Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ι.Η.ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΛΑΜΙΑΣ ΔΕΥΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ι.Η.ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΛΑΜΙΑΣ ΔΕΥΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ι.Η.ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΛΑΜΙΑΣ ΔΕΥΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

2 Ι.Η.ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΛΑΜΙΑΣ Με το Ν.3852/2010 οι Δ.Ε.Υ.Α. υπάγονται για πρώτη φορά στον προληπτικό έλεγχο των δαπανών από το Ε.Σ. ΑΡΘΡΟ 275 του Ν. 3852/2010 Προληπτικός Έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου Οι δαπάνες των δήμων, των περιφερειών, των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και των κοινωφελών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων ύδρευσης αποχέτευσης και των δημοτικών ανωνύμων εταιρειών του άρθρου 266 του Κ.Δ.Κ. ανεξαρτήτως πληθυσμού, υπάγονται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις 1 έως 3 του άρθρου 169 του Κ.Δ.Κ..

3 Ι.Η.ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΛΑΜΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 276 του Ν. 3852/2010 Κατασταλτικός Έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου 1.Από το Ελεγκτικό Συνέδριο διεξάγεται υποχρεωτικά κατασταλτικός έλεγχος των λογαριασμών των δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και των κοινωφελών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων ύδρευσης αποχέτευσης και των δημοτικών ανωνύμων εταιρειών του άρθρου 266 του Κ.Δ.Κ.. Ο έλεγχος είναι ετήσιος τακτικός και δειγματοληπτικός, εκτός εάν από το δειγματοληπτικό έλεγχο προέκυψαν λόγοι που επιβάλλουν τη γενίκευση του κατασταλτικού ελέγχου και διενεργείται μετά το τέλος κάθε οικονομικής χρήσης ή είναι έκτακτος γενικός ή ειδικός ή θεματικός και συνίσταται στον έλεγχο νομιμότητας και κανονικότητας της διαχείρισης……..

4 Ι.Η.ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΛΑΜΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 169 του Ν. 3463/2006 Έλεγχος των λογαριασμών των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού 1.Οι δαπάνες των Δήμων με πληθυσμό άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων υπάγονται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο οποίος διενεργείται σύμφωνα με τη νομοθεσία που το διέπει και αναφέρεται στην εξέταση : α) Αν η σχετική πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου ή της Κοινότητας. β) Αν τηρήθηκε η προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία του λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων και γ) Αν τα δικαιολογητικά της δαπάνης είναι πλήρη.

5 Ι.Η.ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΛΑΜΙΑΣ Το Ε.Σ. προκειμένου να αντιμετωπίσει σωρεία ερωτημάτων πριν την εφαρμογή του ΑΡΘΡΟY 275 του Ν. 3852/2010 έθεσε το θέμα του έλεγχου των Δ.Ε.Υ.Α. στην Ολομέλεια με το παρακάτω ερώτημα

6 Ι.Η.ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Σ. ΤΗΣ 19 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ME ΤΙΣ Δ.Ε.Υ.Α. γ) Εάν έχει καθορισθεί η διαδικασία υποβολής των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής και των δικαιολογητικών που απαιτούνται, στην περίπτωση όπου υπόχρεος φορέας είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (κοινωφελής επιχείρηση, ΔΕΥΑ, δημοτική ανώνυμη επιχείρηση).

7 Ι.Η.ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΛΑΜΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ Β) Από καμία διάταξη της κείμενης νομοθεσίας δεν προβλέπεται αρμοδιότητα της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου να καθορίζει τα δικαιολογητικά εκκαθάρισης δαπανών των νομικών προσώπων. Ο προληπτικός έλεγχος των εντελλομένων δαπανών των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου των Ο.Τ.Α. (κοινωφελών επιχειρήσεων, επιχειρήσεων ύδρευσης αποχέτευσης και δημοτικών ανωνύμων εταιρειών) θα διενεργηθεί με βάση το λογιστικό που τα διέπει (πρβλ Πρακτικά Ολομ. 28ης Γεν. Συν./2.7.1997, Θέμα Α').

8 Ι.Η.ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΛΑΜΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ.. Σκοπός, άλλωστε, του προαναφερόμενου νόμου 3852/2010, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση αυτού είναι ο καθολικός έλεγχος των δαπανών όλων ανεξαιρέτως των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης από την έναρξη εφαρμογής του (1-1-2011), με στόχο τη δημιουργία ενός πλαισίου διαφανούς και ορθολογικής λειτουργίας αυτών.

