Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» ΜΟΝΑΔΑ Β’ - ΟΔΗΓΟΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» ΜΟΝΑΔΑ Β’ - ΟΔΗΓΟΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» ΜΟΝΑΔΑ Β’ - ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

2 ΑΞΟΝΕΣ ΟΔΗΓΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  Παρακολούθηση Δεικτών – Απολογισμός/Εκθέσεις στην ΕΕ  Κοινή εσωτερική οργάνωση σε όλες τις Κοινωνικές Συμπράξεις  Απορρόφηση Προϊόντων  Εξυπηρέτηση Ωφελουμένων με διακριτικότητα

3 ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΡΓΟΥ Δικαιούχος/Επικεφαλής Κοινωνικής Σύμπραξης  Δικαιούχος/Επικεφαλής Κοινωνικής Σύμπραξης Υπεύθυνος Υλοποίησης Έργου (ορίζεται από τονΔικαιούχο – έχει τη συνολική εποπτεία τουέργου)  Υπεύθυνος Υλοποίησης Έργου (ορίζεται από τον Δικαιούχο – έχει τη συνολική εποπτεία του έργου) Υπεύθυνος Αποθήκης (ορίζεται από τονΔικαιούχο – έχει τη συνολική εποπτεία όλων τωνσημείων αποθήκευσης και διανομής, καθώς καιτης διακίνησης των προϊόντων)  Υπεύθυνος Αποθήκης (ορίζεται από τον Δικαιούχο – έχει τη συνολική εποπτεία όλων των σημείων αποθήκευσης και διανομής, καθώς και της διακίνησης των προϊόντων)

4 ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΡΓΟΥ  Υπεύθυνοι Διανομής (ορίζονται με Πρακτικό της Κοινωνικής Σύμπραξης – ένας για κάθε σημείο διανομής) Εταίροι (συνεπικουρούν τον Δικαιούχο σε όλα ταστάδια υλοποίησης του έργου – οργάνωσηωφελουμένων, διανομή, συνοδευτικά μέτρα)  Εταίροι (συνεπικουρούν τον Δικαιούχο σε όλα τα στάδια υλοποίησης του έργου – οργάνωση ωφελουμένων, διανομή, συνοδευτικά μέτρα) Ωφελούμενοι (ενημερώνονται και κατευθύνονταιαπό την Κοινωνική Σύμπραξη με κάθε πρόσφορομέσο, π.χ. εξατομικευμένες επιστολές, τηλέφωνο,mail, SMS, δημόσιες αναρτήσεις)  Ωφελούμενοι (ενημερώνονται και κατευθύνονται από την Κοινωνική Σύμπραξη με κάθε πρόσφορο μέσο, π.χ. εξατομικευμένες επιστολές, τηλέφωνο, mail, SMS, δημόσιες αναρτήσεις)

5 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Δαπάνες αγοράς τροφίμων και βασικήςυλικής συνδρομής  Δαπάνες αγοράς τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής 5% κατ’ αποκοπήν δαπάνες για: διοικητικέςδαπάνες και δαπάνες μεταφοράς καιαποθήκευσης  5% κατ’ αποκοπήν δαπάνες για: διοικητικές δαπάνες και δαπάνες μεταφοράς και αποθήκευσης 5% κατ’ αποκοπήν δαπάνες γιασυνοδευτικά μέτρα  5% κατ’ αποκοπήν δαπάνες για συνοδευτικά μέτρα Δαπάνες συλλογής, μεταφοράς,αποθήκευσης και διανομής δωρεώντροφίμων  Δαπάνες συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης και διανομής δωρεών τροφίμων

6 ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Τόκοι χρεών  Τόκοι χρεών Παροχή υποδομών/Πάγια  Παροχή υποδομών/Πάγια Κόστος μεταχειρισμένων αγαθών  Κόστος μεταχειρισμένων αγαθών ΦΠΑ, εκτός των περιπτώσεων που δεν είναιανακτήσιμος δυνάμει της εθνικήςνομοθεσίας για τον ΦΠΑ  ΦΠΑ, εκτός των περιπτώσεων που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ

7 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ Υποχρεωτικές κατηγορίες τροφίμων, όπωςορίζονται στην Πρόσκληση  Υποχρεωτικές κατηγορίες τροφίμων, όπως ορίζονται στην Πρόσκληση Ελεύθερη επιλογή ειδών ανά κατηγορία  Ελεύθερη επιλογή ειδών ανά κατηγορία Αγορά ειδών βασικής υλικής συνδρομής  Αγορά ειδών βασικής υλικής συνδρομής Συμπληρωματικότητα με δωρεές  Συμπληρωματικότητα με δωρεές

8 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Ελεύθερη επιλογή συνοδευτικών μέτρων,που να άπτεται του προφίλ τωνωφελουμένων  Ελεύθερη επιλογή συνοδευτικών μέτρων, που να άπτεται του προφίλ των ωφελουμένων Επιθυμητή κατηγορία: διατροφικέςσυμβουλές, ιδίως για την καταπολέμηση τηςπαιδικής παχυσαρκίας  Επιθυμητή κατηγορία: διατροφικές συμβουλές, ιδίως για την καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας

9 ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Εφαρμόζεται το θεσμικό πλαίσιο τουΔικαιούχου  Εφαρμόζεται το θεσμικό πλαίσιο του Δικαιούχου Τα Τεύχη Διακηρύξεων προεγκρίνονται απότη Διαχειριστική Αρχή  Τα Τεύχη Διακηρύξεων προεγκρίνονται από τη Διαχειριστική Αρχή Οι συμβάσεις με τους αναδόχουςπροεγκρίνονται από τη Διαχειριστική Αρχή  Οι συμβάσεις με τους αναδόχους προεγκρίνονται από τη Διαχειριστική Αρχή

10 ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Παραλαβή από Επιτροπές Παραλαβής (συστήνονταιαπό δημόσιους φορείς – Δικαιούχο ή οποιονδήποτεεταίρο - και συγκροτούνται από υπαλλήλους του φορέαπου τις συστήνει)  Παραλαβή από Επιτροπές Παραλαβής (συστήνονται από δημόσιους φορείς – Δικαιούχο ή οποιονδήποτε εταίρο - και συγκροτούνται από υπαλλήλους του φορέα που τις συστήνει) Μακροσκοπικός έλεγχος των προϊόντων από τηνΕπιτροπή Παραλαβής (χρώμα, μυρωδιά, συσκευασίεςσε καλή κατάσταση)  Μακροσκοπικός έλεγχος των προϊόντων από την Επιτροπή Παραλαβής (χρώμα, μυρωδιά, συσκευασίες σε καλή κατάσταση) Επιθυμητός ο έλεγχος από τις Υγειονομικές Υπηρεσίεςτων Περιφερειών, είτε κατά την παραλαβή είτε σεπρογενέστερο στάδιο (π.χ. κατά την κοπή του κρέατοςκαι πριν την συσκευασία του)  Επιθυμητός ο έλεγχος από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες των Περιφερειών, είτε κατά την παραλαβή είτε σε προγενέστερο στάδιο (π.χ. κατά την κοπή του κρέατος και πριν την συσκευασία του)

11 ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Δεν τίθενται από τη Διαχειριστική Αρχήπροδιαγραφές στους χώρους αποθήκευσης  Δεν τίθενται από τη Διαχειριστική Αρχή προδιαγραφές στους χώρους αποθήκευσης Δεν απαιτείται πιστοποίηση των χώρων  Δεν απαιτείται πιστοποίηση των χώρων Η Κοινωνική Σύμπραξη επιδεικνύει επιμέλειαστην τήρηση των όρων υγιεινής καιασφάλειας ως προς την αποθήκευση καιδιανομή των ειδών  Η Κοινωνική Σύμπραξη επιδεικνύει επιμέλεια στην τήρηση των όρων υγιεινής και ασφάλειας ως προς την αποθήκευση και διανομή των ειδών

