Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

I.E.S. Montevives - Dpto. de Griego PLUTARCO Texto G1, Las mujeres licias λ έ γει γ ά ρ, ὅ τι σ ῦ ν ἄ γριον ἐ ν τ ῇ Ξανθ ί ων χ ώ ρ ᾳ κα ὶ ζ ῷ α κα ὶ καρπο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "I.E.S. Montevives - Dpto. de Griego PLUTARCO Texto G1, Las mujeres licias λ έ γει γ ά ρ, ὅ τι σ ῦ ν ἄ γριον ἐ ν τ ῇ Ξανθ ί ων χ ώ ρ ᾳ κα ὶ ζ ῷ α κα ὶ καρπο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 I.E.S. Montevives - Dpto. de Griego PLUTARCO Texto G1, Las mujeres licias λ έ γει γ ά ρ, ὅ τι σ ῦ ν ἄ γριον ἐ ν τ ῇ Ξανθ ί ων χ ώ ρ ᾳ κα ὶ ζ ῷ α κα ὶ καρπο ὺ ς λυμαιν ό μενον ἀ νελ ὼ ν ὁ Βελλεροφ ό ντης ο ὐ δεμι ᾶ ς ἐ τ ύ γχανεν ἀ μοιβ ῆ ς· [καταρασαμ έ νου δ ὲ τ ῶ ν Ξανθ ί ων α ὐ το ῦ πρ ὸ ς τ ὸ ν Ποσειδ ῶ να] π ᾶ ν τ ὸ πεδ ί ον ἐ ξ ή νθησεν ἁ λμυρ ί δα κα ὶ δι έ φθαρτο παντ ά πασι, [τ ῆ ς γ ῆ ς πικρ ᾶ ς γενομ έ νης]· μ έ χρι ο ὗ τ ὰ ς γυνα ῖ κας α ἰ δεσθε ὶ ς δεομ έ νας ε ὔ ξατο τ ῷ Ποσειδ ῶ νι τ ὴ ν ὀ ργ ὴ ν ἀ φε ῖ ναι. δι ὸ κα ὶ ν ό μος ἦ ν το ῖ ς Ξανθ ί οις μ ὴ πατρ ό θεν ἀ λλ' ἀ π ὸ μητ έ ρων χρηματ ί ζειν. Pues él dice que tras matar un jabalí salvaje que perjudicaba a animales y frutos en la tierra de los jantios, Belerofonte no obtuvo ninguna recompensa. Y al hacer él votos a Posidón contra los jantios, toda la llanura se cubrió de salitre y quedó totalmente arruinada, al volverse la tierra amarga. Hasta que sintiendo respeto por las mujeres que le suplicaban, rogó a Posidón deponer su cólera. Por ello era costumbre para los jantios tomar el nombre no del padre sino de las madres.

2 I.E.S. Montevives - Dpto. de Griego PLUTARCO Texto G2, Arístides 1. [Γραφομένων ο ὖ ν τότε τ ῶ ν ὀ στράκων], λέγεταί τινα τ ῶ ν ἀ γραμμάτων κα ὶ παντελ ῶ ς ἀ γροίκων ἀ ναδόντα τ ῷ Ἀ ριστείδ ῃ τ ὸ ὄ στρακον ὡ ς ἑ ν ὶ τ ῶ ν τυχόντων παρακαλε ῖ ν, ὅ πως Ἀ ριστείδην ἐ γγράψειε. 2. [ το ῦ δ ὲ θαυμάσαντος κα ὶ πυθομένου μή τι κακ ὸ ν α ὐ τ ὸ ν Ἀ ριστείδης πεποίηκεν],’ο ὐ δέν’ ε ἰ πε ῖ ν, ‘ο ὐ δ ὲ γινώσκω τ ὸ ν ἄ νθρωπον, ἀ λλ' ἐ νοχλο ῦ μαι πανταχο ῦ τ ὸ ν Δίκαιον ἀ κούων’ 1. Así pues, mientras se escribían los votos de cerámica, se dice que un tipo de entre los analfabetos y enteramente incultos, tras entregarle a Arístides su cerámica como a uno cualquiera, le pidió que escribiera “Arístides”. 2. Al sorprenderse éste y preguntarle si Arístides le había hecho algún mal, le respondió: «ninguno, ni siquiera conozco al individuo, pero estoy harto de oírle llamar en todas partes “el justo”».

