Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ERASMUS+ το Ευρω π αϊκό Πρόγραμμα για την Εκ π αίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό (2014-2020) Βασική Δράση 1 – Σχέδια Κινητικότητας Σχολική.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ERASMUS+ το Ευρω π αϊκό Πρόγραμμα για την Εκ π αίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό (2014-2020) Βασική Δράση 1 – Σχέδια Κινητικότητας Σχολική."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ERASMUS+ το Ευρω π αϊκό Πρόγραμμα για την Εκ π αίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό (2014-2020) Βασική Δράση 1 – Σχέδια Κινητικότητας Σχολική Εκ π αίδευση και Εκ π αίδευση Ενηλίκων Λευκωσία, 16 Δεκεμβρίου 2015 1

2 Περιεχόμενα Σχολική Εκπαίδευση & Εκπαίδευση Ενηλίκων - ΚΑ101 & ΚΑ104 Οδηγίες Συμπλήρωσης Αιτήσεων – ΚΑ101 & ΚΑ104

3 Στόχοι Κινητικότητας Βελτίωση της μαθησιακής τους απόδοσης Ενίσχυση της απασχολησιμότητας και βελτίωση των προοπτικών σταδιοδρομίας τους Ενίσχυση της πρωτοβουλίας και της επιχειρηματικότητας Ενίσχυση αισθήματος αυτοεκτίμησης και προσωπικής ενδυνάμωσης Βελτίωση των δεξιοτήτων τους στη χρήση ξένων γλωσσών Ενίσχυση διαπολιτισμικής ευαισθητοποίησης Ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής στην κοινωνία Κατανόηση του Ευρωπαϊκού εγχειρήματος και των αξιών της ΕΕ Αύξηση κινήτρων για συμμετοχή σε μελλοντικά προγράμματα (τυπικής/άτυπης) εκπαίδευσης ή κατάρτισης μετά την περίοδο κινητικότητας στο εξωτερικό.

4 Στάδια ενός Σχεδίου Κινητικότητας Προετοιμασία: πρακτικές ρυθμίσεις, επιλογή συμμετεχόντων, σύσταση συμφωνιών, γλωσσική/ πολιτισμική/ παιδαγωγική προετοιμασία Υλοποίηση: πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων κινητικότητας Παρακολούθηση: αξιολόγηση δραστηριοτήτων, αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, διάδοση των αποτελεσμάτων

5 Ποιους Αφορά η Κινητικότητα; Η κινητικότητα αφορά μόνο: το προσωπικό της Σχολικής Εκπαίδευσης (όχι τους μαθητές!) – ΚΑ101 τους Εκπαιδευτές Ενηλίκων – ΚΑ104 Ατομικές αιτήσεις δεν υποβάλλονται!

6 Επιχορηγούμενες Δραστηριότητες H κινητικότητα μπορεί να πραγματοποιηθεί για:  Διδασκαλία ή παροχή κατάρτισης (“teaching/ training assignments”) σε συνεργαζόμενο Ίδρυμα/ Οργανισμό  Επιμόρφωση/ Κατάρτιση προσωπικού (“staff training”), υπό τη μορφή συμμετοχής σε εκπαιδευτικό σεμινάριο (Structured Course/ Training Event), «σκιώδους εργασίας» (Job Shadowing) ή «παρατήρησης» (Observation) Οι κινητικότητες είναι διακρατικές

7 Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;  Σχολεία (προσχολικής, πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) - ΚΑ101  Οργανισμοί Εκπαίδευσης Ενηλίκων που προτίθενται να στείλουν τους εκπαιδευτές τους για εκπαίδευση/ κατάρτιση/ διδασκαλία στο εξωτερικό - ΚΑ104  Ο συντονιστής μιας Εθνικής Κοινοπραξίας (consortium) (σχολικής εκπαίδευσης ή εκπαίδευσης ενηλίκων), στην οποία συμμετέχουν τουλάχιστον 3 οργανισμοί που στοχεύουν στην αποστολή Εκπαιδευτικών/ Εκπαιδευτών Ενηλίκων στο εξωτερικό Σημείωση: Ένας οργανισμός δικαιούται να υποβάλει μόνο μία αίτηση στα πλαίσια της κάθε πρόσκλησης ΕΕ.

