Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων και Π.Δ. 51 / 8.3.2007 Άρθρο 7 Ύδατα που χρησιμοποιούνται για την άντληση πόσιμου ύδατος

2 Οδηγία 2000/60/ΕΚ - 7.1 1. Σε κάθε περιοχή λεκάνης ποταμού, τα κράτη μέλη προσδιορίζουν:  όλα τα υδατικά συστήματα που χρησιμοποιούνται για την υδροληψία με σκοπό την ανθρώπινη κατανάλωση και παρέχουν κατά μέσον όρο άνω των 10 m3 ημερησίως ή εξυπηρετούν περισσότερα από 50 άτομα και  τα υδατικά συστήματα που προορίζονται για τέτοια χρήση μελλοντικά. Τα κράτη μέλη παρακολουθούν, σύμφωνα με το παράρτημα V, τα υδατικά συστήματα τα οποία, σύμφωνα με το παράρτημα V, παρέχουν κατά μέσο όρο άνω των 100 m3 ημερησίως.

3 Π.Δ. 51/2007 - 7.1 1. Σε κάθε περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού, οι αρμόδιες Διευθύνσεις Υδάτων με τη σύμφωνη γνώμη των Δ/νσεων Υγείας της Περιφέρειας προσδιορίζουν: α) όλα τα υδατικά συστήματα που χρησιμοποιούνται για την απόληψη ύδατος με σκοπό την ανθρώπινη κατανάλωση και παρέχουν κατά μέσον όρο άνω των 10 m³ ημερησίως ή εξυπηρετούν περισσότερα από 50 άτομα, και β) τα υδατικά συστήματα που προορίζονται για τέτοια χρήση μελλοντικά. Οι Διευθύνσεις Υδάτων με τη σύμφωνη γνώμη των Δ/νσεων Υγείας της Περιφέρειας, παρακολουθούν τα υδατικά συστήματα τα οποία παρέχουν κατά μέσο όρο άνω των 100 m³ ημερησίως, σύμφωνα με το Παράρτημα IIΙ του παρόντος διατάγματος.

4 Οδηγία 2000/60/ΕΚ - 7.2 2. Για κάθε υδατικό σύστημα που προσδιορίζεται κατά την παράγραφο 1, επιπλέον της τήρησης των στόχων του άρθρου 4 σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας για τα συστήματα επιφανειακών υδάτων, συμπεριλαμβανομένων των ποιοτικών προτύπων που καθορίζονται σε κοινοτικό επίπεδο δυνάμει του άρθρου 16, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, υπό το εφαρμοζόμενο καθεστώς επεξεργασίας του ύδατος και σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, το ύδωρ που προκύπτει πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας 80/778/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 98/83/ΕΚ.

5 Π.Δ. 51/2007 - 7.2 2. Για κάθε υδατικό σύστημα που προσδιορίζεται κατά τη παράγραφο 1, εκτός της τήρησης των περιβαλλοντικών στόχων του άρθρου 4 σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, συμπεριλαμβανομένων των ποιοτικών προτύπων που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 13 (παραγρ. 3, 4 και 5), η Δ/νση Υδάτων και η Δ/νση Υγείας της Περιφέρειας εξασφαλίζει ότι, με το καθεστώς επεξεργασίας του νερού που εφαρμόζεται σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, το νερό που προκύπτει πληροί τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. Υ2/2600/2001 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 892).

6 Οδηγία 2000/60/ΕΚ - 7.3 3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την προσήκουσα προστασία των προσδιοριζόμενων υδατικών συστημάτων με σκοπό να αποφευχθεί η υποβάθμιση της ποιότητάς τους, έτσι ώστε να μειωθεί το επίπεδο επεξεργασίας καθαρισμού που απαιτείται για την παραγωγή πόσιμου ύδατος. Τα κράτη μέλη μπορούν να καθιερώνουν ζώνες ασφαλείας για τα υδατικά αυτά συστήματα.

