Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ST. MARKELLA GREEK ORTHODOX CHURCH 1960 JONES AVENUE NORTH ● WANTAGH NY 11793 REV. FATHER SARANTIS LOULAKIS Visit us at: Page 2 Page.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ST. MARKELLA GREEK ORTHODOX CHURCH 1960 JONES AVENUE NORTH ● WANTAGH NY 11793 REV. FATHER SARANTIS LOULAKIS Visit us at: Page 2 Page."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ST. MARKELLA GREEK ORTHODOX CHURCH 1960 JONES AVENUE NORTH ● WANTAGH NY REV. FATHER SARANTIS LOULAKIS Visit us at: Page 2 Page 7 Upcoming Events and Announcements Το Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Ακολουθιών Κυριακή, 06 Δεκεμβρίου- Αγ. Νικόλαος. Κυριακή 10η του Λουκά. Όρθρος…………………..8:45πμ./Θ. Λειτ………….….10:00πμ Τρίτη, 08 Δεκεμβρίου- Εσπερινός Η Σύλληψη της Αγ. Άννας. Θεία Λειτ :00πμ Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου- Αγ. Σπυρίδωνα. Θεία Λειτ :00πμ Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου- Κυριακή 11η του Λουκά. Όρθρος……………………………….8:45πμ. Θ. Λειτ…………..…………………..10:00πμ *ημερα της Υιαγιας και Παπου θεια κοινωνια. SCHEDULE OF THE WEEKLY DIVINE SERVICES Saturday, December 12- Christmas Tree Lighting/ Christmas Pageant….5:00pm Thursday, December 17- Official P.C Meeting………………………………..8:00pm Friday, December 31- New Years Eve Dance………………………………….9:00pm HOSPITAL VISITS – Due to the Federal Privacy Policy we kindly request that the family communicates with the church office or directly with if you wish for Fr. Sarantis to visit your loved one either at a hospital or a convalescent home. Thank you. ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ - Δι’ αιτίας νόμου«Μυστικότης» Παρακαλείται η κάθε οικογένεια όπως εποικοινώσει με το Εκκλησιαστικό γραφείο (516) , η με τον πατέρα Σαράντη (516) , εάν επιθειμείται να Επισκεφθεί ο πατέρας Σαράντης το αγαπημένο σας πρόσωπο, εάν νοσηλεύσται σε νοσοκομείο, οικία, η θεραπευτικό ύδρυμα. Ευχαριστούμεν. ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Την Κυριακή, 13 η Δεκεμβρίου, 2016 θα λάβουν μέρος οι ετήσιες εκλογές του εκκλησιαστικού συμβουλίου. Ολα τα «π ληρωμένα » μέλη της κοινότητας έχουν το δικαίωμα να γίνουν υ π οψήφιοι αφού π ρώτα έχουν π αρακολουθήσει το σεμινάριο της Ιερας Αρχιε π ισκο π ής. Οσοι έχουν την καλή διάθεση, θέληση και π ε π οίθηση μ π ορούν να ε π ικοινωνείσουν το συντομότερο με τον π ατέρα Σαράντη. Ελάτε όλοι ! Sunday, 06 December-St. Nicholas. 10th Sunday of Luke. Orthros 8:45am………….……………………..Div. Lit…………………….………....10:00am Tuesday, 08 December- Great Vesper Service. The Conception of St. Anna….6:00pm Saturday, 12 December- St. Spyridon. Div. Liturgy :00am  Annual Christmas Tree Lighting/ Christmas Pageant……..………………..5:00pm Sunday, 13 December- 11th Sunday of Luke. Orthros 8:45am….Div.Lit….….10:00am * Grandparents Sunday Memorial Service- μνημόσυνο ╬ Κυριακή, 6 Δεκεμβρίου - εορτάζουμε το 2-ετές μνημόσυνο του αείμνηστου αδελφού μας εν Κυρίω Σαράντη Ψωμά, αγαπημένος σύζυγος της Donna Ψωμά. Η οικογένεια προσφέρει τη αδελφική ώρα εις μνήμη του. Αιωνία η μνήμη αυτού! ╬ Sunday the 6th of December- we celebrate the 2 year memorial service for our beloved brother in the Lord Sandy (Sarandis) Psomas beloved spouse of Donna Psomas. May his memory be eternal. The fellowship hour is offered by the family.