8 Εθνική Κοινοπραξία Όταν η αίτηση υποβάλλεται από μία Εθνική Κοινοπραξία, θα πρέπει:  Όλοι οι οργανισμοί που την αποτελούν να προέρχονται από την ίδια χώρα και να κατονομάζονται στην αίτηση για επιχορήγηση  Ο κάθε εταίρος να υπογράφει πληρεξούσιο (“mandate”) με τον συντονιστή, παραχωρώντας του εξουσιοδότηση να ενεργεί εκ μέρους του. Όλα τα πληρεξούσια θα πρέπει να επισυνάπτονται στην αίτηση  Η Κοινοπραξία για τη σχολική εκπαίδευση συντονίζεται από τοπική ή περιφερειακή Εθνική Αρχή (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Περιφερειακές Εκπαιδευτικές Αρχές) ή από σχολικό συντονιστικό σώμα (Σχολικές Εφορείες)

9 Εθνική Κοινοπραξία Σχολικής Εκπαίδευσης Παράδειγμα μίας Εθνικής Κοινοπραξίας Σχολικής Εκπαίδευσης: (Η αίτηση εγκρίθηκε στα πλαίσια της Πρόσκλησης του 2015) Συντονιστής: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου, Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης – σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Λοιποί Συμμετέχοντες Οργανισμοί: 6 Δημοτικά Σχολεία από όλες τις Επαρχίες της Κύπρου Τίτλος Σχεδίου: Supporting CLIL implementation in Cyprus Primary Education

10 Επιλέξιμοι Συμμετέχοντες - Σχολική Εκπαίδευση Επιλέξιμοι συμμετέχοντες στα πλαίσια της σχολικής εκπαίδευσης: Διδακτικό και μη διδακτικό εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου/των σχολείων αποστολής, συμπεριλαμβανομένου του διοικητικού προσωπικού Άλλο προσωπικό που δεν εργάζεται αναγκαστικά στο σχολείο αποστολής, όπως επιθεωρητές, σύμβουλοι, ψυχολόγοι, κτλ, εμπλέκεται όμως στη στρατηγική ανάπτυξη του σχολείου/των σχολείων αποστολής

11 Επιλέξιμοι Συμμετέχοντες - Εκπαίδευση Ενηλίκων Επιλέξιμοι συμμετέχοντες στα πλαίσια της εκπαίδευσης ενηλίκων: Εκπαιδευτές Ενηλίκων του οργανισμού αποστολής

12 Ρόλοι οργανισμών – Αιτών οργανισμός Ο αιτών οργανισμός είναι υπεύθυνος για: τη συμπλήρωση και την υποβολή της αίτησης την υπογραφή και τη διαχείριση της συμφωνίας επιχορήγησης την υποβολή της τελικής έκθεσης Σημειώσεις:  Σε περίπτωση μη Κοινοπραξίας, ο αιτών οργανισμός είναι και ο οργανισμός αποστολής  Εάν ο αιτών οργανισμός είναι ο συντονιστής μια Εθνικής Κοινοπραξίας, μπορεί - χωρίς όμως να είναι υποχρεωτικό - να ενεργεί και ως οργανισμός αποστολής

13 Ρόλοι οργανισμών – Οργανισμός Αποστολής Ο οργανισμός αποστολής είναι υπεύθυνος για: την εξεύρεση των εταίρων την επιλογή των συμμετεχόντων την αποστολή τους στο εξωτερικό την παρακολούθηση και την στήριξή τους, κατά τη διάρκεια της κινητικότητας την αναγνώριση της κινητικότητας, μετά τη λήξη της

14 Ρόλοι οργανισμών – Οργανισμός υποδοχής Ο οργανισμός υποδοχής είναι υπεύθυνος για: την υποδοχή των συμμετεχόντων την παροχή ενός προγράμματος δραστηριοτήτων την παρακολούθηση και στήριξη των συμμετεχόντων, κατά τη διάρκεια της κινητικότητας την έκδοση πιστοποιητικού παρακολούθησης

