποίηση πληροφοριών για την προπαρασκευή της προκήρυξης της προμήθειας προσδιορισμό και επαφή με δυνητικούς σύμφωνα με τη νομοθεσία προμηθευτές για υποβολή προσφορών/εκδήλωση ενδιαφέροντος

33 e-Noticing Δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού για την προμήθεια στο επίσημο εθνικό/κοινοτικό portal Ανάρτηση των σχετικών συνοδευτικών εγγράφων και προδιαγραφών σε ιστότοπο με τρόπο που θα επιτρέπει πρόσβαση σε όλους χωρίς διακρίσεις

34 e-Access Παροχή ηλεκτρονικής υποστήριξης στους υποψήφιους προμηθευτές για την σύνταξη των προσφορών, διευρκινίσεις, απαντήσεις σε ερωτήματα.

35 e-Submission Υποβολή των προσφορών των υποψήφιων προμηθευτών σε ηλεκτρονική μορφή Αυτόματος έλεγχος της πληρότητας / εγκυρότητας των προσφορών σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο Αυτόματη / αδιάβλητη επεξεργασία των προσφορών σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο

36 e-Tendering Ενιαία ονομασία για τις 2 προηγούμενες φάσεις

37 e-Awarding Αξιολόγηση των ηλεκτρονικά υποβεβλημένων προσφορών και ανάθεση της σύμβασης με κριτήριο: τη χαμηλότερη τιμή την πιο συμφέρουσα οικονομικά προσφορά

38 e-Contract Χρήση πλατφόρμας διαδικτυακών τεχνολογιών γιά Σύναψη της σύμβασης προμήθειας Παρακολούθηση της πρόοδου υλοποίησης σύμφωνα με τη σύμβαση μεταξύ του αναθέτοντος φορέα και του επιλεγέντος προμηθευτή

39 e-Orders Προετοιμασία/σύνταξη και έκδοση ηλεκτρονικών εντολών εκτέλεσης της προμήθειας σύμφωνα με τη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή και αποδοχή τους από τον προμηθευτή

40 e-Invoicing Σύνταξη, αποστολή, παραλαβή και επεξεργασία τιμολογίων σε ηλεκτρονική μορφή

41 e-Payment Πληρωμή των αγαθών/υπηρεσιών/εργασιών της σύμβασης προμήθειας με χρήση διαδικτυακών μέσων

42 Χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες e-Signature e-Identity e-Attestations e-Catalogues e-Archiving

43 e-Signature Τεχνολογία που επιτρέπει τη διασφάλιση της γνησιότητας ενός ψηφιακού εγγράφου / μήνυματος /αρχείου

44 e-Identity Τεχνολογία που επιτρέπει σε μία οντότητα (φυσικό, νομικό πρόσωπο κ.λ.π.) να αποδείξει την ταυτότητά του σε ένα πληροφοριακό / διαδικτυακό σύστημα και με αυτό τον τρόπο να αποκτήσει πρόσβαση σε υπηρεσίες.

45 e-Attestations Σύνολο βεβαιώσεων / πιστοποιητικών σε ηλεκτρονική μορφή που αποδεικνύουν την συμμόρφωση του υποψήφιου προμηθευτή με το νομικό πλαίσιο επιλογής / αποκλεισμού από τη διαδικασία ανάθεσης σύμβασης προμήθειας.

46 e-Catalogues Ηλεκτρονικοί κατάλογοι με πρότυπη κωδικοποίηση των υλικών/υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση προσφορών Πρότυπη κωδικοποίηση υλικών/υπηρεσιών (π.χ. GMDN, CPV κλπ)

47 e-Archiving Αρχειοθέτηση των σχετικών με τη σύμβαση προμήθειας εγγράφων και διασφάλιση της γνησιότητας τους όταν ανακαλούνται με ηλεκτρονικό τρόπο

48 Ιδιαιτερότητες ΗΠ υγείας Οι προμήθειες των μονάδων υγείας διακρίνονται σε κοινές με τον υπόλοιπο ΔΤ (π.χ. υλικά γραφείου, κόστος τηλεφωνίας κλπ) ~ 25% κοινές-διαφοροποιημένες σε σχέση με τον υπόλοιπο τομέα (καθαρισμός και συντήρηση κτιριακών υποδομών) ~25% ιδιαίτερες για τον τομέα της υγείας (φάρμακα, υγειονομικό υλικό, ιατρικά μηχανήματα) > 50%

49 Κοινές με τον υπόλοιπο ΔΤ δαπάνες Συμβατές με συστήματα τύπου e-marketplace και e- catalogue Μπορούν να προτυποποιηθούν για όλο το ΔΤ Διεξαγωγή συγκεντρωτικής προμήθειας από ενιαίο φορέα στον οποίο απευθύνονται οι επιμέρους φορείς για επίτευξη οικονομιών κλίμακας

50 Κοινές-Διαφοροποιημένες δαπάνες Πρέπει να ικανοποιούνται οι ιδιαίτερες προδιαγραφές του επιμέρους φορέα και έτσι η αξιολόγηση είναι δύσκολο να αυτοματοποιηθεί Οι αρχικές φάσεις (e-Sourcing έως e-Tendering) μπορούν να αυτοματοποιηθούν με τα αντίστοιχα ωφέλη όπως και οι τελικές Η φάση της αξιολόγησης / ανάθεσης ίσως θα έπρεπε να διεξαχθεί offline