12 ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ – ΩΡΑΡΙΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Τα σημεία διανομής είναι στεγασμένα  Τα σημεία διανομής είναι στεγασμένα Δεν πραγματοποιούνται διανομές σεανοιχτούς, υπαίθριους, δημόσιους χώρους  Δεν πραγματοποιούνται διανομές σε ανοιχτούς, υπαίθριους, δημόσιους χώρους Τηρείται ωράριο διανομής τέτοιο, ώστε ναεξυπηρετούνται με τον καλύτερο δυνατότρόπο οι ωφελούμενοι  Τηρείται ωράριο διανομής τέτοιο, ώστε να εξυπηρετούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι ωφελούμενοι Επιθυμητή η αποτροπή εισόδου ατόμων πουδεν είναι ωφελούμενοι – Προτεινόμενη ηείσοδος με επίδειξη ΑΜΚΑ  Επιθυμητή η αποτροπή εισόδου ατόμων που δεν είναι ωφελούμενοι – Προτεινόμενη η είσοδος με επίδειξη ΑΜΚΑ

13 ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Παράδοση των προϊόντων από τονανάδοχο/προμηθευτή σε ένα ή περισσότερασημεία (δηλαδή είτε μόνο στην κεντρικήαποθήκη είτε και σε κάποια ή και όλα τασημεία διανομής)  Παράδοση των προϊόντων από τον ανάδοχο/προμηθευτή σε ένα ή περισσότερα σημεία (δηλαδή είτε μόνο στην κεντρική αποθήκη είτε και σε κάποια ή και όλα τα σημεία διανομής) Μεταφορά των προϊόντων από την κεντρικήαποθήκη στα σημεία διανομής  Μεταφορά των προϊόντων από την κεντρική αποθήκη στα σημεία διανομής Τοποθέτηση των προϊόντων σε σακούλες,είτε στην κεντρική αποθήκη είτε στα σημείαδιανομής  Τοποθέτηση των προϊόντων σε σακούλες, είτε στην κεντρική αποθήκη είτε στα σημεία διανομής

14 ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Χρήση check list, η οποία συρράπτεταιεπάνω στη σακούλα ή τοποθετείται μέσα σεαυτήν, ώστε οι διανομείς να διαπιστώνουνεύκολα και γρήγορα τι περιέχει η σακούλα,τι λείπει και σε ποιόν ωφελούμενο πρέπει νατη δώσει  Χρήση check list, η οποία συρράπτεται επάνω στη σακούλα ή τοποθετείται μέσα σε αυτήν, ώστε οι διανομείς να διαπιστώνουν εύκολα και γρήγορα τι περιέχει η σακούλα, τι λείπει και σε ποιόν ωφελούμενο πρέπει να τη δώσει

15 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ωφελούμενο, με την επίδειξη του ΑΜΚΑ του(δεν γίνεται χρήση ονοματεπωνύμων)  Παραλαβή της σακούλας από τον ωφελούμενο, με την επίδειξη του ΑΜΚΑ του (δεν γίνεται χρήση ονοματεπωνύμων) Παραλαβή από εγκεκριμένοπροστατευόμενο μέλος του ωφελούμενου,με την επίδειξη του δικού του ΑΜΚΑ  Παραλαβή από εγκεκριμένο προστατευόμενο μέλος του ωφελούμενου, με την επίδειξη του δικού του ΑΜΚΑ Παραλαβή από τρίτο πρόσωπο, με τηνπροσκόμιση εξουσιοδότησης με βεβαίωσηγνησίου υπογραφής (κάθε φορά) ήσυμβολαιογραφικού πληρεξουσίου (άπαξ).  Παραλαβή από τρίτο πρόσωπο, με την προσκόμιση εξουσιοδότησης με βεβαίωση γνησίου υπογραφής (κάθε φορά) ή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου (άπαξ). ΑΜΕΑ/ηλικιωμένοι: Παράδοση κατ’ οίκον  ΑΜΕΑ/ηλικιωμένοι: Παράδοση κατ’ οίκον