15 Επιλέξιμοι οργανισμοί υποδοχής/ κατάρτισης Επιλέξιμοι οργανισμοί υποδοχής για κατάρτιση είναι οι ακόλουθοι: -Εκπαιδευτικά κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης/Εκπαίδευσης Ενηλίκων -Οργανισμοί τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης -Μικρές/Μεσαίες/Μεγάλες Επιχειρήσεις (δημόσιες και ιδιωτικές) -Κοινωνικοί Εταίροι/Εμπορικά επιμελητήρια/Ενώσεις Βιοτεχνών/Συντεχνίες -Μη κυβερνητικοί οργανισμοί -Κέντρα Ερευνητικά/Επαγγελματικής Καθοδήγησης -Οργανισμοί που παρέχουν εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια, κτλ.

16 Διάρκεια Σχεδίου / Κινητικοτήτων Συνολική Διάρκεια Σχεδίου: 1 μέχρι 2 χρόνια (αναλόγως των στόχων του Σχεδίου και των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων) Διάρκεια κινητικότητας: 2 συνεχείς ημέρες - 2 μήνες Στο διάστημα αυτό δεν περιλαμβάνονται οι ημέρες ταξιδίου

17 School Education Gateway: Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα, με εργαλεία αναζήτησης, όπως:  Κατάλογο δομημένων προγραμμάτων Κατάρτισης (σεμιναρίων, συνεδρίων κλπ.), από τα οποία μπορεί να επιλέξει κάποιος ενδιαφερόμενος  Κατάλογο άλλων προσφερόμενων δραστηριοτήτων Κινητικότητας για εκπαιδευτικούς (όπως διδασκαλία, τοποθέτηση για κατάρτιση, job shadowing κλπ), από τις οποίες κάποιος μπορεί να επιλέξει ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του. Εξεύρεση Εταίρων – Σχολική Εκπαίδευση (1/2)

18 eTwinning: εργαλείο που στοχεύει στη διαδικτυακή αδελφοποίηση σχολείων, αλλά παρέχει και τη δυνατότητα για εξεύρεση εταίρων  Ατομική εγγραφή του εκπαιδευτικού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: www.etwinning.netwww.etwinning.net Ιδιωτικές πρωτοβουλίες: προώθηση/ διαφήμιση δραστηριοτήτων από τους ίδιους τους διοργανωτές τους (LinkedIn, Facebook) Προσωπικές Επαφές: από συμμετοχές σε προηγούμενα Σχέδια ή άλλα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Εξεύρεση Εταίρων (2/2)

19 EPALE: http://ec.europa.eu/epale/enhttp://ec.europa.eu/epale/en  Πλατφόρμα για την εκπαίδευση ενηλίκων στην Ευρώπη που συμβάλει στην ανταλλαγή και προώθηση μεθόδων καλής πρακτικής στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων  Περιλαμβάνει βιβλιοθήκη, ημερολόγιο σεμιναρίων και εκδηλώσεων για εκπαιδευτές ενηλίκων, καθώς και εργαλείο αναζήτησης εταίρων Εξεύρεση Εταίρων –Εκπαίδευση Ενηλίκων

20 Χρηματοδότηση Η συνολική χρηματοδότηση αποτελείται από τα ακόλουθα επιμέρους κονδύλια: Κονδύλι για ταξιδιωτικά έξοδα (“travelling”) Κονδύλι για έξοδα διαβίωσης (“individual support”) Κονδύλι για δίδακτρα (“course fees”), όπου υφίστανται Κονδύλι για οργανωτικά έξοδα (“organisational support”) Όλοι οι Οικονομικοί Πίνακες βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΙΔΕΠ www.erasmusplus.cy (Προσκλήσεις)www.erasmusplus.cy