7 Π.Δ. 51/2007 - 7.3 3. Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Υδάτων με τη σύμφωνη γνώμη των Δ/νσεων Υγείας της Περιφέρειας εξασφαλίζουν την προσήκουσα προστασία των προσδιοριζόμενων υδατικών συστημάτων με σκοπό να αποφευχθεί η υποβάθμιση της ποιότητάς τους και κατ’ επέκταση να μειωθεί ο βαθμός καθαρισμού που απαιτείται για την παραγωγή πόσιμου ύδατος. Είναι δυνατό, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Υδάτων και Υγείας και γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου Υδάτων, σύμφωνα με το άρθρο 6 (παρ. 2) του ν. 3199/2003, να καθορίζονται ζώνες ασφαλείας για τα ως άνω υδατικά συστήματα. Με τις ίδιες αποφάσεις, όταν κρίνεται αναγκαίο, τίθενται όροι, απαγορεύσεις και περιορισμοί δραστηριοτήτων και χρήσεων.

8 Οδηγία 2000/60/ΕΚ - Π.Δ. 51 / 8.3.2007 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 1. Το μητρώο των προστατευόμενων περιοχών του άρθρου 6 περιλαμβάνει τους ακόλουθους τύπους προστατευόμενων περιοχών:  περιοχές που προορίζονται για την άντληση ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση σύμφωνα με το άρθρο 7  περιοχές που προορίζονται για την προστασία υδρόβιων ειδών με οικονομική σημασία·  υδατικά συστήματα που έχουν χαρακτηριστεί ως ύδατα αναψυχής, συμπεριλαμβανομένων περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί ως ύδατα κολύμβησης, σύμφωνα με την οδηγία 76/160/ΕΟΚ·  περιοχές ευαίσθητες στην παρουσία θρεπτικών ουσιών, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών που χαρακτηρίζονται ως ευάλωτες ζώνες, σύμφωνα με την οδηγία 91/676/ΕΟΚ και των περιοχών που χαρακτηρίζονται ως ευαίσθητες περιοχές, σύμφωνα με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ και  περιοχές που προορίζονται για την προστασία οικότοπων ή ειδών όταν η διατήρηση ή η βελτίωση της κατάστασης των υδάτων είναι σημαντική για την προστασία τους, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών τόπων του προγράμματος "Φύση 2000", που καθορίζονται δυνάμει την οδηγιών 92/43/ΕΟΚ(1) και 79/409/ΕΟΚ(2).

9 Οδηγία 2000/60/ΕΚ - Π.Δ. 51 / 8.3.2007 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 2. Η περίληψη του μητρώου που απαιτείται ως μέρος του σχεδίου διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού περιλαμβάνει χάρτες στους οποίους εμφαίνεται η θέση κάθε προστατευόμενης περιοχής, καθώς και περιγραφή της κοινοτικής, της εθνικής ή της τοπικής νομοθεσίας βάσει της οποίας έχουν χαρακτηριστεί.

10 ΖΗΤΗΜΑΤΑΖΗΤΗΜΑΤΑ Προβλήματα διατύπωσης του Άρθρου 7  Κατευθυντήριες γραμμές με την απαραίτητη ευελιξία για να αντιμετωπίσουν διαφορετικές:  Μεθόδους για την περιγραφή των υπογείων νερών  Υδρολογικές προσεγγίσεις  Μεθόδους προστασίας νερού και φιλοσοφίες επεξεργασίας  Που πρέπει να είναι συμβατές με:  Την διατύπωση της Οδηγίας 2000/60/EK  Τις υφιστάμενες εγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές CIS (Common Implementation Strategy)

11 ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7  Παράγραφος 7.1 Προσδιορισμός των υδάτινων όγκων που παρέχουν ποσότητα μεγαλύτερη των 10 m3/d για νερό ανθρώπινης κατανάλωσης  Παράγραφος 7.2 Συμφωνία με την Οδηγία για το Πόσιμο Νερό  Παράγραφος 7.3 Τα Κράτη Μέλη εξασφαλίζουν την απαραίτητα προστασία με σκοπό να αποφευχθεί η υποβάθμιση της ποιότητάς τους, έτσι ώστε να μειωθεί το επίπεδο επεξεργασίας καθαρισμού που απαιτείται για την παραγωγή πόσιμου ύδατος. Προβληματική διατύπωση: το να αποφευχθεί η υποβάθμιση μόνο δεν εξασφαλίζει την μείωση της ανάγκης επεξεργασίας.

