Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

I.E.S. Montevives - Dpto. de Griego 1 PARTENIO DE NICEA Texto I1, Sobre Dafne 1. Περ ὶ δὲ δὲ τ ῆ ς Ἀ μ ύ κλα θυγατρ ὸ ς τ ά δε λ έ γεται Δ ά φνης· α ὕ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "I.E.S. Montevives - Dpto. de Griego 1 PARTENIO DE NICEA Texto I1, Sobre Dafne 1. Περ ὶ δὲ δὲ τ ῆ ς Ἀ μ ύ κλα θυγατρ ὸ ς τ ά δε λ έ γεται Δ ά φνης· α ὕ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 I.E.S. Montevives - Dpto. de Griego 1 PARTENIO DE NICEA Texto I1, Sobre Dafne 1. Περ ὶ δὲ δὲ τ ῆ ς Ἀ μ ύ κλα θυγατρ ὸ ς τ ά δε λ έ γεται Δ ά φνης· α ὕ τη τὸ τὸ μὲνμὲν ἅ παν ε ἰ ς π ό λιν οὐ οὐ κατ ῄ ει, οὐδ᾽ οὐδ᾽ ἀ νεμ ί σγετο τα ῖ ς λοιπα ῖ ς παρθ έ νοις· παρασκευασαμ έ νη κ ύ νας ἐ θ ή ρυεν ἔ στιν ὅ τε κα ὶ ἐ ν τῇ τῇ Λακωνικ ῇ κα ὶ ἐ πιφοιτ ῶ σα ε ἰ ς τὰ τὰ λοιπ ὰ τ ῆ ς Πελοπονν ή σου ὄ ρη· δι ᾽ ἣ ν α ἰ τ ί αν μ ά λα καταθ ύ μιος ἦν ἦν Ἀ ρτ έ μιδι, κα ὶ α ὐ τ ὴ ν ε ὔ στοχα β ά λλειν ἐ πο ί ει. Sobre la hija de Amiclas, Dafne, se cuenta esto: ella en absoluto iba a la ciudad, ni se mezclaba con las demás doncellas;. tras disponer a los perros, iba de caza, hay veces que en Laconia y también frecuentando los demás montes del Peloponeso..Por este motivo era muy querida para Ártemis y la hacía disparar con buena puntería.

2 I.E.S. Montevives - Dpto. de Griego 2 PARTENIO DE NICEA Texto I1, Sobre Dafne 2. τα ύ της περ ὶ τ ὴ ν Ἠ λιδ ί αν ἀ λωμ έ νης Λε ύ κιππος Ο ἰ νομ ά ου πα ῖ ς εἰςεἰς ἐ πιθυμ ί αν ἦ λθε, κα ὶ τὸ τὸ μ ὲ ν ἄ λλως πως α ὐ τ ῆ ς πειρ ά σθαι ἀ π έ γνω, ἀ μφιεσ ά μενος δὲ δὲ γυναικε ί αις ἀ μπεχ ό ναις κα ὶ ὁ μοιωθε ὶ ς κόρῃ κόρῃ συνεθ ή ρε αὐτῃ.αὐτῃ. ἔ τυχε δὲ δὲ πως αὐτῇ αὐτῇ κατ ὰ νο ῦ ν γενομ έ νος, οὐ οὐ μεθ ί ει τε αὐτὸναὐτὸν ἀ μφιπεσο ῦ σ ά τε κα ὶ ἐ ξηρτημ έ νη π ᾶ σαν ὥ ραν. 2. Vagando ella por la Élide, Leucipo, hijo de Enómao, se enamoró de ella y renunció a seducirla de otra manera: tras vestirse con ropas femeninas y asemejándose a una muchacha, cazaba en su compañía.. Casualmente llegó a conseguir su atención y no lo dejaba ir abrazándolo y estando colgada de él en todo momento.

