Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ.Παπαχρήστος Ιανουάριος 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Α ΙΓΑIΟΥ & ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Τμήματα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών & Μηχ. Αυτοματισμού.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ.Παπαχρήστος Ιανουάριος 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Α ΙΓΑIΟΥ & ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Τμήματα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών & Μηχ. Αυτοματισμού."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ.Παπαχρήστος Ιανουάριος 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Α ΙΓΑIΟΥ & ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Τμήματα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών & Μηχ. Αυτοματισμού ΤΕ

2 Σκοπός Διάλεξης Γενικές οδηγίες εκπόνησης διπλωματικών εργασιών

3 ΟΔΗΓΙΕΣ – Γενικούς Κανόνες Κατανοήστε και απαντήστε επακριβώς στο θέμα που σας έχει δοθεί - κατανόηση τίτλου - λέξεις κλειδιά Οργανώστε τη δομή της εργασίας σας - είδος εργασίας - εισαγωγή - κύριο θέμα - συμπεράσματα

4 ΟΔΗΓΙΕΣ – Γενικούς Κανόνες Αναπτύξτε το θέμα με δικά σας λόγια και με βάση το πλάνο σας Λογοκλοπή (plagiarism) Xρήση διαδικτύου (google, science direct κοκ.)

5 ΟΔΗΓΙΕΣ – δομή κειμένου Εισαγωγή - περιγραφή του αντικειμένου της εργασίας - αναφορά στην διάρθρωση της εργασίας Κύριο σώμα εργασίας - όχι περιγραφικό - αναλυτικό και - συνθετικό Συμπεράσματα -σύνταξη σύνοψης (βασικά σημεία εργασίας)

6 ΟΔΗΓΙΕΣ – δομή κειμένου Βιβλογραφία - παρουσίαση βιβλογραφικών αναφορών

7 ΟΔΗΓΙΕΣ – δομή κειμένου Ενδεικτική Δομή Εισαγωγή - σημαντικότητα θέματος / διατύπωση ερευνητικού προβλήματος - βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις - αναφορά στον κλάδο ή τομέα που αφορά η εργασία (έρευνα) Θεωρητική Προσέγγιση - θεωρητικό υπόβαθρο - βιβλιογραφική επισκόπηση Μεθοδολογία/Σχεδίαση - ερευνητική μεθοδολογία / σχεδίαση Υλοποίηση/Ανάλυση - κατασκευή / ανάλυση (ποσοτική-ποιοτική) Συμπεράσματα (ευρήματα)

8 ΟΔΗΓΙΕΣ – γλώσσα κειμένου Απλό και περιεκτικό Πάντα κενό μετά τα σημεία στίξης Προσεκτική χρήση της υποδιαστολής Αποφυγή μεγάλων προτάσεων Προσεκτικός χωρισμός παραγράφων Αποφυγή χρήσης α΄ ενικού προσώπου Αλλαγή υποκειμένου Χρήση παθητκής φωνής

9 ΟΔΗΓΙΕΣ – γλώσσα κειμένου Αποφυγή αδόκιμων όρων ή νεολογισμών Προσεκτικός προσδιορισμός εννοιών και ορισμών Γραμματικά και συντακτικά λάθη

10 ΟΔΗΓΙΕΣ – Είδη Εργασιών Κατασκευής (λογισμικό, υλικό, υβριδική προσέγγιση) Εξομοίωσης (μοντελοποίηση, σενάρια) Εμπειρικές (στατιστική, ποιοτική προσέγγιση, μεικτή έρευνα) Θεωρητικές (βιβλιογραφική έρευνα)

11 ΟΔΗΓΙΕΣ – βιβλιογραφία Βιβλιογραφικές παραπομπές

12 ΟΔΗΓΙΕΣ – βιβλιογραφία Βιβλιογραφικές παραπομπές

13 ΟΔΗΓΙΕΣ – βιβλιογραφία Βιβλιογραφικές παραπομπές

14 ΟΔΗΓΙΕΣ – βιβλιογραφία Κάθε βιβλιογραφική αναφορά πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία : Βιβλία για Βιβλία: Επώνυμο συγγραφέα, Αρχικά του μικρού ονόματος του. (Χρόνος έκδοσης). Τίτλος βιβλίου. Τόπος έκδοσης: Εκδοτικός οίκος Άρθρα για Άρθρα: Επώνυμο συγγραφέα, Αρχικά του μικρού ονόματος του. (Χρόνος έκδοσης). Τίτλος άρθρου. Τίτλος περιοδικού, Τόμος, Σελίδα(-ες)

15 ΟΔΗΓΙΕΣ – βιβλιογραφία Άρθρα Καραγιάννης, Κ. (1994). Η παιδαγωγική του σύγχρονου κόσμου. Επιθεώρηση Αγωγής, 48, 75-102. Murzynski, J., & Degelman, D. (1996). Body language of women and judgments of vulnerability to sexual assault. Journal of Applied Social Psychology, 26, 1617-1626.

