Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γεωγραφικές ενδείξεις και Προστατευόμενες Ονομασίες Προέλευσης Μαρίτα ΜΠΡΑ – Μέλος των Τμημάτων Προσφυγών Σεμινάριο Κοινοτικού σήματος, Δικηγορικός Σύλλογος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γεωγραφικές ενδείξεις και Προστατευόμενες Ονομασίες Προέλευσης Μαρίτα ΜΠΡΑ – Μέλος των Τμημάτων Προσφυγών Σεμινάριο Κοινοτικού σήματος, Δικηγορικός Σύλλογος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γεωγραφικές ενδείξεις και Προστατευόμενες Ονομασίες Προέλευσης Μαρίτα ΜΠΡΑ – Μέλος των Τμημάτων Προσφυγών Σεμινάριο Κοινοτικού σήματος, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών Αθήνα 16 Σεπτεμβρίου 2015 1

2 Πλάνο Α. Γεωγραφικοί όροι (γενικά) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Β. Προστατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις (ΠΓΕ) και Προστατευόμενες Ονομασίες Προέλευσης (ΠΟΠ) Εθνικό δίκαιο ΚΜ / Κοινοτικοί Κανονισμοί / Διεθνείς συμβάσεις 2

3 Α. Γεωγραφικοί όροι (γενικά) 3

4 Γενικές αρχές  Μπορούν να καταχωρισθούν ως ΚΣ  Εκτός εάν εμπίπτουν σε κάποιο από τους απόλυτους λόγους απαραδέκτου. Περιγραφικοί (Αρθρο 7, παρα. 1, εδαφ. γ) Παραπλανητικοί (Αρθρο 7, παρα. 1, εδαφ. ζ) - Προϋποθέσεις 4

5 Άρθρο 7, παρα. 1, εδαφ. γ) του Κανονισμού Όροι περιγραφικοί της γεωγραφικής προέλευσης «1. Δεν γίνονται δεκτά για καταχώρηση: […] γ) τα σήματα που αποτελούνται αποκλειστικά από σημεία ή ενδείξεις που μπορούν να χρησιμεύσουν, στις συναλλαγές για τη δήλωση του είδους, της ποιότητας, της ποσότητας, του προορισμού, της αξίας, της γεωγραφικής προέλευσης ή του χρόνου παραγωγής του προϊόντος ή της παροχής της υπηρεσίας ή άλλων χαρακτηριστικών αυτών. 2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται ακόμη και αν οι λόγοι απαραδέκτου υφίστανται μόνο σε τμήμα της Κοινότητας. 5

6 Απόφ. της 4/5/1999, Υπόθ. C-108/97 & 109/97, CHIEMSEE Απόφ. της 15/10/2003, Υπόθ. T-295/01, OLDENBURGER 29.Το άρθρο 7, παράγραφος 1, εδαφ. γ´, του κανονισμού επιδιώκει σκοπό γενικού συμφέροντος, που επιβάλλει να μπορούν να χρησιμοποιούνται ελεύθερα από όλους τα σημεία ή οι ενδείξεις που περιγράφουν τις κατηγορίες των Π/Υ για τις οποίες ζητείται η καταχώριση. Επομένως, η διάταξη αυτή εμποδίζει την αποκλειστική χρησιμοποίηση τέτοιου είδους σημείων ή ενδείξεων από μία μόνον επιχείρηση μέσω της καταχωρίσεώς τους ως σημάτων (βλ., Windsurfing Chiemsee, σκέψη 25). 30.Tα σημεία ή ενδείξεις που μπορούν να χρησιμεύσουν προς δήλωση της γεωγραφικής προελεύσεως των κατηγοριών προϊόντων για τις οποίες ζητείται η καταχώριση του σήματος, ιδίως δε τις γεωγραφικές ονομασίες, υπάρχει γενικό συμφέρον να παραμείνουν στη διάθεση όλων, ιδίως λόγω της ικανότητάς τους όχι μόνο να δηλώνουν, ενδεχομένως, την ποιότητα και άλλες ιδιότητες των οικείων κατηγοριών προϊόντων, αλλά και να επηρεάζουν ποικιλοτρόπως τις προτιμήσεις των καταναλωτών, συνδέοντας, για παράδειγμα, τα προϊόντα με ορισμένο τόπο που μπορεί να δημιουργήσει θετικά συναισθήματα (βλ., Windsurfing Chiemsee, σκέψη 26). 6

7 Άρθρ. 7. παρα, 1, εδαφ. γ): …«ενδείξεις που μπορούν να χρησιμεύσουν» 31.Aπαγορεύεται αφενός, η καταχώριση γεωγραφικών ονομασιών ως σημάτων στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δηλώνουν συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές που είναι ήδη φημισμένες ή γνωστές για την οικεία κατηγορία προϊόντων και συνδέονται, επομένως, με την περιοχή αυτή στην αντίληψη των ενδιαφερομένων κύκλων, και, αφετέρου, η καταχώριση γεωγραφικών ονομασιών που μπορούν να χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις οι οποίες πρέπει επίσης να παραμένουν στη διάθεση αυτών ως ενδείξεις γεωγραφικής προελεύσεως της οικείας κατηγορίας προϊόντων (βλ., Windsurfing Chiemsee, σκέψεις 29 και 30, OLDENBURGER, σκέψη 31). 7

8 Απόφ. της 4/5/1999, Υπόθ. C-108/97 & 109/97, CHIEMSEE, σκ. 31-34 31.Επομένως, η αρμόδια αρχή πρέπει να κρίνει αν μια γεωγραφική ονομασία της οποίας ζητείται η καταχώριση ως σήματος δηλώνει έναν τόπο ο οποίος συνδέεται σήμερα, κατά την αντίληψη των ενδιαφερομένων κύκλων, με την οικεία κατηγορία προϊόντων ή αν μπορεί ευλόγως να πιθανολογηθεί ότι θα δημιουργηθεί τέτοιος σύνδεσμος στο μέλλον. 32.Προκειμένου να διαπιστωθεί εάν, στην τελευταία αυτή περίπτωση, η γεωγραφική αυτή ονομασία μπορεί, κατά την αντίληψη των ενδιαφερομένων κύκλων, να δηλώσει την προέλευση της οικείας κατηγορίας προϊόντων, πρέπει να ληφθεί υπόψη, ειδικότερα, εάν η ονομασία αυτή καθώς και τα χαρακτηριστικά του τόπου που δηλώνει η ονομασία αυτή και η οικεία κατηγορία προϊόντων είναι, κατά το μάλλον ή ήττον, γνωστά στους εν λόγω κύκλους. 33.Συναφώς, τονίζεται ότι, δεν απαγορεύεται η καταχώριση γεωγραφικών ονομασιών που είναι άγνωστες στους ενδιαφερόμενους κύκλους ή που, εν πάση περιπτώσει, είναι άγνωστες ως προσδιορισμοί γεωγραφικών περιοχών ή, ακόμη, των ονομασιών στην περίπτωση των οποίων είναι απίθανο, λόγω των χαρακτηριστικών του δηλούμενου τόπου (π.χ., αν πρόκειται για όρος ή λίμνη), το ενδεχόμενο να υποθέσουν οι ενδιαφερόμενοι κύκλοι ότι η οικεία κατηγορία προϊόντων προέρχεται από τον τόπο αυτόν. 8

9 Απόφ. της 4/5/1999, Υπόθ. C-108/97, CHIEMSEE Απόφ. της 15/10/2003, Υπόθ. T-295/01, OLDENBURGER 1 η Προϋπόθεση : Άμεσος συσχετισμός της γεωγραφικής ονομασίας με τα ΠΥ 9