9 Ι.Η.ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΛΑΜΙΑΣ Εξετάζοντας με τη σειρά τη δυνατότητα εκπλήρωσης εκ μέρους των ΔΕΥΑ των τριών παραπάνω προϋποθέσεων του ΑΡΘΡΟ 169 του Ν. 3463/2006 προκειμένου να κριθεί ως νόμιμη μια δαπάνη διαπιστώνουμε αβίαστα ότι : 1. Μπορούν να εκπληρώσουν την 1 η προϋπόθεση περί ύπαρξης πίστωσης στον προϋπολογισμό 2. Δεν μπορούν να εκπληρώσουν την 2 η προϋπόθεση περί τήρησης της προβλεπόμενης νόμιμης διαδικασία του λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων δεδομένου ότι ούτε τηρούν και ούτε υποχρεούνται να τηρούν το Δημόσιο Λογιστικό των Δήμων και Κοινοτήτων Δεν μπορούν εν μέρη να εκπληρώσουν την 3 η προϋπόθεση περί της υποχρέωσης > δεδομένου ότι η έννοια πλήρη για το Ε.Σ. παραπέμπει μονοσήμαντα στα δικαιολογητικά του ΔΛΣ.

10 Ι.Η.ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΛΑΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 2011 ΣΤΟ 2014 Από την έναρξη της εφαρμογής υπό τις παραπάνω συνθήκες του προληπτικού έλεγχου το έτος 2011 μέχρι το 2014, Οικονομικές Υπηρεσίες των Δ.Ε.Υ.Α, η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. και τα ελεγκτικά όργανα του Ε.Σ. προσπάθησαν και διαμόρφωσαν μια συγκλίνουσα, κοινά αποδεκτή διαδικασία με διαφοροποιήσεις ανά κλιμάκιο έλεγχου των Δ.Ε.Υ.Α. σε όλη τη χώρα. Συγχρόνως αναδείχθηκαν οι αδυναμίες της όλης διαδικασίας έλεγχου, καθώς και νομικά ζητήματα πράγμα που οδήγησε με την επιμονή της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. στο Ν. 4071/2012 αρ.10 που για πρώτη φορά γίνεται προσπάθεια νομοθετικής ρύθμισης του θέματος.

11 Ι.Η.ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΛΑΜΙΑΣ Ν 4071/2012 αρ.10 παρ. 7. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζεται η διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών των κοινωφελών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων ύδρευσης αποχέτευσης και των δημοτικών ανωνύμων εταιρειών του άρθρου 266 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Οι φορείς της παρούσας παραγράφου υποβάλλουν για προληπτικό έλεγχο χρηματικά εντάλματα για ποσά ύψους 5.000 ευρώ και άνω, εφαρμοζομένου του π.δ.136/2011 - Μέχρι σήμερα η παραπάνω Κ.Υ.Α. των συναρμόδιων υπουργών με δική τους ευθύνη δεν έχει εκδοθεί.

12 Ι.Η.ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΛΑΜΙΑΣ Τελευταίες εξελίξεις από το Ε.Σ. Το Ε.Σ. παρά την πράξη 146/2013 του 7 ου Κλιμ. με την όποια είχε δειχθεί ότι τα νομικά πρόσωπα εκτός μητρώου Γενικής Κυβέρνησης δεν υποχρεούνται στην διαδικασία Ανάληψης Υποχρέωσης: - παραβλέποντας την απόφαση του 2011, - παρακάμπτοντας τις διατάξεις του αρ. 10 παρ. 7 ν. 4071/2014 αναφορικά με την έκδοση σχετικής Κ.Υ.Α. - παραβλέποντας το Π.Δ. 520/1988 που ορίζει τα βιβλία και στοιχεία που πρέπει να τηρούν οι δημοτικές επιχειρήσεις

13 Ι.Η.ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ με νεωτέρες αποφάσεις του 2014 (34/2014,246/2014,312/2014) τείνει να παγιώσει την υποχρέωση εφαρμογής του Δημόσιου Λογιστικού από τις Δ.Ε.Υ.Α. λέγοντας: ότι ελλείψει ειδικών διατάξεων στον Κανονισμό Διοίκησης και Διαχείρισης της Δ.Ε.Υ.Α. ως προς τη διαδικασία πραγματοποίησης των δαπανών της, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του β.δ. 17.5/15.6.1959, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν για τα νομικά πρόσωπα που δεν εμπίπτουν στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, παγιώνεται και με τις Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 246/2014, 312/2014.Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 246/2014 312/2014

14 Ι.Η.ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΛΑΜΙΑΣ Το σκεπτικό του Ε.Σ. (παρ. IV της 246/2014 πράξης) στηρίζεται ουσιαστικά στην εξής αδυναμία των Δ.Ε.Υ.Α : Αν οι Δ.Ε.Υ.Α. που ελέγχονται δεν έχουν εκπονήσει και εγκρίνει Κανονισμό Διοίκησης και Διαχείρισης σύμφωνα με το αρ. 21 του Ν.1069/80 με πρόβλεψη ειδικών διατάξεων για τη διαδικασία πραγματοποίησης των δαπανών τότε σύμφωνα με το: Αρ.21 παρ 3. Μέχρι της συντάξεως των υπό του παρόντος άρθρου προβλεπομένων κανονισμών λειτουργίας και διαχειρίσεως της επιχειρήσεως, εφαρμόζονται οι υπάρχοντες αντίστοιχοι κανονισμοί του Δήμου ή Συνδέσμου και εν περιπτώσει μη υπάρξεως τοιούτων αι σχετικαί περί Δήμων και Κοινοτήτων διατάξεις.

