Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

I.E.S. Montevives - Dpto. de Griego PLATÓN Texto E1, Prometeo y Epimeteo 1. Ἦ ν γ ά ρ ποτε χρ ό νος ὅ τε θεο ὶ μ ὲ ν ἦ σαν, θνητ ὰ δ ὲ γ έ νη ο ὐ κ ἦ ν.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "I.E.S. Montevives - Dpto. de Griego PLATÓN Texto E1, Prometeo y Epimeteo 1. Ἦ ν γ ά ρ ποτε χρ ό νος ὅ τε θεο ὶ μ ὲ ν ἦ σαν, θνητ ὰ δ ὲ γ έ νη ο ὐ κ ἦ ν."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 I.E.S. Montevives - Dpto. de Griego PLATÓN Texto E1, Prometeo y Epimeteo 1. Ἦ ν γ ά ρ ποτε χρ ό νος ὅ τε θεο ὶ μ ὲ ν ἦ σαν, θνητ ὰ δ ὲ γ έ νη ο ὐ κ ἦ ν. ἐ πειδ ὴ δ ὲ κα ὶ το ύ τοις χρ ό νος ἦ λθεν ε ἱ μαρμ έ νος γεν έ σεως, τυπο ῦ σιν α ὐ τ ὰ θεο ὶ γ ῆ ς ἔ νδον ἐ κ γ ῆ ς κα ὶ πυρ ὸ ς με ί ξαντες κα ὶ τ ῶ ν ὅ σα πυρ ὶ κα ὶ γ ῇ κερ ά ννυται. ἐ πειδ ὴ δ' ἄ γειν α ὐ τ ὰ πρ ὸ ς φ ῶ ς ἔ μελλον, προσ έ ταξαν Προμηθε ῖ κα ὶ Ἐ πιμηθε ῖ κοσμ ῆ σα ί τε κα ὶ νε ῖ μαι δυν ά μεις ἑ κ ά στοις ὡ ς πρ έ πει. 1. Pues érase una vez un tiempo cuando, por una parte, existían dioses, por otra, no había raza de mortales; y, después que les llegó también a ellos el tiempo decretado por el destino para su nacimiento, los dioses los modelan de las entrañas de la tierra, mezclando tierra y fuego y de eso cuanto puede fundirse con fuego y tierra; y, después que estaban a punto de llevarlos hacia la luz, ordenaron a Prometeo y a Epimeteo poner orden y distribuir las capacidades cada uno como es conveniente.

2 I.E.S. Montevives - Dpto. de Griego PLATÓN Texto E1, Prometeo y Epimeteo 2. Προμηθ έ α δ ὲ παραιτε ῖ ται Ἐ πιμηθε ὺ ς α ὐ τ ὸ ς νε ῖ μαι, ["Νε ί μαντος δ έ μου,“] ἔ φη, " ἐ π ί σκεψαι ·" κα ὶ ο ὕ τω πε ί σας ν έ μει. 3. ν έ μων δ ὲ το ῖ ς μ ὲ ν ἰ σχ ὺ ν ἄ νευ τ ά χους προσ ῆ πτεν, το ὺ ς δ' ἀ σθενεστ έ ρους τ ά χει ἐ κ ό σμει· το ὺ ς δ ὲ ὥ πλιζε, το ῖ ς δ' ἄ οπλον διδο ὺ ς φ ύ σιν ἄ λλην τιν' α ὐ το ῖ ς ἐ μηχαν ᾶ το δ ύ ναμιν ε ἰ ς σωτηρ ί αν. 2. Y Epimeteo mismo le pide a Prometeo hacer la distribución: “Mientras yo hago el reparto –dijo- presta atención” y así, una vez que lo convence, reparte. 3 Y al hacer la distribución, a unos concedía fortaleza sin rapidez, a los más carentes de fuerzas los dotaba de velocidad, a otros les daba armas, a los que carecían de armas, dotándolos de alguna otra cualidad les procuraba posibilidad de salvación.