21 Ταξιδιωτικά Έξοδα Απόσταση σε KMΠοσό επιχορήγησης σε Ευρώ ανά συμμετέχοντα 100 - 499180 500 - 1999275 2000 - 2999360 3000 - 3999530 4000 - 7999820 8000 +1100

22 Έξοδα διαβίωσης (1/2) Χώρα ΥποδοχήςΠοσό (ημερήσιο) Δανία, Ιρλανδία, Oλλανδία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο 160 Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχία, Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Κύπρος, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Αυστρία, Πολωνία, Ρουμανία, Φινλανδία, Ισλανδία, Λίχτενσταϊν, Νορβηγία, Τουρκία 140 Γερμανία, Ισπανία, Λετονία, Μάλτα, Πορτογαλία, Σλοβακία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 120 Εσθονία, Κροατία, Λιθουανία, Σλοβενία100

23 Έξοδα Διαβίωσης 2/2 Μέχρι τη 14 η ημέρα δραστηριοτήτων = Αριθμός ημερών Χ Ποσό που αναγράφεται στον πίνακα (Program Guide, σελ. 67, Table 1-Individual Support, Α3.1= Max) Μεταξύ 15 ης και 60 ης ημέρας δραστηριοτήτων: Αριθμός ημερών Χ 70% του ποσού που αναγράφεται στον πίνακα Σημείωση: Αριθμός ημερών = Εργάσιμες ημέρες + ημέρα/ ημέρες ταξιδίου

24 Δίδακτρα/ Επιχορήγηση ατόμων με ειδικές ανάγκες Δίδακτρα: √ √ 70 ευρώ ανά συμμετέχοντα ημερησίως √ Μέγιστο συνολικό ποσό: 700 ευρώ ανά συμμετέχοντα Επιχορήγηση ατόμων με ειδικές ανάγκες (“Special Needs Support”) : √ 100% των επιλέξιμων δαπανών στη βάση αποδείξεων

25 Οργανωτικά Έξοδα Έξοδα άμεσα συνδεδεμένα με την υλοποίηση των δραστηριοτήτων κινητικότητας, που ενδέχεται να αφορούν τα εξής:  Προετοιμασία συμμετεχόντων  Παρακολούθηση και στήριξη συμμετεχόντων, κατά τη διάρκεια της κινητικότητας  Επικύρωση Μαθησιακών Αποτελεσμάτων  Δραστηριότητες Διάδοσης Μέχρι 100 συμμετέχοντες: 350 Ευρώ ανά συμμετέχοντα Πέραν των 100 συμμετεχόντων: 200 Ευρώ για τον κάθε επιπλέον συμμετέχοντα

26 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων- Επιλέξιμη Περίοδος Δραστηριοτήτων Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 2 Φεβρουαρίου 2016, 12:00 (μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών) Επιλέξιμη περίοδος υλοποίησης δραστηριοτήτων: 1 Ιουνίου 2016 - 31 Μαΐου 2018 (αναλόγως της διάρκειας του σχεδίου)

27 Υποβολή αίτησης για την κινητικότητα Σχολική Εκπαίδευση (ΚΑ101) & Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΚΑ104) 27

28 Υποβολή αίτησης Για να υποβάλει αίτηση ένα ίδρυμα/οργανισμός πρέπει: Να εγγραφεί στο Participants’ Portal και να λάβει PIC number (Personal Identification Code – 9 ψηφία), εάν δε διαθέτει ήδη. Για την εγγραφή, απαιτείται ECAS account. Να μελετήσει τον Οδηγό του Προγράμματος και να βεβαιωθεί ότι πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας Να μελετήσει τους οικονομικούς όρους του Προγράμματος και τις επιλέξιμες δαπάνες Να συμπληρώσει και να υποβάλει την ηλεκτρονική αίτηση, στα πλαίσια της προθεσμίας που δίνεται 28

