Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διαδικασία Ιδιωτικοποίησης Αερολιμένων & Προστασία του Επενδυτή. Ορισμένες Σκέψεις. Στρατής Γ. Γεωργιλάς, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, G - H Chambers, Head.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διαδικασία Ιδιωτικοποίησης Αερολιμένων & Προστασία του Επενδυτή. Ορισμένες Σκέψεις. Στρατής Γ. Γεωργιλάς, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, G - H Chambers, Head."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διαδικασία Ιδιωτικοποίησης Αερολιμένων & Προστασία του Επενδυτή. Ορισμένες Σκέψεις. Στρατής Γ. Γεωργιλάς, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, G - H Chambers, Head of Chambers.

2 Ορισμένα Βασικά Χαρακτηριστικά των Αερολιμένων : Αποτελούν πυλώνα των σύγχρονων μεταφορών και ταυτόχρονα το «ακαδημαϊκό» παράδειγμα Μονοπωλίου. Αναπτύσσουν μία σύνθετη – πλήρως καθετοποιημένη - αυτόνομη επιχειρηματική δράση. Παρουσιάζουν «χαμηλή» κερδοφορία, με αποτέλεσμα ν’ αντιμετωπίζονται καταρχήν ως μη ελκυστικές μεσοπρόθεσμες επενδύσεις. Η «ιδιωτική οπτική» επιδιώκει προοδευτική κερδοφορία κι επιζητά εξασφάλιση δικαιωμάτων με προοπτική διάρκειας. 8th Aviation Conference – Present and Future, ATH 30MAY2013 – G-H Chambers

3 Τα «Επενδυτικά» Μέτρα : Θεσπίζουν εμπόδια στην εγκατάσταση & λειτουργία των αλλοδαπών επενδυτών (ενδεικτικά: ελάχιστο κεφάλαιο, έγκριση, προϋποθέσεις συμμετοχής). Υιοθετούν διαδικαστικές προϋποθέσεις στα ουσιώδη ζητήματα της χρήσης/κυριότητας και του ελέγχου της επένδυσης (ενδεικτικά: joint ventures, fade out requirement, golden shares). 8th Aviation Conference – Present and Future, ATH 30MAY2013 – G-H Chambers

4 Η Ιδιωτικοποίηση Α/Λ : αποτελεί πλέον αναπόσπαστο λήμμα του «αεροπορικού λεξιλογίου», δεν έχει ακόμα παρουσιάσει, σε οικουμενικό ή σε περιφερειακό επίπεδο, απτές αποδείξεις επιτυχούς ολοκλήρωσης, δε διαθέτει «ανοσία» έναντι του κινδύνου, Κατατείνει στο συγκερασμό του δημοσίου σκοπού με την επενδυτική κερδοφορία, συνιστώσες που δεν φημίζονται για τη μεταξύ τους αρμονική σχέση. 8th Aviation Conference – Present and Future, ATH 30MAY2013 – G-H Chambers

5 Ο «Κίνδυνος» στην Ιδιωτικοποίηση Α/Λ : Υπάρχει σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ ό,τι γίνεται αντιληπτό και μπορεί να επηρεάσει τον υπέρ ου η παραχώρηση, τον Επενδυτή αλλά και το Κράτος Υποδοχής σε διαφορετικό τρόπο και βαθμό. Η εμπειρία από ιδιωτικοποιήσεις Α/Λ είναι περιορισμένη για να μπορεί να γίνει ασφαλής επίκληση «σφραγίδας επιτυχίας» σε κάθε εγχείρημα. Όχι όλοι οι Α/Λ είναι οικονομικά βιώσιμοι για Ιδιωτικοποίηση. Αυτοί με χαμηλή κυκλοφορία και περιορισμένα έσοδα ίσως δε δυνηθούν ποτέ να καλύψουν καν το κόστος λειτουργίας τους – ούτε λόγος γι’ απόδοση επενδυθέντος κεφαλαίου. Θα μείνουν στ’ «αζήτητα»; 8th Aviation Conference – Present and Future, ATH 30MAY2013 – G-H Chambers