16 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Νωπά και φρέσκα προϊόντα: διανέμονταιεντός τριών (3) ημερών.  Νωπά και φρέσκα προϊόντα: διανέμονται εντός τριών (3) ημερών. Αν ο ωφελούμενος δεν προσέλθει ούτε τηνημέρα της διανομής ούτε την επόμενηημέρα, τα προϊόντα παραδίδονται σε δομέςσυσσιτίων Αν ο ωφελούμενος δεν προσέλθει ούτε την ημέρα της διανομής ούτε την επόμενη ημέρα, τα προϊόντα παραδίδονται σε δομές συσσιτίων

17 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Προϊόντα μακράς διάρκειας και βασικήςυλικής συνδρομής: παραμένουν στη διάθεσητου ωφελούμενου για δύο (2) διαδοχικέςμηνιαίες διανομές (εκτός αν λήγουννωρίτερα). Αν ο ωφελούμενος δεν προσέλθεικαι στη δεύτερη διανομή, τα προϊόντα, ανμπορούν να κατανεμηθούν ισομερώς στιςσακούλες της επόμενης διανομής,κατανέμονται και διανέμονται. Ειδάλλως,προωθούνται σε κοινωνικές δομές  Προϊόντα μακράς διάρκειας και βασικής υλικής συνδρομής: παραμένουν στη διάθεση του ωφελούμενου για δύο (2) διαδοχικές μηνιαίες διανομές (εκτός αν λήγουν νωρίτερα). Αν ο ωφελούμενος δεν προσέλθει και στη δεύτερη διανομή, τα προϊόντα, αν μπορούν να κατανεμηθούν ισομερώς στις σακούλες της επόμενης διανομής, κατανέμονται και διανέμονται. Ειδάλλως, προωθούνται σε κοινωνικές δομές

18 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Η διανομή παρακολουθείται μέσω τουΠρακτικού Διανομής (ένα ανά διανομή, ανάσημείο διανομής), όπου καταγράφονται όλοιοι τρόποι με τους οποίους διανεμήθηκαν ταπροϊόντα, και μηχανογραφικά μέσω τουσυστήματος παρακολούθησης αποθήκης  Η διανομή παρακολουθείται μέσω του Πρακτικού Διανομής (ένα ανά διανομή, ανά σημείο διανομής), όπου καταγράφονται όλοι οι τρόποι με τους οποίους διανεμήθηκαν τα προϊόντα, και μηχανογραφικά μέσω του συστήματος παρακολούθησης αποθήκης Τα νωπά προϊόντα δεν καταψύχονται  Τα νωπά προϊόντα δεν καταψύχονται Ο Δικαιούχος δεν προβαίνει σε καταστροφήπροϊόντων χωρίς προηγούμενη έγκριση τηςΔιαχειριστικής Αρχής  Ο Δικαιούχος δεν προβαίνει σε καταστροφή προϊόντων χωρίς προηγούμενη έγκριση της Διαχειριστικής Αρχής

19 ΑΣΤΕΓΟΙ Συμμετοχή σε συσσίτια, χωρίς επίδειξηστοιχείων και υπογραφή πρακτικού  Συμμετοχή σε συσσίτια, χωρίς επίδειξη στοιχείων και υπογραφή πρακτικού Παραλαβή προϊόντων από τα σημείαδιανομής, με επίδειξη ΑΜΚΑ  Παραλαβή προϊόντων από τα σημεία διανομής, με επίδειξη ΑΜΚΑ Τήρηση ξεχωριστού Πρακτικού Διανομής  Τήρηση ξεχωριστού Πρακτικού Διανομής