3 I.E.S. Montevives - Dpto. de Griego PLATÓN Texto E2, Torpeza de Epimeteo 1. κα ὶ το ῖ ς μ ὲ ν ὀ λιγογον ί αν προσ ῆ ψε, το ῖ ς δ' ἀ ναλισκομ έ νοις ὑ π ὸ το ύ των πολυγον ί αν, σωτηρ ί αν τ ῷ γ έ νει πορ ί ζων. 2. ἅ τε δ ὴ ο ὖ ν ο ὐ π ά νυ τι σοφ ὸ ς ὢ ν ὁ Ἐ πιμηθε ὺ ς ἔ λαθεν α ὑ τ ὸ ν καταναλ ώ σας τ ὰ ς δυν ά μεις ε ἰ ς τ ὰ ἄ λογα· λοιπ ὸ ν δ ὴ ἀ κ ό σμητον ἔ τι α ὐ τ ῷ ἦ ν τ ὸ ἀ νθρ ώ πων γ έ νος, κα ὶ ἠ π ό ρει ὅ τι χρ ή σαιτο. 1.... y a unos les otorgaba una escasa prole, pero a otros, al ser devorados por aquellos, (les otorgaba) numerosa descendencia, procurando la salvación para la especie. 2 Por consiguiente, Epimeteo, que, como es sabido, en modo alguno era sabio, se olvidó de él (del hombre) al gastar las capacidades entre los seres irracionales, por tanto tenía al resto (de los otros seres), a la raza de las personas, aún sin ordenar y carecía de lo que necesitaba.

4 I.E.S. Montevives - Dpto. de Griego PLATÓN Texto E2, Torpeza de Epimeteo 3. ἀ πορο ῦ ντι δ ὲ α ὐ τ ῷ ἔ ρχεται Προμηθε ὺ ς ἐ πισκεψ ό μενος τ ὴ ν νομ ή ν, κα ὶ ὁ ρ ᾷ τ ὰ μ ὲ ν ἄ λλα ζ ῷ α ἐ μμελ ῶ ς π ά ντων ἔ χοντα, τ ὸ ν δ ὲ ἄ νθρωπον γυμν ό ν τε κα ὶ ἀ νυπ ό δητον κα ὶ ἄ στρωτον κα ὶ ἄ οπλον·. ἤ δη δ ὲ κα ὶ ἡ ε ἱ μαρμ έ νη ἡ μ έ ρα παρ ῆ ν, ἐ ν ᾗ ἔ δει κα ὶ ἄ νθρωπον ἐ ξι έ ναι ἐ κ γ ῆ ς ε ἰ ς φ ῶ ς. 4. ἀ πορ ίᾳ ο ὖ ν σχ ό μενος ὁ Προμηθε ὺ ς ἥ ντινα σωτηρ ί αν τ ῷ ἀ νθρ ώ π ῳ ε ὕ ροι, κλ έ πτει Ἡ φα ί στου κα ὶ Ἀ θην ᾶ ς τ ὴ ν ἔ ντεχνον σοφ ί αν σ ὺ ν πυρ ί ἀ μ ή χανον γ ὰ ρ ἦ ν ἄ νευ πυρ ὸ ς α ὐ τ ὴ ν κτητ ή ν τ ῳ ἢ χρησ ί μην γεν έ σθαι κα ὶ ο ὕ τω δ ὴ δωρε ῖ ται ἀ νθρ ώ π ῳ. 3. Y Prometeo se acerca a él, que no sabía que hacer, para supervisar el reparto y observa, por una parte, a los otros seres vivos provistos de todo armoniosamente, pero al hombre desnudo, descalzo y sin ropas para el lecho y sin armas; y ya estaba además próximo el día decretado por el destino en el que también el hombre saliera de la tierra a la luz. 4. Hallándose Prometeo, pues, en el apuro de cuál salvación encontraría para la persona, roba a la sabiduría artística de Hefesto y Atenea junto con el fuego, pues era imposible, sin el fuego, que aquella fuera accesible o útil para él y, de esta manera, la regala entonces al hombre.