3 I.E.S. Montevives - Dpto. de Griego PLUTARCO Texto G2, Arístides 3. τα ῦ τ' ἀ κούσαντα τ ὸ ν Ἀ ριστείδην ἀ ποκρίνασθαι μ ὲ ν ο ὐ δέν, ἐ γγράψαι δ ὲ το ὔ νομα τ ῷ ὀ στράκ ῳ κα ὶ ἀ ποδο ῦ ναι.. 4 τ ῆ ς δ ὲ πόλεως ἀ παλλαττόμενος ἤ δη, τ ὰ ς χε ῖ ρας ἀ νατείνας πρ ὸ ς τ ὸ ν ο ὐ ραν ὸ ν η ὔ ξατο τ ὴ ν ἐ ναντίαν ὡ ς ἔ οικεν ε ὐ χ ὴ ν τ ῷ Ἀ χιλλε ῖ, μηδένα καιρ ὸ ν Ἀ θηναίους καταλαβε ῖ ν ὃ ς ἀ ναγκάσει τ ὸ ν δ ῆ μον Ἀ ριστείδου μνησθ ῆ ναι. 3. (Se dice) que Arístides, tras escuchar estas palabras, no respondió nada, grabó su nombre en la cerámica y se la devolvió. 4. En el momento en que se alejaba de la ciudad, alzando las manos al cielo hizo la súplica, según parece, contraria a Aquiles: que no sobreviniera a los atenienses ninguna coyuntura que obligara al pueblo a acordarse de Arístides.

4 I.E.S. Montevives - Dpto. de Griego PLUTARCO Texto G3, Demetrio Δημήτριος ὁ Φαληρε ὺ ς Πτολεμαί ῳ τ ῷ βασιλε ῖ παρ ῄ νει τ ὰ περ ὶ βασιλείας κα ὶ ἡ γεμονίας βιβλία κτ ᾶ σθαι κα ὶ ἀ ναγινώσκειν· ‘ ἃ γ ὰ ρ ο ἱ φίλοι το ῖ ς βασιλε ῦ σιν ο ὐ θαρρο ῦ σι παραινε ῖ ν, τα ῦ τα ἐ ν το ῖ ς βιβλίοις γέγραπται’. Demetrio de Falero aconsejaba al rey Ptolomeo adquirir y leer los libros acerca de la monarquía y el gobierno: «Pues lo que los amigos no se atreven a aconsejar a los reyes, eso está escrito en los libros».

5 I.E.S. Montevives - Dpto. de Griego LISIAS Texto H1, Las amazonas 1. Ἀ μαζ ό νες γ ὰ ρ Ἄ ρεως μ ὲ ν τ ὸ παλαι ὸ ν ἦ σαν θυγατ έ ρες, ο ἰ κο ῦ σαι [δ ὲ ] παρ ὰ τ ὸ ν Θερμ ώ δοντα ποταμ ό ν, μ ό ναι μ ὲ ν ὡ πλισμ έ ναι σιδ ή ρ ῳ τ ῶ ν περ ὶ α ὐ τ ά ς, πρ ῶ ται δ ὲ τ ῶ ν π ά ντων ἐ φ' ἵ ππους ἀ ναβ ᾶ σαι, ο ἷ ς ἀ νελπ ί στως δι' ἀ πειρ ί αν τ ῶ ν ἐ ναντ ί ων ᾕ ρουν μ ὲ ν το ὺ ς φε ύ γοντας, ἀ π έ λειπον δ ὲ το ὺ ς δι ώ κοντας· ἐ νομ ί ζοντο δ ὲ δι ὰ τ ὴ ν ε ὐ ψυχ ί αν μ ᾶ λλον ἄ νδρες ἢ δι ὰ τ ὴ ν φ ύ σιν γυνα ῖ κες· 2. πλ έ ον γ ὰ ρ ἐ δ ό κουν τ ῶ ν ἀ νδρ ῶ ν τα ῖ ς ψυχα ῖ ς διαφ έ ρειν ἢ τα ῖ ς ἰ δ έ αις ἐ λλε ί πειν. 1. Pues las Amazonas en el tiempo antiguo fueron hijas de Ares, que vivían junto al río Termodonte y fueron las únicas armadas con hierro de cuantos vivían a su alrededor, y las primeras en montar caballos, con los que inesperadamente, por el desconocimiento de los contrarios, atrapaban a los que huían y dejaban atrás a los que [las] perseguían.. Eran consideradas, por su presencia de ánimo, más bien hombres que mujeres por naturaleza. 2. Pues más parecían superar en las almas a los hombres que ser deficientes en aspecto.