51 Δαπάνες ιδιαίτερες για τον τομέα της υγείας Απαραίτητη η διασφάλιση της υψηλής ποιότητας Κωδικοποίηση φαρμάκων / υγειονομικού υλικού / εξοπλισμού Διερεύνηση δυνατότητας χρήσης αντιγράφων υψηλής ποιότητας Αναδιοργάνωση εσωτερικών διεργασιών για εξορθολογισμό της κατανάλωσης logistics

52 Ενιαίοι κατάλογοι ειδών και υπηρεσιών με κωδικοποίηση GMDN, EDMA, Υπουργείου Εμπορίου, CPV. Ενιαίες τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονική παρακολουθήση αποθεμάτων κεντρικών αποθηκών αλλά και αποθηκών ορόφων των νοσοκομείων. Ενιαίο μητρώο προμηθευτών (εγγραφή προμηθευτών, ηλεκτρονική ενημέρωση κ.τ.λ ) Ηλεκτρονικές Υπογραφές Απαραίτητες προϋποθέσεις Η.Π

53 Open source projects Open e-PRIOR (electronic PRocurement, Invoicing and Ordering) (forge.osor.eu) TenderSystem (www.tendersystem.com) CoupaExpress (www.coupa.org) Oseps (oseps.sf.net) SourceOne (www.spendmatters.com) Ellectra-web (www.ellectra-web.eu)

54 Παραδείγματα Διεθνείς / ευπωπαϊκές / ελληνικές ιστοσελίδες e- procurement Δημόσιες / ιδιωτικές Ελεύθερες / συνδρομητικές

55 www.peppol.eu (Πανευρωπαϊκό)

56 w ww.itavisen.no (Νορβηγία)

57 www.evergabe-online.de (Γερμανία)

58 www.eprocurement.gov.cy (Κύπρος)

59 www.ukprocure.com (Η.Β.)

60 www.doip.dk (Δανία)

61 www.nehta.gov.au (Αυστραλία)

62 contractaciopublica.gencat.ca (Καταλανικό)

63 www.ej-gv.net (Βασκικό)

64 www.dgmarket.com (Διεθνές ιδ.)

65 dgmarket.express.gr (Ελλάδα ιδ.)

66

67

68 Προτείνουμε την δημιουργία: Ηλεκτρονικού Συστήματος Προμηθειών Υγείας. (http://www.eprocurement.gov.gr) Η τεχνολογία υφίσταται ευέλικτη και ισχυρή Ηλεκτρονικό Σύστημα Προμηθειών Υγείας

69 Μείωση του κόστους και βελτίωση ποιότητας προμηθευόμενων αγαθών. Μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης των διαγωνισμών. Διαφανής, αδιάβλητη, ελεγχόμενη και απλούστερη λειτουργία των προμηθειών. Ενίσχυση του ανταγωνισμού, ευρύτερο φάσμα προμηθευτών. Απελευθέρωση εργατοωρών με τη μείωση της γραφειοκρατείας Οφέλη Ηλεκτρονικών προμηθειών στο χώρο της Υγείας (Ι)

70 Ακριβείς προδιαγραφές και αποφυγή άστοχων προμηθειών. Απολογιστικά στοιχεία για το σύνολο των διακυρήξεων- συμβάσεων Μείωση αποθεμάτων και συνδεόμενου κόστους Διασφάλιση παροχής ίσων ευκαιριών στην ενημέρωση για την συμμετοχή των επιχειρήσεων στους διαγωνισμούς Οφέλη Ηλεκτρονικών προμηθειών στο χώρο της Υγείας (ΙΙ)

71 Βιβλιογραφία Francesco Bof1 and Pietro Previtali, Organisational Pre- Conditions for e-Procurement in Governments: the Italian Experience in the Public Health Care Sector, Electronic Journal of e-Government Volume 5 Issue 1 2007 (1 - 10) Lelio Raffa and Gianluca Esposito, THE IMPLEMENTATION OF AN E-REVERSE AUCTION SYSTEM IN AN ITALIAN HEALTH CARE ORGANIZATION, JOURNAL OF PUBLIC PROCUREMENT, VOLUME 6, ISSUES 1 & 3, 46-69 2006 Kishor Vaidya, A. S. M. Sajeev and Guy Callender, CRITICAL FACTORS THAT INFLUENCE E-PROCUREMENT IMPLEMENTATION SUCCESS IN THE PUBLIC SECTOR, JOURNAL OF PUBLIC PROCUREMENT, VOLUME 6, ISSUES 1 & 3, 70-99, 2006

72 Βιβλιογραφία Federici, Tommaso, University of Tuscia, PUBLIC HEALTHCARE: CHANGES INTRODUCED WHEN IMPLEMENTING E-PROCUREMENT Francesco Gardenal, PUBLIC E-PROCUREMENT - DEFINE, MEASURE AND OPTIMIZE ORGANIZATIONAL BENEFITS. Helle Zinner Henriksen & Volker Mahnke, E-Procurement Adoption in the Danish Public Sector, The Influence of Economic and Political Rationality Fernando Sigulem and Paola Zucchi, E-procurement in the Brazilian healthcare system: the impact of joint drug purchases by a hospital network Martin Jacobsen and Gitte Madsen, Public e-procurement via E-market places Wikipedia

73 Σας ευχαριστούμε Τσάτσαρος Τρύφων Χριστοδούλου Παναγιώτα


Κατέβασμα ppt "Διεξαγωγή ηλεκτρονικών Προμηθειών στο χώρο της Υγείας Τσάτσαρος Τρύφων Δρ Μ/κος Πληροφορικής-Ηλεκτρολόγος Μ/κος Ε.Μ.Π. Χριστοδούλου Παναγιώτα Μηχ.Βιομηχανικής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google