2 Page 3 Page 6 REGULAR CHURCH OFFICE HOURS Monday- Friday 9:00am-2:00pm Father Sarantis’ Office Hours Monday – 12pm-6pm Tuesday –12pm-6pm Wednesday- HOSPITAL MINISTRY SERVICE / BY APPOINTMENT Thursday – 9am-2pm Friday- 9am-2pm ● If Pastoral assistance is needed outside of posted office hours, kindly phone the Parish Office and your needs will be addressed in a timely fashion. ( ). Η συντροφιά των χρυσών χρόνων! Η ομάδα των ηλικιωμένων έχει ανασυνταχθεί. Η συνάντησης λαμβάνει χώρα κάθε Πέμπτη, από τις 12 μεσημέρι έως τις 2 το απόγευμα προς το παρόν στην αίθουσα της εκκλησίας. Παρακαλείσθε να έρθετε και να ενωθείτε μαζί μας! Senior Citizens - Golden Stars Our Senior Citizens Group has been regrouped and meets every Thursday at noon until 2pm for now, in the church hall. Please come and join us! 10th Sunday of Luke - The Gospel of Luke 13:10-17 At that time, Jesus was teaching in one of the synagogues on the Sabbath. And there was a woman who had a spirit of infirmity for eighteen years; she was bent over and could not fully straighten herself. And when Jesus saw her, he called her and said to her, "Woman, you are freed from your infirmity." And he laid his hands upon her, and immediately she was made straight, and she praised God. But the ruler of the synagogue, indignant because Jesus had healed on the Sabbath, said to the people, "There are six days on which work ought to be done; come on those days and be healed, and not on the Sabbath day." Then the Lord answered him, "You hypocrites! Does not each of you on the Sabbath untie his ox or his donkey from the manger, and lead it away to water it? And ought not this woman, a daughter of Abraham whom Satan bound for eighteen years, be loosed from this bond on the Sabbath day?" As he said this, all his adversaries were put to shame; and all the people rejoiced at all the glorious things that were done by him. Purpose of Sunday Schools Most Sunday schools aim at providing children with an opportunity to study the Bible. The Sunday school education often includes a comprehensive study of the Bible. It intends to imbibe in the minds of the people, the principles and philosophies stated in the Bible. One of the primary purposes of the Sunday school is to teach the Bible to the students. The Sunday school teaching aims at instilling in the minds of the students, faith in God and teaching them the principles, which Christ adhered to. The education imparted in Sunday schools is generally intended to promote Christian fellowship. One of the primary goals of a Sunday school is to evangelize people, thereby promoting the spread of Christianity. It aims at bringing people from different levels of society together. It aims at uniting the people under one common umbrella called Christianity. The preachings of Jesus Christ are shared with the common masses and they are encouraged to adhere to His principles. Sunday school is meant to teach the common people, the principles of social service. Sunday schools are about teaching the people to be concerned towards society and work for its betterment. It is about encouraging the people to be positive in life and imbibe optimism in those around them. It is about instilling in the young minds, love and care towards others in society. The Sunday school education aims at bringing about the spread of justice and equality in society Sunday schools aim at helping people from all age groups to adopt the principles of God. Sunday school education intends to teach people the ways to adhere to ideals in life. At times, this involves the learning of scriptures from the Bible. Learning what the Bible has to say helps the people communicate with God. Enabling the communication of a common man with God is an important goal of Sunday schools. T hey aim at bringing about a spiritual growth of their students. The purpose of Sunday schools is indeed noble. One must not ignore the fact that Sunday schools give the society an opportunity to be a part of the mission of Christianity to establish equality, peace and harmony in society. Indeed, it would be a positive experience for your children. What do you think? Bring your children to Sunday school and see the difference in them!

