Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) «Το περίγραμμα των δράσεων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και η Διά Βίου Μάθηση»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) «Το περίγραμμα των δράσεων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και η Διά Βίου Μάθηση»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) «Το περίγραμμα των δράσεων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και η Διά Βίου Μάθηση» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΣΤΙΜΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Δρ. Θεόδωρος Καρτσιώτης Μαθηματικός - Πληροφορικός

2 Περιεχόμενα  Μέρος I:Ο νέος Οργανισμός  Μέρος II: Απολογισμός Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σε Επιχειρησιακό Επίπεδο 2

3 Μέρος I Ο νέος Οργανισμός 3

4 Ταυτότητα ΑΠΟΣΤΟΛΗ Με το ν. 4093/2012 δίδονται επιπλέον αρμοδιότητες στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. : χορήγηση άδειας Κέντρων Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Επιπέδου Δύο, Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών σε φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., διατύπωση γνώμης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, ως προς τη συνδρομή των κτιριολογικών προϋποθέσεων, για τη χορήγηση της άδειας ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίων, Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.)) προϋποθέσεις και διαδικασία πιστοποίησης, σύμφωνα με τον ΕΟΠΠΕΠ με βάση τις προδιαγραφές που προβλέπει το Επαγγελματικό Περίγραμμα «Φορτωτής – Εκφορτωτής Λιμένος και Ξηράς». Με το ν. 4115/2013 κατοχυρώνεται θεσμικά η λειτουργία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. : πιστοποίηση δομών, επαγγελματικών περιγραμμάτων, προγραμμάτων των φορέων της μη τυπικής εκπαίδευσης, δημιουργία και ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και η αντιστοίχισή του με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος πιστοποίησης των προσόντων που αποκτώνται μέσω της μη τυπικής εκπαίδευσης, διασφάλιση της ποιότητας της δια βίου μάθησης και της δια βίου Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΥ.Ε.Π.), εισήγηση του καθορισμού των επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων προσόντων, πλην της ανώτατης εκπαίδευσης, αναγνώριση της ισοτιμίας των τίτλων από καταργημένους ελληνικούς φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και της αλλοδαπής, με εξαίρεση αυτών της ανώτατης εκπαίδευσης, παροχή υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού προς τους αρμόδιους φορείς των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ΟΡΑΜΑ Όραμα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη ενός δυναμικού και εξωστρεφούς πλαισίου για τη Διά Βίου Μάθηση μέσα από τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου διαδικασίες πιστοποίησης. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Νόμος 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. Επείγοντα μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Φ.Ε.Κ. 222 Α'). Νόμος 4115/2013 «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 24 /τ. Α /30.1.2013). Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με αρ. 16011/ΙΑ «Συγκρότηση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.» (Φ.Ε.Κ. 50 /τ. Υ.Ο.Δ.Δ. /8.2.2013). 4

5 Δράσεις Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 1.Ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων 2.Επιτάχυνση της πιστοποίησης κρίσιμων προσόντων που αποτελούν πρώτη προτεραιότητα τόσο για την Ελλάδα όσο και την Ευρωπαϊκή Ένωση και σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας και την απασχόληση, μέσω των Επαγγελματικών Περιγραμμάτων 3.Εφαρμογή του π 3 – Εθνικού Πλαισίου για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στη Διά Βίου Μάθηση: ποιότητα-πάντα-παντού και σύνδεσή του με το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 4.Ενδυνάμωση των πολιτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών σε ευρύ φάσμα πληθυσμού, καλύπτοντας τους χώρους της εκπαίδευσης καθώς και της διά βίου μάθησης. Κύριες Επιδιώξεις 5

6 Δράσεις Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 5.Ενίσχυση της προώθησης των ελληνικών θέσεων σε ευρωπαϊκά δίκτυα, θεσμικά όργανα και φορείς 6.Υποστήριξη του συνολικού σχεδιασμού αναδιοργάνωσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και δημιουργία γέφυρας με τα παραγωγικά Υπουργεία 7.Σημαντική εξοικονόμηση ανθρώπινων και χρηματικών πόρων μέσω της αξιοποίησης οικονομιών κλίμακας και του εξορθολογισμού των δαπανών κατά τη χάραξη και υλοποίηση πολιτικών πιστοποίησης και επαγγελματικού προσανατολισμού, καθώς και κατά την ανάπτυξη και χρήση των απαραίτητων υποδομών 8.Αξιοποίηση της τεχνογνωσίας των συγχωνευόμενων φορέων στη διαχείριση έργων κοινοτικών κονδυλίων διευκολύνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τη λειτουργικότητα του νέου φορέα, καθώς και την άμεση υλοποίηση των έργων ΕΣΠΑ Κύριες Επιδιώξεις 6

7 Μέρος II Απολογισμός Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σε Επιχειρησιακό Επίπεδο Σε 8 διακριτούς Άξονες 7