15 Ι.Η.ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΛΑΜΙΑΣ Τις προηγούμενες διατάξεις του αρ.21 ενισχύουν και οι διατάξεις του αρ. 1 τελευταίο εδάφιο του Ν.1069/80 Αρ.1: Αι επιχειρήσεις υδρεύσεως και αποχετεύσεως λειτουργούν υπό μορφήν Δημοτικής ή Κοινοτικής επιχειρήσεως και διέπονται ως προς την διοίκησιν, οργάνωσιν, εκτέλεσιν, λειτουργίαν, συντήρησιν των έργων της αρμοδιότητός των καθώς και τας πηγάς της χρηματοδοτήσεώς των υπό των διατάξεων του παρόντος νόμου, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των σχετικών διατάξεων του "Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος".

16 Ι.Η.ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΛΑΜΙΑΣ Με την παραπάνω θέση του Ε.Σ. πρακτικά οι Δ.Ε.Υ.Α. καλούνται να εφαρμόσουν το Δ.Λ.Σ. Δηλαδή : 1. Όλη τη διαδικασία Ανάληψης Υποχρεώσεων 2. Την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων Συνέπεια των παραπάνω θα είναι 1.Η ανατροπή της γενεσιουργού αιτίας απόσχισης του κλάδου ύδρευσης αποχέτευσης από το ασφυκτικό, γραφειοκρατικό και αναποτελεσματικό πλαίσιο λειτουργίας του εντός των Δήμων, 2. Η ουσιαστικά αναιτιολόγητη και καθαρά νομικίστικη απόφαση οπισθοδρόμησης των επιχειρήσεων στο 1980 και η απώλεια του μοχλού ανάπτυξης τους που είναι η λειτουργία τους με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια

17 Ι.Η.ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΛΑΜΙΑΣ Ταυτόχρονα η θέση αυτή του Ε.Σ. έρχεται εν μέρει σε αντίφαση με την εγκύκλιο 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28-2-2014 > αφού στο κεφ.ΙΑ περ.7 ορίζει ότι τα Ν.Π.Ι.Δ. που ακολουθούν το ΕΛΣ και Π/Υ σε δεδουλευμένη βάση, δεν ακλουθούν τη διαδικασία ανατροπών αναλήψεων στο τέλος κάθε χρήσης δεδομένου ότι δεν τηρούν ταμειακούς Π/Υ σε αντίθεση με την 146/2013 πράξη του Ε.Σ.

18 Ι.Η.ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΛΑΜΙΑΣ Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών έλεγχου εφόσον οι Δ.Ε.Υ.Α. παραμείνουν στον έλεγχο του Ε.Σ. - Για διευκόλυνση της προσπάθειας καθορισμού διαδικασίας και δικαιολογητικών έλεγχου θα δούμε παρακάτω τη σε γενικές γραμμές τι απαιτεί το Δ.Λ.

19 Ι.Η.ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Η ανάληψη υποχρέωσης και η δέσμευση της πίστωσης θα πρέπει να τηρείται τυπικά και ουσιαστικά. Προσωπικές οι ευθύνες των αρμοδίων οργάνων (Διατάκτης, Δ/ντης Οικονομικών Υπηρεσιών κ.λ.π.). Πριν από κάθε ενέργεια εκτέλεσης δαπάνης, απαιτείται σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ) του αρμόδιου διατάκτη ή του κατά νόμο εξουσιοδοτημένου οργάνου, με την οποία δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση.

20 Ι.Η.ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΛΑΜΙΑΣ Πρωτογενές αίτημα Το πρωτογενές αίτημα συντάσσεται από την ενδιαφερομένη υπηρεσία και καταχωρείται με τα ελάχιστα απαραίτητα στοιχεία στο ΚΗΜΔΗΣ.

21 Ι.Η.ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΛΑΜΙΑΣ Καταχώρηση της Απόφασης Ανάληψης Δαπάνης (ΑΑΥ). Απαραίτητα στοιχεία για την καταχώρηση είναι ο αριθμός, η ημερομηνία, η αιτιολογία, ο κωδικός του προϋπολογισμού και το ποσό της δέσμευσης.

22 Ι.Η.ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΛΑΜΙΑΣ Μετά τη καταχώρηση της Α.Α.Υ απαιτείται η εκτύπωση της πρότασης ανάληψης υποχρέωσης σε δύο αντίγραφα τα οποία θα προωθηθούν για ψήφιση και υπογραφή από τον διατάκτη ώστε να εγκριθεί η πραγματοποίηση της δαπάνης και να δεσμευτεί η αναγκαία πίστωση. Η Α.Α.Υ παίρνει αριθμό πρωτοκόλλου και τα δύο αντίγραφα παραδίδονται στην Οικονομική Διεύθυνση.