16 ΟΔΗΓΙΕΣ – βιβλιογραφία Βιβλία Πιαζέ, Ζ. (1988). Η ψυχολογία της νοημοσύνης. Αθήνα: Καστανιώτης. Vazey, J. (1967). Education in the modern world. New York: McGraw-Hill. Hallahan, D.P., & Kauffman, J.M. (1982). Exceptional children (2nd ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. Φίλιας, Β. κ.συν. (2001). Εισαγωγή στη μεθοδολογία και τις τεχνικές των κοινωνικών ερευνών (2η έκδ.). Αθήνα: Gutenberg.

17 ΟΔΗΓΙΕΣ – βιβλιογραφία συγγραφέας Όταν συγγραφέας έχει αναλάβει την έκδοση του ιδία έκδοση βιβλίου του (ιδία έκδοση) Αθανασοπούλου, Δ. (1980). Περιγραφική στατιστική. Πειραιάς: Ιδίας. Δύο ή περισσότεροι συγγραφείς Barzun, J., & Graff, H.F. (1977). The modern researcher. New York: Harcourt, Brace, Jovanovich. Morgan, M., Caplan, M., & Manning, N. (1985). Sociological approaches to health and medicine. London: Croom Helm.

18 ΟΔΗΓΙΕΣ – βιβλιογραφία Επιμέλεια βιβλίου (editing) Mitchell, J.V. (Ed.) (1985). Mental measurement yearbook (9th ed.). Highland Park, NJ: Gryphon Press. Melhuish, E.C., & Moss, P. (Eds.) (1991). Day care for young children. London: Tavistock/Routledge. Τσιάντης, Γ., & Δραγώνα, Θ. (Επιμ.) (1999). Μωρά και μητέρες. Αθήνα: Καστανιώτης.

19 ΟΔΗΓΙΕΣ – βιβλιογραφία επιμέλεια Για κεφάλαιο βιβλίου που βρίσκεται σε επιμέλεια τόμου τόμου (Σημείωση: εδώ υπογραμμίζεται ο τίτλος του βιβλίου κι όχι ο τίτλος του κεφαλαίου. Προσέξτε το «Στο: …» ή «In …») Backett, K. (1990). Study health in families. In S. Cunningham-Burley & N. McKeganey (Eds.), Reading in medical sociology (pp. 189-221). London: Tavistock/Routledge. Βέλτσος, Γ. (1988). Εξουσία και τηλεόραση. Στο: Κ. Ναυρίδης, Γ. Δημητρακόπουλος, & Γ. Πασχαλίδης (Επιμ.), Τηλεόραση και επι-κοινωνία (σελ.117-124). Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής.

20 ΟΔΗΓΙΕΣ – βιβλιογραφία διαδίκτυο Κείμενο στο διαδίκτυο με ημερομηνία Degelman, D., & Harris, M.L. (2000). APA style essentials. Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Vanguard University, Department of Psychology:http://www.vanguard.edu/psychology/index.cfm?doc_i d=796  (18/5/2000). Johnson-Eilola, J. (1994). Little machines: Rearticulating hypertext users. ftp://daedalus.com/Pub/CCCC95/johnson-eilola (10 Feb. 1996). Burka, L.P. (1993). A hypertext history of multi-user dungeons. MUDdex. http://www.utopia.com/talent/lpb/muddex/essay/ (13/1/1997). Tilton, J. (1995). Composing good HTML (Vers. 2.0.6). http://www.cs.cmu.edu/~tilt/cgh/ (1/12/1996).