6 Η «Παραχώρηση» & το Δίκαιο της Ε.Ε. (1) : Έναντι «ανταλλάγματος»: χρήση & εκμετάλλευση κτιρίων, υποδομών κι εγκαταστάσεων για την άσκηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, που εξυπηρετούν άμεσα την παροχή σχετικών υπηρεσιών. Σκοπός: προεχόντως η εξυπηρέτηση γενικού συμφέροντος, δευτερευόντως ταμιευτικός. Κομβικό ζήτημα: ο τρόπος αμοιβής του αναδόχου. Ανάληψη επιχειρηματικού κινδύνου αμειβόμενος από το χρήστη. 8th Aviation Conference – Present and Future, ATH 30MAY2013 – G-H Chambers

7 Η «Παραχώρηση» & το Δίκαιο της Ε.Ε. (2) : Τυχόν εκτέλεση έργων συναφών με τη διαχείριση και την εκμετάλλευση έχουν παρακολουθηματικό χαρακτήρα και δεν αναιρούν τη νομική φύση της σύμβασης. Αρκεί ότι ο παραχωρησιούχος απολαμβάνει πλήρως ή ως επί το πλείστον τον επιχειρηματικό κίνδυνο που φέρει η Αναθέτουσα Αρχή. Κάθε τέτοια παραχώρηση υπάγεται, inter alia, στο ρυθμιστικό πλαίσιο των κανόνων του ανταγωνισμού (Τ-128/1998, Aéroports de Paris, 3929). 8th Aviation Conference – Present and Future, ATH 30MAY2013 – G-H Chambers

8 Η «Παραχώρηση» & το Δίκαιο της Ε.Ε. (3) : Αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. Διασφάλιση του προσήκοντος βαθμού δημοσιότητας από την Αναθέτουσα Αρχή υπέρ κάθε δυνητικά ενδιαφερόμενου. Οι προσφορές πρέπει να είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές της συγγραφής υποχρεώσεων. Απαγορεύονται οι ex post τροποποιήσεις προσφορών ή όρων διακήρυξης. Απαγορεύεται ν’ απαιτηθούν, κατά την επιλογή των υποψηφίων, τεχνικές, επαγγελματικές ή χρηματοικονομικές ικανότητες δυσανάλογες κι υπερβολικές σε σχέση με το αντικείμενο της παραχώρησης. Η διάρκεια της παραχώρησης πρέπει να καθορίζεται κατά τρόπο ώστε να μην εμποδίζεται ή περιορίζεται ο ελεύθερος ανταγωνισμός. Απόκλιση των όρων από τις συνήθεις συνθήκες της αγοράς ή χορήγηση πλεονεκτημάτων συνιστά κρατική ενίσχυση. 8th Aviation Conference – Present and Future, ATH 30MAY2013 – G-H Chambers

9 Προστασία πριν/κατά τη Διάρκεια της Διαδικασίας Ιδιωτικοποίησης Α/Λ 8th Aviation Conference – Present and Future, ATH 30MAY2013 – G-H Chambers ΜΟDUS OPERANDI Διαγωνιστική Διαδικασία Όχι Απευθείας Ανάθεση ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1) Η Επιλογή «ανοικτής» ή «κλειστής» Διαδικασίας 2) Οι Θεσμικές Εγγυήσεις του Ευρωπαϊκού Δικαίου Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1)Τα Εθνικά Δικαστήρια + το ΔΕΕ 2)Τα Διεθνή Δικαιοδοτικά Όργανα «Ουδέν Σχόλιον» επί της υπό εξέλιξη διαδικασίας.

10 Αξιοσημείωτο & Αξιοπερίεργο στην επιχειρούμενη Ιδιωτικοποίηση Α/Λ: 8th Aviation Conference – Present and Future, ATH 30MAY2013 – G-H Chambers Απουσιάζει η παραμικρή μνεία ή παραπομπή στο κανονιστικό πλαίσιο της προστασίας των επενδύσεων και των επενδυτών. Η Ελληνική Δημοκρατία: Είναι από το 1966 Μέλος του Διεθνούς Κέντρου Επίλυσης Επενδυτικών Διαφορών – ICSID, της μακράν προτιμώμενης διεθνούς πλατφόρμας επίλυσης. Έχει συνάψει 42 Διμερείς Συμβάσεις Προστασίας των Επενδύσεων (ΒΙΤs).