23 Ι.Η.ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΛΑΜΙΑΣ Εφόσον ελεγχθεί από την οικονομική διεύθυνση η νομιμότητα της δαπάνης και η διαθέσιμη πίστωση παίρνει εγκριτική ή απορριπτική πράξη. Στη περίπτωση της έγκρισης προχωράει η διαδικασία πραγματοποίησης της δαπάνης ενώ στην περίπτωση απόρριψης γίνεται αντιλογισμός της δέσμευσης. Επιστρέφει το ένα (1) αντίγραφο στον διατάκτη για συνέχιση της διαδικασίας πραγματοποίησης της δαπάνης. Τα στοιχεία έγκρισης που προκύπτουν τα καταχωρούμε στην απόφαση ώστε να την εκτυπώσουμε και να την αναρτήσουμε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, απ΄όπου θα πάρουμε τον Α.Δ.Α.

24 Ι.Η.ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΛΑΜΙΑΣ Μετά τη συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων που προκύπτουν από την έγκριση της απόφασης προκύπτει, η αναφορά της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) της Οικονομικής Επιτροπής (βλ. κάτω δεξιά) την οποία και κοινοποιούμε στο ελεγκτικό συνέδριο

25 Ι.Η.ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΛΑΜΙΑΣ Στους δήμους κατά κανόνα την αρμοδιότητα διάθεσης πιστώσεων και έγκρισης δαπανών, δηλαδή την λήψη απόφασης την έχει η οικονομική επιτροπή. Την πρόταση ανάληψης υποχρέωσης την υπογράφει ο προϊστάμενος της Ο.Υ. και ο Δήμαρχος.

26 Ι.Η.ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΛΑΜΙΑΣ Η καταχώρηση της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης δημιουργεί αυτόματα εγγραφή στο Μητρώο Δεσμεύσεων με ισόποση πίστωση μέχρι την πραγματοποίηση και πληρωμή της σχετικής δαπάνης.

27 Ι.Η.ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΛΑΜΙΑΣ Το επόμενο βήμα μετά την έγκριση της δαπάνης και της υπογραφής της σύμβασης (στις περιπτώσεις που απαιτείται σύμβαση) είναι η καταχώρηση του παραστατικού της εν λόγω δαπάνης.

28 Ι.Η.ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΛΑΜΙΑΣ Μετά τη καταχώρηση του παραστατικού αυτομάτως προκύπτει η εγγραφή στο μητρώο δεσμεύσεων ώστε να απεικονίζεται ρεαλιστικά η κατάσταση μέχρι αυτή τη στιγμή. Σε μια δέσμευση μπορεί να συνδεθούν περισσότερα από ένα παραστατικά.

29 Ι.Η.ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΛΑΜΙΑΣ Όταν η δαπάνη που έχει προκύψει εξοφληθεί τότε και η κίνηση της εξόφλησης θα δημιουργήσει εγγραφή στο μητρώο δεσμεύσεων έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε εικόνα για το μέγεθος των εκκρεμών δεσμεύσεων.

30 Ι.Η.ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΛΑΜΙΑΣ Με τη καταχώρηση του παραστατικού της εν λόγω δαπάνης προκύπτει αυτόματα και το άρθρο της Γενικής Λογιστικής ώστε να έχουμε μια λογιστική απεικόνιση της κατάστασης.

31 Ι.Η.ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΛΑΜΙΑΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΒΗΜΑ 1 ο : Καθορισμός αρμοδιοτήτων διάθεσης των πιστώσεων, έγκρισης των δαπανών και πρότασης ανάληψης υποχρέωσης ΒΗΜΑ 2 ο : Εκπόνηση Κανονισμού Διοίκησης και Διαχείρισης με ρητή αναφορά των διαδικασιών πραγματοποίησης των δαπανών. (Υπόδειγμα υπάρχει στον Οδηγό της ΕΕΤΑΑ σελ.197 )

32 Ι.Η.ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΛΑΜΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ν.1069/1980 'Αρθρον 22 'Εργα – Προμήθειαι 1... Περί του τρόπου εκτελέσεως των έργων και ενεργείας των προμηθειών αποφασίζει το Διοικητικόν Συμβούλιον της επιχειρήσεως. 'Αρθρον 5 Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου και Προέδρου αυτού 2.ε) Αποφασίζει περί αναθέσεως συντάξεως μελετών, έργων και προμηθειών και εγκρίνει ταύτας. Επίσης αποφασίζει περί του τρόπου εκτελέσεως των έργων και ενεργείας προμηθειών της επιχειρήσεως και εγκρίνει τας προς τούτο αναγκαίας δαπάνας.

