Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

I.E.S. Montevives - Dpto. de Griego LUCIANO Texto D6, Atribuciones de Hermes-1 ΗΦΑΙΣΤΟΣ Ἑώ ρακας ͵ ὦ Ἄ πολλον ͵ τ ὸ τ ῆ ς Μα ί ας βρ έ φος τ ὸ ἄ ρτι τεχθ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "I.E.S. Montevives - Dpto. de Griego LUCIANO Texto D6, Atribuciones de Hermes-1 ΗΦΑΙΣΤΟΣ Ἑώ ρακας ͵ ὦ Ἄ πολλον ͵ τ ὸ τ ῆ ς Μα ί ας βρ έ φος τ ὸ ἄ ρτι τεχθ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 I.E.S. Montevives - Dpto. de Griego LUCIANO Texto D6, Atribuciones de Hermes-1 ΗΦΑΙΣΤΟΣ Ἑώ ρακας ͵ ὦ Ἄ πολλον ͵ τ ὸ τ ῆ ς Μα ί ας βρ έ φος τ ὸ ἄ ρτι τεχθ έ ν ͵ ὡ ς καλ ό ν τ έ ἐ στι κα ὶ προσγελ ᾷ π ᾶ σι κα ὶ δηλο ῖ ἤ δη μ έ γα τι ἀ γαθ ὸ ν ἀ ποβησ ό μενον; ΑΠΟΛΛΩΝ Ἐ κε ῖ νο τ ὸ βρ έ φος ͵ ὦ ῞ Ηφαιστε ͵ ἦ μ έ γα ἀ γαθ ό ν ͵ ὃ το ῦ Ἰ απετο ῦ πρεσβ ύ τερ ό ν ἐ στιν ὅ σον ἐ π ὶ τ ῇ πανουργ ίᾳ ; Hefesto: ¿Has visto, Apolo, al hijo de Maya nacido recientemente?. ¡Qué hermoso es y sonríe a todos y muestra ya que resultará un gran bien! Apolo: ¿Este niño, Hefesto, podría ser un gran bien, que es más viejo que Japeto en lo que toca a su astucia?

2 I.E.S. Montevives - Dpto. de Griego LUCIANO Texto D6, Atribuciones de Hermes-2 ΗΦΑΙΣΤΟΣ Κα ὶ τ ί ἂ ν ἀ δικ ῆ σαι δ ύ ναιτο ἀ ρτ ί τοκον ὄ ν; ΑΠΟΛΛΩΝ Ἐ ρ ώ τα τ ὸ ν Ποσειδ ῶ να ͵ ο ὗ τ ὴ ν τρ ί αιναν ἔ κλεψεν ͵ ἢ τ ὸ ν Ἄ ρη· κα ὶ το ύ του γ ὰ ρ ξε ί λκυσε λαθ ὸ ν ἐ κ το ῦ κολεο ῦ τ ὸ ξ ί φος ͵ ἵ να μ ὴ ἐ μαυτ ὸ ν λ έ γω ͵ ὃ ν ἀ φ ώ πλισε το ῦ τ ό ξου κα ὶ τ ῶ ν βελ ῶ ν. Hefesto: Y ¿qué daño podría causar siendo recién nacido? Apolo: Pregúntaselo a Posidón, al que robó el tridente, o a Ares;. también a ese robó ocultamente la espada de la vaina, por no decirte a mí mismo, al que desarmó del arco y las flechas.

3 I.E.S. Montevives - Dpto. de Griego LUCIANO Texto D6, Atribuciones de Hermes-3 ΗΦΑΙΣΤΟΣ Τ ὸ νεογν ὸ ν τα ῦ τα ͵ ὃ μ ό λις ἕ στηκε ͵ τ ὸ ἐ ν το ῖ ς σπαργ ά νοις; ΑΠΟΛΛΩΝ Ε ἴ σ ῃ͵ ὦ ῞ Ηφαιστε ͵ ἤ ν σοι προσ έ λθ ῃ μ ό νον. ΗΦΑΙΣΤΟΣ Κα ὶ μ ὴ ν προσ ῆ λθεν ἤ δη. ΑΠΟΛΛΩΝ Τ ί ο ὖ ν; π ά ντα ἔ χεις τ ὰ ἐ ργαλε ῖ α κα ὶ ο ὐ δ ὲ ν ἀ π ό λωλεν α ὐ τ ῶ ν; Hefesto: ¿Esas cosas (ha hecho) el recién nacido, que con dificultad se pone en pie, el (que está) envuelto en pañales? Apolo: Lo sabrás, Hefesto, si solamente se te acerca. Hefesto: Y ciertamente se me acercó ya. Apolo: Así pues ¿qué? ¿Tienes todas tus herramientas y ninguna de ellas has perdido?