6 I.E.S. Montevives - Dpto. de Griego LISIAS Texto H1, Las amazonas 3 ἄ ρχουσαι δ ὲ πολλ ῶ ν ἐ θν ῶ ν, κα ὶ ἔ ργ ῳ μ ὲ ν το ὺ ς περ ὶ α ὐ τ ὰ ς καταδεδουλωμ έ ναι, λ ό γ ῳ δ ὲ περ ὶ τ ῆ σδε τ ῆ ς χ ώ ρας ἀ κο ύ ουσαι κλ έ ος μ έ γα, πολλ ῆ ς δ ό ξης κα ὶ μεγ ά λης ἐ λπ ί δος χ ά ριν παραλαβο ῦ σαι τ ὰ μαχιμ ώ τατα τ ῶ ν ἐ θν ῶ ν ἐ στρ ά τευσαν ἐ π ὶ τ ή νδε τ ὴ ν π ό λιν. 4 τυχο ῦ σαι δ' ἀ γαθ ῶ ν ἀ νδρ ῶ ν ὁ μο ί ας ἐ κτ ή σαντο τ ὰ ς ψυχ ὰ ς τ ῇ φ ύ σει, κα ὶ ἐ ναντ ί αν τ ὴ ν δ ό ξαν τ ῆ ς προτ έ ρας λαβο ῦ σαι μ ᾶ λλον ἐ κ τ ῶ ν κινδ ύ νων ἢ ἐ κ τ ῶ ν σωμ ά των ἔ δοξαν ε ἶ ναι γυνα ῖ κες. 3. Dominando a muchos pueblos, y de hecho habiendo ya sometido a los de su alrededor, al haber oído de palabra la gran gloria sobre este país, por causa de mucha reputación y una gran esperanza, tomando a los más belicosos de los pueblos emprendieron una campaña contra esta ciudad. 4. Al caerles en suerte valerosos hombres, hicieron sus almas iguales a su naturaleza, y recibiendo una fama contraria a la anterior, más por los peligros que por los cuerpos mostraron ser mujeres.

7 I.E.S. Montevives - Dpto. de Griego LISIAS Texto H1, Las amazonas 5. μ ό ναις δ' α ὐ τα ῖ ς ο ὐ κ ἐ ξεγ έ νετο ἐ κ τ ῶ ν ἡ μαρτημ έ νων μαθο ύ σαις περ ὶ τ ῶ ν λοιπ ῶ ν ἄ μεινον βουλε ύ σασθαι, ο ὐ δ' ο ἴ καδε ἀ πελθο ύ σαις ἀ παγγε ῖ λαι τ ή ν τε σφετ έ ραν α ὐ τ ῶ ν δυστυχ ί αν κα ὶ τ ὴ ν τ ῶ ν ἡ μετ έ ρων προγ ό νων ἀ ρετ ή ν· 6. α ὐ το ῦ γ ὰ ρ ἀ ποθανο ῦ σαι, κα ὶ δο ῦ σαι δ ί κην τ ῆ ς ἀ νο ί ας, τ ῆ σδε μ ὲ ν τ ῆ ς π ό λεως δι ὰ τ ὴ ν ἀ ρετ ὴ ν ἀ θ ά νατον μν ή μην ἐ πο ί ησαν, τ ὴ ν δ ὲ ἑ αυτ ῶ ν πατρ ί δα δι ὰ τ ὴ ν ἐ νθ ά δε συμφορ ὰ ν ἀ ν ώ νυμον κατ έ στησαν. 7. ἐ κε ῖ ναι μ ὲ ν ο ὖ ν τ ῆ ς ἀ λλοτρ ί ας ἀ δ ί κως ἐ πιθυμ ή σασαι τ ὴ ν ἑ αυτ ῶ ν δικα ί ως ἀ π ώ λεσαν. 5. A ellas solas no les aconteció, aprendiendo de los errores, decidir mejor sobre lo restante, ni regresando a casa anunciar la propia desgracia de ellas mismas y la virtud de nuestros antepasados. 6. Pues muriendo aquí, y pagando la pena por su insensatez, transformaron en inmortal la memoria de esta ciudad por la virtud, y a su patria la hicieron anónima por la desgracia de aquí. 7. Ellas, en efecto, anhelando injustamente la (patria) ajena, destruyeron la suya justamente.


Κατέβασμα ppt "I.E.S. Montevives - Dpto. de Griego PLUTARCO Texto G1, Las mujeres licias λ έ γει γ ά ρ, ὅ τι σ ῦ ν ἄ γριον ἐ ν τ ῇ Ξανθ ί ων χ ώ ρ ᾳ κα ὶ ζ ῷ α κα ὶ καρπο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google