10 Πως εξετάζεται; Πρώτο στάδιο: Αναγνωρίζεται από το οικείο κοινό ως αναφορά στην γεωγραφική περιοχή;  ΔΕΚΤΕΣ: γεωγραφικές ονομασίες που είναι άγνωστες στο κοινό. Δεύτερο στάδιο : Γεωγραφικός όρος είναι επί του παρόντος συνδεδεμένος, κατά την αντίληψη του οικείου κοινού, με τα προϊόντα ή υπηρεσίες ;  ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΕΑΝ ΟΧΙ Τρίτο στάδιο: Θα μπορούσε, στο μέλλον, να χρησιμοποιηθεί ο εν λόγω γεωγραφικός όρος ως ένδειξη της γεωγραφικής προέλευσης της εν λόγω κατηγορίας ΠΥ;  Πρέπει να ληφθεί υπόψη, ο βαθμός εξοικείωσης του κοινού με την γεωγραφική ονομασία και τα χαρακτηριστικά της περιοχής, (Chiemsee, σκέψη 32).  ΔΕΚΤΟ σε περίπτωση που το οικείο κοινό δε θα πίστευε ότι τα Π/Υ της εν λόγω κατηγορίας προέρχονται από την εν λόγω περιοχή. 10

11 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ  ΔΕΝ συνδέεται άμεσα Απόφ. της 8/7/2009, Υπόθ. T-226/08, ALASKA (Κλ. 32): δεν είναι γνωστή για πηγές μεταλλικού νερού και δεν πιθανολογείται οτι θα γίνει γνωστή στο μέλλον Απόφ. της 25/10/2005, Υπόθ. T-379/03, CLOPPENBURG (Κλ. 35) Γερμανική πόλη 150 χιλ. κατοίκων, δεν συσχετίζεται άμεσα με υπηρεσίες λιανικού εμπορίου  Το ενδιαφερόμενο κοινό ΣΥΝΔΕΕΙ ΑΜΕΣΑ και με συγκεκριμένο τρόπο το επίμαχο λεκτικό σημείο με τα ΠΥ. Απόφ. της 15/10/2003, Υπόθ. T-295/01, OLDENBURGER, (Κλ. 29, 30, 32) γερμανική περιοχή γνωστή για τα αγροτικά και ειδικότερα γαλακτοκομικά προϊόντα της Απόφ. της 10/10/2014, Υπόθ. R 574/2013-G, SUDTIROL (Κλ. 35, 39, 42) Μία μεγάλη γεωγραφική περιοχή, η οποία είναι γνωστή στο κοινό, θα συνδεθεί –ή τουλάχιστον, μπορεί να συνδεθεί στο μέλλον- με την γεωγραφική προέλευση των Π/Υ. Απόφ. της 15/1/2015, Υπόθ. Τ 197/2013, MONACO (Κλ. 9, 16, 39, 41, 43) 11

12 Άμεσος συσχετισμός της ονομασία με την γεωγραφική προέλευση των Π/Υ και πληρούνται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις του αρθρ. 7 παρα. 1, εδαφ. γ) ΚΚΣ  η αίτηση ΚΣ απορρίπτεται.  Κατά παρέκκλιση, μπορεί να καταχωρισθεί ως συλλογικό ΚΣ, δυνάμει του Άρθρ. 66, παρα. 2 ΚΚΣ. Αποφ. της 7/3/2006, Υποθ. R 1073/2005-1 TEQUILA (Κλ. 33) : 1.Ενδείξεις προέλευσης, όπως οι γεωγραφικές ενδείξεις, υποπίπτουν στο Άρθρ. 7, παρα. 1, εδαφ. γ) ΚΚΣ. 2. Ο όρος ‘Tequila’ πληροφορεί άμεσα τον καταναλωτή ως προς την φύση και γεωγραφική προέλευση του προϊόντων ‘tequila και προϊόντα με βάση την tequila, ποτά παρασκευασμένα με tequila’ (κλ. 33). 3. Μπορεί να καταχωρισθεί μόνο ως συλλογικό σήμα σύμφωνα με το Άρθρ. 66, παρα.2 ΚΚΣ. 12

13 Όρια του Άρθρ. 7, παρα. 1, εδαφ. γ) του ΚΚΣ : … « σήματα που αποτελούνται αποκλειστικά » από περιγραφικά στοιχεία Δεν καλύπτονται  Λεκτικά σήματα που περιέχουν άλλα διακριτικά στοιχεία  Παραστατικά σήματα, εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων (βασικό γεωγραφικό σχήμα, απλή γραμματοσειρά, περιγραφικά παραστατικά στοιχεία) Π.χ.: TEQUILA MATADOR HECHO EN MEXICO 13

14 Άρθρο 7, παρα. 1, εδαφ. ζ) του Κανονισμού Όροι παραπλανητικοί ως προς την γεωγραφική προέλευση «1. Δεν γίνονται δεκτά για καταχώρηση: […] (ζ) τα σήματα που θα μπορούσαν να παραπλανήσουν το κοινό, για παράδειγμα ως προς τη φύση, την ποιότητα ή τη γεωγραφική προέλευση του προϊόντος ή της υπηρεσίας. 2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται ακόμη και αν οι λόγοι απαραδέκτου υφίστανται μόνο σε τμήμα της Κοινότητας. 14

15 Παραπλανητικοί όροι - Νομολογία Το δημόσιο συμφέρον που δικαιολογεί την απαγόρευση καταχωρήσεως σήματος δυναμένου να παραπλανήσει το κοινό, είναι η προστασία του καταναλωτή (απόφαση της 30/3/2006, Υποθ. C- 259/04,Elisabeth Florence Emanuel, σκέψη 46)., Προϋποθέτει την ύπαρξη πραγματικής παραπλανήσεως ή ενός αρκούντως σοβαρού κινδύνου παραπλανήσεως του καταναλωτή (απόφαση της 4/3/1999, Υποθ. C-87/97, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, σκέψη 41). Θέμα εκτίμησης των πραγματικών περιστατικών της υποθέσεως: συνθήκες της αγοράς, συνήθειες και αντίληψη του καταναλωτή (Αποφ. της 5/5/2011, Υποθ. Τα-41/10, ECOLE FRANCAISE DU SKI, σκ. 55 κ. επ.) 15

16 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δεδομένων των ανωτέρω, η πρακτική του ΓΕΕΑ βασίζεται σε δύο τεκμήρια:  Τεκμήριο καλής πίστεως του αιτούντος : τεκμαίρεται ότι ο αιτών δεν έχει πρόθεση να παραπλανήσει το κοινό  Τεκμήριο ότι ο μέσος καταναλωτής είναι ευλόγως προσεκτικός, και άρα δεν παραπλανιέται εύκολα. 16

17 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - Συνέπειες  ΕΓΕΙΡΕΤΑΙ ΕΝΣΤΑΣΗ μόνο εάν ο κατάλογος Π/Υ διατυπώνεται με τρόπο σαφή που καθιστά αδύνατη την μη παραπλανητική χρήση του σήματος  ΔΕΝ ΕΓΕΙΡΕΤΑΙ ΕΝΣΤΑΣΗ εφόσον ο κατάλογος Π/Υ αφορά γενικές ή ασαφείς κατηγορίες, που καθιστούν δυνατή και μη παραπλανητική χρήση του σήματος.  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ – ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Συνήθη τρόπο κατά τον οποίο διανέμονται, πωλούνται, αγοράζονται τα εν λόγω Π/Υ Συνήθειες και αντίληψη του μέσου καταναλωτή, ο οποίος θεωρείται ότι έχει τη συνήθη πληροφόρηση και είναι ευλόγως προσεκτικός και ενημερωμένος. 17

18 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Άρθρ. 7, παρα. 1, στοιχ. ζ του ΚΚΣ COSTA RICA CAFÉ Κλάση 30: Καφές, σοκολάτα, υποκατάστατα σοκολάτας, τσάι, κακάο, υποκατάστατα καφέ· Ρύζι· Ταπιόκα και σάγο (αλεύρι κολλαρίσματος) · Άλευρα και παρασκευάσματα από δημητριακά· Άρτος, γλυκά και είδη ζαχαροπλαστικής· Παγωτά· Ζάχαρη, μέλι, σιρόπι μελάσας· Μαγιά, μπέικιν πάουντερ· Αλάτι· Μουστάρδα· Ξίδι, σάλτσες (καρυκεύματα) · Μπαχαρικά· Πάγος. Ένσταση Άρθρ. 7, παρα 1, ζ) του ΚΚΣ για  “ παρασκευές για χρήση ως υποκατάστατα του καφέ, σικορέ, ” : δεν είναι Costa Rica Café - σαφής αντίφαση.  “ τσαϊ and “ κακάο ”, συσκευασία, διανομή, κτλ. όμοιες με τον καφέ,.. αγοράζονται γρήγορα = κίνδυνος παραπλάνησης του κοινού Δεν εγείρεται ένσταση  “ μέλι ”, “ άρτος “ ξύδι r ” etc. : Προϊόντα άσχετα με τον καφέ – αποκλείεται ο κίνδυνος παραπλάνησης του κοινού  “καφέ”, προϊόντα που αρωματίζονται με καφέ (“σοκολάτα”, “τσάι, γλυκά και ζαχαρωτά”) - δεν υπάρχει σαφής αντίφαση. 18