12 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  Για τους στόχους της Παρ. 7.1 τα Κ.Μ. πρέπει να προσδιορίσουν όλες τις πηγές υδροδότησης που πληρούν το κριτήριο των 10 m3/ημέρα:  Επιβεβαιώνεται από την Κοινή Στρατηγική Εφαρμογής (CIS)  Τα περισσότερα υπόγεια νερά πληρούν τα κριτήρια  Τα μέτρα μπορεί να επικεντρωθούν στις ζώνες προστασίας.  Πολλά Κ.Μ. εφαρμόζουν ήδη ζώνες προστασίας για το πόσιμο νερό.

13 ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ  Νερό για ανθρώπινη κατανάλωση σημαίνει: Πόση, μαγείρεμα, οικιακές χρήσεις Πόση, μαγείρεμα, οικιακές χρήσεις Παραγωγή τροφίμων (εκτός αν το νερό δεν έρχεται σε επαφή με το τρόφιμο) Παραγωγή τροφίμων (εκτός αν το νερό δεν έρχεται σε επαφή με το τρόφιμο)  Παράμετροι που εξετάζονται: Το Άρθρο 7.3 αναφέρεται στην ποιότητα (όχι σε ρυπαντές) στα πλαίσια των κριτηρίων του πόσιμου νερού Χημικές ενώσεις Χημικές ενώσεις Μικροβιολογικοί παράμετροι Μικροβιολογικοί παράμετροι Ραδιενεργές ενώσεις Ραδιενεργές ενώσεις Ωστόσο η 2000/60/ΕΚ σχετίζεται με ανθρωπογεννείς ρυπαντές.

14 ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ  Η έννοια της υποβάθμισης απαιτεί τον ορισμό μιας βάσης αναφοράς σε συνάρτηση με χρονοσειρές μετρήσεων ή μετρήσεων που προβλέπονται από την 2000/60/ΕΚ  Εξετάζεται : Στο σημείο απόληψης (πριν την επεξεργασία) Στο σημείο απόληψης (πριν την επεξεργασία) Για τις επιμέρους παραμέτρους Για τις επιμέρους παραμέτρους Η τάση μεταβολής και η πρόβλεψη αναγκών επεξεργασίας Η τάση μεταβολής και η πρόβλεψη αναγκών επεξεργασίας  Τυχόν ύπαρξη επεξεργασίας δεν αναιρεί την ανάγκη παρακολούθησης και μέτρων.

15 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  Τα προστατευτικά μέτρα πρέπει να αποτρέπουν την υποβάθμιση στο σημείο της λήψης του νερού  Δεν είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν ομοιόμορφα σε όλο τον υδροφόρο. Στα πλαίσια του Άρθρου 7.3 μπορούν να οριστούν ζώνες προστασίας αφού αναζητηθούν και προσδιοριστούν οι οδοί επηρεασμού  Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού και της προστασίας της πηγής υδροληψίας.

16 ΖΩΝΕΣΖΩΝΕΣ  Προσέγγιση των παραμέτρων: Πιέσεις μόλυνσης Πιέσεις μόλυνσης Υδρογεωλογία Υδρογεωλογία Όδευση Όδευση Ποσότητα απόληψης Ποσότητα απόληψης

17 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΠΟΛΗΨΗΣ ΝΕΡΟΥ  Υπάρχουν κατευθύνσεις στη Κοινή Στρατηγική Εφαρμογής  Αξιοποίηση του δικτύου παρακολούθησης που πρέπει να λειτουργεί στα πλαίσια της 2000/60/ΕΚ  Επικέντρωση στις παραμέτρους που είναι σημαντικές σύμφωνα με τη Οδηγία για το Πόσιμο Νερό και κινδυνεύουν να υποβαθμιστούν  Επιλογή χαρακτηριστικών και ευαίσθητων σημείων σε κάθε περιοχή. Αλλά δεν επιτρέπεται ανάμιξη ποσοτήτων για εξαγωγή «μέσου όρου».