33 Ι.Η.ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΛΑΜΙΑΣ 'Αρθρον 6 Γενικός Διευθυντής της Επιχειρήσεως. Ο Γενικός Διευθυντής ελέγχει την καθημερινήν εργασίαν της επιχειρήσεως, ασκεί εποπτείαν επί της διεξαγωγής των εργασιών εκάστης υπηρεσίας έχων την διοίκησιν του προσωπικού αυτής και εισηγείται προς το Διοικητικόν Συμβούλιον επί: α) αναθέσεως μελετών εκτελέσεως έργων και προμηθειών κατά τας εκάστοτε ισχύουσας διατάξεις. Ο Γενικός Διευθυντής αποφασίζει περί α) εκτελέσεως προμηθειών και αναλήψεως υποχρεώσεων, εφόσον η ολική δαπάνη δεν υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια (2.000.000), επιτρεπομένης της αυξομείωσης του χρηματικού αυτού ορίου με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης.

34 Ι.Η.ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΛΑΜΙΑΣ Από το συνδυασμό των παραπάνω άρθρων Ν.1069/80 και κυρίως των: αρ.22, αρ.5 παρ.2 ε αρ. 6 παρ 3 α & 5 α ν.1069/80. Όσων αναφέρονται στον Οδηγός ΕΕΤΑΑ στο κεφάλαιο 3 Μελέτες- Έργα- Προμήθειες σελ. 35 – 39 Του αρ.2 παρ.1 του ΠΔ28/80 με το οποίο διενεργούσαν στο παρελθόν τις προμήθειες κλπ οι ΔΕΥΑ

35 Ι.Η.ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΛΑΜΙΑΣ του Β.Δ. 17.5/15.6.1959 ( περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων ) και όχι του Π.Δ. 113/2010 περί ανάληψης υποχρεώσεων από διατάκτες, που αφορά τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, στους οποίους δεν εμπίπτουν οι Δ.Ε.Υ.Α., οι οποίες αποτελούν επιχειρήσεις ( Ν.Π.Ι.Δ. ) ειδικού σκοπού που η σύστασή τους προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 1069/1980 και συμπληρωματικά από τον εκάστοτε ισχύοντα Δημοτικό και Κοινοτικό. Ως προς την διαχείριση των υποθέσεών τους ( σε αυτήν περιλαμβάνεται και η οικονομική διοίκηση και διαχείριση ), τον πρώτο λόγο έχει ο κανονισμός τους Διοίκησης και Διαχείρισης υπό την προϋπόθεση ότι αυτός περιέχει σχετικές ειδικές ρυθμίσεις. Σε διαφορετική περίπτωση, εφαρμόζονται αναλογικά οι σχετικές διατάξεις του Β.Δ. του 1959 που αφορούν στην οικονομική διοίκηση και διαχείριση των Δήμων (σχετική νομολογία του Ε.Σ. προς την κατεύθυνση αυτή, βλ. σχετικά Ε.Σ. VII ΤΜΗΜΑ 312/2014, 246/2014, 31/2012, 280/2011)

36 Ι.Η.ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΛΑΜΙΑΣ Ως εκ τούτου, για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης από τις Δ.Ε.Υ.Α. απαιτείται πάντοτε η έγκριση διάθεσης της σχετικής πίστωσης με την δημοσιονομική ανάληψη (κατά την έννοια της διαχείρισης και όχι του Δ.Λ.) της δαπάνης από τον αρμόδιο διατάκτη, κατόπιν σχετικής βεβαίωσης του προϊσταμένου των οικονομικών υπηρεσιών ότι η δαπάνη είναι σύμφωνη με το νόμο, ότι βρίσκεται εντός του διαθέσιμου ποσοστού της σχετικής πίστωσης και ότι έχει δεσμευτεί από τον προϋπολογισμό. Δεδομένης της υφιστάμενης εσωτερικής οργανωτικής διάρθρωσης των Δ.Ε.Υ.Α., των διατάξεων των άρθρων 3,5,6,17 και 22 Ν. 1069/1980 και κατ΄ αναλογία των σχετικών διατάξεων του Β.Δ. 17.5/15.6.1959 ( οι οποίες ουσιαστικά έρχονται να καλύψουν τα τυχόν κενά του εσωτερικού κανονισμού και του Ν. 1069/1980 σε σχέση με τις λεπτομέρειες της οικονομικής διοίκησης και του λογιστικού των δημοτικών αυτών επιχειρήσεων ), πιστεύω ότι για τις Δ.Ε.Υ.Α. ως διατάκτης ενεργεί το Δ.Σ. δεδομένης της κατά νόμον αποφασιστικής του αρμοδιότητας να αποφασίζει και να εγκρίνει οποιαδήποτε δαπάνη της επιχείρησης (άρθρο 5 παρ. 2 περ. ε Ν. 1069/1980 ) και επίσης ο Γενικός διευθυντής ενεργεί ως διατάκτης μόνο στα πλαίσια των αποφασιστικών του αρμοδιοτήτων που καθορίζονται από το άρθρο 6 παρ. 5 του Ν. 1069/1980, δηλαδή μέχρι του ποσού των δαπανών που καθορίζει ο νόμος ή αυξομειώνεται με απόφαση του Δ.Σ., για τις οποίες αποκλειστικά και μόνο αποφασίζει και εγκρίνει αυτός.