8 Άξονες Επιχειρησιακού Σχεδίου Ι. Ανάπτυξη Εθνικού Πλαισίου Προσόντων-Ισοτιμίες-Επαγγελματικά Δικαιώματα ΙΙ. Πιστοποίηση Προσόντων που αποκτήθηκαν μέσω της μη τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης IV. Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός ΙΙΙ. Αδειοδότηση – Πιστοποίηση δομών, επαγγελματικών περιγραμμάτων, προγραμμάτων των φορέων της μη τυπικής εκπαίδευσης VI. Διασφάλιση Ποιότητας VII. Επικοινωνία & Συντονισμός με το Περιβάλλον της ΔΒΜ & Διεθνείς Υποχρεώσεις VIII. Υποστήριξη Οργανισμού V. Αναμόρφωση προγραμμάτων Το Επιχειρησιακό Σχέδιο του ΕΟΠΠΕΠ συγκεράζει τις παρεμβάσεις των Σχεδίων Δράσης των τριών συγχωνευθέντων Φορέων σε ένα ενιαίο συνεκτικό πλαίσιο 8

9 Έκθεση αντιστοίχισης με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων Ανάπτυξη μεθοδολογιών και εργαλείων Καταγραφή τίτλων της τυπικής και ΜΤΕ Εξειδίκευση περιγραφικών δεικτών, Μεθοδολογία αντιστοίχισης προσόντων Οδηγός σύνταξης και υποβολής προτάσεων Σεμινάριο μεταφοράς τεχνογνωσίας για την ανάπτυξη του ΕΠΠ Κατάταξη των προσόντων στο ΕΠΠ και αντιστοίχιση στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων Πιλοτική κατάταξη των προσόντων του κλάδου του τουρισμού και πράσινων επαγγελμάτων Κατάταξη και αντιστοίχιση προσόντων των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας Έναρξη Έργου Κρίσιμα ορόσημα Άξονα Ι Έναρξη εργασιών υλοποίησης Λήξη Έργου Παρακολούθηση της πορείας ανάπτυξης του ΕΠΠ- Καταχώρηση τίτλων 12/2012 12/2013 12/2012 12/2015 9 Αναβάθμιση της Βάσης Δεδομένων καταγραφής Φορέων & Τίτλων ΔΒΜ

10 Πρόοδος Υλοποίησης Άξονα Ι  Υποβολή Τεχνικού Δελτίου  Ένταξη Πράξης  Ολοκλήρωση Βελτιωτικού Σχεδιασμού  Ολοκλήρωση Σχεδίων Αυτεπιστασίας  Ολοκλήρωση Σχεδίων Προσκλήσεων Εμπειρογνωμόνων  Ολοκλήρωση διαδικασίας επιλογής Εμπειρογνωμόνων Ιανουάριος 2012 Αύγουστος 2012 Οκτώβριος 2012 Νοέμβριος 2012 Ιανουάριος 2013 Φεβρουάριος 2013

11 Άξονας I: Κρίσιμα αναμενόμενα Αποτελέσματα

12 Απολογισμός Δράσεων Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ:  Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Ισοτιμιών (ΦΕΚ 1460/Β/2.5.2012, ΦΕΚ 227/ΥΟΔΔ/11.6.2012).  Αξιολόγηση αιτήσεων για τη χορήγηση ισοτιμιών.  Σύνταξη Εισηγήσεων.  Έκδοση Αποφάσεων. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  Σύσταση Εισηγητικής Επιτροπής Καθορισμού Επαγγελματικών Δικαιωμάτων ΕΕΚΕΔ (ΦΕΚ 1460/Β/2.5.2012)  Διαδικασία ορισμού εκπροσώπων αρμόδιων Υπουργείων και φορέων για τη συγκρότηση της ως άνω Επιτροπής.  Σύνταξη Σχεδίου ΥΑ για τη χορήγηση αντιστοιχίας των επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και αυτών της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, ήτοι των αποφοίτων των I.E.Κ. με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα κατόχων αντίστοιχων τίτλων ειδικοτήτων προϋφιστάμενων αντίστοιχων συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 18 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 /τ. Α’/30-01- 2013)