11 Η Προστασία του Επενδυτή μετά την Ιδιωτικοποίηση: Απαράδεκτο – Αρμοδιότητα Αρνησιδικία & Καλή Πίστη 8th Aviation Conference – Present and Future, ATH 30MAY2013 – G-H Chambers Πανθομολογούμενος Νεωτερισμός: Η ορδή των ΒΙΤs και των ΜΙΤs. Όλα επιβεβαιώθηκαν το 1928: «[...] σε μία εμπορική σχέση, υπό τη μορφή επένδυσης, τα φυσικά πρόσωπα θα μπορούσαν να έχουν αγώγιμα δικαιώματα εντός της εσωτερικής δικαιοταξίας, ερειδόμενα σε διεθνείς συμβάσεις χωρίς την ενσωμάτωση των τελευταίων [...] », PCIJ, Jurisdiction of the Courts in Danzig. Τα Κράτη δεσμεύονται από πολλαπλές διεθνείς υποχρεώσεις, που ρυθμίζουν την ίδια συμπεριφορά: η ίδια πρακτική τους μπορεί να συνιστά παραβίαση περισσοτέρων από μίας υποχρέωσής τους κάθε φορά.

12 Αρμοδιότητα & Δικαιοδοσία Γενικά: 8th Aviation Conference – Present and Future, ATH 30MAY2013 – G-H Chambers √ Umbrella (& reverse Umbrella) Clause: συνήθης όρος/έρεισμα για λήψη νομικών ενεργειών από τα Κράτη σε περίπτωση παραβίασης των επενδυτικών υποχρεώσεων (Κράτος κι Επενδυτής μπορεί να παρασταθούν είτε ως ενάγοντες είτε ως εναγόμενοι). √ Salini/Vivendi Rule: οι όροι υπαγωγής σ’ επενδυτική διαιτησία διατυπώνονται με ευρύτητα και δύνανται να περιλαμβάνουν τόσο αμιγώς ενοχικές (εκ της παραχώρησης) όσο κι εκ της διεθνούς σύμβασης διαφορές, ακόμα κι αν αντιμάχονται ευθέως η μία την άλλη, η δε όχληση για την κάταρξη της διαδικασίας δεν απαιτείται να είναι λεπτομερειακή ή εξαντλητική. √ Ρυθμίσεις Γενικού Χαρακτήρα: Τα Κράτη σπάνια πλέον προβαίνουν σε ξεκάθαρες απαλλοτριώσεις, αλλά τείνουν να «ρυθμίζουν» επενδύσεις σε σημείο μέχρι «έμμεσης» απαλλοτρίωσης. Κρίσιμο το πρόκριμα του νομικού χαρακτηρισμού των εθνικών μέτρων. Σημαντική νομική αβεβαιότητα δεν ισοδυναμεί με απαλλοτρίωση: κρίσιμη η πραγματική απώλεια της χρήσης & εκμετάλλευσης της επένδυσης.

13 Δικαιοδοσία: Το Παραδεκτό (Admissibility) 8th Aviation Conference – Present and Future, ATH 30MAY2013 – G-H Chambers √ Αν κι ούτε το ICSID ούτε το UNCITRAL προβλέπουν την ύπαρξη ενστάσεως απαραδέκτου, γίνεται δεκτό ότι η διάκριση μεταξύ αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας εφαρμόζεται και στη διαιτητική επίλυση επενδυτικών διαφορών. √ Rampetrot v. Romania (18AΠΡ2008) : Ένσταση Απαραδέκτου από τη Ρουμανία – μοναδικός σκοπός των αξιώσεων ήταν η θέση στο αρχείο ποινικής δικογραφίας εναντίον διευθυντών του Επενδυτή. Κρίθηκε ότι ζητήματα απαραδέκτως ασκηθεισών αξιώσεων εξετάζονται και στο στάδιο της Ουσίας. Απέρρριψε την ένσταση ως άσχετη, διότι δεν υπήρχε ρητή αναφορά σε συγκεκριμένο ζήτημα της Σύμβασης.