3 I.E.S. Montevives - Dpto. de Griego 3 PARTENIO DE NICEA Texto I1, Sobre Dafne 3. Ἀ π ό λλων δ ὲ κα ὶ α ὐ τ ὸ ς τ ῆ ς παιδ ὸ ς π ό θ ῳ και ό μενος, ὀ ργ ῇ τε κα ὶ φθ ό ν ῳ ε ἴ χετο το ῦ Λευκ ί ππου συν ό ντος, κα ὶ ἐ π ὶ νο ῦ ν α ὐ τ ῇ β ά λλει σ ὺ ν τα ῖ ς λοιπα ῖ ς παρθ έ νοις ἐ π ὶ κρ ή νην ἐ λθο ύ σαις λο ύ εσθαι. ἔ νθα δ ὴ ὡ ς ἀ φικ ό μεναι ἀ πεδιδ ύ σκοντο κα ὶ ἑώ ρων τ ὸ ν Λευκκ ί πον μ ὴ βουλ ό μενον, περι έ ρρηξαν α ὐ τ ό ν· μαθο ῦ σαι δ ὲ τ ὴ ν ἀ π ά την κα ὶ ὡ ς ἐ πεβο ύ λευεν α ὐ τα ῖ ς, π ᾶ σαι μεθ ί εσαν ε ἰ ς α ὐ τ ὸ ν τ ὰ ς α ἰ χμ ά ς. 3. Pero Apolo, que también ardía por el deseo por la joven, era dominado por la rabia y la envidia al estar Leucipo en su compañía e infunde en la mente de ella el bañarse con las demás doncellas que habían ido a una fuente. Cuando, tras llegar allí entonces, comenzaron a desnudarse y veían que Leucipo no quería, se los arrancaron. Al comprender el engaño y que se las injuriaba, todas dirigieron contra él sus venablos.

4 I.E.S. Montevives - Dpto. de Griego 4 PARTENIO DE NICEA Texto I1, Sobre Dafne 4. κα ὶ ὁ μ ὲ ν δ ὴ κατ ὰ θε ῶ ν βο ύ λησιν ἀ φαν ὴ ς γ ί νεται· Ἀ π ό λλωνα δ ὲ Δ ά φνη ἐ π ᾽ α ὐ τ ὴ ν ἰό ντα προϊδομ έ νη, μ ά λα ἐ ρρωμ έ νως ἔ φευγεν. ὡ ς δ ὲ συνεδι ώ κετο, παρ ὰ Δι ὸ ς α ἰ τε ῖ ται ἐ ξ ἀ νθρ ώ πων ἀ παλλαγ ῆ ναι· κα ὶ α ὐ τ ὴ ν φασι γεν έ σθαι τ ὸ δ έ νδρον τ ὸ ἐ πικληθεν ἀ π ᾽ ἐ κε ί νης δ ά φνην 4. Y mientras que él desapareció entonces por decisión de los dioses, Dafne, al percatarse de que Apolo iba en su busca, huía con rapidez,. pero como era perseguida, suplica a Zeus que sea alejada de los seres humanos. y cuentan que fue transformada en el árbol que a partir de ella se llama laurel.

5 I.E.S. Montevives - Dpto. de Griego 5 PARTENIO DE NICEA Texto I2, Sobre Acteón 1.φασ ὶ ν Ἀ κτα ί ωνα ὑ π ὸ τ ῶ ν ἰ δ ί ων κυν ῶ ν καταβρωθ ῆ ναι. το ῦ το δ ὲ ψευδ έ ς· κ ύ ων γ ὰ ρ δεσπ ό την κα ὶ τροφ έ α μ ά λιστα φιλε ῖ, ἄ λλως τε κα ὶ α ἱ θηρευτικα ὶ π ά ντας ἀ νθρ ώ πους σα ί νουσιν. ἔ νιοι δ έ φασιν ὡ ς Ἄ ρτεμις μ ὲ ν ε ἰ ς ἔ λαφον μετ έ βαλεν α ὐ τ ό ν, ἔ λαφον δ ὲ ἀ νε ῖ λον α ἱ κ ύ νες. 1. Cuentan que Acteón fue devorado por sus propias perras.. Esto es mentira,. pues un perro ama mucho a su amo y criador y sobre todo las perras de caza mueven la cola a todos los hombres.. Unos cuentan que Ártemis lo transformó en ciervo y las perras mataron al ciervo.