13 Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Δημοσίων και Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. 1ης περιόδου 2011 Άξονας ΙΙ: Πιστοποίηση Προσόντων που αποκτήθηκαν μέσω της μη τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης  Ολοκληρώθηκε με επιτυχία από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. η διαδικασία εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Δημοσίων και Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. 1ης περιόδου 2011.  Η εξεταστική περίοδος ξεκίνησε τη Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2012 με τελευταία ημέρα εξέτασης την Κυριακή, 7 Οκτωβρίου 2012 για όλες τις ειδικότητες Ι.Ε.Κ.  Οι υποψήφιοι εξετάστηκαν σε 140 ειδικότητες για το θεωρητικό και πρακτικό μέρος, σε εξεταστικά κέντρα που κάλυψαν και τις 13 περιφέρειες της χώρας. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση εξεταζομένων καταγράφηκε στην Περιφέρεια Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας.  Η εγγραφή στις εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης έγινε μέσω ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης των υποψηφίων στη σχετική ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και δικαίωμα συμμετοχής είχαν όσοι έλαβαν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης έως τις 31-12-2011.  Τα αποτελέσματα των εξετάσεων ανακοινώθηκαν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του οργανισμού http://www.eoppep.gr με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης. Από 17.9.2012 έως τις 7.10.2012. Σύνολο αιτούντων: 8.375 Σύνολο υποψηφίων: 7.277

14 Τροποποίηση κανονιστικού πλαισίου για το «Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων Ι.Ε.Κ.»  Νοέμβριος 2012: Με την απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με αρ. 10141/ΙΑ «Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων Ι.Ε.Κ.» (ΦΕΚ 3056/τ. Β/ 18.11.2012) τροποποιείται το θεσμικό πλαίσιο πιστοποίησης της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 Επείγοντα μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» (Φ.Ε.Κ. 222 Α΄)» και ιδίως την περίπτωση 4 της υποπαραγράφου Θ15 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου αυτού, όπως ισχύει.  Φεβρουάριος 2013: Σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτ. Β/23695 Απόφαση της υπ’ αρ. 45/20.12.2012 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δημοσιεύεται ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ένταξη στο Μητρώο Αξιολογητών, Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εμπειρογνωμόνων με έργο τη σύνταξη των απαντήσεων και την επικαιροποίηση των ερωτήσεων των Κανονισμών Πιστοποίησης βάσει των οποίων θα διεξαχθούν οι Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων Ι.Ε.Κ., σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 10141/ΙΑ Κ.Υ.Α. «Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων Ι.Ε.Κ.» (ΦΕΚ 3056 Β’).

15 Καινοτόμα στοιχεία των εξετάσεων της πιστοποίησης των επαγγελματιών της ειδικότητας «Ιδιωτικό Προσωπικό Ασφάλειας» που δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) από την πλευρά του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη έχουν προχωρήσει στη μεταξύ τους συνεργασία, με στόχο τη διενέργεια των εξετάσεων της πιστοποίησης των επαγγελματιών της ειδικότητας «Ιδιωτικό Προσωπικό Ασφάλειας» που δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο. Διυπουργική Συνεργασία. Απόκτηση Βεβαίωσης Επάρκειας. Στους επιτυχόντες επαγγελματίες της διαδικασίας εξετάσεων πιστοποίησης ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. χορηγεί «Βεβαίωση Επάρκειας», η οποία αντιστοιχεί στο «Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου 1», του αρ. 6 παρ. 1 του Ν.2009/1992. Αντιστοίχιση της Βεβαίωσης Επάρκειας που αποκτούν οι επιτυχόντες στις εξετάσεις της πιστοποίησης των επαγγελματιών της ειδικότητας «Ιδιωτικό Προσωπικό Ασφάλειας» που δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο με το «Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου 1», του αρ. 6 παρ. 1 του Ν.2009/1992. Ο Κανονισμός Πιστοποίησης της ειδικότητας, ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 3032/15-11-2012, περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή της επαγγελματικής δραστηριότητας, ανάλυση επαγγελματικών δραστηριοτήτων, διαδικασία εξετάσεων και κατάλογο των ερωτήσεων από τον οποίο αντλούνται τα θέματα των εξετάσεων πιστοποίησης (τόσο των αποφοίτων ΙΕΚ της ειδικότητας όσο και των επαγγελματιών που δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο). Κοινός Κανονισμός Πιστοποίησης από τον οποίο αντλούνται τα θέματα των εξετάσεων πιστοποίησης (τόσο των αποφοίτων ΙΕΚ της ειδικότητας όσο και των επαγγελματιών που δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο). Η διενέργεια των εξετάσεων της πιστοποίησης των επαγγελματιών της ειδικότητας «Ιδιωτικό Προσωπικό Ασφάλειας» που δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο καθώς και η διαδικασία αξιολόγησης υποστηρίζονται από πληροφορικό σύστημα. Ανάπτυξη πληροφορικού συστήματος που υποστηρίζει τη διενέργεια των εξετάσεων της πιστοποίησης των επαγγελματιών της ειδικότητας «Ιδιωτικό Προσωπικό Ασφάλειας» που δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο καθώς και τη διαδικασία αξιολόγησης, Αναζήτηση αποτελεσμάτων μέσω διαδικτύου.