21 ΟΔΗΓΙΕΣ – Εμφάνιση Εργασιών

22 ΟΔΗΓΙΕΣ Με βάση τα προηγούμενα στοιχεία υπολογίζεται πως μια σελίδα Α4 περιέχει περίπου 250-300 λέξεις (πλήρες κείμενο) μια εργασία 2.500 λέξεων καλύπτεται σε περίπου 8-10 σελίδες και μια εργασία 3.000 λέξεων σε 10-12 σελίδες

23 ΟΔΗΓΙΕΣ – τελευταίες παρατηρήσεις Όταν ολοκληρώσουμε τη συγγραφή της εργασίας, δεν σημαίνει ότι τελειώσαμε Ξαναδιαβάζουμε πολλές φορές το κείμενο για να κάνουμε τις απαραίτητες διορθώσεις είτε στο περιεχόμενο είτε στη γλωσσική διατύπωση

24 ΟΔΗΓΙΕΣ – Παρουσίαση Συνοπτική Χρήση λέξεων και όχι φράσεων ή παραγράφων Απαλά χρώματα στο background της κάθε διαφάνειας Χρήση video ή ήχου όπου απαιτείται για πιο ολοκληρωμένη παρουσίαση

25 ΟΔΗΓΙΕΣ – Λογοκλοπή Προσοχή η εργασία σας να μην περιέχει λογοκλοπή! Προσοχή η εργασία σας να μην περιέχει λογοκλοπή!

26 ΟΔΗΓΙΕΣ – Λογοκλοπή Λογοκλοπή (plagiarism) Λογοκλοπή (plagiarism) σημαίνει η ιδιοποίηση έργων ή ιδεών άλλων δημιουργών Χρήση ολόκληρου ή μέρους του έργου χωρίς να γίνεται αναφορά στον δημιουργό Παραθέτουμε αυτούσιες φράσεις η προτάσεις από κάποια πηγή χωρίς να την περικλείουμε σε εισαγωγικά «..» και χωρίς αναφορά στην πηγή Παραφράζουμε το κείμενο κάποιας πηγής χωρίς και πάλι αναφορά σε αυτή Παραποιούμε ή αλλοιώνουμε πληροφορίες ή δεδομένα από κάποια άλλη πηγή Αναλαμβάνουμε να κάνουμε εργασία κάποιου άλλου ή αναθέτουμε εργασία μας σε κάποιον άλλον

27 ΟΔΗΓΙΕΣ – Λογοκλοπή Η χρήση παραπομπών δεν απαιτείται όταν: εκφράζουμε τις δκές μας ιδέες και απόψεις (σε περίπτωση που έχουν δημοσιευτεί στο παρελθόν, θα πρέπει να γίνεται αναφορά σε αυτό) Χρησιμοποιούμε ιδέες, θεωρίες ή άλλες πληροφρίες που αποτελούν κοινή γνώση, δηλ. όταν είναι γνωστές στο ευρύ κοινό http://wpacouncil.org/node/9 http://wpacouncil.org/node/9

28 ΟΔΗΓΙΕΣ – Λογοκλοπή

29 λογοκλοπή (plagiarism) Η λογοκλοπή (plagiarism) έχει οριστεί ως: «Η χρήση ιδεών ή φράσεων άλλων και η παρουσίαση αυτών ως δικές σας, σκόπιμα ή κατά λάθος». (W3)W3 «Η χρήση ή η στενή παράφραση της γλώσσας και των ιδεών άλλων συγγραφέων και η παρουσίαση τους ως πρωτότυπης δουλειάς». (W1)W1

30 ΟΔΗΓΙΕΣ – Λογοκλοπή «Όλα τα παρακάτω θεωρούνται λογοκλοπή: η παρουσίαση δουλειάς άλλων ως δικής σας, η αντιγραφή λέξεων ή ιδεών από άλλους χωρίς παραπομπή, η μη χρήση εισαγωγικών σε φράσεις που έχουν γράψει άλλοι, η χρήση παραπομπών που δεν ισχύουν, οι παραλλαγές φράσεων άλλων συγγραφέων χωρίς να κάνετε παραπομπή σε αυτούς, η εκτεταμένη αντιγραφή και παραλλαγή προτάσεων ή και παραγράφων χωρίς ή με παραπομπή». (W2)W2

31 ΟΔΗΓΙΕΣ – Λογοκλοπή «Η λογοκλοπή περιλαμβάνει την κλοπή και παρουσίαση ιδεών ή λέξεων/φράσεων άλλων ως δικές σας, και την χρήση ιδεών ή λέξεων χωρίς παραπομπή». (W4)W4

