Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

2 ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ: Καταστατικό επιχείρησης Καταστατικό επιχείρησης ΦΕΚ ή απόφαση Δ.Σ για νόμιμο εκπρόσωπο ΦΕΚ ή απόφαση Δ.Σ για νόμιμο εκπρόσωπο Άδεια λειτουργίας ή απαλλαγή αδείας Άδεια λειτουργίας ή απαλλαγή αδείας Παράδειγμα: εταιρεία Α.Ε, Ο.Ε, ΕΠΕ, Ε.Ε

3 ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ: Έναρξη επαγγέλματος ή επέκταση δραστηριότητας Έναρξη επαγγέλματος ή επέκταση δραστηριότητας Άδεια λειτουργίας ή απαλλαγή αδείας της μονάδας Άδεια λειτουργίας ή απαλλαγή αδείας της μονάδας Παράδειγμα: επιχείρηση παραγωγής ζυμαρικών

4 ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΕΣ ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ: Έναρξη δραστηριότητας ή επέκταση της ήδη υπάρχουσας Έναρξη δραστηριότητας ή επέκταση της ήδη υπάρχουσας Άδεια λειτουργίας μονάδας ή απαλλαγή αδείας. Άδεια λειτουργίας μονάδας ή απαλλαγή αδείας. Παράδειγμα: βιοκαλλιεργητής αμπελιών με οινοποιείο

5 ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ή ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΣ (Για την Κ. Μακεδονία στο τμήμα Βιομηχανίας, Μοναστηρίου 12, 2313325407) Σχετικό ΦΕΚ 158/3.2.2012 με τα Παραστήματα Ι, ΙΙ,ΙΙΙ, ΙV,V,VI

6 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ PRIVATE LABEL Από πιστοποιημένους παραγωγούς, με ιδιοπαραγόμενη α΄ ύλη. Από πιστοποιημένους παραγωγούς, με ιδιοπαραγόμενη α΄ ύλη. Από εμπόρους, με αγορά πιστοποιημένης α΄ ύλης. Από εμπόρους, με αγορά πιστοποιημένης α΄ ύλης. Από εμπόρους, με αγορά τελικού προϊόντος. Από εμπόρους, με αγορά τελικού προϊόντος.

7 Εναλλακτικά… Για μεταποίηση -τυποποίηση- διατήρηση σε μονάδες τρίτων πρέπει: 1. Η μονάδα να είναι ήδη πιστοποιημένη ( βεβαίωση συμμόρφωσης, πιστοποιητικό προϊόντος) 2. Σε μη πιστοποιημένη μονάδα και νόμιμη μονάδα ( συμφωνητικό συνεργασίας και άδεια λειτουργίας)