29 Αίτηση για Επιχορήγηση √ Τα πεδία που είναι γκρίζα, συμπληρώνονται αυτόματα B. “Context” B.1. “Project Identification” Εδώ ζητείται ο τίτλος του σχεδίου και οι ημερομηνίες έναρξης (από 1 Ιουνίου 2016 – 31 Δεκεμβρίου 2016) και λήξης του σχεδίου, όχι των κινητικοτήτων. Η ημερομηνία λήξης εισάγεται αυτόματα. Το πεδίο “Applicant Organisation Full Legal Name” θα συμπληρωθεί αυτόματα. B.2. “National Agency of the Applicant Organisation” Επιλέγετε τον εθνικό φορέα στον οποίο θα υποβληθεί η αίτηση (CY01 Κύπρος)

30 Αίτηση για Επιχορήγηση C. “Participating Organisation(s)” C.1. “Applicant Organisation” Με την εισαγωγή του PIC Number του αιτούντος οργανισμού, όλα τα υπόλοιπα τα πεδία συμπληρώνονται αυτόματα. (Τα πεδία “Acronym” και “CEDEX” θα φαίνονται κενά). C.1.1 “Profile” Συμπληρώνετε το προφίλ του οργανισμού σας

31 Αίτηση για Επιχορήγηση C.1.2. “Consortium” Με την επιλογή του “Yes”, εμφανίζονται νέα πεδία όπου θα εισαχθούν τα στοιχεία των υπόλοιπων οργανισμών που αποτελούν. το Consortium. Με το πάτημα του κουμπιού “Add Member”, προστίθενται κι άλλοι οργανισμοί, πέραν των δύο που είναι υποχρεωτικοί. Αν επιλεγεί το “No”, προχωράτε κατευθείαν στο C.1.3. C.1.3 – C.1.4. “Backgound and experience, “Legal Representative”: Εδώ περιγράφετε τον αιτούντα οργανισμό, τις δραστηριότητες με τις οποίες καταπιάνεται, το προφίλ του προσωπικού που θα εμπλακεί στο σχέδιο και τον τρόπο, με τον οποίο θα συνεισφέρει.

32 Αίτηση για Επιχορήγηση C.1.5. “Contact Person” Φέτος (για πρώτη φορά), η αίτηση δίνει τη δυνατότητα να δηλωθούν μέχρι τρία πρόσωπα επικοινωνίας. Σημείωση: Δεν απαγορεύεται ο νόμιμος εκπρόσωπος του ιδρύματος και το πρόσωπο επικοινωνίας να είναι το ίδιο άτομο. Το πρόσωπο επικοινωνίας είναι αυτό στο οποίο θα απευθύνεται το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης για διευκρινίσεις σχετικά με την αίτηση ή υποβολή επιπρόσθετων στοιχείων/εντύπων, κατά τον έλεγχο επιλεξιμότητας της αίτησης.

33 Αίτηση για Επιχορήγηση Σημείωση για C.1.5. : “If your project includes job shadowing or teaching assignment at a partner organization abroad, please click the button below to add information about the partner organisation(s)” Οι εταίροι οργανισμοί είναι υποχρεωτικό να δηλώνονται στην αίτηση, μόνο εφόσον η κινητικότητα αφορά τους πιο πάνω τύπους δραστηριοτήτων. Οι σχετικές προσκλήσεις (Invitation Letters) πρέπει να επισυνάπτονται στο O. “Annexes ”. Προσκλήσεις: περιλαμβάνουν όνομα συμμετέχοντα, τίτλο- περιεχόμενο και ημερομηνίες διεξαγωγής της δραστηριότητας, όπως και όνομα, υπογραφή και σφραγίδα διοργανωτή

34 Αίτηση για Επιχορήγηση Εφόσον επιλεγεί το “Add Partner”, εμφανίζονται τα εξής πεδία: C.2 “Partner Organisation”: Συμπληρώνετε το PIC Number, τουλάχιστον ενός οργανισμού υποδοχής C2.1 – C2.4 “Profile”, “Background and Experience”, “ Legal representative” “Contact Person”: Συμπληρώνετε τα απαραίτητα πεδία, περιγράφετε το προφίλ του οργανισμού υποδοχής και την προηγούμενη εμπειρία του και επίσης, δίνετε τα στοιχεία του μόνιμου εκπρόσωπου του και ενός ατόμου επαφής