32 ΟΔΗΓΙΕΣ – Λογοκλοπή ακαδημαϊκή ελευθερία Η ακαδημαϊκή ελευθερία –όπως κάθε μορφή ελευθερίας- προϋποθέτει κανόνες και δεοντολογία που αφορούν και σε θέματα συγγραφής και τεκμηρίωσης των επιστημονικών εργασιών Μέχρι και πριν από κάποιες δεκαετίες, η λογοκλοπή δεν θεωρείτο τόσο σημαντικό ζήτημα στην επιστημονική έρευνα για διάφορους λόγους (Grudin, 2004) όπως: η συνήθεια της προφορικής παράδοσης του παρελθόντος, η δυσκολία εντοπισμού των πρωτότυπων εργασιών (χειρονακτική εργασία, εξαιρετικά χρονοβόρα), η ανυπαρξία αυτόματων εργαλείων αναζήτησης και ελέγχου, κ.α. Grudin, 2004

33 ΟΔΗΓΙΕΣ – Λογοκλοπή Πλέον, παρότι υπάρχουν (λίγες ακόμα) περιπτώσεις και επιστημονικές περιοχές όπου η επανάληψη –από τον ίδιο τον συγγραφέα μόνο!- μέρους ή ακόμα και ολόκληρης δημοσίευσης είναι ακόμα θεμιτή (π.χ. κάποιες περιπτώσεις αναδημοσίευσης από Εθνικό συνέδριο σε Διεθνές), στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων η λογοκλοπή θεωρείται μέγιστο παράπτωμα ενός ερευνητή: είναι ηθικά απαράδεκτο να μην αναφέρεται ο ερευνητής που μας έχει βοηθήσει να διαμορφώσουμε τις δικές μας ιδέες και γνώσεις, ενώ πλέον δεν είναι σπουδαίος κόπος να (ξανά-) εντοπιστούν (στο διαδίκτυο) και να τεκμηριωθούν οι πηγές της εργασίας

34 ΟΔΗΓΙΕΣ – Λογοκλοπή Το φαινόμενο της λογοκλοπής δεν αφορά φυσικά μόνο τον ακαδημαϊκό χώρο, αλλά την δημοσιογραφία, τα ΜΜΕ, τον κινηματογράφο (όσον αφορά το σενάριο), και γενικότερα τη δημιουργική βιομηχανία Πρέπει πάντως να τονιστεί ότι η λογοκλοπή στον ακαδημαϊκό χώρο και του ζητήματος της παραβίασης των πνευματικών δικαιωμάτων στη δημιουργική βιομηχανία: οι ακαδημαϊκοί κατά κανόνα παραχωρούν τα πνευματικά δικαιώματα των εργασιών τους στους εκδοτικούς οίκους (προκειμένου αυτές να δημοσιευτούν)

35 ΟΔΗΓΙΕΣ – Λογοκλοπή η λογοκλοπή δεν θίγει με οικονομικούς όρους τον ερευνητή που έχει διατυπώσει κάποια ιδέα, αλλά θίγει στο ηθικό και ουσιαστικό επίπεδο την ακαδημαϊκή κοινότητα γενικότερα Σε κάθε περίπτωση, η προσέγγιση της έρευνας, μελέτης και συγγραφής κάθε τύπου εργασίας με άγνοια ή αδιαφορία της σημασίας και των δυνητικών συνεπειών της ενδεχόμενης λογοκλοπής μπορεί να έχει τρομερά αρνητικές συνέπειες για την ποιότητα της εργασίας, και στο ηθικό επίπεδο για την φήμη του ερευνητή- μελετητή που προβαίνει στη λογοκλοπή

36 ΟΔΗΓΙΕΣ – Λογοκλοπή Η συμμόρφωση στην ακαδημαϊκή δεοντολογία κατά την συγγραφή της διπλωματικής εργασίας έχει τις εξής θετικές επιπτώσεις: Δείχνει ένα υψηλό επίπεδο προσεγμένης δουλειάς το οποίο είναι ένα από τα γενικά κριτήρια αξιολόγησης κάθε διπλωματικής εργασίας Βοηθάει τους αξιολογητές της εργασίας να καταλάβουν καλύτερα την επίδραση/συμβολή και τους περιορισμούς της. Ασάφειες ως προς τα παραπάνω δημιουργούν ερωτήσεις και σχόλια. Η σαφήνεια ως προς τα παραπάνω δείχνει επίγνωση των ορίων στα οποία φτάνει η εργασία από τον ίδιο τον φοιτητή - επίσης ένα σημαντικό γενικό κριτήριο αξιολόγησης