19 Άρθρ. 7, παρα. 1, εδαφ. γ) σε σχέση με το εδαφ. ζ) του ΚΚΣ R 0333/2009-1, TEQUILERO (Κλ. 33 – Κρασιά, αλκοολούχα ποτά και λικέρ) Περιγραφικό για : Τεκίλα Παραπλανητικό για : Κρασιά, αλκοολούχα ποτά (εκτός Τεκίλα) και λικέρ R 246/1999-1, ARCADIA (Κλ. 33 – Κρασιά, αλκοολούχα ποτά και λικέρ) Περιοχή γνωστή για την παραγωγή οίνου Περιγραφικό για : «Κρασιά» Παραπλανητικό για : «Κρασιά, Ιταλικής παραγωγής», ή «Κρασιά (εξαιρουμένων των κρασιών ελληνικής παραγωγής)» Σχέση με άλλες διατάξεις του Κανονισμού 19

20 Άρθρ. 7, παρα. 1, εδαφ. ι) και ια), σε σχέση με το εδαφ. ζ) του Κανονισμού R0053/2010-2, RIOJA SANTIAGO, Κλ. 33 – Αλκοολούχα ποτά RIOJA SANTIAGO Σχέση με άλλες διατάξεις του Κανονισμού Ισπανική ΠΟΠ για κρασιά Καν. (ΕΕ) 1234/2007 ΠΓΕ για κρασιά Χιλής Διμ. Σύμβαση ΕΕ - Χιλής 20

21 Β. Προστατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις (ΠΓΕ) και Προστατευόμενες Ονομασίες Προέλευσης (ΠΟΠ) 21

22 Διεθνείς συμβάσεις – ΕΕ  Σύμβαση TRIPS  Διμερείς Συμβάσεις ΕΕ–Τρίτες χώρες Κοινοτικοί κανονισμοί  ΠΟΠ/ΠΓΕ κρασιά, οινοπν/δη, τρόφιμα Εθνικό δίκαιο των ΚΜ (συμπεριλαμβανομένων διεθνών συμβάσεων) 22 Νομικό πλαίσιο προστασίας

23 23 Εθνικό δίκαιο των ΚΜ και συμβάσεις ΚΜ με τρίτες χώρες Αποφ. της 8/9/2009, Υποθ. C-478/07, ‘BUD’, σκ. 129 ΠΓΕ BUD (μπύρα) / Διμερείς συμβ. Αυστρίας/Τσεχία προγενέστερες της προσχώρησης της στην Ε.Ε. Ερώτημα: Εφαρμογή Διμερής σύμβαση μετά την προσχώρηση της Τσεχίας, στις σχέσεις μεταξύ δύο ΚΜ; « το κοινοτικό καθεστώς προστασίας που προβλέπει ο κανονισμός 510/2006 έχει αποκλειστικό χαρακτήρα, πράγμα που σημαίνει ότι ο κανονισμός αυτός απαγορεύει την εφαρμογή του καθεστώτος προστασίας που προκύπτει από συνθήκες οι οποίες δεσμεύουν δύο κράτη μέλη, όπως είναι οι επίμαχες διμερείς συνθήκες, και που παρέχει σε μια ονομασία, η οποία αναγνωρίζεται από τη νομοθεσία ενός κράτους μέλους ως ονομασία προέλευσης, προστασία σε άλλο κράτος μέλος, εντός του οποίου προβάλλεται η αξίωση προστασίας, εφόσον για την ονομασία προέλευσης αυτή δεν έχει υποβληθεί αίτηση καταχώρισης δυνάμει του εν λόγω κανονισμού». ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΕΑ: Οι Εθνικές ΠΟΠ/ΠΓΕ κρασίων, αλκοολούχων, αγροτικών πρ. και τροφίμων, ΔΕΝ προστατεύονται, ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ έχουν κατατεθεί ως Κοινοτικές ΠΟΠ/ΠΓΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ του «Κανονισμού για το σήμα της ΕΕ»: νέο Ἀ ρθρ. 7, παρά. 1, εδαφ. ι) Εθνικές ΠΟΠ/ΠΓΕ

24 24 Συμβάσεις της EE με τρίτες χώρες Διμερείς συμβάσεις ΕΕ με τρίτες χώρες Π.χ. Εμπορική Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης με Κολομβία, Περού, Νότια Αφρική, κτλ Σύμβαση TRIPS Άρθρ. 22 – Προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων (γενικά) 3. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη απορρίπτουν ή ακυρρώνουν,.... εμπορικό σήμα που αποτελείται από ή περιέχει γεωγραφική ένδειξη...., για προϊόντα που δεν έχουν αυτή την προέλευση, εάν η χρήση του σήματος... θα μπορούσε να δημιουργήσει κίνδυνο παραπλάνησης του κοινού, όσον αφορά στον πραγματικό τόπο προέλευσης του προϊόντος. 4. Η προστασία της παρα..3 ισχύει και έναντι γεωγραφικών ενδείξεων οι οποίες, παρότι αληθείς ως προς τον τόπο προέλευσης των προϊόντων, δημιουργούν λανθασμένη εντύπωση στο κοινό ότι τα προϊόντα προέρχονται από αλλη περιοχή. Άρθρ. 23 – Διευρυμένη προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για κρασιά και οινοπνευματώδη 2.... εμπορικό σήμα για κρασιά (ή οινοπνευματώδη) που αποτελείται από ή περιέχει γεωγραφική ένδειξη για κρασιά ΄(ή οινοπνευματώδη)΄, απορρίπτεται ή ακυρώνεται, όσον αφορά στα κρασιά (ή οινοπνευματώδη) που δεν έχουν αυτή την προέλευση. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΕΑ: Προστατεύονται ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ που περιλαμβάνονται στις βάσεις δεδομένων της Επιτροπής (Ε- Bacchus, Door)