37 Ι.Η.ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΛΑΜΙΑΣ Επομένως, προ της διενέργειας οποιασδήποτε δαπάνης, πιστεύω ότι: θα πρέπει να έχει προηγηθεί σχετικό εσωτερικό υπηρεσιακό έγγραφο του κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου που αιτείται τη δαπάνη (πρωτογενές αίτημα), προς τον προϊστάμενο των οικονομικών υπηρεσιών, με το οποίο θα ενημερώνεται για την πρόθεση ενέργειας της συγκεκριμένης δαπάνης και θα αιτείται την ως άνω έγγραφη βεβαίωση με το ανάλογο περιεχόμενο που αναφέρεται παραπάνω. Η βεβαίωση θα πρέπει να περιλαμβάνεται και να αναφέρεται στην εγκριτική και δεσμευτική για τη δαπάνη απόφαση του Δ.Σ. ή του Γ. Διευθυντή, η οποία θα έχει και τον χαρακτήρα της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Αυτό μπορεί να συμβεί, διότι σύμφωνα με την ανωτέρω αναφερθείσα και διαμορφωθείσα νομολογία του Ε.Σ., το στάδιο της δημοσιονομικής ανάληψης δαπάνης δεν θα πρέπει να συγχέεται και θα πρέπει να προηγείται του σταδίου της διοικητικής ανάληψης υποχρέωσης, δηλαδή του σταδίου όπου «γεννάται» η αιτία της δαπάνης και δημιουργείται η υποχρέωση προς πληρωμή της. Το στάδιο αυτό δεν επέρχεται με την εγκριτική της δαπάνης απόφαση του Δ.Σ. ή του Γ. Διευθυντή αλλά π.χ. με την κατακυρωτική απόφαση στην περίπτωση διεξαγωγής διαγωνισμού, δηλαδή σε στάδιο απώτερο αυτού της απόφασης του Δ.Σ. ή του Γ. Διευθυντή περί έγκρισης διενέργειας της δαπάνης.

38 Ι.Η.ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΛΑΜΙΑΣ Πως ερμηνεύονται αυτά πρακτικά & εκτελούνται Βήμα 1 ο : συντάσσεται πρωτογενές αίτημα από το αρμόδιο όργανο (όσοι έχουν από τον Ο.Ε.Υ. αρμοδιότητα αιτημάτων π.χ. υπεύθυνος αποθήκης) που έχει ανάγκη π.χ. προμηθείας μιας αντλίας. Το βήμα αυτό το τηρούμε και σήμερα με την αίτηση εφοδιασμού. Βήμα 2 ο : ο προϊστάμενος Ο.Υ. χορηγεί βεβαίωση περί της νομιμότητας της δαπάνης και της ύπαρξης πίστωσης. Το βήμα αυτό το τηρούμε και σήμερα με την υπογραφή βεβαίωσης ύπαρξης πίστωσης που συνοδεύει το ένταλμα Βήμα 3 ο : Η βεβαίωση θα πρέπει να περιλαμβάνεται και να αναφέρεται στην εγκριτική και δεσμευτική για τη δαπάνη απόφαση του Δ.Σ. ή του Γ. Διευθυντή, η οποία θα έχει και τον χαρακτήρα της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης

39 Ι.Η.ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΛΑΜΙΑΣ Υπόδειγμα Εγγράφου Πρωτογενούς Αιτήματος

40 Ι.Η.ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΛΑΜΙΑΣ Βεβαίωση Ύπαρξης Πίστωσης

41 Ι.Η.ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΛΑΜΙΑΣ Απόφαση Δ.Σ. Δέσμευσης Πίστωσης

42 Ι.Η.ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΛΑΜΙΑΣ

43 Απόφαση Δ.Σ. Ανάθεσης

44 Ι.Η.ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΛΑΜΙΑΣ

45 Απόφαση Διευθυντή Εκτέλεσης Δαπάνης

46 Ι.Η.ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΛΑΜΙΑΣ Τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων Το Μητρώο Δεσμεύσεων αφορά όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και κατά συνέπεια αυτούς που συμπεριλαμβάνονται στο εκάστοτε ισχύον Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Είναι το βασικό βιβλίο το όποιο τηρείται από την Ο.Υ. κάθε φορέα της ΓΚ με ευθύνη του προϊσταμένου της. Με το ΜΔ οι παραπάνω φορείς παρακολουθούν τον προϋπολογισμό τους την εξέλιξη του, τις δεσμεύσεις, την υλοποίηση των δαπανών, των πληρωμών κλπ. Αποτελείται από 32 στήλες που παρέχουν όλες τις πληροφορίες τήρησης του προϋπολογισμού τους.