8 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ήμερα …../…./………., μεταξύ των συμβαλλόμενων ως αναφέρονται κατωτέρω: Α ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ (ΕΝΤΟΛΕΑΣ) Επωνυμία Επιχείρησης:……………………………………………..…………………………………………………… με ΑΦΜ:……………………….. ΔΟΥ:…………………………………………………………………………………… Νόμιμος Εκπρόσωπος:…………………………………………………………………………………………………. Πιστοποίηση σύμφωνα με Καν. (ΕΚ) 834/07 από ΟΕ&Π:..……………………………………………………….. Β ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ (ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ): Επωνυμία Επιχείρησης:……………………………………………..…………………………………………………… με ΑΦΜ:……………………….. ΔΟΥ:…………………………………………………………………………………… Νόμιμος Εκπρόσωπος:…………………………………………………………………………………………………. Πιστοποίηση σύμφωνα με Καν. (ΕΚ) 834/07 από ΟΕ&Π:..……………………………………………………….. αφού έλαβαν υπ΄ όψη τις διατάξεις του Καν. (ΕΚ) 834/07 και των τροποποιήσεων αυτού «περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής», της ισχύουσας εθνική νομοθεσία, και του Προτύπου Ποιότητας ΕΝ 45011, συμφώνησαν, αποδέχτηκαν και συνομολόγησαν τα παρακάτω: - Ο ΕΝΤΟΛΕΑΣ θα προμηθεύει τον ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟ με τις απαιτούμενες πρώτες ύλες (πιστοποιημένες σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/07), ήτοι………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………… - Ο ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ θα πραγματοποιεί τις εξής παρασκευαστικές εργασίες για τα προϊόντα όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί, χρησιμοποιώντας τις πρώτες ύλες που έχει προμηθευτεί από τον ΕΝΤΟΛΕΑ, και, για λογαριασμό του: Παρασκευαστικές εργασίες Προϊόντα Μεταποίση  Τυποποίηση  Διατήρηση  Μεταποίση  Τυποποίηση  Διατήρηση  Μεταποίση  Τυποποίηση  Διατήρηση  Μεταποίση  Τυποποίηση  Διατήρηση  Μεταποίση  Τυποποίηση  Διατήρηση  Μεταποίση  Τυποποίηση  Διατήρηση  - Ο ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ θα υπόκειται στο καθεστώς ελέγχου του τίτλου V του Καν. (ΕΚ) 834/07 του ΟΕ&Π στον οποίο υπάγεται, και θα ενημερώσει άμεσα τον ΕΝΤΟΛΕΑ για οτιδήποτε δύναται να επηρεάσει τις εργασίες/προϊόντα ως αναφέρονται ανωτέρω - Ο ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ διαθέτει στην κατοχή και νομή του χώρους αντίστοιχα για όλες τις εργασίες και όλα τα προϊόντα ως αναφέρονται ανωτέρω και αναλαμβάνει κατ΄εντολή και για λογαριασμό του ΕΝΤΟΛΕΑ την ευθύνη και την υποχρέωση να παραλαμβάνει τις πρώτες ύλες που θα του παραδίδει, να τις αποθηκεύει και να λαμβάνει τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα διαχωρισμού, με τέτοιο τρόπο και προφύλαξη έτσι ώστε ανά πάσα στιγμή οι ποσότητες αυτές να μπορούν να προσδιοριστούν με σαφήνεια και πιστότητα. - Σε περίπτωση μη τήρησης του Καν. (ΕΚ) 834/2007 και των άλλων σχετικών διατάξεων από τον ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟ, πλην άλλων συνεπειών, θα υποστεί κυρώσεις ο ΕΝΤΟΛΕΑΣ, έτσι όπως προβλέπονται και περιγράφονται στο Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης του Οργανισμού ΔΗΩ. Το παρόν υπογράφεται σε 4 αντίτυπα. Από ένα αντίτυπο έλαβε ο κάθε ΣΥΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ενώ τα άλλα 2 θα κατατεθούν από ένα στην Αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και στον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης ΔΗΩ. Το παρόν συμφωνείται αορίστου διάρκειας και λύεται με την παύση της συνεργασίας του ΕΝΤΟΛΕΑ με τον ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟ, ή τη διακοπή για οποιονδήποτε λόγο του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Συνεργασίας του ΕΝΤΟΛΕΑ με τον Οργανισμό ΔΗΩ. Ο ΕΝΤΟΛΕΑΣ Ο ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ήμερα …../…./………., μεταξύ των συμβαλλόμενων ως αναφέρονται κατωτέρω: Α ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ (ΕΝΤΟΛΕΑΣ) Επωνυμία Επιχείρησης:……………………………………………..…………………………………………………… με ΑΦΜ:……………………….. ΔΟΥ:…………………………………………………………………………………… Νόμιμος Εκπρόσωπος:…………………………………………………………………………………………………. Πιστοποίηση σύμφωνα με Καν. (ΕΚ) 834/07 από ΟΕ&Π:..……………………………………………………….. Β ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ (ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ): Επωνυμία Επιχείρησης:……………………………………………..…………………………………………………… με ΑΦΜ:……………………….. ΔΟΥ:…………………………………………………………………………………… Νόμιμος Εκπρόσωπος:…………………………………………………………………………………………………. Πιστοποίηση σύμφωνα με Καν. (ΕΚ) 834/07 από ΟΕ&Π:..……………………………………………………….. αφού έλαβαν υπ΄ όψη τις διατάξεις του Καν. (ΕΚ) 834/07 και των τροποποιήσεων αυτού «περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής», της ισχύουσας εθνική νομοθεσία, και του Προτύπου Ποιότητας ΕΝ 45011, συμφώνησαν, αποδέχτηκαν και συνομολόγησαν τα παρακάτω: - Ο ΕΝΤΟΛΕΑΣ θα προμηθεύει τον ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟ με τις απαιτούμενες πρώτες ύλες (πιστοποιημένες σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/07), ήτοι………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………… - Ο ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ θα πραγματοποιεί τις εξής παρασκευαστικές εργασίες για τα προϊόντα όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί, χρησιμοποιώντας τις πρώτες ύλες που έχει προμηθευτεί από τον ΕΝΤΟΛΕΑ, και, για λογαριασμό του: Παρασκευαστικές εργασίες Προϊόντα Μεταποίση  Τυποποίηση  Διατήρηση  Μεταποίση  Τυποποίηση  Διατήρηση  Μεταποίση  Τυποποίηση  Διατήρηση  Μεταποίση  Τυποποίηση  Διατήρηση  Μεταποίση  Τυποποίηση  Διατήρηση  Μεταποίση  Τυποποίηση  Διατήρηση  - Ο ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ θα υπόκειται στο καθεστώς ελέγχου του τίτλου V του Καν. (ΕΚ) 834/07 του ΟΕ&Π στον οποίο υπάγεται, και θα ενημερώσει άμεσα τον ΕΝΤΟΛΕΑ για οτιδήποτε δύναται να επηρεάσει τις εργασίες/προϊόντα ως αναφέρονται ανωτέρω - Ο ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ διαθέτει στην κατοχή και νομή του χώρους αντίστοιχα για όλες τις εργασίες και όλα τα προϊόντα ως αναφέρονται ανωτέρω και αναλαμβάνει κατ΄εντολή και για λογαριασμό του ΕΝΤΟΛΕΑ την ευθύνη και την υποχρέωση να παραλαμβάνει τις πρώτες ύλες που θα του παραδίδει, να τις αποθηκεύει και να λαμβάνει τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα διαχωρισμού, με τέτοιο τρόπο και προφύλαξη έτσι ώστε ανά πάσα στιγμή οι ποσότητες αυτές να μπορούν να προσδιοριστούν με σαφήνεια και πιστότητα. - Σε περίπτωση μη τήρησης του Καν. (ΕΚ) 834/2007 και των άλλων σχετικών διατάξεων από τον ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟ, πλην άλλων συνεπειών, θα υποστεί κυρώσεις ο ΕΝΤΟΛΕΑΣ, έτσι όπως προβλέπονται και περιγράφονται στο Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης του Οργανισμού ΔΗΩ. Το παρόν υπογράφεται σε 4 αντίτυπα. Από ένα αντίτυπο έλαβε ο κάθε ΣΥΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ενώ τα άλλα 2 θα κατατεθούν από ένα στην Αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και στον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης ΔΗΩ. Το παρόν συμφωνείται αορίστου διάρκειας και λύεται με την παύση της συνεργασίας του ΕΝΤΟΛΕΑ με τον ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟ, ή τη διακοπή για οποιονδήποτε λόγο του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Συνεργασίας του ΕΝΤΟΛΕΑ με τον Οργανισμό ΔΗΩ. Ο ΕΝΤΟΛΕΑΣ Ο ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ

9 Οι εργασίες παρασκευής- τυποποίησης των βιολογικών προϊόντων πρέπει να διαχωρίζονται από τις εργασίες παρασκευής-τυποποίησης των συμβατικών προϊόντων.

10 Τρόπος υλοποίησης Πλήρης χωρικός διαχωρισμός (διαφορετικές γραμμές παραγωγής-τυποποίησης) Πλήρης χρονικός διαχωρισμός (διαφορετική μέρα παρασκευής- τυποποίησης για τα βιολογικά προϊόντα) Μερικός χρονικός διαχωρισμός (πρώτα τα βιολογικά προϊόντα και μετά τα συμβατικά) Πριν από κάθε παρασκευαστική διαδικασία θα πρέπει να έχει προηγηθεί καλός καθαρισμός της γραμμής & Προαναγγελία στον Οργανισμό ΔΗΩ

11 Αποθήκευση βιολογικών α΄ υλών και τελικών προϊόντων Αποφυγή ανάμειξης βιολογικών προϊόντων με τα αντίστοιχα συμβατικά με τα παρακάτω προληπτικά μέτρα: Αποφυγή ανάμειξης βιολογικών προϊόντων με τα αντίστοιχα συμβατικά με τα παρακάτω προληπτικά μέτρα: Πλήρη χωρικό διαχωρισμό Πλήρη χωρικό διαχωρισμό Διαφορετική συσκευασία των βιολογικών προϊόντων Διαφορετική συσκευασία των βιολογικών προϊόντων Επισήμανση των μέσων αποθήκευσης Επισήμανση των μέσων αποθήκευσης Μερικό χωρικό διαχωρισμό και επισήμανση χώρου αποθήκευσης Μερικό χωρικό διαχωρισμό και επισήμανση χώρου αποθήκευσης

12 ΕΤΙΚΕΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΟΙΝΟΥ

13 ΕΤΙΚΕΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

14 ΕΤΙΚΕΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

15 ΕΤΙΚΕΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΣΠΡΙΩΝ

16 ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 1, 54626 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ. 2310523236 www.dionet.gr GR-ΒΙΟ-01

17 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΜΑΡΙΑ ΡΑΠΠΟΥ Ελεγκτής γεωπόνος, Συντονίστρια Περιφερειακού Γραφείου ΔΗΩ Μακεδονίας


Κατέβασμα ppt "ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google