Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Κάθετη ή Διαστρωματική ή Κοινού Μεγέθους Ανάλυση Διακομιχάλης Μιχαήλ Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Κάθετη ή Διαστρωματική ή Κοινού Μεγέθους Ανάλυση Διακομιχάλης Μιχαήλ Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Κάθετη ή Διαστρωματική ή Κοινού Μεγέθους Ανάλυση Διακομιχάλης Μιχαήλ Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

2 2 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ενότητα 4: Κάθετη ή Διαστρωματική ή Κοινού Μεγέθους Ανάλυση Διακομιχάλης Μιχαήλ Αναπληρωτής Καθηγητής Πρέβεζα, 2015 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

3 3 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς. 3

4 4 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Χρηματοδότηση Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο TEI Ηπείρου» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.

5 5 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Σκοποί ενότητας Ο σκοπός της ενότητας αυτής είναι να αναλύσουμε την πρώτη από τις τεχνικές ανάλυσης που αναφέρθηκαν στο τέλος της Ενότητας 3, την κάθετη ή διαστρωματική ή κοινού μεγέθους ανάλυση. 5

6 6 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Κάθετη ή Διαστρωματική ή Κοινού Μεγέθους Ανάλυση της ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Κάθετη Ανάλυση Ισολογισμού ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ20052006200720082009 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ίδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία:0,05%0,04%0,03%0,04%0,36% Άυλα περιουσιακά στοιχεία:---0,00%0,25% Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις:0,08% 0,06% 0,01% Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία:0,13%0,12%0,08%0,10%0,62% Αποθέματα:27,15%13,35%18,37%37,83%21,35% Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις:65,57%81,78%76,82%52,21%71,96% Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία:2,88%1,65%2,24%1,12%0,80% Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα:4,27%3,09%2,49%8,74%5,27% Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία:99,87%99,88%99,92%99,90%99,38% ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:100% 6

7 7 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου 7 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: 20052006200720082009 Ίδια κεφάλαια: Μετοχικό κεφάλαιο:66,18%0,41%0,30%0,41% Αποθεματικά:0,93%0,88%0,64%0,57% Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο:-115,57%83,83%88,59%88,02% Υπόλοιπο (κερδών)/ζημιών προηγ.χρήσεων: -181,55%-107,85%-77,04%-67,91%-63,80% Αποτέλεσμα χρήσης:1,15%1,64%1,32%3,69%7,54% Σύνολο καθαρής θέσης μετόχων εταιρείας:-113,29%10,66%9,05%25,36%32,73% Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις: Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα:3,75%2,94%4,04%4,60%5,78% Μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις:-6,98%3,22%-- Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων: 3,75%9,92%7,26%4,60%5,78% Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις: Τραπεζικές υποχρεώσεις:130,69%20,52%15,55%-5,76% Προμηθευτές:64,76%50,57%60,40%60,89%46,11% Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη:2,04%6,06%3,47%2,02%3,89% Ασφαλιστικοί οργανισμοί:0,13%0,12%0,10%0,11%0,23% Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις:11,93%2,14%4,16%7,04%5,50% Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων:209,54%79,42%83,69%70,05%61,49% Σύνολο υποχρεώσεων:213,29%89,34%90,95%74,64%67,27% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ:100%

8 8 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Κάθετη ή Διαστρωματική ή Κοινού Μεγέθους Ανάλυση Στον προηγούμενο Πίνακα παρατηρούμε ότι το 2009 ο λόγος των παγίων ως προς το σύνολο του ενεργητικού είναι πολλαπλάσιος έναντι της προηγούμενης τετραετίας, γεγονός που εντοπίζεται στις σημαντικά αυξημένες αγορές στις οποίες προέβη η εταιρεία στο ίδιο έτος. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο το ποσοστό των αποθεμάτων κινείται με έντονη διακύμανση σημειώνοντας την μέγιστη τιμή 37,832% το 2008 γεγονός που μεταξύ άλλων μπορεί να οφείλεται στην αυξημένη παραγωγή, δεδομένου του σταθερού ύψους των πωλήσεων. Εξετάζοντας και το σχετικό μέγεθος του λογαριασμού «Προμηθευτές» παρατηρούμε ότι ακολουθεί την ίδια τάση διαχρονικά με μεγαλύτερη τιμή 64,76%. 8

9 9 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Κάθετη ή Διαστρωματική ή Κοινού Μεγέθους Ανάλυση Η εξέλιξη των απαιτήσεων κατά πελατών αντανακλά την ίδια εικόνα που μας δίνουν τα αποθέματα ως ποσοστό του ενεργητικού σημειώνοντας την μέγιστη τιμή 81,783 το 2006 όπως παρατηρούμε και στο παρακάτω διάγραμμα. 9

