Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Exercícios relativos ao texto “Pacto entre Troianos e Aqueus” (RESOLUÇÃO)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Exercícios relativos ao texto “Pacto entre Troianos e Aqueus” (RESOLUÇÃO)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Exercícios relativos ao texto “Pacto entre Troianos e Aqueus” (RESOLUÇÃO)

2 I. 1. Ο ἱ κ ή ρυκες θε ῶ ν ὅ ρκια πιστ ὰ φ έ ρουσιν. 2. Κ ή ρυξ ὁ Ἰ δα ῖ ος κρατ ῆ ρα φαειν ὸ ν κα ὶ χρ ύ σεια κ ύ πελλα φ έ ρει. 3. Ο ὐ, ὁ Μεν έ λαος ο ὐ κ ἄ ριστος τ ῶ ν Ἀ χαι ῶ ν ἐ στιν. 4. Ὁ Πρ ί αμος ε ἰ ς τ ὸ πεδ ί ον ἐ κ Τρο ί ας καταβα ί νει. 5. Ὁ Μεν έ λαος κα ὶ ὁ Ἀ λ έ ξανδρος μ έ λλουσι μ ά χεσθαι ἀ μφ ὶ τ ῇ γυναικ ί. 6. Ο ὐ, ὁ Πρ ί αμος ο ὐ κ ἄ ριστος τ ῶ ν Τρ ῴ ων ἐ στ ί ν. 7. Ὁ Ἀ γαμ έ μνων τρ ῖ χας ἐ κ τ ῶ ν ἀ ρν ί ων κεφαλ ῶ ν τ έ μνει κα ὶ ε ὔ χεται το ὺ ς θεο ὺ ς α ὐ το ῖ ς μ ά ρτυρας ε ἶ ναι. 8. Ο ὐ, ὁ Ζε ὺ ς ο ὐ δ έ ξεται τ ὴ ν θυσ ί αν.

3 N ΛαομεδοντιάδηςχείρἀρνίονθρίξἈχαία Πρ ί αμος A ΛαομεδοντιάδηνχεῖραἀρνίοντρῖχαἈχαίαν Πρ ί αμον G ΛαομεδοντιάδουχειρόςἀρνίουτριχόςἈχαίας Πριάμου D ΛαομεδοντιάδῃχειρίἀρνίῳτριχίἈχαίᾳ Πρι ά μ ῳ Plural N *ΛαομεδοντιάδαιχεῖρεςἀρνίατρῖχεςἈχαῖαι *Πρ ί αμοι A *ΛαομεδοντιάδαςχεῖραςἀρνίατρῖχαςἈχαίας *Πρι ά μους G *ΛαομεδοντιαδῶνχειρῶνἀρνίωντριχῶνἈχαιῶν *Πρι ά μων D *Λαομεδοντιάδαιςχερσί(ν)ἀρνίοιςθριξί(ν)Ἀχαίαις *Πρι ά μοις II-

4 III. a. O ladrão ( ὁ κλώψ, κλωπός) colocará (τεύχω) as flautas ( ἡ σ ῦ ριγξ, σύριγγoς) em casa do etíope (Α ἴ θιοψ, Α ἰ θίοπος). Ὁ κλ ώ ψ τ ὰ ς σ ύ ριγγας τεύξει ἐ ν τ ῇ το ῦ Α ἰ θ ί οπος ο ἰ κ ίᾳ. b. O etíope esconderá a flauta na casa dos ladrões. Ὁ Α ἴ θιοψ τ ὴ ν σ ύ ριγγα κρ ύ ψει ἐ ν τ ῇ τ ῶ ν φωρ ῶ ν ο ἰ κ ίᾳ. c. Os etíopes perseguirão os ladrões da flauta. Ο ἱ Α ἰ θ ί οπες το ὺ ς τ ῆ ς σ ύ ριγγος φ ῶ ρας δι ώ ξουσιν. d. Os ladrões das flautas receberão os etíopes. Ο ἱ τ ῶ ν συρ ί γγων φ ῶ ρες το ὺ ς Α ἰ θ ί οπας δ έ ξονται. e. Os ladrões reunirão as flautas em casa dos etíopes. Ο ἱ φ ῶ ρες τ ὰ ς σ ύ ριγγας συν ά ξουσιν ἐ ν τ ῇ τ ῶ ν Α ἰ θι ό πων ο ἰ κ ίᾳ. f. Os etíopes protegerão (φυλάττω) os ladrões das flautas Ο ἱ Α ἰ θ ί οπες το ὺ ς τ ῶ ν συρ ί γγων φ ῶ ρας φυλ ά σουσιν.