18 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ των Δ.Ε.Υ.Α.  Καταγραφή όλων των πηγών υδροληψίας  Αδειοδότηση όλων των πηγών υδροληψίας για το σκοπό της ύδρευσης  Σύνταξη προγράμματος ποιοτικής παρακολούθησης  Υποβολή αιτήματος προς την Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας για λήψη μέτρων προστασίας

19 Ν. 3199 - Άρθρο 11 Άδειες χρήσεως νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής του 1. Κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο μπορεί να χρησιμοποιεί νερό ή να εκτελεί έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων για την ικανοποίηση των πραγματικών αναγκών του. Μπορεί επίσης να εκτελεί έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων και για ανάγκες πέρα από τις δικές του ή ανεξάρτητα από αυτές, εφόσον εξυπηρετούν την κοινή ωφέλεια. Για την παροχή νερού, τη χρήση νερού και την εκτέλεση έργου για την αξιοποίηση υδατικών πόρων, καθώς και για κάθε έργο ή δραστηριότητα που αποσκοπεί στην προστασία από τη ρύπανση λόγω απόρριψης υγρών αποβλήτων στο περιβάλλον, από φυσικό ή νομικό πρόσωπο του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, απαιτείται άδεια. Για την έκδοση άδειας χρήσης νερού ή εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων πρέπει να τεκμηριώνεται η διαθεσιμότητα των ποσοτήτων νερού που θα αξιοποιηθούν, καθώς και η σκοπιμότητα έκδοσής της σύμφωνα με το οικείο Σχέδιο Διαχείρισης και τα μέτρα που καθορίζονται από το Πρόγραμμα Μέτρων.

20 Ν. 3199 - Άρθρο 11 Άδειες χρήσεως νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής του 2. Οι άδειες της προηγούμενης παραγράφου εκδίδονται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Γεωργίας, Ανάπτυξης, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται οι κατηγορίες των αδειών, η ειδικότερη διαδικασία έκδοσής τους, το περιεχόμενό τους, η διάρκεια ισχύος τους και κάθε σχετικό θέμα.

21 Ν. 3199 - Άρθρο 11 Άδειες χρήσεως νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής του 3. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας μπορεί να προβλέπεται η τήρηση πρόσθετων ή ειδικότερων προϋποθέσεων και η διενέργεια πρόσθετων ελέγχων, προκειμένου να εκδοθεί άδεια συγκεκριμένης χρήσης νερού ή και εκτέλεσης συγκεκριμένης κατηγορίας έργου, καθώς και η δυνατότητα επιβολής περιοριστικών μέτρων στις χρήσεις και τη λειτουργία έργων, σε συνδυασμό και με ειδικές περιστάσεις.

22 Ν. 3199 - Άρθρο 14 Ποινικές κυρώσεις Σε όποιον προκαλεί ρύπανση ή υποβαθμίζει με άλλον τρόπο τα ύδατα, με πράξη ή παράλειψη που αντιβαίνει στις διατάξεις του νόμου αυτού ή των κατ' εξουσιοδότησή του εκδιδόμενων διαταγμάτων ή αποφάσεων, καθώς και σε όποιον ασκεί δραστηριότητα ή επιχείρηση χωρίς την απαιτούμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού ή των κατ' εξουσιοδότησή του εκδιδόμενων διαταγμάτων ή αποφάσεων, άδεια ή έγκριση ή υπερβαίνει τα όρια της άδειας ή έγκρισης που του έχει χορηγηθεί και υποβαθμίζει τα ύδατα, επιβάλλονται οι ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 28 του Ν. 1650/1986.