14 Εξάντληση Εσωτερικών (Εθνικών) Ενδίκων Μέσων & Βοηθημάτων; Πρόκειται για κανόνα του γενικού διεθνούς δικαίου Δεν έχει αμιγώς διαδικαστικό χαρακτήρα και δεν αφορά μόνο το παραδεκτό, αλλά συνάμα αποτελεί το εγγενές αντικειμενικό στοιχείο της αδικοπραξίας. Η εφαρμογή του μπορεί ν’ αποκλειστεί με τη συναίνεση του Κράτους, λ.χ. συμβατικός όρος παραίτησης, δήλωση άφεσης, έκπτωση. Ειδικά στις Διεθνείς Επενδυτικές Διαφορές, η παραίτηση γίνεται μέσω όρου ΒΙΤ ή ΜΙΤ: Η τελευταία γενιά ΒΙΤ δείχνει μία συντριπτική τάση απαλειφής της σχετικής διαδικαστικής προϋπόθεσης – Η Σύμβαση ICSID επιτρέπει στα Κράτη να συναινέσουν για τη διαιτητική επίλυση χωρίς, καταρχήν να έχουν εξαντληθεί εθνικά ένδικα μέσα. Ασάφεια κι ανακολουθία στην εφαρμογή του κανόνα από την υπάρχουσα πρακτική και νομολογία, ιδίως σε περιπτώσεις που το υπό έρευνα θέμα είναι οι κρίσεις, οι ενέργειες κι οι αποφάσεις εθνικών Δικαστηρίων............ 8th Aviation Conference – Present and Future, ATH 30MAY2013 – G-H Chambers

15 Εξάντληση: Η σχετική Νομολογία (Loewen v. USA): Υποχρέωση έκδοσης Εγγυητικής Επιστολής ύψους 125% επί της εκκαλουμένης σαν εξασφάλιση της καταβολής. Ένσταση περί εξάντλησης έγινε δεκτή, διότι η ευθύνη του Κράτους για πράξεις των Δικαστηρίων του γεννιέται μόνο όταν λάβει χώρα μία τελική ενέργεια από το δικαιοδοτικό σύστημα ως όλο: μία απόφαση αποτελεί μία αυτοτελή ενέργεια, το Κράτος δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι έχει εκφρασθεί, προκειμένου να του δοθεί η ευκαιρία επανόρθωσης μέσω του εθνικού νομικού συστήματός του. Επιβεβαιώθηκε και στην Jan de Nul v. Egypt, 6NOEΜ2008. 8th Aviation Conference – Present and Future, ATH 30MAY2013 – G-H Chambers

16 Εξάντληση: Η σχετική Νομολογία (Chevron v. Ecuador): Η αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην έκδοση απόφασης με βάση τις εκ της παραχώρησης αξιώσεις του Επενδυτή κι η εσφαλμένη απόρριψη ορισμένων υποθέσεων παραβιάζουν τους όρους της ΒΙΤ. Έγινε διάκριση: αν κι η εξάντληση είναι προαπαιτούμενο στην περίπτωση αρνησιδικίας, δεν είναι, ωστόσο, αναγκαίο για τη θεμελίωση της παραβίασης ενός θεσμοθετηθέντος προτύπου από μία ΒΙΤ. Η φύση της καθυστέρησης κι η προφανής απροθυμία των Δικαστηρίων του Ισημερινού να επιτρέψουν την περαιτέρω εκδίκαση εκκρεμών υποθέσεων συνιστά αδυναμία παροχής αποτελεσματικών μέσων. Επομένως, ο κανόνας της εξάντλησης εθνικών ενδίκων μέσων δεν είναι, in concreto, εφαρμοστέος. 8th Aviation Conference – Present and Future, ATH 30MAY2013 – G-H Chambers