37 ΟΔΗΓΙΕΣ – Λογοκλοπή Εφόσον γίνονται παραπομπές σε πρόσφατη και σημαντική δουλειά και εργασίες, ενισχύεται η αξιοπιστία της εργασίας και αποκαλύπτεται υψηλό επίπεδο γνώσης για το πεδίο στο οποίο εντάσσεται η εργασία – και αυτό ένα σημαντικό γενικό κριτήριο αξιολόγησης κάθε διπλωματικής εργασίας Είναι ένα μέσο καλλιέργειας της κριτικής αντιμετώπισης στην έρευνα και τη μελέτη

38 ΟΔΗΓΙΕΣ – Λογοκλοπή Σύμφωνα με το (G4), μερικοί λόγοι για να αποφύγετε την λογοκλοπήG4 είναι οι εξής: Η παρουσίαση δουλειάς άλλων ως δικής σας είναι ανήθικη πρακτική Είναι κλοπή ιδεών και δουλειάς άλλων Η λογοκλοπή αντιμάχεται το σκοπό των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, που είναι η εξέλιξη της γνώσης Η λογοκλοπή δεν εξελίσσει την γνώση, αλλά αρνείται την αναφορά στους ερευνητές με αποτέλεσμα να τους απογοητεύει. Είναι πολύ πιθανό να πιαστείτε Εφόσον ο επιβλέπων κρίνει ότι η λογοκλοπή είναι εκτεταμένη, οι επιπτώσεις της μπορεί να κυμανθούν από το επίπεδο της αλλαγής θέματος διπλωματικής εργασίας, μέχρι και τη διαγραφή από το πρόγραμμα σπουδών, με επιφύλαξη ακόμα μεγαλύτερων συνεπειών σε περίπτωση που η λογοκλοπή έχει ως συνέπεια αξιώσεις οικονομικής αποζημίωσης από τους θιγόμενους

39 ΟΔΗΓΙΕΣ – Λογοκλοπή Επίσης, Η πρακτική της λογοκλοπής, για όσο δεν ανακαλύπτεται, επηρεάζει τον τρόπο δουλειάς του μελετητή και εν τέλει αναδύεται σε μια εκ των βασικών πρακτικών Είναι όντως εύκολο να «μεταποιήσουμε» κείμενα αλλάζοντας φράσεις εδώ και εκεί…

40 ΟΔΗΓΙΕΣ – Λογοκλοπή Αργά ή γρήγορα θα πιαστείτε, και θα εκτεθείτε ανεπανόρθωτα!! (Πλέον είναι τόσο εύκολο να ελεγχθούν φράσεις στο google) Επίσης, οι διπλωματικές εργασίες του τμήματος δημοσιεύονται στο διαδίκτυο Είναι βέβαιο ότι θα αποκαλυφθείτε Είναι βέβαιο ότι θα αποκαλυφθείτε

41 ΟΔΗΓΙΕΣ – Λογοκλοπή Σημαντικοί κανόνες εργασίας ώστε να εξασφαλίζεται η ακαδημαϊκή δεοντολογία και να αποφεύγεται η λογοκλοπή Σημαντικοί κανόνες εργασίας ώστε να εξασφαλίζεται η ακαδημαϊκή δεοντολογία και να αποφεύγεται η λογοκλοπή Όταν χρησιμοποιείτε αυτούσιο το κείμενο από κάποια άλλη εργασία να το ενσωματώνετε σε εισαγωγικά (ή και να χρησιμοποιείτε και πλάγια γραμματοσειρά) και να προσθέτετε την παραπομπή Γενικά να αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε αυτούσια κείμενα εκτός αν είναι ορισμοί ή πολύ σημαντικά επιχειρήματα

42 ΟΔΗΓΙΕΣ – Λογοκλοπή Να ερμηνεύετε τα κείμενα που διαβάζετε και να γράφετε την ερμηνεία σας στην εργασία, όχι το κείμενο αυτούσιο (Προφανώς με χρήση παραπομπής πάλι) Να κάνετε ξεκάθαρο ποιος είπε τι (W2), προφανώς με καλή και σωστή χρήση της γλώσσας και παραπομπήW2

