Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

2 2 ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ο προγραμματισμός του εκπαιδευτικού- διδακτικού μας έργου δεν αποσκοπεί σε κανένα εξωτερικό έλεγχο αλλά αποτελεί μια από τις βασικές προϋποθέσεις και το πρώτο βήμα για μια αποτελεσματική διδασκαλία στο μάθημα μας Μέσα σε αυτό το καθαρά παιδαγωγικό πλαίσιο δεν μπορεί να έχουν καμία θέση οι θεωρίες περί αυθεντίας και φυσικά η τυχαία διδασκαλία

3 3 Ο προγραμματισμός στο μάθημά μας δεν θα πρέπει να τίθεται υπό αμφισβήτηση όσο αφορά τη συνεισφορά του και σημασία του σε πολλά επίπεδα ταυτόχρονα δεν θα πρέπει να θεωρείται αυτοσκοπός και η λύση κάθε εκπαιδευτικού διδακτικού μας προβλήματος Ο ρόλος μας στη διαμόρφωση και στην επιτυχία του μαθήματός μας είναι ουσιαστικός και καθοριστικός και δεν εξαντλείται απλά με το τι θα διδάξουμε

4 4 Ο προγραμματισμός δεν αποτελεί μια σταθερή και επαναλαμβανόμενη κατάσταση μέσα στο χρόνο αλλά μια δυναμική και διαρκώς εξελισσόμενη διαδικασία η οποία επηρεάζεται από πλήθος παραγόντων (π.χ. καιρός, χώροι-μέσα, ενδιαφέροντα παιδιών, συνύπαρξη με άλλους συναδέλφους, σχολικοί αγώνες…)

5 5 τι μπορούμε να αλλάξουμε «τα βιβλία Φ.Α. δεν έχουν σκοπό να επιβάλλουν το ίδιο πρότυπο διδασκαλίας αλλά δίνουν ιδέες» που μπορούν:   να τροποποιηθούν   να εμπλουτιστούν   να προσαρμοσθούν ή   και να μη ληφθούν υπόψη ανάλογα με τις συνθήκες παρέχοντας ταυτόχρονα στον εκπαιδευτικό ερεθίσματα προβληματισμού, ανάπτυξης νέων ιδεών & δημιουργικότητας ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

6 6 τι ΔΕΝ μπορούμε να αλλάξουμε Ωστόσο Ωστόσο τα μαθησιακά αποτελέσματα, τα μαθησιακά αποτελέσματα, οι ικανότητες & οι γνώσεις που επιδιώκεται να αναπτυχθούν, καθώς και η εκπαιδευτική φιλοσοφία του μαθήματός μας πρέπει να επιδιώκονται και να υλοποιούνται σε όλα τα σχολεία οι ικανότητες & οι γνώσεις που επιδιώκεται να αναπτυχθούν, καθώς και η εκπαιδευτική φιλοσοφία του μαθήματός μας πρέπει να επιδιώκονται και να υλοποιούνται σε όλα τα σχολεία ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

7 7 Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (1) Ιδιαίτερα στο Δημοτικό (σε σχέση με τη Δ/θμια) η διαφορετική κινητική ανάπτυξη και μαθησιακή ετοιμότητα των παιδιών καθώς και οι ειδικές απαιτήσεις των διδακτικών ενοτήτων του μαθήματός μας κάνουν ακόμα εντονότερη την ανάγκη ύπαρξης προγραμματισμού του διδακτικού μας έργου

8 8 Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (2) Επιπλέον η πολυπλοκότητα των διδακτικών αντικειμένων και στόχων αλλά και οι ιδιαιτερότητες των μικρών ηλικιών μας επιβάλλουν να είμαστε όσο το δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένοι

9 9 Τα διδακτικά αντικείμενα της Φ.Α. είναι αρκετά οικεία σε όλους μας ενώ οι αποκλίσεις ως προς την ικανότητα και τη μαθησιακή ετοιμότητα των παιδιών είναι γενικά μικρές, γεγονός που φαίνεται να μειώνει τις απαιτήσεις και να μας «επιτρέπει» να μην είμαστε πολλές φορές τόσο «αυστηροί» στον προγραμματισμό μας Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (1)

10 10 Το γεγονός ότι: η διδασκαλία των 7 διδακτικών αντικειμένων στο Γυμνάσιο δεν επιβάλλεται να έχει μια συγκεκριμένη ακολουθία & τα περιεχόμενα τους μπορούν να τροποποιηθούν επίσης πολλές φορές συνεισφέρει αρνητικά στο σχεδιασμό του διδακτικού μας έργου Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (2)