35 Αίτηση για Επιχορήγηση D. “European Development Plan” (1/3)  Τι είδους πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνει; Τις ανάγκες του Ιδρύματος/ οργανισμού αναφορικά με την ποιοτική του ανάπτυξη και τη διεθνοποίησή του. Παραδείγματος χάριν, τις ανάγκες του σχετικά με την ενίσχυση των δεξιοτήτων του προσωπικού, τις ανάγκες του σε σχέση με την εισαγωγή νέων παιδαγωγικών μεθόδων/εργαλείων, την απόκτηση/ενίσχυση Ευρωπαϊκής Διάστασης και γλωσσικών δεξιοτήτων, την οργάνωση της μάθησης και της διδασκαλίας και τη δικτύωση με άλλους οργανισμούς.

36 Αίτηση για Επιχορήγηση D.“European Development Plan” (2/3) Τον τρόπο που οι προγραμματισμένες κινητικότητες θα ενισχύσουν το σχέδιο στρατηγικής ανάπτυξης του οργανισμού, για την επίτευξη των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων του Τον τρόπο που οι δεξιότητες/εμπειρίες/γνώσεις που θα αποκτηθούν θα ενσωματωθούν στα αναλυτικά προγράμματα του οργανισμού Τον αναμενόμενο αντίκτυπο στους μαθητές, στο προσωπικό, αλλά και στο σχολείο γενικότερα Την πρόθεση του ιδρύματος/ οργανισμού να χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα eTwinning/ EPALE για τις ανάγκες του σχεδίου

37 Αίτηση για Επιχορήγηση Χρήσιμες συμβουλές για το EDP (3/3): ο κάθε οργανισμός ή το κάθε Consortium να επιλέγει 2 – 3 βασικά πεδία αναγκών/βασικούς στρατηγικούς άξονες ο κάθε άξονας να συνδέεται σαφέστατα με κάποια ή κάποιες από τις δραστηριότητες που προτείνονται (αν προτείνονται) ο οργανισμός θα ήταν καλό να γνωρίζει τους τίτλους ή το αναμενόμενο περιεχόμενο των κινητικοτήτων του, για να μπορεί να συνδέει τη στρατηγική του με το προτεινόμενο Σχέδιο Κινητικοτήτων

38 Αίτηση για Επιχορήγηση E. “Description of the project”: Περιγράφετε το σχέδιο που προτίθεστε να υλοποιήσετε (γιατί θέλετε να το υλοποιήσετε, ποιοί είναι οι στόχοι και οι θεματικές γύρω από τις οποίες θα κινηθεί) F. και F.1. “Participants’ profile” και “Learning outcomes” Οι διαδικασίες επιλογής των συμμετεχόντων θα πρέπει να είναι σαφείς. Θα πρέπει, επίσης, να υιοθετηθούν μηχανισμοί για την καταγραφή τους (π.χ. τήρηση πρακτικών). Το προτεινόμενο ευρωπαϊκό εργαλείο αναγνώρισης για δεξιότητες του προσωπικού της σχολικής εκπαίδευσης είναι το Europass.

39 Αίτηση για Επιχορήγηση G. “Preparation” G.1- G.3 “Practical Arrangements”, “Project Management”, “Preparation of Participants”: Περιγράφετε: -Τις απαραίτητες πρακτικές διευθετήσεις πριν από κάθε κινητικότητα. -Τη διαχείριση του σχεδίου από πλευράς ποιότητας και διαχείρισης (συμφωνίες με συμμετέχοντες, συμβόλαια με εταίρους, κλπ.). -Την προετοιμασία των συμμετεχόντων

40 Αίτηση για Επιχορήγηση Η. “Main Activities” Περιγράφετε χρονολογικά τις κύριες δραστηριότητες που πρόκειται να οργανώσετε και το ρόλο του κάθε εταίρου ή των μελών της κοινοπραξίας σε κάθε μία απ’αυτές. Επιπλέον, περιγράφετε τις μεθόδους επικοινωνίας με τους συνεργάτες σας και τις μεθόδους παρακολούθησης των συμμετεχόντων, κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης. Τέλος, εξηγείτε γιατί υπάρχει ανάγκη για συνοδούς (εάν υπάρχει).