6 I.E.S. Montevives - Dpto. de Griego 6 PARTENIO DE NICEA Texto I2, Sobre Acteón 2. ἐ μο ὶ δ ὲ δοκε ῖ Ἄ ρτεμιν μ ὲ ν δ ύ νασθαι ὅ τι θ έ λοι ποι ῆ σαι·. ο ὐ μ έ ντοι ἐ στ ὶ ν ἀ ληθ ὲ ς ἔ λαφον ἐ ξ ἀ νδρ ὸ ς ἢ ἐ ξ ἐ λ ά φου ἄ νδρα γεν έ σθαι·. το ὺ ς δ ὲ μ ύ θους το ύ τους συν έ θεσαν ο ἱ ποιητα ί, ἵ να ο ἱ ἀ κο ώ μενοι μ ὴ ὑ βρ ί ζοιεν ε ἰ ς τ ὸ θε ῖ ον.. τ ὸ δ ὲ ἀ ληθ ὲ ς ἔ χει ὧ δε. 2. A mí me parece que Ártemis puede hacer lo que quiera,. pero ciertamente no es verdad que se pueda ser de ciervo hombre u hombre a partir de ciervo.. Estos mitos los compusieron los poetas para que los que los escuchen no deshonren a la divinidad.. La verdad es así.

7 I.E.S. Montevives - Dpto. de Griego 7 PARTENIO DE NICEA Texto I2, Sobre Acteón 3. Ἀ κτα ί ων ἦ ν ἁ ν ὴ ρ τ ὸ γ έ νος Ἀ ρκ ά ς, φιλοκ ύ νηγος.. ο ὑ τος ἔ τρεφεν ἀ ε ὶ κ ύ νας πολλ ὰ ς κα ὶ ἐ θ ή ρευεν ἐ ν το ῖ ς ὄ ρεσιν, τ ῶ ν δ ὲ α ὑ το ῦ πραγμ ά των ἠ μ έ λει.. ο ἱ δ ὲ τ ό τε ἄ νθρωποι α ὐ τουργο ὶ π ά ντες ἦ σαν ο ἰ κ έ τας τε ο ὐ κ ε ἶ χον, ἀ λλ ᾽ ἑ αυτο ῖ ς ἐ γε ώ ργουν, κα ὶ ο ὑ τος ἦ ν πλουσι ώ τατος, ὅ ς α ὐ τ ὸ ς ἐ γε ώ ργει κα ὶ ἐ ργατικ ώ τατος ὑ π ῆ ρχε. 3. Acteón era un hombre de origen arcadio, amante de la caza.. Éste criaba siempre muchas perras y cazaba en los montes, pero descuidaba sus propios asuntos.. Por entonces los hombres eran todos cultivadores de los suyo y no tenían servidumbre, sino que trabajaban la tierra para sí mismo y, quien trabajaba la tierra y se mostraba más trabajador, éste era el más rico.