17 Εξάντληση: Η σχετική Νομολογία (Saipem v. Bangladesh): Αν κι επιβεβαίωσε το θεσμό της εξάντλησης των εθνικών ενδίκων μέσων, προκάλεσε ρήγμα στις περιπτώσεις εκείνες που το παράπονο της αρνησιδικίας προτείνεται εναντίον κάποιας παράνομης απαλλοτρίωσης ή εξαγοράς των δικαιωμάτων του Επενδυτή από το Κράτος, δηλαδή για την ευθεία αναγνώριση προσβολής δικαιωμάτων του Επενδυτή μέσω των άνω ενεργειών του Κράτους. 8th Aviation Conference – Present and Future, ATH 30MAY2013 – G-H Chambers

18 Η Αρνησιδικία (Denial of Justice) Το σχετικό παράπονο προστατεύει τους αλλοδαπούς επενδυτές από αδικοπρακτικές συμπεριφορές των εθνικών δικαιοδοτικών οργάνων. Εν προκειμένω, η διεθνής ευθύνη ενός Κράτους πυροδοτείται, καθώς τα Κράτη υπέχουν μίας μη-συμβατικής υποχρέωσης να παρέχουν ένα δικαιοδοτικό σύστημα που αντιμετωπίζει τους αλλοδαπούς δίκαια, έντιμα κι αμερόληπτα. Ο παραπονούμενος επενδυτής πρέπει, κατά νομική αναγκαιότητα, να ήταν διάδικος στις εθνικές δικαιοδοτικές διαδικασίες. 8th Aviation Conference – Present and Future, ATH 30MAY2013 – G-H Chambers

19 Η Αρνησιδικία (Denial of Justice) Ερμηνεύτηκε ότι υπερβαίνει την «μη πρόσβαση ενώπιον Δικαστηρίου» και καταλαμβάνει παράπονα εναντίον κατάδηλα άδικων δικαστικών αποφάσεων αλλά και παρεμβάσεις των Κυβερνήσεων στην απονομή της Δικαιοσύνης, μέσω διοικητικών πράξεων ή νομοθεσίας. (Petrobart v. Kyrgyzstan): Η παρέμβαση της Κυβέρνησης (εξαγγελία του Πρωθυπουργού γι’ αναστολή εκτέλεσης και μεταβίβαση όλης της περιουσίας του εναγομένου σε άλλη κρατική επιχείρηση) αντιβαίνει το γενικό διεθνές δίκαιο και παραβιάζει την υποχρέωση για δίκαιη κι ισότιμη μεταχείριση. (Amto v. Ukraine): Το Κράτος υποχρεούται να διασφαλίσει την αποτελεσματικότητα όχι μόνο του συστήματος απονομής της δικαιοσύνης αλλά και των άλλων δύο εξουσιών, αναφορικά με τη διάγνωση μίας αξίωσης του Επενδυτή και της ουσιαστικής πραγμάτωσής της (εκτέλεση). 8th Aviation Conference – Present and Future, ATH 30MAY2013 – G-H Chambers

20 Η Καλή Πίστη στις Επενδυτικές Διαφορές Αποτελεί παραδεδεγμένο κανόνα του γενικού (εθιμικού) διεθνούς δικαίου – μέτρο εκτίμησης της πρακτικής του Κράτους, με ιδιαίτερη αξία κατά την κάταρξη της διαδικασίας επίλυσης. Σηματοδοτεί το πλαίσιο και τις συνθήκες στις οποίες η επένδυση εκτελέστηκε (Αrif v. Moldova, 8ΑΠΡ2013) είτε ως συστατικό της συναίνεσης του Κράτους για την αρμοδιότητα και τη δικαιοδοσία ( Αbaclat v. Argentina, 4ΑΥΓ2011) είτε για την διάγνωση ότι η επένδυση εμπίπτει πράγματι στο προστατευτικό πεδίο της ΒΙΤ ή της ΜΙΤ. Ενίοτε εξετάζεται και στο στάδιο της Ουσίας (Malicorp v. Egypt, 7ΦΕΒ2011), ακόμα κι αν η κυρίως σύμβαση (παραχώρηση) υπήρξε απότοκος πλάνης, απάτης ή διαφθοράς. 8th Aviation Conference – Present and Future, ATH 30MAY2013 – G-H Chambers