16 Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας» 1 ης Περιόδου 2012  Ολοκληρώθηκαν οι Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας» 1ης Περιόδου 2012.  Οι εξετάσεις διεξήχθησαν από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Φ.Ε.Κ. 2899/τ. Β΄/29.10.2012 όπως τροποποιήθηκε με το (ΦΕΚ 25/τ.Β΄/10.1.2013).  Τα αποτελέσματα των εξετάσεων εγκρίθηκαν με την απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κατά την 47η Συνεδρίασή του στις 17.1.2013 και μπορούν να αναζητηθούν στον ιστότοπο: http://www.eoppep.gr/index.php/el/s ecurityexams/examsresults http://www.eoppep.gr/index.php/el/s ecurityexams/examsresults Από 20.11.2012 έως τις 23.12.2012. Σύνολο υποψηφίων: 889 Σύνολο επιτυχόντων: 715

17 Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας» 1 ης Περιόδου 2013  Οι εξετάσεις διεξάγονται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Φ.Ε.Κ. 2899/τ.Β΄/ 29.10.2012, όπως τροποποιήθηκε με το (ΦΕΚ 25/τ.Β΄/10.1.2013).  Αναμένεται ότι έως το τέλος του 2015 θα συμμετέχουν 60.000 άτομα στις εξετάσεις πιστοποίησης. Από 4.2.2013 έως τις 18.2.2013.

18 Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης  Απρίλιος 2012: Ολοκλήρωση της Επικαιροποίησης Πιστοποιημένου Επαγγελματικού Περιγράμματος του Εκπαιδευτή Ενηλίκων ΔΒΜ. Ανάπτυξη πλαισίου προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών. Διαμόρφωση εκπαιδευτικού υλικού και υλοποίηση σεμιναρίου κατάρτισης των Συμβούλων – Μεντόρων, οι οποίοι είναι οι πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές Εκπαιδευτών και παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους παρόχους εκπαίδευσης των Εκπαιδευτών. Διαμόρφωση εκπαιδευτικού υλικού και υλοποίηση σύντομου σεμιναρίου κατάρτισης των αξιολογητών που θα συμμετέχουν στις επιτροπές αξιολόγησης και πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας των εκπαιδευτών.  Μάϊος 2012: Ολοκλήρωση του σχεδιασμού του Συστήματος Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  Μάϊος 2012: Δημόσια διαβούλευση.  Ιούνιος – Σεπτέμβριος 2012: Οριστικοποίηση σχεδιασμού Συστήματος Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με τη συμμετοχή της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης. Σύνταξη αιτιολογικής έκθεσης και προϋπολογισμού.  Οκτώβριος 2012: Θεσμοθέτηση Συστήματος Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης- Υπουργική Απόφαση αριθμ. ΓΠ/20082/ΦΕΚ Β' 2844/23-10-2012.  Δεκέμβριος 2012- Ιούνιος 2013: Αναβάθμιση υπάρχοντος πληροφορικού συστήματος και δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας δικτύωσης των Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΔΒΜ και Ηλεκτρονικού Ψηφιακού Χαρτοφυλακίου (E-Portfolio) των πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΔΒΜ.  Ιανουάριος 2013: Εξειδικεύτηκαν οι διαδικαστικές λεπτομέρειες της μεθοδολογίας πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης (απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κατά την 47η Συνεδρίασή του στις 15 Ιανουαρίου 2013).  Ιανουάριος 2013: Τροποποίηση της εγκεκριμένης Πράξης με τίτλο: «ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Δ.Β.Μ.». Ηλεκτρονική Υποβολή.  Φεβρουάριος 2013: Σχεδιασμός εντύπων και ηλεκτρονικής αίτησης για τη συμμετοχή στη διαδικασία πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης.  Φεβρουάριος 2013: Δημοσίευση ανοικτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ένταξη Εμπειρογνωμόνων στο «Μητρώο Αξιολογητών, Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών Εμπειρογνωμόνων» του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με έργο τη δημιουργία Τράπεζας Θεμάτων για την Πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτ. Β/23694 Απόφαση της υπ’ αρ. 45/20.12.2012 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  Μάρτιος 2013: Δημοσίευση ανοικτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Εξεταστικών Κέντρων διενέργειας των Εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Mη Τυπικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτ. Β/23694 Απόφαση της υπ’ αρ. 45/20.12.2012 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

19 Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης  Αναμένεται έως το τέλος του έτους 2015 να συμμετέχουν 30.000 υποψήφιοι στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης.