4 I.E.S. Montevives - Dpto. de Griego LUCIANO Texto D6, Atribuciones de Hermes-4 ΗΦΑΙΣΤΟΣ Π ά ντα ͵ ὦ Ἄ πολλον. ΑΠΟΛΛΩΝ Ὅ μως ἐ π ί σκεψαι ἀ κριβ ῶ ς. ΗΦΑΙΣΤΟΣ Μ ὰ Δ ί α ͵ τ ὴ ν πυρ ά γραν ο ὐ χ ὁ ρ ῶ. ΑΠΟΛΛΩΝ Ἀ λλ΄ ὄ ψει που ἐ ν το ῖ ς σπαργ ά νοις α ὐ τ ὴ ν το ῦ βρ έ φους. Hefesto: Todas, Apolo. Apolo: Sin embargo examínalo bien. Hefesto: ¡Por Zeus, no veo las tenazas! Apolo: Pero sin duda las verás entre los pañales del recién nacido.

5 I.E.S. Montevives - Dpto. de Griego LUCIANO Texto D6, Atribuciones de Hermes-5 ΗΦΑΙΣΤΟΣ Ο ὕ τως ὀ ξ ύ χειρ ἐ στ ὶ καθ ά περ ἐ ν τ ῇ γαστρ ὶ ἐ κμελετ ή σας τ ὴ ν κλεπτικ ή ν; ΑΠΟΛΛΩΝ Ο ὐ γ ὰ ρ ἤ κουσας α ὐ το ῦ κα ὶ λαλο ῦ ντος ἤ δη στωμ ύ λα κα ὶ ἐ π ί τροχα· ὁ δ ὲ κα ὶ διακονε ῖ σθαι ἡ μ ῖ ν ἐ θ έ λει. χθ ὲ ς δ ὲ προκαλεσ ά μενος τ ὸ ν Ἔ ρωτα κατεπ ά λαισεν ε ὐ θ ὺ ς ο ὐ κ ο ἶ δ΄ ὅ πως ὑ φελ ὼ ν τ ὼ π ό δε· ε ἶ τα μεταξ ὺ ἐ παινο ύ μενος τ ῆ ς Ἀ φροδ ί της μ ὲ ν τ ὸ ν κεστ ὸ ν ἔ κλεψε προσπτυξαμ έ νης α ὐ τ ὸ ν ἐ π ὶ τ ῇ ν ί κ ῃ͵ το ῦ Δι ὸ ς δ ὲ γελ ῶ ντος ἔ τι τ ὸ σκ ῆ πτρον· ε ἰ δ ὲ μ ὴ βαρ ύ τερος ὁ κεραυν ὸ ς ἦ ν κα ὶ πολ ὺ τ ὸ π ῦ ρ ε ἶ χε ͵ κ ἀ κε ῖ νον ἂ ν ὑ φε ί λετο. Hefesto: ¿Tan ligero de manos es como si hubiera practicado el arte de robar en el vientre (de su madre)? Apolo: Pues no lo has oído incluso hablando de manera ingeniosa y desenvuelta; éste también desea servirnos. Ayer habiendo desafiado a Eros al punto lo derribó, no sé cómo, trabándole los pies; luego, de pronto, por un lado, mientras era aplaudido, a Afrodita, que lo abrazaba por su victoria, le robó el ceñidor, por otro a Zeus, que se reía, el cetro. Y si el rayo no fuera pesadísimo y tuviera mucho fuego, ciertamente lo robaría también.