25 Αποφ. της 14/7/2015, T-55/14, ‘LEMBERGERLAND’ ΠΓΕ «LEMBERG» – Διμερής σύμβαση ΕΕ-Ν. Αφρικής – Αρθρ. 22 TRIPS 12Η προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων όσον αφορά τους οίνους διασφαλίζεται, αφενός, με τους κανονισμούς της Ένωσης, ιδίως δε με αυτούς που αφορούν την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς, και, αφετέρου, με διμερείς συμβάσεις που έχουν συναφθεί από την Ένωση και τα τρίτα κράτη σχετικά με το εμπόριο οίνων. 16ο όρος Lemberg αποτελεί εντός της Ένωσης προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη για οίνους καταγωγής Νότιας Αφρικής βάσει των διατάξεων της Συμφωνίας μεταξύ της Κοινότητας και της Ν. Αφρικής. Το γεγονός ότι η ονομασία αυτή παραπέμπει σε ένα «estate» (αμπελώνα) και όχι σε περιοχή, δήμο ή περιφέρεια δικαιοδοσίας δεν αναιρεί το ότι προστατεύεται ρητώς ως γεωγραφική ένδειξη βάσει της εν λόγω Συμφωνίας,… η οποία παραπέμπει στο άρθρ. 22, παρά. 1, της Συμφωνίας ΔΠΙΤΕ (TRIPS) που έχει συναφθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 20Ο Κανονισμός [479/2008] δεν έχει εφαρμογή εν προκειμένω προκειμένου να εξετασθεί αν η λέξη Lemberg πρέπει να χαρακτηρισθεί ως γεωγραφική ένδειξη κατά την έννοια του άρθρ: 7, παρά 1, εδαφ. ι) του ΚΚΣ. 22..για να τύχει εφαρμογής ο λόγος απαραδέκτου του άρθρ. 7, παρά. 1, εδαφ. ι) του ΚΚΣ, αρκεί το αιτούμενο σήμα να περιέχει ή να αποτελείται από γεωγραφική ένδειξη ή από στοιχεία που παρέχουν τη δυνατότητα να προσδιορισθεί μετά βεβαιότητας η επίμαχη γεωγραφική ένδειξη. 26…το άρθρο 23, παρά. 2, της Συμφωνίας ΔΠΙΤΕ προβλέπει την απόρριψη αιτήσεως καταχωρίσεως ή την ακύρωση σημάτων που περιέχουν ή συνίστανται σε ψευδείς γεωγραφικές ενδείξεις οίνων, χωρίς να απαιτείται τα σήματα αυτά να δύνανται να εξαπατήσουν το κοινό. Επομένως, ο προβλεπόμενος από το άρθρ. 7, παρά. 1, εδαφ. ι), του ΚΚΣ λόγος απαραδέκτου τυγχάνει εφαρμογής χωρίς να είναι αναγκαίο να ληφθεί υπόψη το ζήτημα αν τo αιτούμενο σήμα δύνανται να παραπλανήσει το κοινό ή αν προκαλεί κίνδυνο συγχύσεως του κοινού όσον αφορά την καταγωγή του προϊόντος, 25

26 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 110/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών – Άρθρ. 16 κ’ 23 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 ΤΟΥ ΕΥΡ. ΚΟΙΝΟΒ. ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒ. της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων – Άρθρ. 102 κ’ 103 ( αντικαθιστά από 1/1/14, προγενέστερους κανονισμούς για την προστασία ΠΟ/ΠΓΕ για τα κρασιά ). ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, του Ευρ. Κοινοβ. και του Συμβουλίου, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων – Άρθρ. 13 κ’ 14 (αντικαθιστά από 4/1/2013, τον Καν. (ΕΚ) αριθ 510/2006 της 20ής Μαρτίου 2006, για την προστασία των ΠΟΠ/ΠΓΕ των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων ) Γίνονται δεκτές και ΠΟΠ/ΠΓΕ τρίτων χωρών Κοινοτικές ΠOΠ/ΠΓΕ 26

27 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 («κρασιά») Άρθρο 102 - Σχέση με τα εμπορικά σήματα 1.Η καταχώριση εμπορικού σήματος το οποίο περιλαμβάνει ή συνίσταται σε ΠΟΠ/ΠΓΕ που δεν τηρεί τη σχετική προδιαγραφή του προϊόντος ή η χρήση του οποίου εμπίπτει στο άρθρο 103 παράγραφος 2 και αφορά προϊόν που ανήκει σε μία από τις κατηγορίες που απαριθμούνται στο παράρτημα VΙΙ μέρος II: α) δεν γίνεται δεκτή, εάν η αίτηση καταχώρισης του εμπορικού σήματος υποβάλλεται μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης προστασίας της ονομασίας προέλευσης ή της γεωγραφικής ένδειξης στην Επιτροπή και, κατά συνέπεια, παρέχεται προστασία στην ονομασία προέλευσης ή τη γεωγραφική ένδειξη· ή β) ακυρώνεται. Άρθρο 103 - Προστασία 2. Οι ΠΟΠ/ΠΓΕ καθώς και οι οίνοι για τους οποίους χρησιμοποιούνται οι εν λόγω προστατευόμενες ονομασίες σύμφωνα με την προδιαγραφή του προϊόντος προστατεύονται από: α) κάθε άμεση ή έμμεση εμπορική χρήση προστατευόμενης ονομασίας: i) από παρόμοια προϊόντα που δεν πληρούν την προδιαγραφή προϊόντος της προστατευόμενης ονομασίας, ή ii) στο βαθμό που η χρήση αυτή εκμεταλλεύεται τη φήμη της ΠΟΠ/ΠΓΕ, β) κάθε κατάχρηση, απομίμηση ή επίκληση, έστω και αν αναφέρεται η πραγματική προέλευση του προϊόντος ή της υπηρεσίας ή εάν η προστατευόμενη ονομασία χρησιμοποιείται σε μετάφραση, μεταγραφή ή συνοδεύεται από εκφράσεις όπως «τρόπος», «τύπος», «μέθοδος», «όπως παράγεται στ…», «απομίμηση», «γεύση», «είδος» ή άλλες ανάλογες· γ) κάθε άλλη ψευδή ή παραπλανητική ένδειξη σχετική με την προέλευση, την καταγωγή, τον χαρακτήρα ή τις βασικές ιδιότητες του προϊόντος στην εξωτερική ή εσωτερική συσκευασία, το διαφημιστικό υλικό ή τα έγγραφα που αφορούν τον σχετικό οίνο καθώς και στη συσκευασία του προϊόντος σε δοχείο που μπορεί να δημιουργήσει εσφαλμένες εντυπώσεις όσον αφορά την προέλευσή του· δ) κάθε άλλη πρακτική ικανή να παραπλανήσει τον καταναλωτή όσον αφορά την πραγματική προέλευση του προϊόντος. ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΠ/ΠΓΕ 27

28 Κανονισμός για το ΚΣ Διατάξεις για την προστασία των ΠΟΠ/ΠΓΕ 28 Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου EX PARTE Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου INTER PARTES Απόλυτοι και σχετικοί λόγοι ακυρότητας ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ του ΚΚΣ  « Κανονισμός για το Σήμα της ΕΕ»

29 Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου ειδικά για ΠΟΠ/ΠΓΕ Άρθρο 7, παρα. 1, εδαφ. ι)  κρασιά κ’ οινοπν/δη εδαφ. ια)  γεωργικά πρ. και τρόφιμα Ex Parte Εξετάζονται αυτεπαγγέλτως 29

30 Προστασία των ΠΟΠ/ΠΓΕ για κρασιά και οινοπνευματώδη Άρθρο 7, παρα. 1. Δεν γίνονται δεκτά για καταχώρηση: ι) τα σήματα για κρασιά, εμπεριέχοντα ή αποτελούμενα από γεωγραφική ένδειξη εμφαίνουσα κρασιά, ή τα σήματα για οινοπνευματώδη εμπεριέχοντα ή αποτελούμενα από γεωγραφική ένδειξη εμφαίνουσα οινοπνευματώδη, εφόσον πρόκειται για κρασιά ή οινοπνευματώδη που δεν έχουν τη συγκεκριμένη καταγωγή.  Άρθρ. 23 της Συμφωνίας TRIPS (κρασιά, οινοπνευματώδη)  Quid Κοινοτικές ΠΟΠ/ΠΓΕ για κρασιά και οινοπνευματώδη ??? διευρυμένη προστασία βάσει των Κανονισμών 30

31 Προστασία των ΠΟΠ/ΠΓΕ για γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα Άρθρο 7, παρα. 1. Δεν γίνονται δεκτά για καταχώρηση: ια) τα σήματα που περιλαμβάνουν ή αποτελούνται από ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη που έχει καταχωρισθεί σύμφωνα με τον [κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2006, για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων], όταν αντιστοιχούν σε μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 13 του εν λόγω κανονισμού και αφορούν τον ίδιο τύπο προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση καταχώρισης του σήματος υποβάλλεται μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης καταχώρισης της ονομασίας προέλευσης ή της γεωγραφικής ένδειξης στην Επιτροπή.  Διευρυμένη προστασία Κοινοτικών ΠΟΠ/ΠΓΕ (Καν. 1151/2012 )  Quid ΠΟΠ του Άρθρ. 22 της Συμφωνίας TRIPS ; κίνδυνος παραπλάνησης (βλ. Άρθρ. 7, παρα. 1, εδ. Ζ, του ΚΚΣ) 31