20 Εξετάσεις αδειοδότησης που αφορούν στις τεχνικές επαγγελματικές και μεταποιητικές δραστηριότητες  Σύνταξη Προδιαγραφών Ανοικτής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ένταξη Εμπειρογνωμόνων στο Μητρώο Αξιολογητών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για τις εξετάσεις αδειοδότησης των τεχνικών επαγγελμάτων που ορίζονται στο Ν.3982/2011 (ΦΕΚ143/Α/ 17.6.2011) με τίτλο «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις».  Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας: 30.5.2012  Αξιολόγηση αιτήσεων  Έγκριση αποτελεσμάτων  Έκδοση απόφασης από το Δ.Σ. του Οργανισμού  Με την αριθμ. Οικ. 411/14/Φ.Γ.9.6.4. Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 21 /Β/ 10.1.2013) καθορίζονται οι απαιτήσεις για ανεξαρτησία, αμεροληψία και ικανότητα των μελών των εξεταστικών επιτροπών του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 3982/2011, του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011 και των εξεταστικών επιτροπών, του τρόπου και των αναγκαίων υποδομών για τη διενέργεια των εξετάσεων, της εξεταστέας ύλης, της διάρκειας, του τρόπου και του περιεχομένου της επιμόρφωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών, του τύπου και του περιεχομένου των εκδιδόμενων αδειών καθώς και του τρόπου παρακολούθησης και υποστήριξης των εξεταστικών επιτροπών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τις επαγγελματικές δραστηριότητες των τεχνικών καύσης υγρών και αερίων καυσίμων, των τεχνικών υδραυλικών εγκαταστάσεων, των τεχνικών μηχανικών εγκαταστάσεων, των οξυγονοκολλητών και των ηλεκτροσυγκολλητών».

21 4.1.2012: Υποβλήθηκε στην ΕΥΔ ΕΠ ΕκΔιΒιΜ το Τεχνικό Δελτίο της Πράξης «Αναλυτικός Σχεδιασμός και Εισαγωγή Συστήματος Ελέγχων Αγοράς Πιστοποίησης Εκροών Μη Τυπικής Εκπαίδευσης και Άτυπης Μάθησης”. Υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης από ΕΣΠΑ 6 Τροποποίηση της ΚΥΑ 1720/Β/8-12-2005 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Πιστοποίησης και Περιοδικού Ελέγχου Φορέων Χορήγησης Πιστοποιητικών Πληροφορικής ή Γνώσης Χειρισμού Η/Υ». Έχει σχεδιαστεί η νέα τροποποιημένη ΚΥΑ και αναμένεται η σύνταξη του τελικού κειμένου καθώς και η έγκριση από το Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ. Τροποποίηση της ΚΥΑ 1720/Β/8-12-2005 8 21 Έλεγχος φορέων χορήγησης πιστοποιητικών πληροφορικής και εξεταστικών κέντρων. Έλεγχος εξετάσεων πιστοποίησης Ορισμός και αποστολή επιτηρητών ΕΟΠΠΕΠ στις εξετάσεις πιστοποίησης πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ πανελλαδικά. Καταχώρηση αποτελεσμάτων επιτηρήσεων στη βάση δεδομένων του ΕΟΠΠΕΠ. Διαχείριση αποτελεσμάτων πιστοποίησης. Πιστοποίηση φορέων χορήγησης πιστοποιητικών πληροφορικής 7 Σύστημα Ελέγχων Αγοράς Πιστοποίησης Εκροών Μη Τυπικής Εκπαίδευσης και Άτυπης Μάθησης

22 Άξονας II: Πιστοποίηση Προσόντων Σχεδιασμός Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης Εκροών Πιστοποίηση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & λοιπών περιπτώσεων άμεσου ενδιαφέροντος Εφαρμογή Συστήματος Κινήτρων Αδειοδότηση Φορέων Πιστοποίησης Προσόντων & Εποπτεία της Λειτουργίας τους Πλήρης λειτουργία της Αγοράς  Οι διαδικασίες αδειοδότησης Φορέων Πιστοποίησης Προσόντων, καθώς και διενέργειας Πιστοποιήσεων από τον ίδιο τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θα υποστηρίζονται από κατάλληλες πληροφοριακές εφαρμογές  Η εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης Εκροών θα υποστηριχθεί από δράσεις ενημέρωσης & επικοινωνίας με στόχο τη διασφάλιση της μέγιστης συμμετοχής τόσο από τους Φορείς Πιστοποίησης Προσόντων όσο και από τους ενδιαφερόμενους προς πιστοποίηση Σχεδιασμός Αναλυτικών Διαδικασιών Ελέγχου Φορέων Πιστοποίησης Προσόντων Σχεδιασμός Παραδειγματικών Σχημάτων Πιστοποίησης Σχεδιασμός Συστήματος Κινήτρων Πιστοποίηση Προσόντων «Κοινωνικού Ενδιαφέροντος» από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Ενέργειες για την πλήρη ενεργοποίηση της Πιστοποίησης Εκροών Α’ Φάση Λειτουργίας του Συστήματος 22