3 Page 5Page 4 Το Αγιο Ευαγγέλιο – Ι ´ Λουκ ᾶ ( Θερα π εία τ ῆ ς συγκυ π τούσης γυναικ ὸ ς ) - Το ῦ ἐ ν ἁ γίος Πατρ ὸ ς ἡ μ ῶ ν Νικολάου ἀ ρχιε π ισκό π ου Μύρων τ ῆ ς Λυκίας, το ῦ Θαυματουργο ῦ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΓ´ THE EPISTLE READING - St. Paul's Letter to the Hebrews 13:17-21 Brethren, obey your leaders and submit to them; for they are keeping watch over your souls, as men who will have to give account. Let them do this joyfully, and not sadly, for that would be of no advantage to you. Pray for us, for we are sure that we have a clear conscience, desiring to act honorably in all things. I urge you the more earnestly to do this in order that I may be restored to you the sooner. Now may the God of peace who brought again from the dead our Lord Jesus, the great Shepherd of the sheep, by the blood of the eternal covenant, equip you with everything good that you may do His will, working in you that which is pleasing in His sight, through Jesus Christ; to whom be glory for ever and ever. Amen.. Ε ἰ σοδικόν - Δε ῦ τε προσκυνήσωμεν κα ὶ προσπέσωμεν Χριστ ῷ. Σ ῶ σον ἡ μ ᾶ ς Υ ἱὲ Θεο ῦ, ὁ ἀ ναστ ὰ ς ἐ κ νεκρ ῶ ν, ΧΟΡΟΣ - ψάλλοντάς σοι, Ἀ λληλούϊα. Come let us worship and bow down before Christ. Save us, O Son of God, who arose from the dead. Choir : We sing to You, Alleluia. Ὕ μνοι μετ ὰ τ ὴ ν Μικρ ὰ ν Ε ἴ σοδον - Ἀ πολυτίκιον Ἀ ναστάσιμον. Ἦ χος πλ. δ ʹ. Ἐ ξ ὕ ψους κατ ῆ λθες ὁ ε ὔ σ π λαγχνος, ταφ ὴ ν καταδέξω τριήμερον, ἵ να ἡ μ ᾶ ς ἐ λευθερώσ ῃ ς τ ῶ ν π αθ ῶ ν. Ἡ ζω ὴ κα ὶ ἡ Ἀ νάστασις ἡ μ ῶ ν, Κύριε δόξα σοι. You descended from on high, O compassionate One, and condescended to be buried for three days, so that from the passions You might set us free. Our life and resurrection, O Lord, glory be to You. Ἀ π ολυτ ί κιον - Ἠ χος δ ʹ Το ῦ Μηναίου Σήμερον τ ῆ ς ε ὐ δοκίας Θεο ῦ τ ὸ π ροοίμιον, κα ὶ τ ῆ ς τ ῶ ν ἀ νθρώ π ων σωτηρίας ἡ π ροκήρυξις. Ἐ ν Να ῷ το ῦ Θεο ῦ τραν ῶ ς ἡ Παρθένος δείκνυται, κα ὶ τ ὸ ν Χριστ ὸ ν το ῖ ς π ᾶ σι π ροκαταγγέλλεται. Α ὐ τ ῇ κα ὶ ἡ με ῖ ς μεγαλοφώνως βοήσωμεν· Χα ῖ ρε τ ῆ ς ο ἰ κονομίας το ῦ Κτίστου ἡ ἐ κ π λήρωσις. Του Αγίου Νεκταρίου - Ἀ πολυτ ί κιον Ἦ χος α’. (Τ ῆ ς ἐ ρήμου πολίτης.) Σηλυβρίας τ ὸ ν γόνον κα ὶ Α ἰ γίνης τ ὸ ν ἔ φορον, τ ὸ ν ἐ σχάτοις χρόνοις φανέντα ἀ ρετ ῆ ς φίλον γνήσιον, Νεκτάριον τιμήσωμεν πιστοί, ὡ ς ἔ νθεον θεράποντα Χριστο ῦ, ἀ ναβλύζει γ ὰ ρ ἰ άσεις παντοδαπ ὰ ς το ῖ ς ε ὐ λαβ ῶ ς κραυγάζουσι. Δόξα τ ῷ σ ὲ δοξάσαντι Χριστ ῷ, δόξα τ ῷ σ ὲ θαυματώσαντι, δόξα