41 Αίτηση για Επιχορήγηση Η.1. “Activities’ Details” Συμπληρώνετε με λεπτομέρεια τα στοιχεία των κινητικοτήτων που προτίθεστε να υλοποιήσετε (επιλογές ως προς τους τύπους των δραστηριοτήτων - job shadowing, structured courses/training events, teaching assignments abroad, τις χώρες αποστολής και υποδοχής, τη γεωγραφική απόσταση, τη διάρκεια της τοποθέτησης, χωρίς τις ημέρες ταξιδίου και τον αριθμό συμμετεχόντων) Η.1.1 “Summary of Activities and Participants” Συμπληρώνεται αυτόματα Σημείωση: ο αιτητής μπορεί να ζητήσει περισσότερες από μία ροές κινητικότητας (flows) για κάθε δραστηριότητα.

42 Αίτηση για Επιχορήγηση I. Follow up: I.1 - I.3 “Impact”, “Dissemination of projects Result”, “Evaluation”: Περιγράφετε τον αναμενόμενο αντίκτυπο της τοποθέτησης στους συμμετέχοντες, τους εμπλεκόμενους οργανισμούς και την ευρύτερη κοινότητα, τις δραστηριότητες διάδοσης των αποτελεσμάτων, τις δραστηριότητες αξιολόγησης επίτευξης των στόχων του σχεδίου

43 Αίτηση για Επιχορήγηση J. Budget J1-J3: Συμπληρώνονται αυτόματα, εφόσον συμπληρώσετε το H1. Σε περίπτωση που πρόκειται να χρειαστείτε επιπλέον οικονομική υποστήριξη, για πληρωμή διδάκτρων, κινητικότητα ατόμων με ειδικές ανάγκες ή έκτακτα έξοδα, συμπληρώνετε τα σημεία: J4 (“Course Fees”- μοναδιαίο κόστος), J5 (“Special needs’ Support”) ή J6 (“Exceptional Costs”) √ Όλα τα πιο πάνω δικαιολογούνται με αποδείξεις

44 Αίτηση για Επιχορήγηση K. “Project Summary”: Σύντομη περίληψη του σχεδίου, στην οποία να αναφέρονται το περιεχόμενό του, οι σκοποί και οι στόχοι του, ο αριθμός και το προφίλ των συμμετεχόντων, οι προγραμματισμένες δραστηριότητες, οι πρακτικές διαδικασίες διαχείρισής του, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ο αντίκτυπος του αλλά και τα μακροχρόνια οφέλη του (και στα αγγλικά) Κ1 – K2: Συμπληρώνονται αυτόματα L. “Checklist”: Βεβαιωθείτε ότι η αίτησή σας πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που αναφέρονται στον Οδηγό του Προγράμματος M. “Data Protection Notice”: Διαβάστε το σημείωμα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

45 Αίτηση για Επιχορήγηση N. “Declaration of Honor”: Τυπώστε, υπογράψτε και σφραγίστε την υπεύθυνη δήλωση, την οποία στη συνέχεια θα πρέπει να επισυνάψετε στην αίτηση (υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του αιτούντος οργανισμού) O.“Annexes”: Επισυνάψετε τα απαραίτητα έγγραφα, που αναγράφονται στο σημείο L.