10 1010 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Κάθετη ή Διαστρωματική ή Κοινού Μεγέθους Ανάλυση Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου το 2008 είχε ως επακόλουθο την αύξηση του σχετικού μεγέθους των ταμειακών διαθέσιμων και ισοδύναμων σε 2.819 χιλιάδες ευρώ με ποσοστό 8,737% δίνοντας έτσι στην επιχείρηση την δυνατότητα να αποπληρώσει τα υφιστάμενα δάνεια. Εξετάζοντας την διάρθρωση των ιδίων κεφαλαίων συμπεραίνουμε ότι οι σωρευμένες ζημιές των προηγούμενων χρήσεων διαβρώνουν την καθαρά θέση της εταιρίας. Η δυσμενής όμως αυτή κατάσταση αντιστρέφεται το 2008 και το 2009 χάρη στα θετικά αποτελέσματα χρήσεων. 10

11 1 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Κάθετη ή Διαστρωματική ή Κοινού Μεγέθους Ανάλυση Παρατηρούμε μια διαφορά στο ποσοστό των λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων μεταξύ των ετών 2005 και 2006 που όμως δεν έχει ουσιώδη σημασία και δεν αποκαλύπτει την πραγματική εικόνα των μεγεθών της επιχείρησης. Τα στοιχεία δεν είναι συγκρίσιμα και ο λόγος είναι ότι για τον σκοπό της παρούσας εργασίας χρησιμοποιούνται τα δεδομένα των πιο πρόσφατων οικονομικών καταστάσεων, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση του έτους 2007. 11

12 1212 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Κάθετη ή Διαστρωματική ή Κοινού Μεγέθους Ανάλυση Εξετάζοντας το σχετικό μέγεθος των στοιχείων του ισολογισμού κατά έτος παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού συνιστούν τα αποθέματα και οι απαιτήσεις κατά πελατών. Στον αντίποδα, με βάση την εικόνα που μας δίνει το παθητικό διαπιστώνουμε πως τα δυο πρώτα έτη οι παλαιές ζημιές κατέχουν το μεγαλύτερο ποσοστό το οποίο στην συνέχεια επιμερίζεται στους λογαριασμούς «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και «Προμηθευτές». 12

13 1313 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου 13 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ20052006200720082009 Έσοδα πωλήσεων:100% Μείον: Κόστος πωληθέντων:-88,140%-92,042%-93,493%-90,592%-88,217% Μικτά κέρδη/ζημιές:11,860%7,958%6,507%9,408%11,783% Άλλα έσοδα:--0,008%0,143%-0,003% Έξοδα λειτουργιών διάθεσης και διοίκησης 1 :-8,922%-5,378%-4,682%-6,388%-6,558% Άλλες δαπάνες:---0,031%-0,115%-0,069% Χρηματοοικονομικά έσοδα:--0,023%0,038%0,026% Χρηματοοικονομικά έξοδα:-1,764%-1,191%-0,884%-0,642%-0,357% Κέρδη/Ζημιές προ φόρων:1,173%1,348%0,941%2,445%4,821% Φόροι:-0,030%-0,171%-0,195%-0,166%-0,577% Κέρδη/Ζημιές μετά φόρων:1,143%1,177%0,746%2,279%4,244% 1 Ο λογ/μός αυτός περιλαμβάνει τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας, διάθεσης και τις αποσβέσεις λόγω διαφορετικής αποτύπωσής τους στις καταστάσεις αποτελεσμάτων των αντίστοιχων ετών.

14 1414 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Κάθετη ή Διαστρωματική ή Κοινού Μεγέθους Ανάλυση Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Στον παραπάνω πίνακα παρουσιάζονται τα στοιχεία των αποτελεσμάτων χρήσεως ως ποσοστά επί τοις εκατό των καθαρών πωλήσεων. Παρατηρούμε λοιπόν ότι την πρώτη τριετία το μικτό περιθώριο κέρδους μειώνεται. 14

15 1515 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Κάθετη ή Διαστρωματική ή Κοινού Μεγέθους Ανάλυση Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Αν εξετάσουμε τα συστατικά του μέρη βλέπουμε ότι έχουμε αύξηση των πωλήσεων κατά 50% το 2006 και 75% το 2007. Ενώ το κόστος πωληθέντων για το ίδιο χρονικό διάστημα αυξήθηκε με υψηλότερους ρυθμούς. Κατά συνέπεια έχουμε αρνητικό αντίκτυπο στο περιθώριο μικτού κέρδους. Αντίθετα το 2008 και το 2009 έχουμε συνεχή αύξηση γεγονός που οφείλεται στην αντιστροφή των παραπάνω δυνάμεων. 15

16 1616 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Κάθετη ή Διαστρωματική ή Κοινού Μεγέθους Ανάλυση Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Ακόμα διαπιστώνουμε μείωση των λειτουργικών εξόδων με ποσοστό 5,378% το 2006 λόγω περιορισμού των δαπανών διάθεσης και διοίκησης η οποία αντισταθμίζει την αύξηση των αποσβέσεων. Όμως στα επόμενα έτη δεν διαπιστώνονται σημαντικού μεγέθους μεταβολές. Παρατηρούμε ότι το βάρος των χρηματοοικονομικών εξόδων βαίνει μειούμενο γεγονός που συνάδει με την σταδιακή εξόφληση των δανείων που έχει συνάψει η εταιρεία. Τέλος, εντοπίζουμε ότι το καθαρό περιθώριο κέρδους[1] το 2007 αγγίζει το χαμηλότερο σημείο στην εξεταζόμενη χρονική περίοδο με ποσοστό 0,746% ενώ το 2009 φτάνει στο μέγιστο 4,244% επί των πωλήσεων. 16