32 Ερμηνεία των διατάξεων του ΚΚΣ Κατά πάγια νομολογία, οι διατάξεις του ΚΚΣ που αφορούν στην προστασία των ΠΟΠ/ΠΓΕ, οφείλουν να ερμηνεύονται στο μέτρο του δυνατού με τρόπο που συνάδει με τις ειδικότερες διατάξεις του Κοινοτικού δικαίου, με τις διεθνείς συμβάσεις που έχουν συναφθεί από την ΕΕ (ιδιαίτερα τη Συμφωνία TRIPS) και με το εθνικό δίκαιο των ΚΜ, στο μέτρο που εφαρμόζεται το δίκαιο αυτό. Αποφάσεις ορόσημο Αποφ. της 14/7/2011, Υποθ. C-4/10 and 27/10, ‘COGNAC II’, Αποφ. της 11/5/2010, T-237/08, ‘CUVÉE PALOMAR’ Αποφ. της 16/11/2004, Υποθ. C ‑ 245/02, ‘BUDWEISER Ι’, 32

33 Αποφ. της 16/11/2004, Υποθ. C ‑ 245/02, «BUDWEISER Ι», σκ. 42 42... εφόσον η Κοινότητα είναι συμβαλλόμενο μέρος της Συμφωνίας ΔΠΙΤΕ (TRIPS), το Δικαστήριο οφείλει να ερμηνεύει την περί σημάτων νομοθεσία της, στο μέτρο του δυνατού, σε συνάρτηση με το κείμενο και τους σκοπούς της συμφωνίας αυτής Αποφ. της 11/5/2010, T-237/08, ‘CUVÉE PALOMAR’, σκ. 64, 67, 74 : 74... [..] η έννοια της γεωγραφικής ενδείξεως που προσδιορίζει οίνους, του άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχείο ι΄, του ΚΚΣ πρέπει να ερμηνεύεται με γνώμονα τις σχετικές διατάξεις του κοινοτικού δικαίου στον τομέα του καθορισμού και της προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων όσον αφορά τους οίνους. Κατά συνέπεια, πρέπει να γίνει αναφορά στον κανονισμό [1493/1999], ο οποίος αποβλέπει επίσης στο να διασφαλισθεί η συμβατότητα της κοινοτικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Συμφωνίας ΔΠΙΤΕ (TRIPS), όπως προκύπτει από τις αιτιολογικές σκέψεις του κανονισμού αυτού 33

34 Αποφ. της 11/5/2010, T-237/08, ‘CUVÉE PALOMAR’, σκ. 84, 86, 87, 88: ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ των ΠΟΠ/ΠΓΕ 84 Στο πλαίσιο της εφαρμογής του κανονισμού [1493/1999], εναπόκειται στα κράτη μέλη να προσδιορίζουν, εντός των αντιστοίχων εδαφών τους, τις γεωγραφικές ενδείξεις στις οποίες προτίθενται να αποδώσουν την ιδιότητα των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων. 86.. Η Ισπανική νομοθεσία (κανονιστική αποφάση) σχετικά με την ελεγχόμενη ονομασία προελεύσεως «valencia», προβλέπει ότι η περιοχή παραγωγής αυτή... περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, έναν δήμο που φέρει το όνομα el Palomar. 87 Επομένως, το όνομα el Palomar συνιστά γεωγραφική ένδειξη για έναν οίνο v.q.p.r.d. σύμφωνα με την ισπανική νομοθεσία και, κατά συνέπεια, σύμφωνα με το [άρθρο 52 του κανονισμού 1493/1999]. 88 Δεδομένου ότι το όνομα el Palomar αποτελεί γεωγραφική ένδειξη για έναν οίνο v.q.p.r.d., αυτό συνιστά, κατά συνέπεια, γεωγραφική ένδειξη που προσδιορίζει οίνους κατά την έννοια του άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχείο ι΄, του ΚΚΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΕΑ: ΠΟΠ/ΠΓΕ προστατεύονται μόνο εφόσον περιλαμβάνονται στις βάσεις δεδομένων της Επιτροπής (Ε-Bacchus, Door) – Οι υποκατηγορίες ΔΕΝ προστατεύονται 34

35 Ευθεία εφαρμογή των Κοινοτικών κανονισμών Περαιτέρω, το ΔΕΚ έκρινε ότι οι ειδικές διατάξεις των Κανονισμών που αφορούν στην προστασία των ΠΟΠ/ΠΓΕ κατά της καταχώρησης συγκρουόμενου σήματος, είναι ευθέως εφαρμοστέες και παράγουν άμεσα αποτελέσματα Αποφ. της 14/7/2011, Υποθ. C-4/10 and 27/10, ‘COGNAC II’, σκ. 40-41, 45 40.. κατά το άρθρο 288, δεύτερο εδάφιο, ΣΛΕΕ, ο κανονισμός έχει γενική ισχύ και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Επομένως, λόγω της ίδιας της φύσεώς του και της λειτουργίας που επιτελεί στο σύστημα των πηγών του δικαίου της Ένωσης, ο κανονισμός μπορεί να γεννήσει υπέρ των ιδιωτών δικαιώματα τα οποία τα εθνικά δικαστήρια έχουν υποχρέωση να προστατεύουν. 41 Η σαφής και ανεπιφύλακτη διατύπωση του άρθρου 23, παράγραφος 1, του κανονισμού 110/2008 (οινοπνευματώδη), κατά το οποίο η καταχώριση σήματος που περιλαμβάνει γεωγραφική ένδειξη καταχωρισμένη στο παράρτημα III απορρίπτεται ή ακυρώνεται αν η χρήση του ενδέχεται να οδηγήσει σε οποιαδήποτε από τις αναφερόμενες στο άρθρο 16 καταστάσεις, υποχρεώνει τις αρμόδιες εθνικές αρχές να αρνούνται την καταχώριση του σήματος ή να το ακυρώνουν όταν αυτό χρησιμοποιείται υπό τέτοιες συνθήκες. 45 Υπό τις συνθήκες αυτές, προκύπτει ότι, βάσει του άρθρου 23, παράγραφος 1, του κανονισμού 110/2008, οι αρμόδιες εθνικές αρχές οφείλουν να αρνούνται την καταχώριση σήματος που περιέχει προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη …, ή να ακυρώνουν τη καταχώριση αυτή, όταν η χρήση του σήματος αυτού δημιουργεί κάποια από τις καταστάσεις περί των οποίων γίνεται λόγος στο άρθρο 16 του εν λόγω κανονισμού. 35

36 Συνέπειες Ως συνέπεια, το ΓΕΕΑ είναι υποχρεωμένο να εφαρμόζει τις διατάξεις του ΚΚΣ που αφορούν τις ΠΟΠ/ΠΓΕ, κατά τρόπο που συνάδει με τους σχετικούς κοινοτικούς κανονισμούς, τις διεθνείς συμβάσεις και την εθνική νομοθεσία των ΚΜ, και εν ανάγκη να εφαρμόζει άμεσα τις ειδικές διατάξεις των εν λόγω κανονισμών λαμβάνοντας υπόψη την αρχή ‘lex specialis derogat lex generali’ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ του ΚΚΣ – « Κανονισμός για το σήμα της ΕΕ» Ριζική αναμόρφωση του άρθρ. 7, παρά. 1, εδαφ. ι) - όλες τις ΠΟΠ/ΠΓΕ (ήδη υφιστάμενες ή οι οποίες θα θεσπιστούν) - άμεση εφαρμογή του εκάστοτε εφαρμοστέου νομικού πλαισίου προστασίας - Διεθνές, κοινοτικό και εθνικό δίκαιο των ΚΜ 36

37 Τροποποίηση της πρακτικής του ΓΕΕΑ Κοινοτικές ΠΟΠ/ΠΓΕ 1.Άμεση εφαρμογή των Κοινοτικών Κανονισμών (Καν. 110/2008 για οινοπνευματώδη, Καν. 1308/2013 για κρασιά, Καν. 11 51/2012, για αγροτ. πρ. κ’ τρόφιμα) καταχωρισμένες ΠΟΠ/ΠΓΕ, συμπεριλαμβανομένω κ’ αυτές τρίτων χωρών 2.Ευθυγραμμισμένη ερμηνεία και εφαρμογή των εδ. ι) και ια) του Άρθρ. 7, παρα. 1, του ΚΚΣ, όσον αφορά στις Κοινοτικές ΠΟΠ/ΠΓΕ 37