11 11 Εντούτοις τα Α.Π.Σ./Φ.Α. καθώς περιέχουν καινούριες έννοιες & πρακτικές απαιτούν ένα διάστημα προσαρμογής & αφομοίωσης ακόμα και για τους πιο έμπειρους εκπαιδευτικούς Εντούτοις τα Α.Π.Σ./Φ.Α. καθώς περιέχουν καινούριες έννοιες & πρακτικές απαιτούν ένα διάστημα προσαρμογής & αφομοίωσης ακόμα και για τους πιο έμπειρους εκπαιδευτικούς (διαθεματικότητα, φύλλα κριτηρίων, σχέδια εργασίας…) Επιπλέον στην κατεύθυνση δημιουργίας ενός περισσότερο ποικίλου, πιο ενδιαφέροντος και πιο η προσπάθεια μας για αναμόρφωση των περιεχομένων του μαθήματός μας θα είναι πάντα επίκαιρη και συνεχής Επιπλέον στην κατεύθυνση δημιουργίας ενός περισσότερο ποικίλου, πιο ενδιαφέροντος και πιο ελκυστικού μαθήματος Φ.Α. η προσπάθεια μας για αναμόρφωση των περιεχομένων του μαθήματός μας θα είναι πάντα επίκαιρη και συνεχής

12 12 Β Βασικές παράμετροι προγραμματισμού για μια αποτελεσματική διδασκαλία της Φ.Α. είναι: Ο καθορισμός των στόχων (κύριοι & δευτερεύοντες στόχοι..) Ο σχεδιασμός της διδασκαλίας για την επίτευξη των στόχων (μέθοδοι διδασκαλίας..) Η παρουσίαση των δραστηριοτήτων στους μαθητές (σημεία κλειδιά..) Η οργάνωση και διαχείριση του περιβάλλοντος μάθησης (υλικό, ομάδες..) Ο έλεγχος του περιβάλλοντος μάθησης (πρωτόκολλα, κανόνες..) Η ανάπτυξη του περιεχομένου του μαθήματος (καταλληλότητα ασκήσεων..) & Η αξιολόγηση του διδακτικού μας έργου (ανατροφοδότηση..) ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

13 13 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Στα βιβλία του εκπαιδευτικού της Α΄- Β΄ Τάξης (σελίδα 59), Γ΄- Δ΄ (σ. 31) & Ε΄- ΣΤ΄(σ. 38) υπάρχουν αναφορές σε «θέματα προγραμματισμού» και ενδεικτικοί περιληπτικοί προγραμματισμοί για τη διδασκαλία του μαθήματος Οι ενδεικτικοί αυτοί προγραμματισμοί είναι απλοί, κατανοητοί και εφαρμόσιμοι Αν και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εξαντληθούν με μια επιγραμματική αναφορά εντούτοις αποτελούν ένα πρώτο και σημαντικό βήμα στο διδακτικό μας σχεδιασμό και κάθε φορά μπορούν να τροποποιούνται και να εμπλουτίζονται με περισσότερα και πιο συγκεκριμένα στοιχεία

14 14 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Επίσης, στο βιβλίο Εκπ/κού της ΣΤ΄τάξης (σ. 166-167) υπάρχει ενδεικτικός πίνακας μηνιαίας καταγραφής των μαθημάτων και ένας συγκεντρωτικός πίνακας οι οποίοι μπορούν να διαμορφωθούν κατάλληλα και να χρησιμοποιηθούν και για τις μικρότερες τάξεις

15 15 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Στο Δημοτικό -αρχίζοντας από τις μικρότερες τάξεις- έμφαση κατά προτεραιότητα στην ικανοποίηση της ανάγκης των μικρών παιδιών για κίνηση με μεθόδους εξερεύνησης-ανακάλυψης, στην ανάπτυξη ώριμων μοντέλων βασικών δεξιοτήτων, στην ενίσχυση της επιθυμητής συμπεριφοράς αλλά και στην καλλιέργεια ενός κλίματος αποδοχής και θετικών βιωμάτων σχετικά με την άθληση Όσο τα παιδιά μεγαλώνουν ενισχύουμε τον αυτοκαθορισμό τους και την ενεργή συμμετοχή τους και αυξάνονται οι συνεργατικές δραστηριότητες

16 16 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Διαχωρίστε τα διδακτικά αντικείμενα του βιβλίου ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας και το επίπεδο των μαθητών ανά τάξη Επιλέξτε 2 το πολύ 3 (για μεγαλύτερες τάξεις) διδακτικά αντικείμενα ανά τρίμηνο Να είστε πάντα έτοιμοι για εναλλακτικές λύσεις σε περίπτωση που για διάφορους λόγους δεν μπορεί να τηρηθεί ο αρχικός σχεδιασμός

