Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ποιότητα και αποτελεσματικότητα στην Εκπαίδευση: Παράγοντες που την επηρεάζουν Συνέδριο του Εκπαιδευτικού Ομίλου Κύπρου Σάββατο 24 Οκτωβρίου, 2015.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ποιότητα και αποτελεσματικότητα στην Εκπαίδευση: Παράγοντες που την επηρεάζουν Συνέδριο του Εκπαιδευτικού Ομίλου Κύπρου Σάββατο 24 Οκτωβρίου, 2015."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ποιότητα και αποτελεσματικότητα στην Εκπαίδευση: Παράγοντες που την επηρεάζουν Συνέδριο του Εκπαιδευτικού Ομίλου Κύπρου Σάββατο 24 Οκτωβρίου, 2015

2

3

4 Εκσυγχρονισμός του περιεχομένου της Εκπαίδευσης (Αναλυτικά Προγράμματα) Το Πρόβλημα: Ανάγκη εκσυγχρονισμού του περιεχομένου της εκπαίδευσης- Διαμόρφωση νέων αναλυτικών προγραμμάτων 2008: ξεκίνησε η προσπάθεια διαμόρφωσης νέων, σύγχρονων αναλυτικών προγραμμάτων Η παρούσα κυβέρνηση προχώρησε σε αξιολόγηση του έργου που έγινε μέχρι το 2013 Μέσα από την αξιολόγηση που έγινε από Επιστημονική Επιτροπή διαφάνηκε ότι:  Το περιεχόμενο σε αρκετά γνωστικά αντικείμενα παρουσιάζει από μικρές έως μεγάλες αδυναμίες.  Το περιεχόμενο διαμορφώθηκε χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος διδασκαλίας των μαθημάτων.  Σε ορισμένα γνωστικά αντικείμενα υφίστανται πέραν του ενός Αναλυτικά Προγράμματα.

5 Εκσυγχρονισμός του περιεχομένου της Εκπαίδευσης (Αναλυτικά Προγράμματα) Η Λύση: Αναδόμηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων στη βάση των δεικτών επάρκειας και δεικτών επιτυχίας. Συμβολή πέραν των 50 πανεπιστημιακών. επιθεωρητών και πολλών μάχιμων εκπαιδευτικών Άρχισε από τον Σεπτέμβριο η εφαρμογή της νέας πολιτικής.

6

7 Εκσυγχρονισμός της δομής του σχολικού προγράμματος ( Ωρολόγια Προγράμματα) Το Πρόβλημα (εντοπίζεται κυρίως στο Ενιαίο Λύκειο): Πληθώρα επιλογών που προκαλούν σύγχυση. Τάση για επιλογή των «εύκολων» μαθημάτων. Τάση εκπαιδευτικών να διευκολύνουν τους μαθητές για να έχουν «πελατεία». Βαθμοί απολυτηρίων χωρίς αντίκρισμα. Ανεπαρκές σύστημα πρόσβασης στη δημόσια εκπαίδευση.

8 Εκσυγχρονισμός της Δομής του σχολικού προγράμματος ( Ωρολόγια Προγράμματα) Η Λύση: Διαφοροποίηση των υφισταμένων Ωρολογίων Προγραμμάτων στη βάση των ιδιαιτεροτήτων της Κύπρου και των διεθνών δεικτών (ΟΟΣΑ) Λύκειο: Συγκρότηση Κατευθύνσεων Επιλογών Μαθημάτων στη βάση των σύγχρονων επιστημονικών τάσεων και τομέων αιχμής Ενίσχυση σχολείων ειδικού ενδιαφέροντος. Εξορθολογισμός του συστήματος πρόσβασης στα ΑΑΕΙ Δημοτική Εκπαίδευση: Ενίσχυση μαθημάτων που διαπιστώθηκε ότι χρειάζονταν αναβάθμιση

9

10 Εκσυγχρονισμός του Συστήματος Διορισμών στην Εκπαίδευση Το Πρόβλημα: Το υφιστάμενο σύστημα : Μεταχειρίζεται ισοπεδωτικά όλους τους υποψηφίους. Έχει ως κυρίαρχο κριτήριο το έτος απόκτησης πτυχίου και δεν λαμβάνει υπόψη τα προσόντα και τις εμπειρίες των υποψηφίων. Οδηγεί σε διορισμό πολλά χρόνια μετά την απόκτηση του πτυχίου. Αποκλείει τη δυνατότητα διεκδίκησης διορισμού από νέους, προσοντούχους και ικανούς επιστήμονες.