38 ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΠ/ΠΓΕ Ως εκ τούτου οι Κοινοτικές ΠΟΠ/ΠΓΕ χαίρουν ευρύτερης προστασίας  Προστατεύονται όχι μόνο στην περίπτωση που το σήμα «αποτελείται ή περιέχει » ΠΟΠ/ΠΓΕ, αλλά επίσης σε περιπτώσεις «παραποίησης, απομίμησης ή επίκλησης» της ΠΟΠ/ΠΓΕ, όπως προβλέπεται από τους Κοινοτικούς Κανονισμούς.  Προστατεύονται όχι μόνο για προϊόντα του ιδίου τύπου, αλλά επίσης και για « συγκρίσιμα προϊόντα» όπως προβλέπεται από τους Κοινοτικούς Κανονισμούς. 38

39 Α.Σημεία για τα οποία εγείρεται ένσταση α) Σήματα που «περιλαμβάνουν ή αποτελούνται» από ΠΟΠ/ΠΓΕ  Αποτελείται αποκλειστικά από την ΠΟΠ/ΠΓΕ (άμεση χρήση) : – ένσταση βάσει του άρθρ. 7, παρα. 1, εδ. ι) ή ια), και του εδάφιου γ) του ΚΚΣ – δεκτό μόνο ως συλλογικό σήμα, και εφόσον περιοριστεί στα προϊόντα της ΠΟΠ/ΠΓΕ Πχ. Λεκτικό ΚΣ ‘MADEIRA’  αποτελείται από την ΠΓΕ ‘Madeira’ κρασιά (Συλλογικό με περιορισμό)  Περιλαμβάνει την ΠΟΠ/ΠΓΕ, με περαιτέρω στοιχεία (έμμεση χρήση): - ένσταση βάσει του άρθρ. 7, παρα. 1, εδ. ι) ή ια), ΚΚΣ - άρση της ένστασης εάν περιοριστεί στα προϊόντα της ΠΟΠ/ΠΓΕ Πχ. Απεικονιστικό περιέχει την ΠΟΠ ‘Rioja wine’ (ατομικό με περιορισμό) 39

40 β) Σήματα που περιέχουν ή αποτελούν «επίκληση» της ΠΓΕ/ΠΟΠ Υποθ. C-87/97, CAMBOZOLA (σκ. 25-26-42); (Βλ. επ. Υποθ. C-132/05, PARMESAN) 25... « καλύπτει την περίπτωση κατά την οποία ο όρος που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενός προϊόντος περιλαμβάνει μέρος της προστατευόμενης ονομασίας, κατά τρόπον ώστε ο καταναλωτής, ενόψει του ονόματος του προϊόντος, να ανακαλεί στη μνήμη του, ως εικόνα αναφοράς, το προϊόν το οποίο αφορά η προστατευόμενη ονομασία». 26..μπορεί να υπάρχει επίκληση της προστατευόμενης ονομασίας ελλείψει οποιουδήποτε κινδύνου συγχύσεως μεταξύ των σχετικών προϊόντων, ακόμα και όταν δεν υφίσταται καμία κοινοτική προστασία των στοιχείων που συνθέτουν την ονομασία αναφοράς την οποία επαναλαμβάνει η επίμαχη ορολογία». 42...μπορεί να γίνεται επίκληση της προστατευόμενης ονομασίας ακόμη και εάν το σήμα, αυτό καθαυτό, δεν δύναται να παραπλανήσει το κοινό. Πχ: ‘LEM BRUSCO’ για «κρασί» αποτελεί «επίκληση» της Ιταλικής ΠΓΕ LAMBRUSCO; 40

41  Σήμα περιέχει την ΠΟΠ/ΠΓΕ εν μέρει Πχ. ΠΟΠ « Chianti Classico» / - περιλαμβάνει σημαντικό μέρος της ΠΟΠ Πχ. ΠΓΕ “CASTILLA Y LEÓN” / ΚΣ περιλαμβάνει “CASTILLA” ή “LEÓN” Πχ ΠΟΠ COGNAC / ΚΣ KONJAKKI – μετάφραση Πχ. ΠΟΠ GORGONZOLA / ΚΣ GAMBOZOLA - χαρακτηριστική ρίζα ή κατάληξη Πχ. ΠΓΕ IBIZA / ΚΣ IBICENCO – όνομα/επίθετο Περιπτώσεις «επίκλησης» (ή «απομίμησης») στην ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 41

42 ..... εκτός εάν το μέρος της ΠΟΠ/ΠΓΕ είναι «κοινός όρος» πχ. « οίνος», πχ. «cheddar» ή « gouda» (βλ. Καταχώρηση των ΠΟΠ), πχ. « camembert», «brie»,.. Υπό συζήτηση:  Πώς διαπιστώνεται εάν πρόκειται για «κοινό όρο»; Τ-291/03 Grana Padano / Grana Biraghi  Προστατεύονται οι «μη γεωγραφικοί όροι» και οι «Παραδοσιακές ονομασίες»; ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ του ΚΚΣ – «Κανονισμος για το «σήμα της ΕΕ» Προσθήκη, στο Άρθ. 7, παρα. 1, δύο νέων εδαφίων, εδαφ. ια) «παραδοσιακές ενδείξεις για κρασιά», και εδαφ. ιβ) «εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα» 42

43  Άλλες εμφανώς παραπλανητικές ενδείξεις Πχ απεικονιστικά στοιχεία, σχήμα, κτλ, που εμφανώς συνδέονται με ένα τόπο ή μια ΠΟΠ Πχ. Σχήμα Πχ. Χρώματα, απεικόνιση του προϊόντος  Άλλες παραπλανητικές ενδείξεις (στο διαφημιστικό υλικό, έγγραφα, συσκευασία, κτλ) ή άλλες πρακτικές Πχ. ΠΟΠ CHΑΚΟLί de BIZKAIA / ΚΣ CHACOMENA – διαφημίζεται ως CHAKOLI DEL VAL DE MENA όπως προέκυπτε από παρατηρήσεις τρίτων (Interim Αποφ. R 2222/2013-1) ΔΕΝ ΕΓΕΙΡΕΤΑΙ ΕΝΣΤΑΣΗ 43

44 Β.Προϊόντα για τα οποία εγείρεται ένσταση Βασική αρχή: ΠΓΕ/ΠΟΠ χρησιμοποιούνται ελεύθερα, για προϊόντα που πληρούν τις προδιαγραφές αυτής α) Προϊόντα της ίδιας κατηγορίας ή ευρύτερη κατηγορία που περιέχει αυτά - Ένσταση άρθ. 7, παρα. 1, εδ. ι) ή ια) - Η ένσταση θα αρθεί εφόσον ο κατάλογος προϊόντων περιοριστεί σε προϊόντα που πληρούν τις προδιαγραφές της ΠΟΠ/ΠΓΕ Πχ. Σήμα περιέχει την ΠΟΠ (κρασί) BORDEAUX για «κρασιά» : δεκτό άν περιοριστεί σε «κρασιά που συνάδουν με τις προδιαγραφές της ΠΟΠ ΒORDEAUX» Πχ. Σήμα περιέχει την ΠΟΠ (κρασί) MOSLAVINA, για «αλκοολούχα ποτά (εκτός μπύρες)»: δεκτό άν περιοριστεί σε «κρασιά που συνάδουν με τις προδιαγραφές της ΠΟΠ MOSLAVINA, αλκοολούχα ποτά εκτός κρασιών» Πχ. Σήμα περιέχει την ΠΓΕ (μοσχαρίσιο κρεας) WELSH BEEF, για «κρέας»: δεκτό άν περιοριστεί σε «μοσχαρίσιο κρέας που συνάδει με τις προδιαγραφές της ΠΓΕ WELSH BEEF» 44