23 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1784 20 Δεκεμβρίου 2005 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ: Αριθμ. 43504 Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτών.

24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 1. Τοπογραφικό διάγραμμα σε κατάλληλη κατά περίπτωση κλίμακα (1:500, 1:1.000, 1:5.000, 1:20.000, 1:50.000) ανάλογα με το είδος και το μέγεθος του έργου, που θα παρουσιάζει: α. τους χώρους χρήσης νερού, β. τα περιγράμματα των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, εφ’ όσον υπάρχουν, γ. τις συντεταγμένες των πλησιέστερων υφιστάμενων υδροληψιών για κάθε χρήση σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87 και τις γενικευμένες χρήσεις γης, σε ακτίνα 500 μέτρων από την υδροληψία, δ. για σημειακά έργα τις συντεταγμένες Χ, Ψ του έργου και για γραμμικά έργα τις συντεταγμένες Χ, Ψ, της αρχής και του τέλους του έργου, σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87.

25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 2. Θεωρημένο αντίγραφο νόμιμου τίτλου από τον οποίο να προκύπτει δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του χώρου στον οποίο θα γίνεται η χρήση του νερού, δυνάμει εμπράγματης ή ενοχικής σχέσης όπως: i) συμβολαιογραφικό έγγραφο από το οποίο να προκύπτει δικαίωμα κυριότητας ή επικαρπίας, ii) συμφωνητικό μίσθωσης, iii) απόφαση έγκρισης επέμβασης σε δασική έκταση, iv) απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για παραχώρηση δημόσιας έκτασης σε περίπτωση χαρακτηρισμού έκτασης ως πλέον άγονης. Σε περιπτώσεις έργων για την πραγματοποίηση των οποίων απαιτούνται απαλλοτριώσεις τα ως άνω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται για την έκταση που πρόκειται να απαλλοτριωθεί.

26 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 3. Νόμιμη εξουσιοδότηση εκπροσώπησης σε περίπτωση που ο αιτών ενεργεί για λογαριασμό νομικού προσώπου. Στην περίπτωση αυτή συνυποβάλλεται και επικυρωμένο αντίγραφο της νόμιμης συστατικής πράξης του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή του συλλογικού οργάνου. 4. Σε περίπτωση που δεν απαιτείται εκτέλεση έργου, έκθεση που θα περιλαμβάνει τις υδρολογικές και υδρογεωλογικές συνθήκες της περιοχής, ανάλογα με τη χρήση. 5. Σε κάθε περίπτωση που έχει προηγηθεί έργο, τεχνική γεωλογική έκθεση η οποία θα περιλαμβάνει τα γεωλογικά, υδρολογικά και υδρογεωλογικά στοιχεία που θα έχουν αποκτηθεί κατά τη φάση εκτέλεσης του έργου (π.χ. ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά, βάθος υδροφόρου ορίζοντα, κρίσιμη παροχή από την επεξεργασία των στοιχείων των δοκιμαστικών αντλήσεων κλπ).

27 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 6. Στοιχεία για την ποιότητα του νερού και την καταλληλότητά του για τη συγκεκριμένη χρήση που αναφέρεται στην αίτηση (π.χ. χημική και μικροβιολογική ανάλυση νερού από πιστοποιημένα εργαστήρια). 7. Όσα από τα παραπάνω δικαιολογητικά περιλαμβάνονται στη Μ.Π.Ε. ή στην Περιβαλλοντική Έκθεση και δεν έχουν τροποποιηθεί, δεν υποβάλλονται εκ νέου με την ανωτέρω αίτηση. 8. Όσα από τα παραπάνω δικαιολογητικά έχουν υποβληθεί κατά την έκδοση άδειας εκτέλεσης έργου και δεν έχουν τροποποιηθεί, δεν υποβάλλονται εκ νέου με την ανωτέρω αίτηση.


Κατέβασμα ppt "Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google