8 I.E.S. Montevives - Dpto. de Griego 8 PARTENIO DE NICEA Texto I2, Sobre Acteón 4. τ ῷ ο ὖ ν Ἀ κτα ί ωνι ἀ μελο ῦ ντι τ ῶ ν ο ἰ κε ί ων, μ ᾶ λλον δ ὲ κυνηγετο ῦ ντι, διεφθ ά ρη ὁ β ί ος.. ὅ τε δ ὲ ο ὐ κ έ τι ε ἶ χεν ο ὐ δ έ ν, ἔ λεγον ο ἱ ἄ νθρωποι "δε ί λαιος Ἀ κτα ί ων, ὃ ς ὑ π ὸ τ ῶ ν ἰ δ ί ων κυν ῶ ν κατεβρ ώ θη", ὥ σπερ κα ὶ νυν ἐά ν τις πορνοβοσκ ῶ ν ἀ τυχ ή σ ῃ, λ έ γειν ε ἰώ θαμεν " ὑ π ὸ τ ῶ ν πορν ῶ ν κατεβρ ώ θη".. τοιο ῦ τον δ ή τι κα ὶ τ ὸ περ ὶ τ ὸ ν Ἀ κτα ί ωνα γ έ γονεν. 4. Así pues, la vida se le pasó a Acteón descuidando sus bienes y cazando más bien.. Cuando ya no tenía nada, los hombres decían: “pobre Acteón, que ha sido devorado por sus propios perros”, de igual modo que también hoy, si alguno que mantiene prostitutas no tiene suerte, solemos decir: “ha sido devorado por las prostitutas”.. En efecto, algo así ha sucedido con Acteón.

9 I.E.S. Montevives - Dpto. de Griego 9 PALEFATO Texto J1, Sobre las yeguas de Diomedes 1. Περ ὶ τ ῶ ν Διομ ή δους ἵ ππων φασ ὶ ν ὅ τι ἀ νδροφ ά γοι ἦ σαν, γελο ί ως· τ ὸ γ ὰ ρ ζ ῷ ον το ῦ το μ ᾶ λλον χ ό ρτ ῳ κα ὶ κριθ ῇ ἥ δεται ἢ ἀ νθρωπ ί νοις. τ ὸ δ ᾽ ἀ ληθ ὲ ς ὧ δε ἔ χει. Sobre las yeguas de Diomedes cuentan irrisoriamente que eran antropófagas, pues este animal disfruta más con el forraje y el grano que con la carne humana. La verdad es esta.

10 I.E.S. Montevives - Dpto. de Griego 10 PALEFATO Texto J1, Sobre las yeguas de Diomedes 2. τ ῶ ν παλαι ῶ ν ἀ νθρ ώ πων ὄ ντων α ὐ τουργ ῶ ν, κα ὶ τ ὴ ν τροφ ὴ ν κα ὶ τ ὴ ν περιουσ ί αν ο ὕ τως κτωμ έ νων, ἅ τε τ ὴ ν γ ῆ ν ἐ ργαζομ έ νων, ἱ πποτροφε ῖ ν τις ἐ πελ ά βετο, κα ὶ μ έ χρι το ύ του ἵ πποις ἥ δετο, ἕ ως ο ὗ τ ὰ α ὑ το ῦ ἀ π ώ λεσε κα ὶ π ά ντα πωλ ῶ ν καταν ά λωσεν ε ἰ ς τ ὴ ν τ ῶ ν ἵ ππων τροφ ή ν. ο ἱ ο ὖ ν φ ί λοι ἀ νδροφ ά γους το ὺ ς ἵ ππους ὠ ν ό μασαν. ὧ ν γενομ έ νων προ ή χθη ὁ μ ῦ θος. Siendo los humanos antiguos cultivadores de su tierra y obteniendo así la comida y el sustento, porque labraban la tierra, uno se dedicó a criar caballos y hasta tal punto disfrutaba con los caballos que arruinó sus bienes y, vendiéndolo todo, lo gastó para la crianza de las yeguas. Así pues, sus amigos llamaron antropófagas a las yeguas. De estos hechos se produjo el mito.


Κατέβασμα ppt "I.E.S. Montevives - Dpto. de Griego 1 PARTENIO DE NICEA Texto I1, Sobre Dafne 1. Περ ὶ δὲ δὲ τ ῆ ς Ἀ μ ύ κλα θυγατρ ὸ ς τ ά δε λ έ γεται Δ ά φνης· α ὕ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google