Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Exercícios relativos ao texto “Τὰ ἱερά” (RESOLUÇÃO)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Exercícios relativos ao texto “Τὰ ἱερά” (RESOLUÇÃO)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Exercícios relativos ao texto “Τὰ ἱερά” (RESOLUÇÃO)

2 I. 1. Ο ἱ Ἀ θηνα ῖ οι τ ὰ πολλ ὰ κα ὶ μεγάλα το ῦ κόσμου μυστήρια δι ὰ τ ῶ ν θε ῶ ν ἑ ρμηνεύουσιν. 2. Ο ἱ θεο ὶ ἄ ρχουσι τ ῆ ς γ ῆ ς. 3. Τ ὸ ἱ ερόν ἐ στιν ἱ ερ ὸ ς τόπος ἐ π ὶ τ ῆ ς γ ῆ ς. 4. Ο ἱ ἄ νθρωποι τ ὸ το ῦ θεο ῦ ε ἴ δωλον ἐ ν το ῖ ς ἱ ερο ῖ ς τάττουσιν. 5. Ναί, τ ὸ πολ ὺ τ ὰ ε ἴ δωλα λίθινά ἐ στιν. 6. Ναί, ο ἱ θεο ὶ χρηστοί ε ἰ σιν. 7. Πολλάκις ἐ στ ὶ ν ἐ ν το ῖ ς ἱ ερο ῖ ς θέατρα κα ὶ στάδια ὅ τε ο ἱ ἄ νθρωποι ἐ ορτ ὰ ς θε ῷ ἀ ε ὶ παρασκευάζουσιν. 8. Ο ὐ, ἐ ν τ ῷ Ὀ λυμπιακ ῷ ἱ ερ ῷ ο ὐ κ θέατρόν ἐ στιν. 9. Ναί, στάδιόν ἐ στιν ἐ ν Δελφο ῖ ς κα ὶ ἐ ν τ ῷ Ὀ λυμπιακ ῷ ἱ ερ ῷ.

3 ΙΙ. a) το ῦ το τ ὸ μέγα θέατρον 1.Βαδίζει ε ἰ ς το ῦ το τ ὸ μέγα θέατρον. Βαδίζει ε ἰ ς τα ῦ τα τ ὰ μεγάλα θέατρα. 2. Το ῦ το τ ὸ μέγα θέατρόν ἐ στι καλόν. Τα ῦ τα τ ὰ μεγάλα θέατρά ἐ στι καλά. 3. Βαδίζει ἐ κ τούτου το ῦ μεγάλου θεάτρου ε ἰ ς τ ὸ στάδιόν. Βαδίζει ἐ κ τούτων τ ῶ ν μεγάλων θεάτρων ε ἰ ς τ ὸ στάδιόν. 4. Ο ἱ Ἀ θηνα ῖ οί ε ἰ σιν ἐ ν τούτ ῳ τ ῷ μεγάλ ῳ θεάτρ ῳ. Ο ἱ Ἀ θηνα ῖ οί ε ἰ σιν ἐ ν τούτοις το ῖ ς μεγάλοις θεάτροις.

4 ΙΙ. b) το ῦ το τ ὸ μέγα ε ἴ δωλον 1.Το ῦ το τ ὸ μέγα ε ἴ δωλον λ ί θιν ό ν ἐ στιν. Τα ῦ τα τ ὰ μεγ ά λα ε ἴ δωλα λ ί θιν ά ἐ στιν. 2. Ἡ το ύ του το ῦ μεγ ά λου ε ἰ δ ώ λου κεφ ά λη ἐ στ ὶ καλ ή. Ἡ το ύ των τ ῶ ν μεγ ά λων ε ἰ δ ώ λων κεφ ά λη ἐ στ ὶ καλ ή. 3.Ο ἱ Ἀ θηνα ῖ οι θεραπε ύ ουσι το ῦ το τ ὸ μέγα ε ἴ δωλον. Ο ἱ Ἀ θηνα ῖ οι θεραπε ύ ουσι τα ῦ τα τ ὰ μεγ ά λα ε ἴ δωλα. 4. Ο ἱ Ἀ θηνα ῖ οι προσφ έ ρουσι δ ῶ ρα το ύ τ ῳ τ ῷ μεγ ά λ ῳ ε ἰ δ ώ λ ῳ. Ο ἱ Ἀ θηνα ῖ οι προσφ έ ρουσι δ ῶ ρα το ύ τοις το ῖ ς μεγ ά λοις ε ἰ δ ώ λοις.

5 III. a) formas corretas do verbo ε ἰ μί 1. Τ ὰ μυστ ή ρι ά ἐ στι πολλ ά. 2. Α ἱ ἑ ορτα ί ε ἰ σι πολλα ί. 3. Τ ὰ ἱ ερ ά ἐ στι πολλ ά. 4. Ο ἱ νεαν ί αι ε ἰ σ ὶ πολλο ί. 5. Τ ὰ δ ῶ ρ ά ἐ στι πολλ ά. 6. Ο ἱ φιλ ό σοφο ί ε ἰ σι πολλο ί. 7. Ο ἱ π ό λεμο ί ε ἰ σι πολλο ί. 8. Τ ὰ στ ά δι ά ἐ στι πολλ ά. 9. Τ ὰ ε ἴ δωλ ά ἐ στι πολλ ά. 10. Ο ἱ ἔ φηβο ί ε ἰ σι πολλο ί.

