Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δράσεις προς χρηματοδότηση : Προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης ή/και επιτόπιας μηχανικής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δράσεις προς χρηματοδότηση : Προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης ή/και επιτόπιας μηχανικής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δράσεις προς χρηματοδότηση : Προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης ή/και επιτόπιας μηχανικής κομποστοποίησης βιοαποβλήτων για μικρούς παραγωγούς (π.χ. κατασκηνώσεις δήμου, λαϊκές αγορές, κλπ). Προμήθεια κάδων και άλλων μέσων συλλογής για την εφαρμογή προγραμμάτων χωριστής συλλογής αστικών βιοαποβλήτων (οικιακών, πράσινων και εμπορικών). Δημοτικές μονάδες κομποστοποίησης βιοαποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού κομποστοποίησης και όλου του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία της μονάδας. Δημοτικές μονάδες τεμαχισμού και κομποστοποίησης αποβλήτων κήπων και πάρκων, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία της μονάδας. Εγκαταστάσεις και υποδομές πράσινων σημείων που εξυπηρετούν κατά προτεραιότητα αστικά κέντρα. Κέντρα επαναχρησιμοποίησης, δημιουργικής επαναχρησιμοποίησης υλικών ή επισκευής/μεταποίησης ειδών και αγαθών. Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) ή/και Σταθμοί Μεταφόρτωσης για τα ανακυκλώσιμα απόβλητα (ΣΜΑΥ), συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία της μονάδας. Έμφαση στα μεγάλα νησιά. Σταθμοί Μεταφόρτωσης αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη θέση σε λειτουργία των σταθμών. Κεντρικές (διαδημοτικές) μονάδες ανάκτησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων ή συμμείκτων αστικών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη θέση σε λειτουργία της μονάδας. Χώροι Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ), συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία της μονάδας. Αναβαθμίσεις υφιστάμενων μονάδων και ΧΥΤ στο πλαίσιο Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ). Προϋπολογισμός (Δ.Δ) : 273.062.075 € Δικαιούχοι: ΟΤΑ Α΄ βαθμού Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

2 ΈΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ Γ' ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Δράσεις προς χρηματοδότηση: Τμηματοποιημένα έργα, ήτοι Υποέργα – Εργολαβίες με υπογεγραμμένες νομικές δεσμεύσεις που συμβάλλουν : Στην εναρμόνιση με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ Στη βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στους οικισμούς με πληθυσμό 2.000-15.000 με βάση τις κατευθύνσεις της Οδηγίας για την επεξεργασία αστικών λυμάτων (91/271/ΕΟΚ) Στη σταδιακή κατάργηση του συστήματος διάθεσης αστικών λυμάτων μέσω βόθρων (σηπτικών ή στεγανών) και στη βελτίωση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης. Προϋπολογισμός (Δ.Δ) : 49.000.000 € Δικαιούχοι: Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης ΟΤΑ Α΄ βαθμού Σύνδεσμοι Ύδρευσης Αποχέτευσης

3 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ Δράσεις προς χρηματοδότηση: Έργα ενίσχυσης εξωτερικού –εσωτερικού υδραγωγείου και αποκατάστασης υφιστάμενων υποδομών με σκοπό την εξασφάλιση της επάρκειας πόσιμου νερού κατά προτεραιότητα σε περιοχές με μεγάλο πληθυσμό ή αυξημένη ζήτηση κατά την τουριστική περίοδο. Έργα διασφάλισης της ποιότητας του νερού που προορίζεται για πόσιμο νερό σε περιοχές με προβλήματα ποιότητας. Αντικατάσταση υφιστάμενων παλαιών υποδομών ύδρευσης Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου διαρροών (τηλεέλεγχος/τηλεχειρισμός) σε υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού (εξωτερικό και εσωτερικό υδραγωγείο) π.χ. κεντρικού μετρητικού συστήματος τροφοδοσίας του δικτύου ύδρευσης, συστήματος διαχείρισης της πίεσης του δικτύου ύδρευσης, παρακολούθησης και αυτομάτου ελέγχου των υδραυλικών λειτουργικών παραμέτρων κλπ. Επέκταση υπαρχόντων συστημάτων ελέγχου διαρροών (τηλεέλεγχος/τηλεχειρισμός) σε υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού (εξωτερικό και εσωτερικό υδραγωγείο). Προϋπολογισμός (Δ.Δ) : 30.000.000 € Δικαιούχοι: Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης ΟΤΑ Α΄& Β΄βαθμού Σύνδεσμοι Ύδρευσης Αποχέτευσης