23 Άξονας ΙI: Κρίσιμα αναμενόμενα Αποτελέσματα  Ανάπτυξη και θεσμοθέτηση του Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης Εκροών Μη Τυπικής Εκπαίδευσης και Άτυπης Μάθησης  Εφαρμογή Συστήματος Ελέγχων όλων των Φορέων που εφαρμόζουν το Εθνικό Σύστημα Πιστοποίησης Εκροών  Ανάπτυξη Σχημάτων Πιστοποίησης για κρίσιμα επαγγέλματα, πλήρως συμβατών με τα σχετικά Επαγγελματικά Περιγράμματα  Πιστοποίηση περίπου 30.000 Εκπαιδευτών Ενηλίκων βάσει του νέου σχετικού Επαγγελματικού Περιγράμματος  Πιστοποίηση περίπου 75.000 ατόμων βασισμένη στα νέα Σχήματα πιστοποίησης  Αναμόρφωση του Συστήματος Πιστοποίησης της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Α.Ε.Κ.) σε συμβατότητα με το νέο Εθνικό Σύστημα Πιστοποίησης Εκροών και με εφαρμογή της προσέγγισης πιστωτικών μονάδων  Πιστοποίηση 20.000-30.000 αποφοίτων Α.Ε.Κ. 23

24 Άξονας ΙΙΙ : Πιστοποίηση Εισροών Ανάπτυξη 200 Επαγγελματικών Περιγραμμάτων Πιστοποίηση 200 Επαγγελματικών Περιγραμμάτων Επικαιροποίηση 202 Επαγγελματικών Περιγραμμάτων Πιστοποίηση Προσόντων βάσει Επαγγελματικών Περιγραμμάτων Υπάρχουν 202 Πιστοποιημένα Επαγγελματικά Περιγράμματα Στρατηγική Ανάπτυξης Επαγγελματικών Περιγραμμάτων Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων  Η Πιστοποίηση Επαγγελματικών Περιγραμμάτων αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για την πιστοποίηση Μαθησιακών Αποτελεσμάτων (Άξονας 3) σε αντιστοιχία με τις ανάγκες της Αγοράς Εργασίας  Τα νέα Περιγράμματα & Προγράμματα Σπουδών δομούνται με τη λογική Πιστωτικών Μονάδων / Σπονδύλων  Η Πιστοποίηση Εισροών συνεχίζει επίσης να περιλαμβάνει και την Πιστοποίηση Δομών Εκπαίδευσης, για το σκοπό της οποίας θα αναπτυχθεί σταδιακά Ενιαίο Σύστημα Πιστοποίησης Δομών 24

25 Άξονας II: Κρίσιμα αναμενόμενα Αποτελέσματα  Αναδιάρθρωση των υφιστάμενων Επαγγελματικών Περιγραμμάτων με εφαρμογή της προσέγγισης των πιστωτικών μονάδων / σπονδύλων  Ανάπτυξη 200 νέων Επαγγελματικών Περιγραμμάτων, επίσης πλήρως συμβατών με την προσέγγιση των πιστωτικών μονάδων / σπονδύλων  Βάση δεδομένων με τα Επαγγελματικά Περιγράμματα προσβάσιμη μέσω διαδικτύου και σε πλήρη λειτουργία  Ενιαίο Σύστημα Πιστοποίησης Δομών το οποίο αποτελεί φυσική συνέχεια του έργου που έχει επιτελέσει κατά το παρελθόν το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. 25

26 Άξονας IV : Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός Κύρια Στρατηγική Ανάπτυξης Μηχανισμοί Δικτύωσης & Αναβάθμισης Υπηρεσιών ΣΥΕΠ Ενίσχυση του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επαγγελματική Ανάπτυξη Σταδιοδρομίας Ενηλίκων 26 Εξατομικευμένες υπηρεσίες δια βίου ΣΥΕΠ  Ανάπτυξη βιώσιμων υπηρεσιών άμεσης υποστήριξης των πολιτών κάθε ηλικίας με τη χρήση ΤΠΕ σε θέματα δια βίου επαγγελματικής ανάπτυξης, πληροφόρησης και αυτοδιαχείρισης της σταδιοδρομίας τους.  Παρεμβάσεις ποιοτικής αναβάθμισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού και της αγοράς ΣΥΕΠ.  Δικτύωση και συνένωση δυνάμεων εμπλεκόμενων φορέων Δια Βίου ΣΥΕΠ σε εθνικό, τοπικό και περιφερειακό επίπεδο

27 Άξονας IV: Κύρια Εκτιμώμενα Αποτελέσματα  Διαδικτυακή Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΥ.Ε.Π.) για Εφήβους σε πλήρη λειτουργία, με την υποστήριξη αυτοματοποιημένων ψηφιακών εργαλείων αυτο-βοήθειας και καθοδήγησης  Διαδικτυακή Πύλη Συμβουλευτικής για ενήλικες σε πλήρη λειτουργία – παροχή εξατομικευμένης υποστήριξης από ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Πύλης  Παροχή πληροφόρησης σε θέματα Δια Βίου Συμβουλευτικής και εξέλιξης σταδιοδρομίας σε όλη την Ελλάδα, μέσω της δημιουργίας μιας Κινητής Μονάδας συμβουλευτικής  Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών ΣΥ.Ε.Π. μέσω: o ενός ενισχυμένου δικτύου Συμβούλων και του Φόρουμ Διά Βίου Συμβουλευτικής o της εισαγωγής ενός συστήματος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης το οποίο θα υποστηρίζει τη συνεχιζόμενη κατάρτιση των Στελεχών ΣΥ.Ε.Π. o τη δημιουργία ενός Εθνικού ψηφιακού Μητρώου Στελεχών και ιδιωτικών Φορέων ΣΥ.Ε.Π. o την ανάπτυξη μηχανισμού ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας για την παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού 27