46 Αίτηση για Επιχορήγηση P. “Submission”: √ Πριν την υποβολή της αίτησης, παρακαλούμε όπως την επικυρώσετε (validate) (P1). √ Για την ηλεκτρονική της υποβολή, χρειάζεστε σύνδεση με το διαδίκτυο (P2). √ Σε περίπτωση που δεν μπορέσετε να την υποβάλετε ηλεκτρονικά, θα πρέπει να την στείλετε με email στον Εθνικό Φορέα, μαζί με όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, επισυνάπτοντας, επίσης, φωτογραφία (snapshot) του “submission summary”, στην οποία θα φαίνεται ότι οι απόπειρες για ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης απέτυχαν (P3). √ Μετά την υποβολή της αίτησης (P4), παρακαλούμε εκτυπώστε την και κρατήστε το αντίγραφό (P5)

47 Αξιολόγηση Σχεδίου (1/4) Κριτήρια αξιολόγησης: Α. Σχετικότητα του σχεδίου (relevance) : -με τους στόχους και τις προτεραιότητες της δράσης -με τις ανάγκες και τους στόχους του δικαιούχου και των εταίρων οργανισμών, αλλά και των συμμετεχόντων (30 μονάδες)

48 Αξιολόγηση Σχεδίου (2/4) Β. Ποιότητα στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του σχεδίου: -Όλες οι φάσεις του σχεδίου (προετοιμασία, υλοποίηση κινητικοτήτων, αποτελέσματα) περιγράφονται καθαρά και οδηγούν στην υλοποίηση των στόχων του -Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάπτυξης περιγράφει και αναλύει καθαρά τις ανάγκες και τους στόχους για ανάπτυξη της σχολικής μονάδας -Οι διαδικασίες επιλογής και προετοιμασίας των συμμετεχόντων, οι πρακτικές διευθετήσεις και η διαχείριση του σχεδίου είναι ποιοτικές -Η αναγνώριση και επικύρωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων διασφαλίζεται (40 μονάδες)

49 Αξιολόγηση Σχεδίου (3/4) Γ. Αντίκτυπος και Διάδοση: -Τα μέτρα που περιγράφονται στην αίτηση για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του σχεδίου είναι ποιοτικά -Περιγράφεται ο αναμενόμενος αντίκτυπος του σχεδίου στους συμμετέχοντες και στους οργανισμούς, αλλά και εκτός αυτών -Τα μέτρα που αφορούν τη διάδοση των αποτελεσμάτων του σχεδίου είναι συγκεκριμένα, καινοτόμα και πραγματοποιήσιμα (30 μονάδες)

50 Αξιολόγηση Σχεδίου (4/4) Για να μπορέσει ένα Σχέδιο να διεκδικήσει επιχορήγηση, θα πρέπει να πάρει: τουλάχιστον 60 μονάδες συνολικά και τουλάχιστον τις μισές μονάδες ανά κριτήριο αξιολόγησης Σημείωση: Πάντοτε λαμβάνεται υπόψη ολόκληρη η εικόνα της αίτησης και οι εντυπώσεις που αυτή αφήνει συνολικά.

51 Κριτήρια Αξιολόγησης και Αίτηση Η σχετικότητα του Σχεδίου εξάγεται κυρίως από τα ακόλουθα σημεία της αίτησης:  Β.1, C., D., E., F., F.1(1 η ερώτηση), Κ. Η ποιότητα του Σχεδιασμού και της Υλοποίησης εξάγεται κυρίως από τα σημεία:  D., F.1(2 η, 3 η, 4 η ερώτηση), G., H., H.1, K. O αντίκτυπος και η διάδοση του Σχεδίου εξάγονται κυρίως από τα σημεία:  Ι., Κ.

52 Χρήσιμες Πληροφορίες Ιστοσελίδα της ΕΕ: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm Ιστοσελίδα των Εθνικών Υπηρεσιών: www.erasmusplus.cywww.erasmusplus.cy –Πρόσκληση της ΕΕ για υποβολή προτάσεων 2015 –Οδηγός του Προγράμματος (Programme Guide) –Οδηγός για αξιολόγηση των σχεδίων (Guide for Experts) Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 22448888 (ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης) Facebook των Ε.Υ.: www.facebook.com/diavioumathisiswww.facebook.com/diavioumathisis 52

53 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας! Ερωτήσεις; 53


Κατέβασμα ppt "ERASMUS+ το Ευρω π αϊκό Πρόγραμμα για την Εκ π αίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό (2014-2020) Βασική Δράση 1 – Σχέδια Κινητικότητας Σχολική."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google