6 I.E.S. Montevives - Dpto. de Griego LUCIANO Texto D6, Atribuciones de Hermes-6 ΗΦΑΙΣΤΟΣ Ὑ π έ ρδριμ ύ ν τινα τ ὸ ν πα ῖ δα φ ῄ ς. ΑΠΟΛΛΩΝ Ο ὐ μ ό νον ͵ ἀ λλ΄ ἤ δη κα ὶ μουσικ ό ν. ΗΦΑΙΣΤΟΣ Τ ῷ το ῦ το τεκμα ί ρεσθαι ἔ χεις; ΑΠΟΛΛΩΝ Χελ ώ νην που νεκρ ὰ ν ε ὑ ρ ὼ ν ὄ ργανον ἀ π΄ α ὐ τ ῆ ς συνεπ ή ξατο· π ή χεις γ ὰ ρ ἐ ναρμ ό σας κα ὶ ζυγ ώ σας ͵ ἔ πειτα κολλ ά βους ἐ μπ ή ξας κα ὶ μαγ ά διον ὑ ποθε ὶ ς κα ὶ ἐ ντειν ά μενος ἑ πτ ὰ χορδ ὰ ς μελ ῳ δε ῖ π ά νυ γλαφυρ ό ν ͵ ὦ ῞ Ηφαιστε ͵ κα ὶ ἐ ναρμ ό νιον ͵ ὡ ς κ ἀ μ ὲ α ὐ τ ῷ φθονε ῖ ν π ά λαι κιθαρ ί ζειν ἀ σκο ῦ ντα. ἔ λεγε δ ὲ ἡ Μα ῖ α ͵ ὡ ς μηδ ὲ μ έ νοι τ ὰ ς ν ύ κτας ἐ ν τ ῷ ο ὐ ραν ῷ͵ ἀ λλ΄ ὑ π ὸ περιεργ ί ας ἄ χρι το ῦ ᾅ δου κατ ί οι ͵ κλ έ ψων τι κ ἀ κε ῖ θεν δηλαδ ή. ὑ π ό πτερος δ΄ ἐ στ ὶ κα ὶ ῥά βδον τιν ὰ πεπο ί ηται θαυμασ ί αν τ ὴ ν δ ύ ναμιν ͵ ᾗ ψυχαγωγε ῖ κα ὶ κατ ά γει το ὺ ς νεκρο ύ ς. Hefesto: Hablas de un niño terrible. Apolo: No solamente, sino que además también (es) músico. Hefesto: ¿Tienes (puedes) para mostrar eso? Apolo: Habiendo encontrado en algún lugar una tortuga muerta hizo a partir de ella un instrumento (de música); pues habiéndole ajustado brazos y puesto un yugo, luego que fijó unas clavijas y colocó debajo un caballete y le hubo puesto siete cuerdas tocaba muy dulce, Hefesto, y afinadamente, de modo que también yo que toco la cítara desde antiguo lo veo con malos ojos. Y decía Maya que no se queda durante la noche en el cielo, sino que por pura curiosidad desciende al Hades, para robar también allí algo, sin duda. Y está alado y ha hecho una varita mágica de admirable eficacia con la que conduce las almas y guía a los muertos.

7 I.E.S. Montevives - Dpto. de Griego LUCIANO Texto D6, Atribuciones de Hermes-7 ΗΦΑΙΣΤΟΣ Ἐ γ ὼ ἐ κε ί νην ἔ δωκα α ὐ τ ῷ πα ί γνιον ε ἶ ναι. ΑΠΟΛΛΩΝ Τοιγαρο ῦ ν ἀ π έ δωκ έ σοι τ ὸ ν μισθ ό ν ͵ τ ὴ ν πυ ά γραν. ΗΦΑΙΣΤΟΣ Ε ὖ γε ὑ π έ μνησας· ὥ στε βαδιο ῦ μαι ἀ ποληψ ό μενος α ὐ τ ή ν ͵ ε ἴ που ὡ ς φ ῂ ς ε ὑ ρεθε ί η ἐ ν το ῖ ς σπαργ ά νοις. Hefesto: Yo le di aquella que es un juguete. Apolo: Pues te pagó la recompensa, las tenazas… Hefesto: Bien me advertiste; de modo que voy a recobrarlas, por si, como dices, las encontrara entre los pañales.