5 I.E.S. Montevives - Dpto. de Griego PLATÓN Texto E3, El Eros platónico 1. Πατρ ὸ ς δ έ, ἦ ν δ' ἐ γ ώ, τ ί νος ἐ στ ὶ κα ὶ μητρ ό ς; Μακρ ό τερον μ έ ν, ἔ φη, διηγ ή σασθαι· ὅ μως δ έ σοι ἐ ρ ῶ. 2. ὅ τε γ ὰ ρ ἐ γ έ νετο ἡ Ἀ φροδ ί τη, ἡ στι ῶ ντο ο ἱ θεο ὶ ο ἵ τε ἄ λλοι κα ὶ ὁ τ ῆ ς Μ ή τιδος ὑὸ ς Π ό ρος.. ἐ πειδ ὴ δ ὲ ἐ δε ί πνησαν, προσαιτ ή σουσα ο ἷ ον δ ὴ ε ὐ ωχ ί ας ο ὔ σης ἀ φ ί κετο ἡ Πεν ί α, κα ὶ ἦ ν περ ὶ τ ὰ ς θ ύ ρας.. ὁ ο ὖ ν Π ό ρος μεθυσθε ὶ ς το ῦ ν έ κταρος –ο ἶ νος γ ὰ ρ ο ὔ πω ἦ ν– ε ἰ ς τ ὸ ν το ῦ Δι ὸ ς κ ῆ πον ε ἰ σελθ ὼ ν βεβαρημ έ νος η ὗ δεν. 1.Y ¿de qué padre es –dije yo- y de qué madre? Realmente es larguísimo de contar, pero, no obstante, te lo referiré. 2.Pues, cuando nació Afrodita, los dioses estaban invitados y, entre otros, Poros, el hijo de Metis;. y, después que terminaron el banquete, llegó Penía, mendigando, como es natural de un banquete, y estaba alrededor de las puertas;. entonces Poros, embriagado por el néctar –pues aún no existía el vino- penetrando en el jardín de Zeus presa de la pesadez se dormía.

6 I.E.S. Montevives - Dpto. de Griego PLATÓN Texto E3, El Eros platónico 3. ἡ ο ὖ ν Πεν ί α ἐ πιβουλε ύ ουσα δι ὰ τ ὴ ν α ὑ τ ῆ ς ἀ πορ ί αν παιδ ί ον ποι ή σασθαι ἐ κ το ῦ Π ό ρου, κατακλ ί νετα ί τε παρ' α ὐ τ ῷ κα ὶ ἐ κ ύ ησε τ ὸ ν Ἔ ρωτα. 4. δι ὸ δ ὴ κα ὶ τ ῆ ς Ἀ φροδ ί της ἀ κ ό λουθος κα ὶ θερ ά πων γ έ γονεν ὁ Ἔ ρως, γεννηθε ὶ ς ἐ ν το ῖ ς ἐ κε ί νης γενεθλ ί οις, κα ὶ ἅ μα φ ύ σει ἐ ραστ ὴ ς ὢ ν περ ὶ τ ὸ καλ ὸ ν [κα ὶ τ ῆ ς Ἀ φροδ ί της καλ ῆ ς ο ὔ σης.] 3.Así pues Penía, queriendo, por su indigencia, tener un hijo de Poros, se acuesta junto a él y dio a luz a Eros. 4. Por esa razón, precisamente, también Eros ha llegado a ser acompañante incondicional (=acólito) y servidor de Afrodita, por haber nacido en las fiestas de natalicio de aquella y, además, por ser, por naturaleza, amante de lo bello, puesto que también lo es Afrodita.