21 Πότε υπάρχει κατάχρηση (1); Η σύσταση μίας επιχείρησης απλά και μόνο για ν’ αποκτηθεί πρόσβαση σ’ επενδυτική διαιτησία (Autopista Concessionada v. Venezuela, 27ΣΕΠ2001, Tokios Tokeles v. Ukraine, 19ΑΠΡ2004). Η επαναδιάρθρωση μίας επιχείρησης για ήδη υπάρχουσες διαφορές. Αντθ: δεν υπάρχει κατάχρηση όταν η αναδιάρθρωση έγινε για νόμιμο σκοπό λ.χ. αποφυγή διπλής φορολογίας ( Aguas de Tunari v. Bolivia, 21ΟΚΤ2005), προστασία από δυσμενή εθνικά μέτρα επί μελλοντικών διαφορών (Mobil v. Venezuela, 10ΙΟΥΝ2010). 8th Aviation Conference – Present and Future, ATH 30MAY2013 – G-H Chambers

22 Πότε υπάρχει κατάχρηση (2); Η επαναδιάρθρωση μίας επιχείρησης για να μεταμορφωθεί μία αμιγώς εθνική διαφορά σε διεθνή επενδυτική διαφορά, λ.χ. Μεταβίβαση μετοχών από Τσέχο πολίτη σ’ εταιρία μ’ έδρα το Ισραήλ, κυρία της οποίας ήταν η σύζυγος του Τσέχου. Η συναλλαγή δε δύναται να θεωρηθεί ως προστατευόμενη επένδυση (Phoenic Action v. Czech Republic, 15ΑΠΡ2009), όπου και ρητή αναφορά κι έμφαση στην ανάγκη προστασίας του συστήματος από καταχρηστικές ενέργειες, με καταδίκη τόσο στα έξοδα του ICSID όσο και στις δαπάνες κι αμοιβές του Κράτους. Η αλλαγή της εθνικότητας, όταν ο Επενδυτής μπορεί ν’ αντιληφθεί την ύπαρξη μίας πραγματικής διαφοράς ή να προβλέψει ότι μία συγκεκριμένη διένεξη είναι εξαιρετικά πιθανή κι όχι απλά μία εν δυνάμει εξέλιξη (Dac Rim Cayman El Salvador, 1ΙΟΥΝ2012). 8th Aviation Conference – Present and Future, ATH 30MAY2013 – G-H Chambers

23 Η επίλυση των Διεθνών Επενδυτικών Διαφορών... 8th Aviation Conference – Present and Future, ATH 30MAY2013 – G-H Chambers... επιδρά καταλυτικά στην ανάταξη της εθνικής οικονομίας, καθώς η άμεση πρόσβαση των επενδυτών σε διεθνείς διαιτησίες αποτελεί ένα μοναδικό εργαλείο προσέλκυσης ξένων επενδύσεων...., δι’ ενός ουδέτερου μηχανισμού, θεωρείται, πλέον, ως εκ των ων ουκ άνευ συστατικών της έννομης προστασίας, που θα πρέπει ν’ απολαμβάνει ο αλλοδαπός επενδυτής.... συντελείται μέσα σε 2 – 3 έτη (με την έκδοση αμετάκλητης απόφασης), αφ’ ης κατατεθεί το εισαγωγικό δικόγραφο...., δια μίας διεθνούς επενδυτικής διαιτησίας, μίας κατεξοχήν δαπανηρής διαδικασίας, αντιμετωπίζεται εσχάτως με κλιμακούμενο διεθνή σκεπτικισμό, εξαιτίας δυνητικών καταχρήσεων του συστήματος.