20 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Παρέχονται είτε από τους εταίρους είτε από τρίτουςμέσω συμβάσεων (π.χ. προσλήψεις προσωπικού,συμβάσεις με φυσικά ή νομικά πρόσωπα πουδραστηριοποιούνται στη ελεύθερη αγορά)  Παρέχονται είτε από τους εταίρους είτε από τρίτους μέσω συμβάσεων (π.χ. προσλήψεις προσωπικού, συμβάσεις με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στη ελεύθερη αγορά) Ενημέρωση των ωφελουμένων για ταπροσφερόμενα συνοδευτικά μέτρα  Ενημέρωση των ωφελουμένων για τα προσφερόμενα συνοδευτικά μέτρα Οριστικοποίηση πίνακα συμμετεχόντων σεσυνοδευτικά μέτρα και παρακολούθηση από τονεταίρο που είναι υπεύθυνος για το συγκεκριμένομέτρο  Οριστικοποίηση πίνακα συμμετεχόντων σε συνοδευτικά μέτρα και παρακολούθηση από τον εταίρο που είναι υπεύθυνος για το συγκεκριμένο μέτρο

21 ΤΗΡΗΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ Φάκελοι: Διοικητικής Παρακολούθησης,Παρακολούθησης Φυσικού Αντικειμένου,Παρακολούθησης ΟικονομικούΑντικειμένου  Φάκελοι: Διοικητικής Παρακολούθησης, Παρακολούθησης Φυσικού Αντικειμένου, Παρακολούθησης Οικονομικού Αντικειμένου Όλοι οι φάκελοι και όλα τα πρωτότυπαέγγραφα τηρούνται στο αρχείο τουΔικαιούχου  Όλοι οι φάκελοι και όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τηρούνται στο αρχείο του Δικαιούχου

22 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Συμπλήρωση εντύπων (Πρακτικά Διανομής,Πρακτικά Δωρεών, Πρακτικά Καταστροφήςκ.λπ)  Συμπλήρωση εντύπων (Πρακτικά Διανομής, Πρακτικά Δωρεών, Πρακτικά Καταστροφής κ.λπ) Υποβολή Περιοδικών Εκθέσεων στηΔιαχειριστική Αρχή  Υποβολή Περιοδικών Εκθέσεων στη Διαχειριστική Αρχή Συμπλήρωση Δελτίων ΠαρακολούθησηςΠροόδου Πράξης στο ΟΠΣ  Συμπλήρωση Δελτίων Παρακολούθησης Προόδου Πράξης στο ΟΠΣ

23 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Όλα τα έγγραφα της Κοινωνικής Σύμπραξηςπρέπει να φέρουν την επικοινωνιακήταυτότητα του Προγράμματος (σήματα,λογότυπος)  Όλα τα έγγραφα της Κοινωνικής Σύμπραξης πρέπει να φέρουν την επικοινωνιακή ταυτότητα του Προγράμματος (σήματα, λογότυπος) Στις έδρες του Δικαιούχου και των Εταίρων,στα σημεία αποθήκευσης και διανομής καιστους τόπους παροχής συνοδευτικών μέτρωναναρτάται ταμπέλα με την επικοινωνιακήταυτότητα του Προγράμματος  Στις έδρες του Δικαιούχου και των Εταίρων, στα σημεία αποθήκευσης και διανομής και στους τόπους παροχής συνοδευτικών μέτρων αναρτάται ταμπέλα με την επικοινωνιακή ταυτότητα του Προγράμματος

24 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Οι πληρωμές αντιστοιχούν σε πραγματικέςδαπάνες  Οι πληρωμές αντιστοιχούν σε πραγματικές δαπάνες Ο Δικαιούχος λαμβάνει 30% προκαταβολήμετά την υποβολή Βεβαίωσης ΈναρξηςΥλοποίησης προς τη Διαχειριστική Αρχή  Ο Δικαιούχος λαμβάνει 30% προκαταβολή μετά την υποβολή Βεβαίωσης Έναρξης Υλοποίησης προς τη Διαχειριστική Αρχή Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μετάτην επαλήθευση φυσικού και οικονομικούαντικειμένου  Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μετά την επαλήθευση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου

25 Ευχαριστώ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» ΜΟΝΑΔΑ Β’ - ΟΔΗΓΟΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google