7 I.E.S. Montevives - Dpto. de Griego PLATÓN Texto E3, El Eros platónico 5. ἅ τε ο ὖ ν Π ό ρου κα ὶ Πεν ί ας ὑὸ ς ὢ ν ὁἜ ρως ἐ ν τοια ύ τ ῃ τ ύ χ ῃ καθ έ στηκεν.. πρ ῶ τον μ ὲ ν π έ νης ἀ ε ί ἐ στι, κα ὶ πολλο ῦ δε ῖ ἁ παλ ό ς τε κα ὶ καλ ό ς, ο ἷ ον ο ἱ πολλο ὶ ο ἴ ονται, ἀ λλ ὰ σκληρ ὸ ς κα ὶ α ὐ χμηρ ὸ ς κα ὶ ἀ νυπ ό δητος κα ὶ ἄ οικος, χαμαιπετ ὴ ς ἀ ε ὶ ὢ ν κα ὶ ἄ στρωτος, ἐ π ὶ θ ύ ραις κα ὶ ἐ ν ὁ δο ῖ ς ὑ πα ί θριος κοιμ ώ μενος, τ ὴ ν τ ῆ ς μητρ ὸ ς φ ύ σιν ἔ χων, ἀ ε ὶ ἐ νδε ίᾳ σ ύ νοικος.. κατ ὰ δ ὲ α ὖ τ ὸ ν πατ έ ρα ἐ π ί βουλ ό ς ἐ στι το ῖ ς καλο ῖ ς κα ὶ το ῖ ς ἀ γαθο ῖ ς, ἀ νδρε ῖ ος ὢ ν κα ὶ ἴ της κα ὶ σ ύ ντονος, θηρευτ ὴ ς δειν ό ς, ἀ ε ί τινας πλ έ κων μηχαν ά ς, κα ὶ φρον ή σεως ἐ πιθυμητ ὴ ς κα ὶ π ό ριμος, φιλοσοφ ῶ ν δι ὰ παντ ὸ ς το ῦ β ί ου, δειν ὸ ς γ ό ης κα ὶ φαρμακε ὺ ς κα ὶ σοφιστ ή ς· 5. De esta manera Eros, como hijo que es de Poros y de Penía, participa de una naturaleza tal:. por una parte, en primer lugar, siempre es pobre y, delicado y bello, tiene necesidad de mucho, como muchos desean, pero duro y seco y descalzo y sin hogar, estando siempre sin cama y con el suelo por lecho, durmiendo al raso en las puertas y caminos, por tener la naturaleza de su madre, siempre compañero inseparable de la necesidad;. por otra, por el contrario, conforme a la de su padre, es acechador para los bellos y los buenos, siendo valiente y audaz y vehemente, cazador temible, siempre urdiendo algunas maquinaciones, amante de la sabiduría y hábil en recursos, filosofando durante toda la vida, temible charlatán, preparador de venenos y experto en saberes;

8 I.E.S. Montevives - Dpto. de Griego PLATÓN Texto E3, El Eros platónico 6. κα ὶ ο ὔ τε ὡ ς ἀ θ ά νατος π έ φυκεν ο ὔ τε ὡ ς θνητ ό ς, ἀ λλ ὰ τοτ ὲ μ ὲ ν τ ῆ ς α ὐ τ ῆ ς ἡ μ έ ρας θ ά λλει τε κα ὶ ζ ῇ, ὅ ταν ε ὐ πορ ή σ ῃ,. τοτ ὲ δ ὲ ἀ ποθν ῄ σκει, π ά λιν δ ὲ ἀ ναβι ώ σκεται δι ὰ τ ὴ ν το ῦ πατρ ὸ ς φ ύ σιν, τ ὸ δ ὲ ποριζ ό μενον ἀ ε ὶ ὑ πεκρε ῖ, ὥ στε ο ὔ τε ἀ πορε ῖ Ἔ ρως ποτ ὲ ο ὔ τε πλουτε ῖ, σοφ ί ας τε α ὖ κα ὶ ἀ μαθ ί ας ἐ ν μ έ σ ῳ ἐ στ ί ν.. ἔ χει γ ὰ ρ ὧ δε. 6. y así no ha sido dotado de una naturaleza inmortal ni tampoco mortal sino que, unas veces florece y sale a la vida en un mismo día, cuando está en la abundancia,. pero otras veces cae muerto y, de nuevo, resucita gracias a la naturaleza de su padre, y lo que consigue siempre corre poco a poco, de manera que Eros nunca es pobre ni se enriquece, y, por el contrario está en medio de la sabiduría y de la ignorancia.. Así es pues.


Κατέβασμα ppt "I.E.S. Montevives - Dpto. de Griego PLATÓN Texto E1, Prometeo y Epimeteo 1. Ἦ ν γ ά ρ ποτε χρ ό νος ὅ τε θεο ὶ μ ὲ ν ἦ σαν, θνητ ὰ δ ὲ γ έ νη ο ὐ κ ἦ ν."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google