45 β) « Συγκρίσιμα προϊόντα» Βασική αρχή: οι Κοινοτικές ΠΟΠ/ΠΓΕ προστατεύονται επίσης για «συγκρίσιμα» («παρόμοια») προϊόντα Έννοια διαφορετική: «όμοια προϊόντα» του Άρθρ. 8 του ΚΚΣ # Συγκρίσιμα με τό «κρασί» # : όλα τα « Αμπελοοινικά προϊόντα» βλ. Καν. 1308/2013 - Παράρτημα VII.II («Κατηγορίες Αμπελοοινικών προϊόντων» (« κρασιά» κάθε ειδους, «μούστο» και «ξύδι»)  Ένσταση εγείρεται για «κρασιά» και για «αλκοολούχα ποτά» (Κλ. 33), για «μούστο» (Κλ. 32), και για «ξύδι» (Κλ. 30). 45

46 # Συγκρίσιμα με τα «Οινοπνευματώδη» # : Όλα τα «οινοπνευματώδη» και τα «οινοπνευματώδη ανάμικτα ποτά» Καν. 110/2008 δεν περιέχει κατάλογο Απόφαση COGNAC II - σειρά ενδείξεων ΠΓΕ «Κονιάκ» / ΚΣ «KONNIJIAKI», φινλανδική μετάφραση, για «οινοπνευματώδη ποτά») «...τα οινοπνευματώδη ποτά, ανεξάρτητα από τις διάφορες κατηγορίες που περιλαμβάνουν, καλύπτουν ποτά που έχουν κοινά αντικειμενικά χαρακτηριστικά και συνδέονται, από πλευράς του ενδιαφερομένου κοινού, σε μεγάλο βαθμό με τις ίδιες ευκαιρίες καταναλώσεως. Επιπλέον, διατίθενται προς πώληση συχνά από το ίδιο εμπορικό δίκτυο και διέπονται από παρόμοιους κανόνες εμπορίας.|»46 (σκ. 54) Όλα τα «οινοπνευματώδη» και τα «οινοπνευματώδη ανάμικτα ποτά», είναι συγκρίσιμα μεταξύ τους  Εγείρεται ένσταση ΜΗ συγκρίσιμα: «οινοπνευματώδη» και «χυμοί φρούτων» Πχ. CALVADOS brandy (ΠΟΠ) / ΚΣ CALVADOS «χυμός μήλου»  δεν εγείρεται ένσταση 46

47 # Συγκρίσιμα «Γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα» #: Καν. 510/2006 δεν περιέχει κατάλογο Εφαρμόζονται κατ’ αναλογία τα κριτήρια της Απόφασης COGNAC II Συγκρίσιμα : «τυρί» / «βούτυρο», «βούτυρο» / «μαργαρίνη» «ελαιόλαδο» / «ελιές» «ζαμπόν» / «χοιρινό κρέας» Πχ. ΠΟΠ (ζαμπόν) PROSCIUTTO DΙ PARMA / ΚΣ “PARMA alta salumeria” (λουκάνικα, αλλαντικά)  εγείρεται ένσταση ΜΗ συγκρίσιμα: «βούτυρο» και «ελαιόλαδο».  δεν εγείρεται ένσταση 47

48  Σήματα που εκμεταλλεύονται τη φήμη της ΠΟΠ – για «μη συγκρίσιμα προϊόντα» ΠΧ. Champagne (ΠΟΠ) / ΚΣ Champagne (αρώματα)  Δεν εγείρεται ένσταση  Σήματα για υπηρεσίες  Κλ. 35 (χονδρικό/λιανικό εμπόριο κρασιών),  Κλ. 39 (εμφυάλλωση, μεταφορά, συσκευασία, διανομή κρασιών) βλ. Interim decisión R 2222/2013-1 CHACOMENA (κλ. 33, 35, 39) / Chacolí de Alava (ΠΟΠ), Chakolí de Bizkaia (ΠΟΠ), Chakolí de Getaria (ΠΟΠ) Ενδιαφέρουσες εκκρεμούσες υποθέσεις CAFÉ DE COLOMBIA (ΠΓΕ) / Κλ. 43 (εστιατόρια, μπαρ) Τ- 359/14 COLOMBIANO CΟFFEE HOUSE (κλ. 30, 43) Τ- 387/13 COLOMBIANO HOUSE (κλ. 16, 25, 43) ΔΕΝ ΕΓΕΙΡΕΤΑΙ ΕΝΣΤΑΣΗ Εξετάζονται ενδεχομένως στα πλαίσια ανακοπής ή αίτησης ακύρωσης του ΚΣ 48

49 σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία ή το δίκαιο του κράτους μέλους που διέπει το σημείο αυτό 4.Κατόπιν ανακοπής του δικαιούχου του μη καταχωρισμένου σήματος ή άλλου χρησιμοποιούμενου στις συναλλαγές σημείου το οποίο δεν έχει μόνον τοπική ισχύ, το αιτούμενο σήμα δεν γίνεται δεκτό για καταχώριση, στις περιπτώσεις και στο βαθμό που σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία ή το δίκαιο του κράτους μέλους που διέπει το σημείο αυτό: α) δικαιώματα επί του εν λόγω σημείου έχουν αποκτηθεί πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης κοινοτικού σήματος ή, ενδεχομένως, πριν από την ημερομηνία της προτεραιότητας που προβάλλεται σε υποστήριξη της αίτησης κοινοτικού σήματος. β) το εν λόγω σημείο παρέχει στον δικαιούχο του το δικαίωμα να απαγορεύσει τη χρήση πλέον πρόσφατου σήματος. ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ Άρθρ. 8, παρα. 4, του ΚΚΣ

50 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 8, παρ. 4 του Κανονισμού Δικαίωμα επί μη καταχωρισμένου σήματος ή άλλου σημείου το οποίο Χρησιμοποιείται στις συναλλαγές Δεν έχει μόνον τοπική ισχύ Σύμφωνα με το δίκαιο που διέπει το σημείο αυτό Τα δικαιώματα επί του εν λόγω σημείου έχουν αποκτηθεί πριν από την αίτηση ΚΣ Παρέχει στον δικαιούχο το δικαίωμα να απαγορεύσει τη χρήση μεταγενέστερου σήματος. Κοινοτικές προϋποθέσεις Εθνικές προϋποθέσεις } }

51 Βάρος της αποδείξεως Άρθρ, 76, παρα.. 1 του ΚΚΣ σε υποθέσεις inter partes, το βάρος αποδείξεως φέρει ο ενάγων όσον αφορά στα πραγματικά περιστατικά. Βάρος αποδείξεως του εφαρμοστέου δικαίου; Αποφ. της 29/03/2011, Υποθ. C-96/09 P “BUD”, παρα. 188-190 189 Σύμφωνα με το άρθρο 74, παράγραφος 1, του κανονισμού, ο ανακόπτων φέρει το βάρος της αποδείξεως ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρο 8, παράγραφος 4. 190 Στο πλαίσιο αυτό και όσον αφορά τα προγενέστερα δικαιώματα που προβλήθηκαν εν προκειμένω, πρέπει να ληφθεί υπόψη, μεταξύ άλλων, η εθνική νομοθεσία της οποίας έγινε επίκληση προς στήριξη της ανακοπής και οι δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί εντός του οικείου κράτους μέλους και ότι, επ’ αυτής της βάσεως, ο ανακόπτων πρέπει να αποδείξει ότι το επίμαχο σημείο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του δικαίου του οικείου κράτους μέλους του οποίου έγινε επίκληση και το δίκαιο αυτό επιτρέπει την απαγόρευση της χρήσεως ενός πλέον πρόσφατου σήματος.