47 Ι.Η.ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΛΑΜΙΑΣ Οι φορείς της Γ.Κ. είναι προσηλωμένοι στην τήρηση του Μ.Δ. και κινούνται με τους Κ.Α. του Ταμειακού προϋπολογισμού τους. Η τήρηση του διπλογραφικού συστήματος της Γενικής Λογιστικής έπεται και ενημερώνεται πίσω από Μ.Δ. Οι έλεγχοι που τους αφορούν, η απόδοση λογαριασμού και ότι αφορά την οικονομική τους διαχείριση ξεκινούν και τελειώνουν στη τήρηση του Μ.Δ.

48 Ι.Η.ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΛΑΜΙΑΣ Οι Δ.Ε.Υ.Α. Οι Δ.Ε.Υ.Α. δεν είναι φορείς της Γ.Κ. και δεν συμπεριλαμβάνονται στο μητρώο της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Δεν υποχρεούνται στην εφαρμογή του Π.Δ.113/2010 περί > ούτε και με τις πρόσφατες διατάξεις του Ν.4270/14 περί > κατά την άποψη μου υποχρεούνται στην τήρηση του Δημόσιου Λογιστικού. Οι προϋπολογισμοί μας δεν τηρούνται ταμειακά αλλά σε δεδουλευμένη βάση, δεν υποχρεούμαστε στη διαδικασία ανατροπών αναλήψεων υποχρεώσεων στο τέλος της κάθε χρήσης και εκ νέου ανάληψης υποχρεώσεων σε βάρος των πιστώσεων του επόμενου έτους όπως και η εγκύκλιος 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28-2-2014 του ΓΛΣ δέχεται ακόμη και για τα ενταγμένα στο Δ.Λ. ν.π.ι.δ.

49 Ι.Η.ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΛΑΜΙΑΣ Επιπλέον οι Δ.Ε.Υ.Α. ως επιχειρήσεις 1.Σύμφωνα με το Ν. 1069/80 αρ. 1 εδ. 1 αποτελούν ίδια Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρα διεπόμενα από τους κανόνες της Ιδιωτικής οικονομίας 2. Σύμφωνα με το ν. 3463/2006 αρ.252 παρ. 4 και 5 οι ΔΕΥΑ είναι επιχείρησης ειδικού σκοπού και λειτουργούν με τις διατάξεις του ιδρυτικού τους νόμου (εγκ.16 και 77 ΥΠ.ΕΣ.) 2. Σύμφωνα με το Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και το Π.Δ. 520/1988 οι ΔΕΥΑ είναι υποχρεωμένες να τηρούν τα βιβλία και στοιχεία του Κ.Β.Σ. και έχουν όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τον Κ.Φ.Α.Σ. για τους επιτηδευματίες. 3.Συμφωνα με το ν. 1642/1986 ΦΠΑ οι ΔΕΥΑ εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και σε όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό και ως προς τον τρόπο και το χρόνο καταχώρησης των δαπανών στα βιβλία τους και καταβολής του Φ.Π.Α.

50 Ι.Η.ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΛΑΜΙΑΣ 4. Σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος Ν. 4172/2013 οι ΔΕΥΑ για πρώτη φορά φαίνεται να έχουν και όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από αυτόν για τους επιτηδευματίες Από όλα τα παραπάνω προκύπτουν, το λογιστικό σύστημα, τα παραστατικά και οι λοιπές υποχρεώσεις που αφορούν τις ΔΕΥΑ οι οποίες ουσιαστικά είναι ίδιες με τις υποχρεώσεις της ιδιωτικής λογιστικής των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων. Δηλαδή πλήρης εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος της Γενικής Λογιστικής (ΓΛΣ) με υποχρέωση τήρησης λογαριασμών, προθεσμιών κλπ. σε συνδυασμό με όλους τους άλλους φορολογικούς κώδικες.

51 Ι.Η.ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΛΑΜΙΑΣ Με αυτά τα δεδομένα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτά, οι Δ.Ε.Υ.Α. είναι και πρέπει να είναι προσηλωμένες στη τήρηση της Γενικής Λογιστής και οι αναλήψεις υποχρεώσεων δαπανών διενεργούνται σε βάρος των ποσών των οικείων λογαριασμών του Ε.Γ.Λ.Σ. όπως επίσης η παραπάνω εγκύκλιος προβλέπει για ν.π.ι.δ. ενταγμένα στο μητρώο της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επομένως οι Δ.Ε.Υ.Α. κινούνται με τους Κ.Α. της Γ.Λ. οι οποίοι είναι ταυτόχρονα είναι και Κ.Α. του προϋπολογισμού. Σε κάθε περίπτωση όμως η αρχή ύπαρξης πίστωσης για τη διενέργεια οποιασδήποτε δαπάνης παραμένει και σε συνδυασμό με την παραπάνω διαδικασία δέσμευσης πιστώσεων (ανάληψης υποχρέωσης) θα πρέπει να υπάρχει αυτή η δυνατότητα εφαρμογής από το λογιστικό μας σύστημα παρακολούθησης της πορείας του Π/Υ.