11 Εκσυγχρονισμός του Συστήματος Διορισμών στην Εκπαίδευση Η Λύση (συνέχεια): Υιοθέτηση μέτρων για απάμβλυνση του προβλήματος με τους μη μόνιμους εκπαιδευτικούς Υιοθέτηση απόλυτα διάφανης διαδικασίας – κατάταξη των υποψηφίων στη βάση προκαθορισμένων, αξιοκρατικών και μετρήσιμων κριτηρίων Α/ΑΚριτήριοΒαρύτητα 1.Γραπτή εξέτασημέχρι 50 μονάδες (32-10-8) 2.Πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόνταμέχρι 9 μονάδες Διδακτορικό 9 μονάδες Μάστερ ή πρόσθετος πρώτος τίτλος σπουδών 6 μονάδες Μεταπτυχιακό δίπλωμα 2 μονάδες 3.Εκπαιδευτική προϋπηρεσίαμέχρι 20 μονάδες 4.Έτος κατάθεσης πρώτου πτυχίου μέχρι 10 μονάδες 5.Βαθμός πρώτου πτυχίου μέχρι 8 μονάδες Άριστα ή ισοδύναμος βαθμός8 μονάδες Λίαν καλώς ή ισοδύναμος βαθμός6 μονάδες Καλώς ή όταν δεν αναγράφεται βαθμός4 μονάδες 6.Υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά μέχρι 3 μονάδες ΣΥΝΟΛΟ 100 μονάδες

12

13 Εκσυγχρονισμός του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου Το Πρόβλημα: Το υφιστάμενο σύστημα αξιολόγησης εφαρμόζεται από το 1976, είναι μονοδιάστατο, ισοπεδωτικό και δεν δίνει κανένα κίνητρο στους εκπαιδευτικούς να βελτιώνονται. Αφορά μόνο τους εκπαιδευτικούς και όχι το εκπαιδευτικό έργο. Η συμβολή του συστήματος στην επαγγελματική βελτίωση και ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και της σχολικής μονάδας είναι υποτυπώδης και μη επαρκής. Στην πράξη, το στοιχείο που καθοριστικά επηρεάζει τις αξιολογήσεις και τις προαγωγές είναι τα χρόνια υπηρεσίας.

14 Εκσυγχρονισμός του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου Η Λύση: Νέο σύστημα που στηρίζεται στις σύγχρονες τάσεις και προάγει τη διαφάνεια και την αξιοκρατία. Προνοεί: πολυδιάστατη αξιολόγηση του εκπαιδευτικού (σημαντικός ο ρόλος του Διευθυντή), εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, εισαγωγή συστήματος υποστήριξης της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, δημιουργία Ακαδημίας Εκπαιδευτικής Ηγεσίας, σαφείς διαδικασίες απομάκρυνσης από το εκπαιδευτικό σύστημα ανεπαρκών εκπαιδευτικών.

15

16 Δημιουργία πλαισίου επαγγελματικής μάθησης των εκπαιδευτικών Το Πρόβλημα: Δεν υπήρχε πλαίσιο για συστηματική επαγγελματική μάθηση όλων των εκπαιδευτικών.

17 Δημιουργία πλαισίου επαγγελματικής μάθησης των εκπαιδευτικών Η Λύση: Νέο σύστημα που διέπεται από τρεις βασικές αρχές: Η επαγγελματική μάθηση θα είναι : καθολική, αφού θα αφορά το σύνολο των εκπαιδευτικών όλων των βαθµίδων, συστηµατική και συνεχής (50 ώρες εκπαίδευσης ανά διετία), στοχευµένη – θα έχει άµεση συνάρτηση µε τις ανάγκες των σχολικών µονάδων και των εκπαιδευτικών λειτουργών.

18 18 Άλλες μεταρρυθμίσεις που προωθούνται και αναμένεται να επηρεάσουν την ποιότητα και αποτελεσματικότητα στην εκπαίδευση Εκσυγχρονισμός Κανονισμών Λειτουργίας των σχολείων. Εκσυγχρονισμός του συστήματος αξιολόγησης των μαθητών. Εκσυγχρονισμός Παγκυπρίων Εξετάσεων. Μέτρα για την αναβάθμιση της διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας. Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Δημιουργείται ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

19 Καταληκτικές σκέψεις Η προσπάθεια για εκσυγχρονισμό της παιδείας: έργο πολυδιάστατο, εντατικό, συστηματικό. Συνεργασία όλων των εκπαιδευτικών εταίρων: Καταλυτική και καθοριστική Η συνεχής ανατροφοδότηση / ανταλλαγή εμπειριών: Επιβεβλημένη

20 Με την υλοποίηση των πολιτικών αυτών στοχεύουμε στη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας στην εκπαίδευση


Κατέβασμα ppt "Ποιότητα και αποτελεσματικότητα στην Εκπαίδευση: Παράγοντες που την επηρεάζουν Συνέδριο του Εκπαιδευτικού Ομίλου Κύπρου Σάββατο 24 Οκτωβρίου, 2015."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google