8 I.E.S. Montevives - Dpto. de Griego LUCIANO Texto D9, Cíclope y Poseidón-1 ΚΥΚΛΩΨ Ὦ π ά τερ, ο ἷ α π έ πονθα ὑ π ὸ το ῦ καταρ ά του ξ έ νου, ὃ ς μεθ ύ σας ἐ ξετ ύ φλωσ έ με κοιμωμ έ ν ῳ ἐ πιχειρ ή σας. ΠΟΣΕΙΔΩΝ Τ ί ς δ ὲ ἦ ν ὁ τα ῦ τα τολμ ή σας, ὦ Πολ ύ φημε; ΚΥΚΛΩΨ Τ ὸ μ ὲ ν πρ ῶ τον Ο ὖ τιν ἑ αυτ ὸ ν ἀ πεκ ά λει, ἐ πε ὶ δ ὲ δι έ φυγε κα ὶ ἔ ξω ἦ ν β έ λους, Ὀ δυσσε ὺ ς ὀ νομ ά ζεσθαι ἔ φη. ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ο ἶ δα ὃ ν λ έ γεις, τ ὸ ν Ἰ θακ ή σιον· ἐ ξ Ἰ λ ί ου δ' ἀ ν έ πλει. ἀ λλ ὰ π ῶ ς τα ῦ τα ἔ πραξεν ο ὐ δ ὲ π ά νυ ε ὐ θαρσ ὴ ς ὤ ν; Cíclope: Oh padre, ¡cuánto he sufrido por el maldito extranjero que me dejó ciego después de embriagarme y atacarme mientras dormía! Poseidón: ¿Y quién era el que se atrevió a eso, Polifemo? Cíclope: Al principio se hacía llamar Nadie, pero cuando huyó y estaba lejos de tiro, dijo que se llamaba Odiseo. Poseidón: Sé de quién hablas, del itacense. Navegaba de regreso de Ilión. Pero ¿Cómo hizo eso si no es muy valiente?

9 I.E.S. Montevives - Dpto. de Griego LUCIANO Texto D9, Cíclope y Poseidón-2 ΚΥΚΛΩΨ Κατ έ λαβον α ὐ το ὺ ς ἐ ν τ ῷ ἄ ντρ ῳ ἀ π ὸ τ ῆ ς νομ ῆ ς ἀ ναστρ έ ψας πολλο ύ ς τινας, ἐ πιβουλε ύ οντας δ ῆ λον ὅ τι το ῖ ς ποιμν ί οις· ἐ πε ὶ γ ὰ ρ ἐ π έ θηκα τ ῇ θ ύ ρ ᾳ τ ὸ π ῶ μα –π έ τρα δ έ ἐ στ ί μοι παμμεγ έ θης– κα ὶ τ ὸ π ῦ ρ ἀ ν έ καυσα ἐ ναυσ ά μενος ὃ ἔ φερον δ έ νδρον ἀ π ὸ το ῦ ὄ ρους, ἐ φ ά νησαν ἀ ποκρ ύ πτειν α ὑ το ὺ ς πειρ ώ μενοι· ἐ γ ὼ δ ὲ συλλαβ ώ ν τινας α ὐ τ ῶ ν, ὥ σπερ ε ἰ κ ὸ ς ἦ ν, κατ έ φαγον λ ῃ στ ά ς γε ὄ ντας. ἐ ντα ῦ θα ὁ πανουργ ό τατος ἐ κε ῖ νος, ε ἴ τε Ο ὖ τις ε ἴ τε Ὀ δυσσε ὺ ς ἦ ν, δ ί δωσ ί μοι πιε ῖ ν φ ά ρμακ ό ν τι ἐ γχ έ ας, ἡ δ ὺ μ ὲ ν κα ὶ ε ὔ οσμον, ἐ πιβουλ ό τατον δ ὲ κα ὶ ταραχωδ έ στατον· ἅ παντα γ ὰ ρ ε ὐ θ ὺ ς ἐ δ ό κει μοι περιφ έ ρεσθαι πι ό ντι κα ὶ τ ὸ σπ ή λαιον α ὐ τ ὸ ἀ νεστρ έ φετο κα ὶ ο ὐ κ έ τι ὅ λως ἐ ν ἐ μαυτο ῦ ἤ μην, τ έ λος δ ὲ ε ἰ ς ὕ πνον κατεσπ ά σθην. ὁ δ ὲ ἀ ποξ ύ νας τ ὸ ν μοχλ ὸ ν κα ὶ πυρ ώ σας προσ έ τι ἐ τ ύ φλωσ έ με καθε ύ δοντα, κα ὶ ἀ π' ἐ κε ί νου τυφλ ό ς ε ἰ μ ί σοι, ὦ Π ό σειδον. Cíclope: Sorprendí en la cueva cuando regresaba del pastoreo a muchos hombres que evidentemente intentaban atacar a los rebaños.. Pues cuando coloqué en la puerta la tapa -pues es para mí una piedra muy grande- y encendí el fuego prendiendo un árbol que traía del monte, intentaron claramente esconderse;. y yo cogiendo a unos de ellos, me los comí, como es natural, porque eran ladrones.. Entonces aquel hombre tan astuto, ya fuera Nadie u Odiseo, me da a beber vertiendo un fármaco, dulce y de agradable olor, pero muy insidioso e inquietante.. Pues cuando lo bebí, inmediatamente me pareció que todo daba vueltas, que la misma cueva daba vueltas y yo no estaba en mí mismo, y al final me rendí al sueño.. Él, aguzando una estaca y poniéndola al fuego además, me cegó mientras dormía y desde aquel momento estoy ciego.