5 g. O ladrão confiará a flauta aos etíopes. Ὁ φ ὼ ρ τ ὴ ν σ ύ ριγγα το ῖ ς Α ἰ θ ί οψιν ἐ πιτρ έ ψει. h. Eu protegerei a muito fértil Tróia. Ἐ γ ὼ τ ὴ ν ἐ ριβ ώ λακα Τρο ί αν φυλ ά σω. i.Os deuses protegerão a muito fértil Tróia. Ο ἱ θεο ὶ τ ὴ ν ἐ ριβ ώ λακα Τρο ί αν φυλ ά σουσιν. j. Os deuses protegerão as mulheres da muito fértil Tróia. Ο ἱ θεο ὶ τ ὰ ς τ ῆ ς ἐ ριβ ώ λακος Τρο ί ας γυνα ῖ κας φυλ ά σουσιν. l. Os deuses poderosos protegerão as mulheres ilustres e Tróia e receberão oferendas dos troianos. Ο ἱ δυνατο ὶ θεο ὶ τ ὰ ς ε ὐ δ ό ξους γυνα ῖ κας κα ὶ τ ὴ ν Τρο ί αν φυλ ά σουσι κα ὶ τ ῶ ν Τρ ῴ ων ὅ ρκια δ έ ξονται. m. Ulisses e Agamémnon reunirão os soldados. Ὁ Ὀ δυσε ὺ ς κα ὶ ὁ Ἀ γαμ έ μνων το ὺ ς στρατι ώ τας συν ά ξουσιν.

6 n. O habilidoso Ulisses e leal Agamémnon reunirão os soldados corajosos na grande planície de Tróia. Ὁ πολ ύ μητις δειν ὸ ς Ὀ δυσε ὺ ς κα ὶ ὁ πιστ ὸ ς Ἀ γαμ έ μνων το ὺ ς ἀ νδρε ί ους στρατι ώ τας συν ά ξουσιν ε ἰ ς τ ὸ μέγα Τρ ῷ ον πεδ ί ον / ε ἰ ς τ ὸ μέγα Τροίας πεδ ί ον. o. Os deuses querem que os ilustres mensageiros aqueus reúnam os soldados corajosos na grande planície de Tróia. Ο ἱ θεο ὶ βο ύ λονται τ ὸ υς ἀ γαυο ὺ ς κα ὶ Ἀ χαιο ὺ ς κ ή ρυκας συν ά γειν το ὺ ς ἀ νδρε ί ους στρατι ώ τας ε ἰ ς τ ὸ μέγα Τρ ῷ ον πεδ ί ον / ε ἰ ς τ ὸ μέγα Τροίας πεδ ί ον. p. Os aqueus serão muitos. Ο ἱ Ἀ χαιο ὶ ἔ σονται πολλο ί.

7 q. Os aqueus serão numerosos na planície e os mensageiros trarão (συνάγω) oferendas Ο ἱ Ἀ χαιο ὶ πολλο ὶ ἔ σονται ἐ ν τ ῷ πεδ ίῳ κα ὶ ο ἱ κ ή ρυκες ὅ ρκια συν ά ξουσιν. r. A maioria dos aqueus estará na planície de Tróia e os mensageiros ilustres trarão presentes para os deuses. Ο ἱ πολλο ὶ τ ῶ ν Ἀ χαι ῶ ν ἔ σονται ἐ ν τ ῷ Τρ ῴῳ πεδ ίῳ κα ὶ ο ἱ ἀ γαυο ὶ (ε ὔ δοξοι) κ ή ρυκες θε ῶ ν (το ῖ ς θεο ῖ ς) τ ὰ ὅ ρκια συν ά ξουσιν. s. A maior parte dos aqueus e eu estaremos na planície de Tróia e os mensageiros ilustres trarão um vaso em ouro e o vinho noutro de pele de cabra. Ο ἱ πολλο ὶ Ἀ χαιο ὶ κα ὶ ἐ γ ὼ ἐ σ ό μεθα ἐ ν τ ῷ Τροίας πεδ ίῳ κα ὶ ο ἱ ἀ γαυο ὶ κ ή ρυκες συν ά ξουσι χρ ύ σειον κρατ ῆ ρα κα ὶ ο ἶ νον, ἐ ν ἀ λλ ῷ α ἰ γε ίῳ ἀ σκ ῷ.

8 IV.IV. 1. Levo-te/Dou-te uma grande lança. 2. Esta grande lança será tua./Terás esta grande lança. 3. Esta grande e bela lança será tua e do teu irmão. 4. Estas grandes e belas lanças serão tuas e dos meus irmãos. 5. Receberá dos meus irmãos estas grandes e belas lanças e quero que tu combatas com estas.


Κατέβασμα ppt "Exercícios relativos ao texto “Pacto entre Troianos e Aqueus” (RESOLUÇÃO)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google