17 17 ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Στο βιβλίο του εκπαιδευτικού της Α΄Γυμνασίου (σελίδα 24) υπάρχει μια σημαντική ενότητα με αναφορά σε «θέματα προγραμματισμού» σχετικής με τη συγκεκριμένη τάξη αλλά και ενδεικτικής για όλες τις υπόλοιπες (επίσης μικρή αναφορά στο βιβλίο εκπαιδευτικού της Β΄ Γυμνασίου, σελίδα 31) Ο ενδεικτικός αυτός προγραμματισμός είναι απλός, κατανοητός και εύκολα εφαρμόσιμος. Αν και δεν αποτελεί «τυφλοσούρτη» μπορεί σε μια πρώτη προσπάθεια να χρησιμοποιηθεί αυτούσια ή να τροποποιηθεί και κάθε φορά να εμπλουτίζεται με περισσότερα και πιο συγκεκριμένα στοιχεία

18 18 Δημιουργείστε ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες το δικό σας ετήσιο, τριμηνιαίο και εβδομαδιαίο προγραμματισμό ανά τμήμα με βάση τις κατευθύνσεις του Α.Π.Σ. Ενισχύστε αυτόν τον προγραμματισμό με την τήρηση ενός προσωπικού ημερολογίου για όλα εκείνα τα θέματα που ΕΣΕΙΣ θεωρείτε σημαντικά και πρέπει να λάβετε υπόψη ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ/ΓΥΜΝΑΣΙΟ

19 19 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗ Φ.Α. Στο Γυμνάσιο και πολύ περισσότερο στο Λύκειο είμαστε αντιμέτωποι με μια όχι ιδιαίτερα ευχάριστη πραγματικότητα η οποία επιγραμματικά συνοψίζεται στην έλλειψη ενδιαφέροντος, στη μειωμένη συμμετοχή και στην απουσία ουσιαστικής προσπάθειας Ταυτόχρονα αναγνωρίζουμε τη σημασία και τα οφέλη της άθλησης γενικότερα στη ζωή ΟΛΩΝ των παιδιών (και κυρίως εκείνων με χαμηλή αυτοπεποίθηση και εκείνων που το μάθημά μας αποτελεί τη μοναδική τους ευκαιρία για οποιαδήποτε συμμετοχή σε φυσική δραστηριότητα)

20 20 Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη ότι: Η φιλοσοφία του μαθήματος της Φ.Α. διαφέρει απ’ αυτή του αγωνιστικού αθλητισμού όπου ενθαρρύνονται μόνο μαθητές με υψηλές αθλητικές ικανότητες «Η παροχή ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης για όλους τους μαθητές αποτελεί βασική αρχή της δημοκρατικής κοινωνίας» (ΦΕΚ τεύχος Β αρ. φύλλου 303/13-03-03, σελ. 3735)

21 21 Κυρίαρχος Στόχος της ΦΑ (για όλα τα παιδιά): Η ανάπτυξη των κινητικών και αθλητικών τους δεξιοτήτων με έμφαση στην: ικανότητα αυτό-ρύθμισης ως προς την άθληση και τη μάθηση, στην αγάπη για άθληση, θέληση για βελτίωση, γνώση για αποτελεσματική άθληση με απώτερο σκοπό την υιοθέτηση θετικών στάσεων και συμπεριφορών ως προς τη φυσική δραστηριότητα τώρα και στο μέλλον για την ικανοποίηση του Στόχου της Δια Βίου Άσκησης για Υγεία Έμφαση λοιπόν στην επίτευξη δύο γενικών παιδαγωγικών : κατευθύνσεων: της ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ & της ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΗΣ

22 22 Για να υπάρξει Βελτίωση Ενδιαφέρον για τους μαθητές Θετικές προσδοκίες για όλους Έμφαση στην έννοια της προσωπικής βελτίωσης Προσωπικοί στόχοι για μάθηση και επίδοση Αύξηση χρόνου εξάσκησης Καλλιέργεια ενός συνεργατικού μη ανταγωνιστικού κλίματος στη τάξη Ανατροφοδότηση

23 23 Για να υπάρξει Ευχαρίστηση Αναπτύξτε στους μαθητές εσωτερικά κίνητρα για μάθηση Τονώστε το αυτοσυναίσθημά τους και τη θετική εικόνα εαυτού Καλλιεργείστε την αυτενέργειά τους


Κατέβασμα ppt "1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google