10 I.E.S. Montevives - Dpto. de Griego LUCIANO Texto D9, Cíclope y Poseidón-3 ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ὡ ς βαθ ὺ ν ἐ κοιμ ή θης, ὦ τ έ κνον, ὃ ς ο ὐ κ ἐ ξ έ θορες μεταξ ὺ τυφλο ύ μενος. ὁ δ' ο ὖ ν Ὀ δυσσε ὺ ς π ῶ ς δι έ φυγεν; ο ὐ γ ὰ ρ ἂ ν ε ὖ ο ἶ δ' ὅ τι ἠ δυν ή θη ἀ ποκιν ῆ σαι τ ὴ ν π έ τραν ἀ π ὸ τ ῆ ς θ ύ ρας. ΚΥΚΛΩΨ Ἀ λλ' ἐ γ ὼ ἀ φε ῖ λον, ὡ ς μ ᾶ λλον α ὐ τ ὸ ν λ ά βοιμι ἐ ξι ό ντα, κα ὶ καθ ί σας παρ ὰ τ ὴ ν θ ύ ραν ἐ θ ή ρων τ ὰ ς χε ῖ ρας ἐ κπετ ά σας, μ ό να παρε ὶ ς τ ὰ πρ ό βατα ε ἰ ς τ ὴ ν νομ ή ν, ἐ ντειλ ά μενος τ ῷ κρι ῷ ὅ σα ἐ χρ ῆ ν πρ ά ττειν α ὐ τ ὸ ν ὑ π ὲ ρ ἐ μο ῦ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ Μανθ ά νω· ὑ π' ἐ κε ί νοις ἔ λαθον ὑ πεξελθ ό ντες· σ ὲ δ ὲ το ὺ ς ἄ λλους Κ ύ κλωπας ἔ δει ἐ πιβο ή σασθαι ἐ π' α ὐ τ ό ν. Poseidón: ¡Qué profundamente dormías, hijo, que no diste un salto de pronto mientras te dejaba ciego! Pero ¿cómo huyó Odiseo? Pues yo sé bien que él no pudo quitar de la puerta la piedra. Cíclope: Yo la quité para atraparlo mejor cuando saliera y, sentándome junto a la puerta, intentaba apresarlo extendiendo las manos, dejando pasar solo a las reses al pasto después de haberle encargado al carnero todo lo que debía hacer en mi lugar. Poseidón: Comprendo. Escaparon bajo aquéllas furtivamente. Pero tú debías haber llamado a los demás Cíclopes en tu ayuda.

11 I.E.S. Montevives - Dpto. de Griego LUCIANO Texto D9, Cíclope y Poseidón-4 ΚΥΚΛΩΨ Συνεκ ά λεσα, ὦ π ά τερ, κα ὶ ἧ κον· ἐ πε ὶ δ ὲ ἤ ροντο το ῦ ἐ πιβουλε ύ οντος το ὔ νομα κ ἀ γ ὼ ἔ φην ὅ τι Ο ὖ τ ί ς ἐ στι, μελαγχολ ᾶ ν ο ἰ ηθ έ ντες με ἀ πι ό ντες ᾤ χοντο. ο ὕ τω κατεσοφ ί σατ ό με ὁ κατ ά ρατος τ ῷ ὀ ν ό ματι. κα ὶ ὃ μ ά λιστα ἠ ν ί ασ έ με, ὅ τι κα ὶ ὀ νειδ ί ζων ἐ μο ὶ τ ὴ ν συμφορ ά ν, Ο ὐ δ ὲ ὁ πατ ή ρ, φησ ί ν, ὁ Ποσειδ ῶ ν ἰά σεται σε. ΠΟΣΕΙΔΩΝ Θ ά ρρει, ὦ τ έ κνον· ἀ μυνο ῦ μαι γ ὰ ρ α ὐ τ ό ν, ὡ ς μ ά θ ῃ ὅ τι, ε ἰ κα ὶ π ή ρωσ ί ν μοι τ ῶ ν ὀ φθαλμ ῶ ν ἰᾶ σθαι ἀ δ ύ νατον, τ ὰ γο ῦ ν τ ῶ ν πλε ό ντων [τ ὸ σ ῴ ζειν α ὐ το ὺ ς κα ὶ ἀ πολλ ύ ναι] ἐ π' ἐ μο ί ἐ στι· πλε ῖ δ ὲ ἔ τι. Cíclope: Los llamé y vinieron. Pero cuando me preguntaron el nombre del que me atacaba y yo les dije “Nadie”, ellos, creyendo que yo tenía un ataque de cólera, se marcharon dando la vuelta.. ¡Hasta tal punto me engañó con su nombre el maldito!. Y lo que más me irritó es que echándome en cara mi desgracia incluso me decía: “Ni tu padre Poseidón te curará”. Poseidón: ¡Ánimo, hijo! Pues yo lo castigaré, para que sepa que, si para mí es imposible curar la pérdida de la vista, al menos la suerte de los navegantes, el salvarlos o aniquilarlos, está en mis manos, y él aún navega.