17 1717 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Κάθετη ή Διαστρωματική ή Κοινού Μεγέθους Ανάλυση Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης [1] Στο πλαίσιο της κάθετης ανάλυσης ως καθαρό περιθώριο κέρδους λαμβάνεται υπόψιν ο λόγος των καθαρών κερδών χρήσεως προς τις πωλήσεις. Ο ορισμός διαφέρει από εκείνον που χρησιμοποιείται κατά την ανάλυση των αριθμοδεικτών, ο οποίος χρησιμοποιεί τα κέρδη προ της αφαιρέσεως των χρημ/κών εξόδων συμπεριλαμβανομένης και της φορολογίας. 17

18 1818 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Κάθετη ή Διαστρωματική ή Κοινού Μεγέθους Ανάλυση Διαχρονική εξέλιξη Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους και Πωλήσεων 18

19 1919 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Βιβλιογραφία Αθανασοπούλου, Κ., Γεωργοπούλου Α., Μπέλλα, Α. (2008) Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων. Τμήμα διοίκησης επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών. Βρανάς Ανδρέας (1991). Υποδείγματα πιθανότητας για την πρόγνωση της οικονομικής αποτυχίας Ελληνικών βιομηχανικών επιχειρήσεων. «ΣΠΟΥΔΑΙ», Τόμος 41, Τεύχος 4ο, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, σελ 431 Κιόχος Π, Παπανικολάου Γ., Θάνος Γ. (2002) Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Πολιτική, Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα Λαζαρίδης, Γ., Παπαδόπουλος, Δ., (2002). Χρηματοοικονομική Διοίκηση. Τεύχος Β. Θεσσαλονίκη : εκδόσεις Λαζαρίδης- Παπαδόπουλος Νιάρχος Ν. (2004). Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων, Εκδόσεις Σταμούλης, Αθήνα. Νιάρχος, Ν., Αλεξάκης, Χ., Ηρειώτης, Ν. (2004), Ασκήσεις χρηματοοικονομικής λογιστικής και ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων. Αθήνα: Κριτική.

20 2020 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Βιβλιογραφία Παπαδόπουλος, Δ.,(1986). Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Επιχείρησης. Β Έκδοση. Τόμος Α΄&B΄. Θεσσαλονίκη : εκδόσεις Παρατηρητής. Σωτηριάδης Μ. (2005).Οικονομικό Management Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων. Εκδόσεις Προπομπός, Αθήνα. Andrew, W. P., & Schmidgall, R. S. (1993). Financial management for the hospitality industry. Lansing, MI: Educational Institute of the American Hotel & Lodging Association Bragg, S. (2002), Business Ratios and Formulas a Comprehensive Guide. New Jersey: John Wiley & Sons. Chew, D. H.,(1997). Studies in International Corporate Finance and Governance Systems. New York, Oxford : Oxford University Press Coltman, M. M., & Jagels, M. G. (2001). Hospitality management accounting, 7th ed. New York: Wiley Emmanuel, C., Otley, D., Merchant, K. (1990), Accounting for management control. London: Chapman & Hall

21 2121 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Βιβλιογραφία Fridson, M., Alvarez, F. (2002), Financial Statement Analysis: A Practitioner’s Guide. New Jersey: John Wiley & Sons Kisang Ryu, Shawn Jang (2004). Performance Measurement Through Cash Flow Ratios and Traditional Ratios: A Comparison of Commercial and Casino Hotel Companies, Journal of Hospitality Financial Management. Vol. 12 (1), pp.13-25. Mills, J. R., & Yamamura, J. H. (1998). The power of cash flow ratios. Journal of Accountancy,186 (4), pp.53-62. Schmidgall, R. S., Geller, A. N., & Ilvento, C. (1993). Financial analysis using the statement of cash flows. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, Vol. 34 (1), pp. 46-53

22 2 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΦΩΝΗΣ, Ενότητα 0, ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου 22 Σημείωμα Αναφοράς Διακομιχάλης Μ. (2015) Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. ΤΕΙ Ηπείρου. Διαθέσιμο από: http://oc-web.ioa.teiep.gr/OpenClass/courses/LOGO125/

23 2323 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές [1] ή μεταγενέστερη. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, Διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el [1] Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

24 2424 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τέλος Ενότητας Επεξεργασία: Βαφειάδης Νικόλαος Πρέβεζα, 2015

25 2525 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΦΩΝΗΣ, Ενότητα 0, ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου 25 Σημειώματα

26 2626 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΦΩΝΗΣ, Ενότητα 0, ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου 26 Διατήρηση Σημειωμάτων Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει: το Σημείωμα Αναφοράς το Σημείωμα Αδειοδότησης τη Δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει) μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

27 2727 Τέλος Ενότητας


Κατέβασμα ppt "1 Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Κάθετη ή Διαστρωματική ή Κοινού Μεγέθους Ανάλυση Διακομιχάλης Μιχαήλ Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google