4 ΈΡΓΑ ΎΔΡΕΥΣΗΣ Δράσεις προς χρηματοδότηση: Κατασκευή ταμιευτήρα με τα συνοδά του έργα (έργο εκτροπής, σύνδεση ταμιευτήρα με το δίκτυο ύδρευσης κλπ) καθώς και απαραίτητα έργα διαμόρφωσης πρανών, αποκατάστασης κλπ Κατασκευή έργων υδροληψίας από υφιστάμενους ταμιευτήρες Κατασκευή έργων ενίσχυσης αποθεμάτων υφιστάμενων λιμνοδεξαμενών Κατασκευή έργων ενίσχυσης ταμιευτήρων με εκτροπή υδάτων μέσω σήραγγας και συνοδά έργα (έργα διευθέτησης, τεχνικά έργα κλπ ) Κατασκευή εγκαταστάσεων αφαλάτωσης θαλασσινού νερού με τα αναγκαία έργα υδροληψίας και διάθεσης των παραπροϊόντων Κατασκευή νέων εξωτερικών υδραγωγείων καθώς και έργα επέκτασης –ενίσχυσης υφισταμένων υδραγωγείων (μόνο εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης με τις απαραίτητες δεξαμενές, αντλιοστάσια κλπ ) Κατασκευή διϋλιστηρίων πόσιμου νερού και Η/Μ εργασίες. Προϋπολογισμός (Δ.Δ) : 30.000.000 € Δικαιούχοι : Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης ΟΤΑ Α΄ Βαθμού Σύνδεσμοι Ύδρευσης Αποχέτευσης ΥΠΟΜΕΔΙ/Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών και Κτηριακών Υποδομών / Διεύθυνση Έργων Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων (Δ.Ε.Υ.Α.Ε.Λ.) / Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής Υδραυλικών Υποδομών (Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Υ.Υ.)

5 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ Ή ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Δράσεις προς χρηματοδότηση: Νέες εγκαταστάσεις αφαλάτωσης θαλασσινού νερού με τα αναγκαία έργα υδροληψίας και διάθεσης των παραπροϊόντων Νέο δίκτυο μεταφοράς (νέα χάραξη) αφαλατωμένου νερού με τα απαραίτητα αντλιοστάσια και δεξαμενές αποθήκευσης (εξωτερικό υδραγωγείο) ή αύξηση παροχετευτικότητας υφιστάμενου εξωτερικού υδραγωγείου που αποδεδειγμένα δεν επαρκεί μετά την κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων αφαλάτωσης Δράσεις ΑΠΕ για την ενεργειακή αυτονομία της εγκατάστασης Προμελέτη για την μονάδα αφαλάτωσης και οριστική μελέτη ή προμελέτη για το δίκτυο μεταφοράς του αφαλατωμένου νερού. Προμελέτη για το δίκτυο μεταφοράς θα γίνεται αποδεκτή εφόσον υπάρχει απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων του αρμόδιου Υπουργείου για την δημοπράτηση του συνόλου του έργου με το σύστημα «μελέτη- κατασκευή». Προϋπολογισμός (Δ.Δ) : 16.000.000 € Δικαιούχοι: ΟΤΑ Α’ βαθμού, Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης, Σύνδεσμοι Ύδρευσης Αποχέτευσης

6 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δράσεις προς χρηματοδότηση: Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την ανάδειξη επιστημονικών – πολιτιστικών – περιβαλλοντικών πάρκων. Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του κτιριακού αποθέματος, αρχιτεκτονικής αξίας ή/και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, που βρίσκεται σε σημαντική θέση σε σχέση με πλέγμα διαδρομών ιστορικού, περιβαλλοντικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα. Παρεμβάσεις αναβάθμισης περιβαλλοντικά τραυματισμένων τοπίων και παρεμβάσεις δημιουργίας ή /και αναβάθμισης υποδομών του τομέα τουρισμού (δημοτικές κατασκηνώσεις, δημοτικά camping) σε περιοχές περιβαλλοντικού, πολιτιστικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος. Προϋπολογισμός (Δ.Δ) : 22.000.000 € Δικαιούχοι: ΟΤΑ Α’ βαθμού, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) & Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Τ.Ε.Ι.)


Κατέβασμα ppt "ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δράσεις προς χρηματοδότηση : Προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης ή/και επιτόπιας μηχανικής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google