28 Άξονας V : Αναμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών Επαγγελματικά Περιγράμματα Πιστωτικές Μονάδες Αναμόρφωση / Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Α.Ε.Κ. Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Τ.Ε.Ε με σύστημα πιστωτικών μονάδων Σύστημα Πιστοποίησης Εκροών  Εκσυγχρονισμός των προγραμμάτων σπουδών της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Α.Ε.Κ.) με επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας τις ιδιαίτερες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες του σπουδαστή και ενθάρρυνση της κινητικότητας μεταξύ ομοειδών / συναφών ειδικοτήτων  Αναμόρφωση της τεχνικής & επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΤΕΕ) με στόχο ένα μαθητοκεντρικό σχολείο, ανοικτό στην κοινωνία, με εκπαιδευτικές διαδικασίες οι οποίες υιοθετούν την ενεργό συμμετοχή, την ομαδική εργασία, την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που συνδέουν τη σχολική γνώση με την πραγματικότητα κ.λπ. Κατεύθυνση Αναμόρφωσης Προγραμμάτων Σπουδών 28

29 Άξονας V: Κύρια Εκτιμώμενα Αποτελέσματα  Αναμόρφωση 160 Προγραμμάτων Σπουδών της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης o εφαρμογή των νέων προγραμμάτων στο Β΄ εξάμηνο του έτους κατάρτισης 2012 – 2013 (εξάμηνο 2013Β) o το ένα τρίτο εξ αυτών θα βασίζεται σε υφιστάμενα Επαγγελματικά Περιγράμματα  Αναμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών Τεχνολογικού Λυκείου βάσει των Επαγγελματικών Περιγραμμάτων, στη λογική σπονδύλων και σε αρμονία με το Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων o εφαρμογή των νέων προγραμμάτων στο Α΄ εξάμηνο του διδακτικού έτους 2012-13 29

30 Άξονας VΙ «Διασφάλιση Ποιότητας» 30 Συμβολή στη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών ΔΒΜ και ΣυΕΠ στην Ελλάδα και στην Ευρώπη Ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες Ενεργή συμμετοχή στην ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στη ΔΒΜ, π 3 Εφαρμογή του π 3 για τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας στην πιστοποίηση των εισροών και εκροών της ΔΒΜ και στη συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό Ποιότητα στη λειτουργία Τεκμηρίωση, εφαρμογή και πιστοποίηση της εφαρμογής μιας πολιτικής και ενός συστήματος διαχείρισης της ποιότητας, που θα εναρμονίζεται με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO9001:2008 Ποιότητα στα δεδομένα Διασφάλιση της ποιότητας και αξιοπιστίας των δεδομένων ΔΒΜ Διάχυση δεδομένων και καλών πρακτικών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο Ενεργή συμμετοχή στα δίκτυα EQAVET και ELGPN Ολοκληρωμένη στρατηγική για τη διασφάλιση της ποιότητας

31 Άξονας VΙ: Κύρια Εκτιμώμενα Αποτελέσματα  Εξειδίκευση του Εθνικού Πλαισίου Ποιότητας π 3 και εφαρμογή του κατά το μέρος που αναφέρεται στην πιστοποίηση εκροών και εισροών, καθώς και στη συμβουλευτική και επαγγελματικό προσανατολισμό  Πιστοποίηση του Οργανισμού κατά ISO 9001:2008 ως πάροχου υπηρεσιών προκειμένου να διασφαλισθεί ένα κατώτατο επίπεδο ποιότητας 31

32 Άξονας VΙΙ «Επικοινωνία & συντονισμός με το Περιβάλλον της ΔΒΜ & Διεθνείς Υποχρεώσεις» Δημιουργία ενός εξωστρεφούς οργανισμού, ο οποίος θα επιδιώκει την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων μερών για θέματα πιστοποίησης προσόντων, χρησιμοποιώντας όλα τα σύγχρονα επικοινωνιακά μέσα, ενώ παράλληλα θα μεταφέρει και θα διαχέει τεχνογνωσία στον ελληνικό τομέα πιστοποίησης ως Εθνική Δομή των Ευρωπαϊκών Δικτύων. Στόχος του Άξονα

