Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Conjugação Verbal. Verbo ε ἰ μί Presente do Indicativo.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Conjugação Verbal. Verbo ε ἰ μί Presente do Indicativo."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Conjugação Verbal

2 Verbo ε ἰ μί Presente do Indicativo

3 ε ἶ ‘és’ ἐ στί (ν) ‘é’ ἐ σμέν ‘somos’ ἐ στέ ‘sois’ ε ἰ σί (ν) ‘são’ ε ἰ μί ‘sou’ PRESENTEDOINDICATIVOPRESENTEDOINDICATIVO

4 Voz Ativa

5 Verbos em –ω Presente do Indicativo

6 λύεις ‘libertas’ λύει ‘liberta’ λύομεν ‘libertamos’ λύετε ‘libertais’ λύουσι ‘libertam’ λύω ‘liberto’ PRESENTEDOINDICATIVOPRESENTEDOINDICATIVO VOZATIVAVOZATIVA

7 Verbos em –ω Contratos Presente do Indicativo

8 Tabelas de Contrações Presente do Indicativo Verbos em -άωVerbos em -έω ά + ωῶέ + ωῶ ά + ειςᾷ ςέ + ειςεῖ ς ά + ειᾷέ + ειεῖ ά + ομενῶ μενέ + ομενοῦ μεν ά + ετεᾶ τεέ + ετεεῖ τε ά + ουσιῶ σιέ + ουσιοῦ σι

9 τιμ ᾷ ς ‘honras’ τιμ ᾷ ‘honra’ τιμ ῶ μεν ‘honramos’ τιμ ᾶ τε ‘honrais’ τιμ ῶ σι ‘honram’ τιμ ῶ ‘honro’ PRESENTEDOINDICATIVOPRESENTEDOINDICATIVO VOZATIVAVOZATIVA

10 φιλε ῖ ς ‘amas’ φιλε ῖ ‘ama’ φιλο ῦ μεν ‘amamos’ φιλε ῖ τε ‘amais’ φιλο ῦ σι ‘amam’ φιλ ῶ ‘amo’ PRESENTEDOINDICATIVOPRESENTEDOINDICATIVO VOZATIVAVOZATIVA

11 Tabelas de Contrações Presente do Indicativo Verbos em -όω ό + ωῶ ό + ειςοῖ ς ό + ειοῖ ό + ομενοῦ μεν ό + ετεοῦ τε ό + ουσιοῦ σι

12 δηλο ῖ ς ‘revelas’ δηλο ῖ ‘revela’ δηλο ῦ μεν revelamos’ δηλο ῦ τε revelais’ δηλο ῦ σι ‘revelam’ δηλ ῶ ‘revelo’ PRESENTEDOINDICATIVOPRESENTEDOINDICATIVO VOZATIVAVOZATIVA

13 Verbo ε ἰ μί Presente do Imperativo

14 ἴ σθι ‘sê’ ἔ στε ‘sede’ PRESENTEDOIMPERATIVOPRESENTEDOIMPERATIVO

15 Verbos em –ω Presente do Imperativo

16 λ ῦ ε ‘sê’ λύετε ‘sede’ PRESENTEDOIMPERATIVOPRESENTEDOIMPERATIVO

17 Verbos em –ω Contratos Presente do Imperativo

18 Tabelas de Contrações Presente do Imperativo Verbos em -άωVerbos em -έω 2ª p. sg.α + εαε + εει 2ª p. pl.ά + ετεᾶ τεέ + ετεεῖ τε

19 τίμα ‘honra’ τιμ ᾶ τε ‘honrai’ PRESENTEDOIMPERATIVOPRESENTEDOIMPERATIVO V E R B O E M - άω

20 φίλει ‘ama’ φιλε ῖ τε ‘amai’ PRESENTEDOIMPERATIVOPRESENTEDOIMPERATIVO V E R B O E M - έω

21 Voz Médio-Passiva

22 Verbos em –ω Presente do Indicativo

23 λύει ou λύ ῃ λύεται λυόμεθα λύεσθε λύονται λύομαι ‘liberto-me’ PRESENTEDOINDICATIVOPRESENTEDOINDICATIVO VOZMÉDIO-PASSIVAVOZMÉDIO-PASSIVA

24 Verbos em –ω Contratos Presente do Indicativo

25 Tabelas de Contrações Presente do Indicativo Voz Média Verbos em -άωVerbos em -έω ά + ομαιῶ μαιέ + ομαιοῦ μαι ά + ειᾷέ + ειεῖ ῇ ά + εταιᾶ ταιέ + ει ταιεῖ ται α + όμεθαώ μεθαέ + ομεθαού μεθα ά + εσθεᾶ σθεέ + εσθεεῖ σθε ά + ονταιῶ νταιέ + ονταιοῦ νται

26 τιμ ᾷ τιμ ᾶ ται τιμώμεθα τιμ ᾶ σθε τιμ ῶ νται τιμ ῶ μαι ‘honro-me’ PRESENTEDOINDICATIVOPRESENTEDOINDICATIVO VOZMÉDIO-PASSIVAVOZMÉDIO-PASSIVA

27 φιλε ῖ φιλ ῇ φιλε ῖ ται φιλούμεθα φιλε ῖ σθε φιλο ῦ νται φιλο ῦ μαι ’amo-me’ PRESENTEDOINDICATIVOPRESENTEDOINDICATIVO VOZMÉDIO-PASSIVAVOZMÉDIO-PASSIVA

28 δηλο ῖ δηλο ῦ ται δηλούμε θα δηλο ῦ σθε δηλο ῦ νται δηλο ῦ μαι ‘sou revelado’ PRESENTEDOINDICATIVOPRESENTEDOINDICATIVO VOZMÉDIO-PASSIVAVOZMÉDIO-PASSIVA

29 Verbos em –ω Presente do Imperativo Voz Média

30 λύου ‘liberta-te’ λύεσθε ‘libertai-vos’ PRESENTEDOIMPERATIVOPRESENTEDOIMPERATIVO VOZ MÉDIA

31 Verbos em –ω Contratos Presente do Imperativo Voz Média

32 Tabelas de Contrações Presente do Imperativo Verbos em -άωVerbos em -έω 2ª p. sg.ά+ ουῶέ + ουοῦ 2ª p. pl.ά + εσθεᾶ σθεέ + εσθεεῖ σθε

33 τιμ ῶ ‘honra-te’ τιμ ᾶ σθε PRESENTEDOIMPERATIVOPRESENTEDOIMPERATIVO V E R B O E M - άω

34 φιλο ῦ ‘ama-te’ φιλε ῖ σθε PRESENTEDOIMPERATIVOPRESENTEDOIMPERATIVO V E R B O E M - έω

35 Infinitivos Presente Vozes Ativa e Média

36 Infinitivo Presente -ώ-ώVerbos em -άω Verbos em -έω ativoλύειντιμά +ειν > τιμᾶν φιλέ + ειν > φιλεῖν médioλύεσθαιτιμά + εσθαι > τιμᾶσθαι φιλέ + εσθαι > φιλεῖσθαι Verbo εἰμί: εἶναι


Κατέβασμα ppt "Conjugação Verbal. Verbo ε ἰ μί Presente do Indicativo."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google