52 52 Αποφ. της 22 Ιανουαρίου 2013, T-225/06, T-255/06, T-257/06, T-309/06 RENV, «BUD» (κατόπιν της Αποφ. ΔΕΚ C-96/09 P) BUD (λεκτικό) BUD (παραστατικό) e. a. Κλ. 32 (μπύρα) ΟΠ « BUD », προστατευόμενη βάσει 1) Συμφωνίας της Λισσαβώνας (1958) στην Γαλλια, Ιταλία, Πορτογαλλία και 2) Διμερείς συμβάσεις (1976 και 1979), μεταξύ Αυστρίας και Τσεχοσλοβακίας, για την προστασία ονομασιών προέλευσης Αιτών Anheuser-Busch, Inc. 1/4/1996, 28/7/1999, 11/4/2000, κ΄ 4/7/2000 Ανακόπτων Budějovický Budvar Ανακοή (1999) Βάσει του Άρθρ. 8, παρα. 4 του ΚΚΣ

53 53 Απόφ. της 22 Ιανουαρίου 2013, T-225/06, T-255/06, T-257/06, T-309/06 RENV, «BUD», 47 σκοπός της προϋποθέσεως του άρθρου 8, παράγραφος 4, του ΚΚΣ, σχετικά με τη χρήση στις συναλλαγές σημείου του οποίου η ισχύς δεν είναι μόνον τοπική, συνίσταται στον περιορισμό των συγκρούσεων μεταξύ των σημείων, εμποδίζοντας τη δυνατότητα ενός προγενέστερου δικαιώματος που δεν είναι επαρκώς χαρακτηριστικό, δηλαδή σπουδαίο και σημαντικό στις συναλλαγές, να κωλύει την καταχώριση ενός νέου κοινοτικού σήματος. Μια τέτοια δυνατότητα ανακοπής πρέπει να αναγνωρίζεται μόνο στα σημεία που έχουν αποτελεσματική και πραγματική παρουσία στην αντίστοιχη αγορά τους. Ως εκ τούτου, για να μπορεί να εμποδίσει την καταχώριση ενός νέου σημείου, το σημείο που προβάλλεται προς στήριξη της ανακοπής πρέπει να χρησιμοποιείται πράγματι κατά τρόπο επαρκώς σημαντικό στις συναλλαγές και να αφορά μια γεωγραφική έκταση η οποία δεν είναι μόνο τοπική, πράγμα που συνεπάγεται, όταν το έδαφος εντός του οποίου προστατεύεται το σημείο αυτό μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν είναι τοπικό, ότι η χρήση αυτή πρέπει να πραγματοποιείται σε σημαντικό τμήμα του εδάφους αυτού. Για να καθοριστεί αν τούτο ισχύει, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η διάρκεια και η ένταση της χρήσεως του σημείου αυτού ως διακριτικού στοιχείου για τους αποδέκτες του, που είναι τόσο οι αγοραστές και οι καταναλωτές όσο και οι προμηθευτές και οι ανταγωνιστές. Συναφώς, σημασία έχουν, μεταξύ άλλων, οι χρήσεις του σημείου που έχουν πραγματοποιηθεί στη διαφήμιση και στην εμπορική αλληλογραφία. Περαιτέρω, η εκτίμηση της προϋποθέσεως σχετικά με τη χρήση στις συναλλαγές πρέπει να πραγματοποιείται χωριστά για έκαστο των εδαφών εντός των οποίων προστατεύεται το δικαίωμα που προβάλλεται προς στήριξη της ανακοπής. Τέλος, πρέπει να αποδεικνύεται χρήση του επίμαχου σημείου στις συναλλαγές πριν την υποβολή της αιτήσεως καταχωρίσεως κοινοτικού σήματος (αναιρετική απόφαση, σκέψεις 156 έως 169).\  Ανακοπή απορρίφθηκε : δεν απέδειξε αρκετές πωλήσεις και διαφήμιση, …

54 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ του ΚΚΣ  « Κανονισμός για το Σήμα της ΕΕ» Νέο άρθρ. 8, παρα. 4α, του Κ.Σ.Ε.Ε. – Ειδικά για τις ΠΟΠ/ΠΓΕ  Εθνικές και Κοινοτικές  Καταργείται η προϋπόθεση «χρήσης που δεν έχει μόνο τοπική ισχύ»

55 55 Άρθρ. 52 – Απόλυτοι λόγοι ακυρότητας 1.Ένα κοινοτικό σήμα κηρύσσεται άκυρο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται στο Γραφείο ή μετά από άσκηση ανταγωγής στα πλαίσια αγωγής για παραποίηση/απομίμηση: α) εάν το κοινοτικό σήμα δεν καταχωρίσθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, παρα.·1. Άρθρ. 53 – Σχετικοί λόγοι ακυρότητας 1. Το κοινοτικό σήμα κηρύσσεται άκυρο μετά από αίτηση που υποβάλλεται στο Γραφείο ή μετά από άσκηση ανταγωγής στα πλαίσια αγωγής για παραποίηση/απομίμηση: [...] γ) όταν υφίσταται προγενέστερο δικαίωμα προβλεπόμενο στο άρθρο 8, παράγραφος 4, και πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου αυτής. 2. Το κοινοτικό σήμα κηρύσσεται επίσης άκυρο μετά από αίτηση που υποβάλλεται στο Γραφείο ή μετά από άσκηση ανταγωγής στα πλαίσια αγωγής για παραποίηση/απομίμηση όταν η χρήση του μπορεί να απαγορευθεί δυνάμει ενός άλλου προγενέστερου δικαιώματος σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία ή με το εθνικό δίκαιο που διέπει την προστασία του, και ιδίως: […] δ) δικαιώματος βιομηχανικής ιδιοκτησίας· ΛΟΓΟΙ ΑΚΥΡΩΤΗΤΑΣ Άρθρ. 52, 53, του ΚΚΣ

56 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ του ΚΚΣ  « Κανονισμός για το Σήμα της ΕΕ» Νέο εδάφ. δ), στο άρθρ. 53, παρα. 1, του Κ.Σ.Ε.Ε.  Συμπεριλαμβάνονται και οι ΠΟΠ/ΠΓΕ του νέου Αρθ. 8, παρα. 4 α, του Κ.Σ.Ε.Ε.

57 Προσωρινή απογραφή και προοπτικές  Πρακτικές δυσκολίες εντοπισμού των (μη κοινοτικών) ΠΟΠ/ΠΓΕ (Κοινοτικές: βάσεις δεδομένων Door, E-Bacchus) = Εθνικές ΠΟΠ/ΠΓΕ; = Διεθνείς συμβάσεις ΚΜ με τρίτες χώρες; = Υπο-κατηγορίες Κοινοτικών ΠΟΠ/ΠΓΕ (βλ. “Cuvee Palomar” ) ;  Εύρος της προστασία των Κοιν. ΠΟΠ/ΠΓΕ Εν αναμονή διευκρινήσεων από το ΔΕΚ βλ. πχ. Τ-359/14 COLOMBIANO COFFEE HOUSE (Κλ. 30, 43)  ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ του ΚΚΣ – «Κανονισμος για το «σήμα της ΕΕ» Ριζική αναθεώρηση της πρακτικής του Γραφείου; - Εθνικές ΠΟΠ/ΠΓΕ - «παραδοσιακές ενδείξεις για κρασιά» και «εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα» 57

58 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Κατευθυντήριες γραμμές για την Εξέταση σημάτων Οδηγίες για τους Εξεταστές του Γραφείου ΜΕΡΗ Β’, Γ’ και Δ’  http://oami.europa.eu/ 58

59 Informations : (+ 34) 965 139 100 (permanence) (+ 34) 965 139 400 (incidents techniques concernant les affaires en ligne) (+ 34) 965 131 344 (télécopieur principal) information@oami.europa.eu e-businesshelp@oami.europa.eu twitter/oamitweets youtube/oamitubes 59

60 Ευχαριστώ 60

61 Collaborateurs Auteurs Approuvé par le titulaire VERSION PRÉLIMINAIRE / APPROUVÉE Statut Présentation Historique des révisions JJ/MM/AAAA 0.1 DescriptionAuteurDate Version 61


Κατέβασμα ppt "Γεωγραφικές ενδείξεις και Προστατευόμενες Ονομασίες Προέλευσης Μαρίτα ΜΠΡΑ – Μέλος των Τμημάτων Προσφυγών Σεμινάριο Κοινοτικού σήματος, Δικηγορικός Σύλλογος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google