33 Άξονας VΙΙ: Κύρια Εκτιμώμενα Αποτελέσματα  Η επίτευξη ουσιαστικής συνεργασίας του ΕΟΠΠΕΠ με Διεθνείς Φορείς Πιστοποίησης Προσόντων, άλλους Φορείς Διοίκησης της ΔΒΜ, ανεξάρτητους Φορείς Πιστοποίησης Προσόντων και εκπροσώπους της οικονομίας και αγοράς εργασίας, προκειμένου να αναδειχθούν οι συνέργιες μεταξύ εκροών, εισροών και ΣυΕΠ και να διασφαλιστεί η διαρκής βελτίωση των υπηρεσιών τις οποίες παρέχει ο Οργανισμός και η γενικότερη ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης  Η ανάπτυξη σύγχρονων μορφών επικοινωνίας και «κοινωνικής δικτύωσης» του ΕΟΠΠΕΠ με τους αποδέκτες των υπηρεσιών του και τους συνεργαζομένους με αυτόν φορείς, η βελτίωση της πρόσβασης και η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων από τον Οργανισμό υπηρεσιών μέσω της διάθεσής τους και ηλεκτρονικά, η παροχή ανοικτής πρόσβασης σε δημόσιου χαρακτήρα δεδομένα, η διαμόρφωση ενός ανοικτού, σύγχρονου και φιλικού προσώπου του Οργανισμού  Η παροχή πληροφόρησης, η ανταπόκριση σε παράπονα ή καταγγελίες και η επίλυση προβλημάτων του κοινού ή φορέων του εξωτερικού περιβάλλοντος του ΕΟΠΠΕΠ μέσω μιας προτυποποιημένης αποτελεσματικής διαδικασίας που αξιοποιεί τα νέα κανάλια επικοινωνίας του Οργανισμού (διαδίκτυο, τηλεφωνική επικοινωνία). 33

34 Άξονας VΙΙΙ «Υποστήριξη Οργανισμού»  Δημιουργία κατάλληλης οργανωτικής δομής που ικανοποιεί τις λειτουργικές απαιτήσεις του ΕΟΠΠΕΠ, η οποία θα προάγει τη δημιουργία γνώσης στους τομείς πιστοποίησης εισροών, εκροών και της συμβουλευτικής & επαγγελματικού προσανατολισμού και θα διασφαλίζει την ομαλή μετάβαση από την υφιστάμενη κατάσταση στο περιβάλλον του νέου φορέα.  Άμεση ενεργοποίησή του ΕΟΠΠΕΠ ως Δικαιούχου Πράξεων, προκειμένου να εξασφαλισθεί η απαιτούμενη χρηματοδότηση για την υλοποίηση του στρατηγικών του επιλογών εντός της Δ’ Προγραμματικής Περιόδου.  Επίσης, το «Σύστημα Διοίκησης του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού» αναμένεται να διασφαλίσει την υλοποίηση του παρόντος Επιχειρησιακού Σχεδίου εντός χρονοδιαγράμματος, προδιαγεγραμμένων πόρων και απαιτήσεων ποιότητας. Στόχος του Άξονα 34

35 Άξονας VΙΙΙ: Κύρια Εκτιμώμενα Αποτελέσματα  Ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης με την ανάπτυξη του βέλτιστου οργανωτικού και λειτουργικού μοντέλου για τον ΕΟΠΠΕΠ, έτσι ώστε να υποστηρίζονται αποτελεσματικά οι δραστηριότητές του και προετοιμασία των απαραίτητων θεσμικών ρυθμίσεων και την έκδοση των Κανονισμών Λειτουργίας, Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών  Ανάπτυξη και ενεργοποίηση ενός αποτελεσματικού μηχανισμού διοίκησης και παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου για τη διασφάλιση της επίτευξης των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του  Η κατάρτιση του προσωπικού του ΕΟΠΠΕΠ σε βασικές έννοιες και τεχνικές που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση της αποστολής του Οργανισμού  Εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης του προσωπικού που είναι αξιοκρατικό, αποτελεσματικό, υποστηρίζει την εξέλιξη του προσωπικού και συντελεί στην εγκαθίδρυση κλίματος ανάπτυξης  Διασφάλιση της καλής λειτουργίας των υπηρεσιών τις οποίες παρέχει ο ΕΟΠΠΕΠ, καθώς και η προστασία των προσωπικών δεδομένων κυρίως κατά την εκτέλεση των λειτουργιών πιστοποίησης φυσικών προσώπων και αδειοδότησης ΦΠΠ, πιστοποίησης των δομών και εν γένει των εισροών ΔΒΜ, των υπηρεσιών ΣΥΕΠ και γενικότερα κατά τη χρήση όλων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του νέου Οργανισμού από το κοινό 35


Κατέβασμα ppt "Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) «Το περίγραμμα των δράσεων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και η Διά Βίου Μάθηση»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google