τ ῷ ἐ νεργο ῦ ντι δι ὰ σο ῦ π ᾶ σιν ἰ άματα. Της Αγίας Μαρκελλας - Ἦ χος α ´. (Το ῦ λίθου σφαγισθ έ ντος) Το ῦ Κυρίου το ῖ ς νόμοις, κα ὶ το ῖ ς θείοις διδάγμασι, πειθομένη Μαρκέλλα, κα ὶ ἀ μέμπτως φυλάττουσα, τ ὴ ν βίαν πτοηθε ῖ σα το ῦ πατρ ὸ ς, ὦ Νύμφη ἀ κήρατε Χριστο ῦ, ἐ ν το ῖ ς ὄ ρεσιν η ὐ λίζου, ἐ ν ο ἷ ς διώκων ε ὑ ρίσκει κα ὶ ἐ κτείνει σε· δόξα τ ῷ δεδωκότι σοι ἰ σχ ὺ ν, δόξα τ ῷ σ ὲ στεφανώσαντι, δόξα τ ῷ ἐ νεργο ῦ ντι δι ὰ σο ῦ π ᾶ σιν ἰ άματα. Κοντάκιον. - Ἦ χος δ ʹὉ ὑ ψωθε ὶ ς ἐ ν τ ῷ Σταυρ ῷ. Ὁ καθαρώτατος να ὸ ς το ῦ Σωτ ῆ ρος, ἡ π ολυτίμητος π αστ ὰ ς κα ὶ Παρθένος, τ ὸ ἱ ερ ὸ ν θησαύρισμα τ ῆ ς δόξης το ῦ Θεο ῦ, σήμερον ε ἰ σάγεται, ἐ ν τ ῷ ο ἴ κ ῳ Κυρίου, τ ὴ ν χάριν συνεισάγουσα, τ ὴ ν ἐ ν Πνευματι Θεί ῳ · ἣ ν ἀ νυμνο ῦ σιν Ἄ γγελοι Θεο ῦ · Α ὕ τη ὑ π άρχει σκην ὴ ἐ π ουράνιος. Καποιο Σαββατο εδίδασκε εις μίαν από τας συναγωγάς. Και ιδού είχε έλθει εκεί μία γυναίκα, η οποία ένεκα μοχθηράς επιδράσεως πονηρού πνεύματος, ήτο ασθενής δέκα οκτώ χρόνια, σκυμμένη συνεχώς, χωρίς καθόλου να ημπορή να σηκώση όρθιον το σώμα και την κεφαλήν της. Οταν την είδε ο Ιησούς, της εφώναξε και της είπε· “γυναίκα, ελευθερώνεσαι από την ασθένειάν σου”. Και έβαλεν επάνω της τας χείρας του. Και αμέσως εστάθηκε όρθια αυτή, απέκτησε δηλαδή την υγείαν της και εδόξαζε τον Θεόν. Ο δε αρχισυνάγωγος αγανακτών, διότι ο Ιησούς εις ημέραν Σαββάτου εθεράπευσε, έλαβε τον λόγον και είπε στον λαόν· “εξ ημέραι είναι εκείναι, κατά τας οποίας πρέπει να εργαζώμεθα· εις αυτάς δε τας εργασίμους ημέρας να έρχεσθε και να θεραπεύεσθε και όχι κατά την ημέραν του Σαββάτου”. Απεκρίθη τότε εις αυτούς ο Κυριος και είπε· υποκριτά, καθένας από σας κατά την ημέραν του Σαββάτου δεν λύει το βώδι του η τον όνον από την φάτνην του και πηγαίνει να το ποτίση; Αυτό δεν το θεωρείτε παράβασιν της αργίας του Σαββάτου, και πολύ ορθώς. Αυτή δε, που είναι θυγάτηρ και απόγονος το Αβραάμ, την οποίαν ο σατανάς έδεσε δέκα οκτώ ολόκληρα χρόνια, δεν έπρεπε να λυθή από τον βαρύν και καταθλιπτικόν αυτόν δεσμόν κατά την ημέραν του Σαββάτου;” Και ενώ ο Κυριος έλεγε αυτά, κατεντροπιάζοντο όλοι οι εχθροί του· αντιθέτως δε όλος ο λαός έχαιρε δι' όλα τα θαυμαστά έργα που εγίνοντο απ' αυτόν (διότι είχε ακόμη ο λαός άδολον την καρδίαν και ανεπηρέαστον από τας συκοφαντίας των Φαρισαίων).


Κατέβασμα ppt "ST. MARKELLA GREEK ORTHODOX CHURCH 1960 JONES AVENUE NORTH ● WANTAGH NY 11793 REV. FATHER SARANTIS LOULAKIS Visit us at: Page 2 Page."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google