Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

의학용어 Prof. Ki Kong Kim. Ilium [íliəm] Ileum [íliəm]

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "의학용어 Prof. Ki Kong Kim. Ilium [íliəm] Ileum [íliəm]"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 의학용어 Prof. Ki Kong Kim

2 Ilium [íliəm] Ileum [íliəm]

3 Urethra [juərí ː θrə] Ureter [juərí ː tər]

4 Prefix, radix, suffix Prefix( 접두사 ) : 중심의미의 상태 Radix( 어근 ) : 중심의미 Suffix( 접미사 ) : 최종적으로 어휘의 품사 를 결정

5 Prefix misunderstand mistake mistrust misfortune

6 Suffix Careless Powerless Useless Doubtless Singer Writer

7 Hematology (hì ː mətάləd ʒ i) Electrocardiogram (ilèktroukά ː rdiəgr ӕ m) Gastritis (gæstráitis) Gastroenterology (g ӕ strouèntərάləd ʒ i) Hypogastric (hàipəgǽstrik) Epigastric (èpəgǽstrik)

8 Adenoma [ ӕ dənóumə] Adenitis [ ӕ dənáitis] Arthritis [a ː rθráitis] Biology [baiάləd ʒ i] Biopsy [báiapsi] Carcinoma [k ὰː rsənóumə] Cardiology [k ὰː rdiάləd ʒ i]

9 Cephalic [səfǽlik] Cerebral [sərí ː brəl] Incision [insí ʒ ən] Excison [eksí ʒ ən] Endocrine gland [éndəkrin] Cystoscopy [sistάskəpi] Cytology [saitάləd ʒ i]

10 Dermatitis [də̀ ː rmətáitis] Hypodermic [hàipədə́ ː rmik] Electroencephalogram [ilèktrouenséfələgr ӕ m] Enteritis [èntəráitis] Erythrocyte [iríθrəsàit] Gastroectomy [gæstréktəmi] Gastrotomy [gæstrάtəmi]

11 Hyperglycemia [hàipərglaisí ː miə] Diagnosis [dàiəgnóusis] Prognosis [pragnóusis] Gynecology [gàinəkάləd ʒ i] Hematology [hì ː mətάləd ʒ i, hèmə-] Hemoglobin [hí ː məglòubin, hémə-] Hepatitis [hèpətáitis] Leukocyte [lú ː kəsàit]

12 Dermatology [də̀ ː rmətάləd ʒ i] Nephritis [nifráitis] Nephrology [nefάləd ʒ i] Oncology [aŋkάləd ʒ i] Ophthalmoscope [afθǽlməskòup] Osteitis [ ὰ stiáitis] Osteoarthritis [ ὰ stioua ː rθráitis]

13 Pathology [pəθάld ʒ i] Pathologist [pəθάləd ʒ ist] Pediatric [pì ː diǽtrik] Orthopedist [ ɔ ̀ ː rθəpí ː dist] Psychology [saikάləd ʒ i] Renal [rí ː nl] Rhinitis [raináitis] Sarcoma [sa ː rkóumə]

14 Resection [risék ʃ ən] Thrombocyte [θrάmbəsàit] Urology [juərάləd ʒ i] Arthralgia [a ː rθrǽld ʒ ə] Neuralgia [njuərǽld ʒ ə] Leukemia [ljukí ː miə] Carcinogenic [k ὰː rsənəd ʒ énik] Hemoglobin [hí ː məglòubin, hémə-]

15 Nephrosis [nəfróusis] Myalgia [maiǽld ʒ iə] Carcinogenesis [k ὰː rsənoud ʒ énisis] Pathogenesis [pǽθou-, -θə-] Angiogenesis [ǽnd ʒ ioud ʒ énisis] Hemolysis [hì ː məlái-, hèm-]

16 Osteomalacia [ ὰ stiouməléi ʃ tə] Chondromalacia [kάndrou-, -drə-] Myoma [maióumə] Myosarcoma [maióusa ː rkóumə] Necropsy [nékrapsi] Necrosis [nəkróusis] Hydronephrosis [hàidrənəfróusis] Leukocytosis [ljù ː kəsaitóusis]

17 Cardiomyopathy [k ὰː rdioumaiάpəθi] Erythropenia [iríθrou-, -rə-,pí ː niə] Neutropenia [njú ː trou-, -trə-, pí ː niə] Thrombocytopenia [θr ὰ mbəsàitəpí ː niə] Acrophbia [ ӕ krəfóubiə] Achondroplasia [eik ὰ ndrəpléi ʒ iə, -ziə] Angioplasty [ǽnd ʒ iəpl ӕ sti] Ateriosclerosis [a ː rtìəriouskliəróusis]

18

19

20 Benign [bináin] tumor [tjú ː mər] Malignant [məlígnənt] tumor Metastasis [mətǽstəsis] Hemostasis [hì ː məstéisis, hèmə-, himάstəsis] Tracheostomy [trǽkəlou-, trei-, -lə -'stəmi] Hydrotherapy [hàidrəθérəpi] Chemotherapy [kèməθérəpi] Radiotherapy [rèidiouθérəpi]

21

22 Anatomy [ənǽtəmi] Pneumonia [njumóunjə] Arteriole [a ː rtíəriòul] Atery [ά ː rtəri] Capillary [kǽpəlèri] Venule [vénju ː l] Vein [vein] Intravenous [íntrəví ː nəs]

23


Κατέβασμα ppt "의학용어 Prof. Ki Kong Kim. Ilium [íliəm] Ileum [íliəm]"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google