6 III. b) verbo ε ἰ μί + a expressão com valor de predicativo do sujeito καλ ὸ ς κα ὶ μέγας 1. Τ ὸ μυστ ή ρι ό ν ἐ στι καλ ό ν κα ὶ μ έ γα. 2. Ἡ ἑ ορτ ή ἐ στι καλ ή κα ὶ μεγ ά λη. 3. Α ἱ παρθ έ νοι ε ἰ σ ὶ καλα ί κα ὶ μεγ ά λαι. 4. Α ἱ θεα ί ε ἰ σι καλα ί κα ὶ μεγ ά λαι. 5. Τ ὰ δ ῶ ρ ά ἐ στι καλ ά κα ὶ μεγ ά λα. 6. Τ ὸ στ ά δι ό ν ἐ στι καλ ό ν κα ὶ μ έ γα. 7. Ὁ στρατι ώ της ἐ στ ί καλ ό ς κα ὶ μ έ γας. 8. Τ ὰ ε ἴ δωλ ά ἐ στι καλ ά κα ὶ μεγ ά λα. 9. Α ἱ ἄ μπελο ί ε ἰ σι καλα ί κα ὶ μεγ ά λαι. 10. Τ ὸ ἱ ερ ό ν ἐ στι καλ ό ν κα ὶ μ έ γα. 11. Τ ὰ θ έ ατρ ά ἐ στι καλ ὰ κα ὶ μεγ ά λα.

7 ΙV.ΙV. 1. Ο ἱ θεο ὶ ἄ ρχουσι τ ῶ ν θαλ ά ττων. 2. Ο ἱ ἄ νθρωποι προσφ έ ρουσι δ ῶ ρα. 3. Τα ῦ τα τ ὰ θ έ ατρ ά ἐ στι μεγ ά λα. 4. Τ ὰ ε ἴ δωλ ά ἐ στι λ ί θινα. 5. Α ἱ παρθ έ νοι παρασκευ ά ζουσιν ἑ ορτ ά ς. 6. Τα ῦ τα τ ὰ δ ῶ ρα ἀ ρ έ σκει το ῖ ς νεαν ί αις. 7. Ο ἱ π ό λεμοι ο ὐ κ ἀ ρέσκουσι το ῖ ς στρατι ώ ταις. 8. Τ ά ττουσι τ ὰ ε ἴ δωλα ἐ ν το ῖ ς ἱ ερο ῖ ς. 9. Τα ῦ τα τ ὰ ἱ ερ ά ἐ στιν ε ὔ δοξα. 10. Ο ὗ τοι ο ἱ νεαν ί αι ε ἰ σι δ ί καιοι.

8 V. 1. Αcusativo 2. Nominativo 3. Νοminativo 4. Acusativo 5. Acusativo 6. Nominativo 7. Nominativo 8. Nominativo 9. Acusativo

9 VI. 1.[ Ἑ γ ὼ ] πολλ ὰ ς κα ὶ μεγάλας ἑ ορτ ὰ ς παρασκευ ά ζω. 2. [Σ ὺ ] πολλ ὰ κα ὶ καλ ὰ ε ἴ δωλα προσφ έ ρεις. 3. Ἑ ορτ ή ἐ στιν. 4. Ἑ ορτ ή ἐ στιν ἐ ν τ ῷ Ὀ λυμπιακ ῷ ἱ ερ ῷ. 5. Ἑ ορτ ὴ μεγάλη ἐ στ ὶ ν ἐ ν τ ῷ μεγάλ ῳ Ὀ λυμπιακ ῷ ἱ ερ ῷ κα ὶ ἐ ν Δελφο ῖ ς.

10 VII. 1. Os rapazes trazem presentes. 2. Habitualmente, os rapazes trazem muitos presentes. 3. Habitualmente, os rapazes e as raparigas trazem muitos presentes belos para os deuses. 4. Habitualmente, os rapazes e as raparigas honram os deuses e trazem-lhes muitos presentes belos. 5. Habitualmente, a maioria dos rapazes e a maioria das raparigas honram a maioria dos deuses nos santuários e trazem-lhes muitos presentes belos.

11 VIII. 1.Λ έ γω ὅ τι, ὡ ς τ ὸ πολύ, τ ὰ πολλ ὰ ἱ ερ ά ἐ στι μεγ ά λα κα ὶ καλ ά. 2. Λ έ γομεν ὅ τι τ ὸ ε ἴ δωλ ό ν ἐ στιν ἱ ερ ὸ ν κα ὶ ο ἱ πολλο ὶ Ἀ θηνα ῖ οι α ὐ τ ὸ τ ὸ ἱ ερ ό ν θεραπε ύ ουσιν. 3. Λ έ γετε ὅ τι τ ὰ πολλ ὰ θ έ ατρ ά ἐ στι λ ί θινα κα ὶ μεγ ά λα. 4. Ο ἱ δυνατο ὶ θεο ὶ ἄ ρχουσι τ ῶ ν ἀ νθρ ώ πων κα ὶ α ὐ το ὶ το ὺ ς ἀ νθρώπους θεραπε ύ ουσιν.


Κατέβασμα ppt "Exercícios relativos ao texto “Τὰ ἱερά” (RESOLUÇÃO)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google