43 ΟΔΗΓΙΕΣ – Λογοκλοπή Να κάνετε ξεκάθαρο ποιος έχει την ιδέα. Ακόμα και αν την περιγράφετε με δικά σας λόγια (Πάλι με παραπομπή) Να μην μεταφράζετε Πολλοί φοιτητές μεταφράζουν για να μελετήσουν στα Ελληνικά και εν τέλει μεταφέρουν την μετάφραση στη διπλωματική Είναι τρομερό λάθος, και επίσης εντοπίζεται και επαληθεύεται εύκολα

44 ΟΔΗΓΙΕΣ – Λογοκλοπή Γενικότερα, να στέκεστε εξεταστικά – κριτικά απέναντι σε ό,τι διαβάζετε Η κριτική αντιμετώπιση σίγουρα απαιτεί κάποια ωριμότητα και αποκτιέται και κατά την ενασχόληση με μια διπλωματική

45 ΟΔΗΓΙΕΣ – Λογοκλοπή κριτικά Για να αντιμετωπίσει κάποιος κριτικά το θέμα του οφείλει τουλάχιστον να: – έχει προσδιορίσει έναν - έστω ασαφή - στόχο ώστε να "βλέπει" τα παραδείγματα, έννοιες, κλπ υπό το πρίσμα αυτού του στόχου – να είναι διαρκώς περίεργος και να εξετάζει την αξιοπιστία κάθε αναφοράς συγκρίνοντας την με άλλες ώστε να εντοπίσει τις πιο σημαντικές

46 ΟΔΗΓΙΕΣ – Λογοκλοπή Παραδείγματα προς αποφυγή! Τι δεν πρέπει να κάνετε Παραδείγματα προς αποφυγή! Τι δεν πρέπει να κάνετε Άμεση λογοκλοπή «Άμεση λογοκλοπή»: ή αλλιώς αντιγραφή, χωρίς προφανώς κάποια παραπομπή (και να υπήρχε παραπομπή δεν θα είχε σημασία) Μωσαϊκό «Μωσαϊκό»: επιμέρους αλλαγές ενός πρωτότυπου κειμένου, με ενσωμάτωση και προσωπικών στοιχείων… ουσιαστικά μίξη ιδεών από το πρωτότυπο και του συγγραφέα, χωρίς παραπομπή

47 ΟΔΗΓΙΕΣ – Λογοκλοπή «Παράφραση»: αντιγραφή και μεταποίηση του κειμένου ώστε να μην μπορεί να ανιχνευθεί το πρωτότυπο… επίσης αντιγραφή-κλοπή των ιδεών «Ανεπαρκής αναγνώριση-παραπομπή»: δίνεται μεν παραπομπή για ένα μόνο μέρος της αντιγραφής - λογοκλοπής

48 ΟΔΗΓΙΕΣ – Λογοκλοπή Λόγοι που συντελούν στην λογοκλοπή Λόγοι που συντελούν στην λογοκλοπή «Αναζήτηση αντί έρευνας» «Οι λέξεις τους είναι καλύτερες» «Άγχος για το βαθμό» «Όλοι οι άλλοι το κάνουν» «Δεν μπορούσα να εντοπίσω την πηγή»

49 ΟΔΗΓΙΕΣ – Λογοκλοπή Χρήσιμοι οδηγοί συγγραφής σύμφωνα με την ακαδημαϊκή δεοντολογία Χρήσιμοι οδηγοί συγγραφής σύμφωνα με την ακαδημαϊκή δεοντολογία [G1] City University of New York, Avoiding and Detecting Plagiarism, http://web.gc.cuny.edu/provost/pdf/AvoidingPl agiarism.pdf, March 2005, accessed 02.04.2009http://web.gc.cuny.edu/provost/pdf/AvoidingPl agiarism.pdf [G2] Indiana University, Writing Tutorial Services, http://www.indiana.edu/~wts/pamphlets/plagiari sm.shtml, accessed 02.04.2009http://www.indiana.edu/~wts/pamphlets/plagiari sm.shtml [G3] Plagiarism.org, http://www.plagiarism.org/learning_ce nter/home.html, accessed 02.04.2009http://www.plagiarism.org/learning_ce nter/home.html [G4] San Antonio College, Writing & Research Guides, http://www.accd.edu/sac/library/faculty/deosdade /WRITING.HTM, accessed 02.04.2009http://www.accd.edu/sac/library/faculty/deosdade /WRITING.HTM

50 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας…


Κατέβασμα ppt "ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ.Παπαχρήστος Ιανουάριος 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Α ΙΓΑIΟΥ & ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Τμήματα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών & Μηχ. Αυτοματισμού."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google