52 Ι.Η.ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΛΑΜΙΑΣ Πρόταση 1. Οι Δ.Ε.Υ.Α. πρέπει εκπονήσουν εφόσον δεν έχουν κανονισμό διοίκησης και διαχείρισης η να τροποποιήσουν τον υπάρχοντα και να προσθέσουν κεφάλαιο στο οποίο θα περιγράφουν την διαδικασία υλοποίησης των δαπανών τους. 2. Το λογισμικό μας σύστημα τήρησης της ΓΛ και του Π/Υ των Δ.Ε.Υ.Α. που είναι η Πυξίδα μας θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα, στο στάδιο του πρωτογενούς αιτήματος να παρέχει την πληροφορία ύπαρξης υπόλοιπου στον Κ.Α. του Π/Υ προκειμένου να χορηγείτε η σχετική παραπάνω βεβαίωση από τον παριστάμενο της Ο.Υ. 2. Επειδή στις Δ.Ε.Υ.Α. ως επιχειρήσεις αιχμής οι περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης είναι πολλές και τακτικές θα πρέπει οι διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παρ. 4 και 7 του αρ.158 του Ν. 3463/2006 που καθορίζουν ότι:

53 Ι.Η.ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΛΑΜΙΑΣ αρ.158 π. 4. Πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του Δήμου ή της Κοινότητας μπορούν να διατίθενται με απόφαση του δημάρχου ή του προέδρου της Κοινότητας για την πληρωμή δαπανών, οι οποίες αφορούν: α) Επικοινωνίες κάθε μορφής. β) Την άμεση αποκατάσταση απρόβλεπτων ζημιών σε δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης, φωτισμού και σε δρόμους. Στις περιπτώσεις αυτές, εάν ο προϋπολογισμός του σχετικού έργου δεν υπερβαίνει το ποσό που καθορίζεται κάθε φορά, βάσει της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύει, μπορεί να γίνεται απευθείας ανάθεση με απόφαση του δημάρχου ή του προέδρου της Κοινότητας.

54 Ι.Η.ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΛΑΜΙΑΣ π.7. Στις περιπτώσεις του στοιχείου β΄ της παραγράφου 4 του παρόντος και στις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων όταν συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη, εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή αυτή που υπάρχει είναι ανεπαρκής, η αναγκαία τροποποίηση του προϋπολογισμού γίνεται στην πρώτη, μετά την ανάθεση, συνεδρίαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.

55 Ι.Η.ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΛΑΜΙΑΣ να έχουν εφαρμογή όχι με την ακραία και άκαμπτη λογική του Ε.Σ. περί μη πρόβλεψης, ανωτέρας βίας κλπ. αλλά με την κοινή λογική και τα πραγματικά γεγονότα περί του κατεπείγοντος που έτσι η αλλιώς θα πρέπει: ο Γενικός Διευθυντής που θα εισηγηθεί το θέμα στο πρώτο μετά την ανάθεση Δ.Σ. ο πρόεδρος του Δ.Σ. που θα έχει δώσει την εντολή της απευθείας ανάθεσης και ο προϊστάμενος των Ο.Υ. για την τακτοποίηση του Π/Υ, Να υποστηρίξουν ενώπιων των υπολοίπων μελών του Δ.Σ. το κατεπείγον.

56 Ι.Η.ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΛΑΜΙΑΣ 3. Όλα τα αποφασιστικά όργανα των Δ.Ε.Υ.Α. θα σέβονται τους περιορισμούς του Π/Υ και θα ενεργούν εντός του πλαισίου του. 4. Κοινός στόχος θα είναι η εκτέλεση του προϋπολογισμού και η δημιουργία κερδών (αποθεματικών) στο τέλος κάθε οικονομικού έτους.

57 Ι.Η.ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΛΑΜΙΑΣ Με το τρόπο αυτό πιστεύω ότι εκπληρώνονται όλες οι υποχρεώσεις μιας πραγματικά ορθολογικής και χρήστης διαχείρισης. Οι Δ.Ε.Υ.Α. μπορούν να ενσωματώσουν μοντέρνα και δυναμικά συστήματα παρακολούθησης (budgeting & reporting) προϋπολογισμού και αναφορών, Να λειτουργούν με αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα ικανοποιώντας τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών άμεσα,

58 Ι.Η.ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΛΑΜΙΑΣ Με ασφάλεια και ποιότητα Χωρίς τη > του ασφυκτικού και αναποτελεσματικού δημόσιου λογιστικού που στο βωμό της διαφάνειας οδηγεί τα πράγματα προς τα πίσω. Ι. Η. Θεοδωρακόπουλος Οικονομολόγος – Γενικός Δ/της Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΜΙΑΣ Κ. Καραμανλή & Ζαφείρη 35100 ΛΑΜΙΑ Τηλ. 2231032951, Fax 2231045015 e-mail: theo@deyalamias.grtheo@deyalamias.gr

59 Ι.Η.ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΛΑΜΙΑΣ Η επίδραση του Δικαίου επί της Λογιστικής…


Κατέβασμα ppt "Ι.Η.ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΛΑΜΙΑΣ ΔΕΥΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google