24 Η επίλυση των Διεθνών Επενδυτικών Διαφορών... 8th Aviation Conference – Present and Future, ATH 30MAY2013 – G-H Chambers... αποκαθιστά την προστατευόμενη εμπιστοσύνη του Επενδυτή, η οποία τιτρώσκεται όχι μόνο από την αλλαγή της επενδυτικής & οικονομικής πολιτικής του Κράτους, αλλά κι από την επιμέρους αντιμετώπισης του Επενδυτή κατά τη διάρκεια της μεταβολής της πολιτικής,... επικεντρώνει τον έλεγχό της στη διαφάνεια, σταθερότητα και στο fair play των σχέσεων Επενδυτή – Κράτους,... καυτηριάζει ασαφείς κι ανακόλουθες κρατικές πρακτικές, λ.χ. αντινομία μεταξύ της πρακτικής του Υπ. Ανάπτυξης και του ΥπΕΚΑ της Χιλής οδήγησε σε καταδίκη της Χιλής (ΜΤΒ Equity v. Chile),... Το Κράτος μπορεί να ρυθμίζει την οικονομία του όπως επιθυμεί, τούτο όμως δε σημαίνει ότι οι ξένοι επενδυτές θα στερηθούν δικαιωμάτων και προστασίας που τους προσφέρουν οι διεθνείς συνθήκες (Daimler v. Argentina, 22ΑΥΓ2012).

25 Αντί Επιλόγου, Αξιώσεις από ηθική βλάβη  Η χρηματική αποζημίωση συνιστά το κατάλληλο αποζημιωτικό μέσο γι’ αξιώσεις εξ ηθικής βλάβης – επιβεβαίωση και σε υποθέσεις επενδυτικών διαφορών, με απόκρουση άλλων μορφών αποκατάστασης.  Στα περισσότερα δικαιοδοτικά όργανα των ΒΙΤs δεν έχει χορηγηθεί αρμοδιότητα να εξετάσουν και να κρίνουν επί αξιώσεων εξ ηθικής βλάβης, με αποτέλεσμα να είναι ιδιαιτέρως επιφυλακτικά στην επιδίκαση τέτοιων κονδυλίων.  Ίσως θα πρέπει να προσανατολιστούν στις λύσεις που έχει δώσει η νομολογία των διεθνών δικαστηρίων ανθρωπίνων δικαιωμάτων: έχουν υιοθετήσει την αποζημιωτική φύση της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης κι έχουν αποδοκιμάσει τον «ποινικό/κυρωτικό» χαρακτήρα της αποζημίωσης, έχουν προσδιορίσει τη μέθοδο εξειδίκευσης της μη χρηματικής ζημίας, τους αναγκαίους περιορισμούς της αποδοτέας χρηματικής ικανοποίησης. 8th Aviation Conference – Present and Future, ATH 30MAY2013 – G-H Chambers

26 Η μέχρι σήμερα διεθνής πρακτική ιδιωτικοποίησης Α/Λ είναι βραχεία, ο σχετικός κλάδος δεν έχει δοκιμάσει κάποια αποτυχία και μία, συνακόλουθη, ακύρωση κάποιας παραχώρησης. Δεν υπάρχει εγγύηση ότι κάτι τέτοιο δεν θα λάβει χώρα στο μέλλον. 8th Aviation Conference – Present and Future, ATH 30MAY2013 – G-H Chambers www.ghlaw.co.gr

27 Κράτος – Επενδυτές: Διάλογος μεταξύ Κουφών; Η αντιδικία μεταξύ του Ιδιώτη Επενδυτή και του Κράτους δεν είναι αυτοσκοπός. Αν κι αποτελεί ένα βήμα προς την επίλυση του προβλήματος, δε συνιστά μία από μόνη της ολοκληρωμένη λύση. 8th Aviation Conference – Present and Future, ATH 30MAY2013 – G-H Chambers www.ghlaw.co.gr

28 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ! Q + A? 8th Aviation Conference – Present and Future, ATH 30MAY2013 – G-H Chambers www.ghlaw.co.gr


Κατέβασμα ppt "Διαδικασία Ιδιωτικοποίησης Αερολιμένων & Προστασία του Επενδυτή. Ορισμένες Σκέψεις. Στρατής Γ. Γεωργιλάς, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, G - H Chambers, Head."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google