12 I.E.S. Montevives - Dpto. de Griego LUCIANO Texto D 10, Doris y Tetis-1 ΔΩΡΙΣ Τ ί δακρ ύ εις, ὦ Θ έ τι; ΘΕΤΙΣ Καλλ ί στην, ὦ Δωρ ί, κ ό ρην ε ἶ δον ἐ ς κιβωτ ὸ ν ὑ π ὸ το ῦ πατρ ὸ ς ἐ μβληθε ῖ σαν, α ὐ τ ή ν τε κα ὶ βρ έ φος α ὐ τ ῆ ς ἀ ρτιγ έ ννητον· ἐ κ έ λευσεν δ ὲ ὁ πατ ὴ ρ το ὺ ς να ύ τας ἀ ναλαβ ό ντας τ ὸ κιβ ώ τιον, ἐ πειδ ὰ ν πολ ὺ τ ῆ ς γ ῆ ς ἀ ποσπ ά σωσιν, ἀ φε ῖ ναι ε ἰ ς τ ὴ ν θ ά λασσαν, ὡ ς ἀ π ό λοιτο ἡ ἀ θλ ί α, κα ὶ α ὐ τ ὴ κα ὶ τ ὸ βρ έ φος. Doris: ¿Por qué lloras, Tetis? Tetis: He visto a una joven hermosísima que ha sido lanzada por su padre en un arca, ella y su criatura recién nacida.. El padre ordenó a unos marineros que tomaran el arca y, cuando estuvieran muy lejos de tierra, la tiraran al mar para que la desgraciada muriera, ella y su hijito.

13 I.E.S. Montevives - Dpto. de Griego LUCIANO Texto D 10, Doris y Tetis-2 ΔΩΡΙΣ Τ ί νος ἕ νεκα, ὦ ἀ δελφ ή ; ε ἰ π έ, ε ἴ τι ἔ μαθες ἀ κριβ ῶ ς. ΘΕΤΙΣ Ἅ παντα. ὁ γ ὰ ρ Ἀ κρ ί σιος ὁ πατ ὴ ρ α ὐ τ ῆ ς καλλ ί στην ο ὖ σαν ἐ παρθ έ νευεν ἐ ς χαλκο ῦ ν τινα θ ά λαμον ἐ μβαλ ώ ν· ε ἶ τα, ε ἰ μ ὲ ν ἀ ληθ ὲ ς ο ὐ κ ἔ χω ε ἰ πε ῖ ν, φασ ὶ δ' ο ὖ ν τ ὸ ν Δ ί α χρυσ ὸ ν γεν ό μενον ῥ υ ῆ ναι δι ὰ το ῦ ὀ ρ ό φου ἐ π' α ὐ τ ή ν, δεξαμ έ νην δ ὲ ἐ κε ί νην ἐ ς τ ὸ ν κ ό λπον καταρρ έ οντα τ ὸ ν θε ὸ ν ἐ γκ ύ μονα γεν έ σθαι. το ῦ το α ἰ σθ ό μενος ὁ πατ ή ρ, ἄ γρι ό ς τις κα ὶ ζηλ ό τυπος γ έ ρων, ἠ γαν ά κτησε κα ὶ ὑ π ό τινος μεμοιχε ῦ σθαι ο ἰ ηθε ὶ ς α ὐ τ ὴ ν ἐ μβ ά λλει ε ἰ ς τ ὴ ν κιβωτ ὸ ν ἄ ρτι τετοκυ ῖ αν. Doris: Pero ¿por qué, hermana? Dime si sabes algo con total exactitud. Tetis: Acrisio, su padre, por ser ella bellísima, la mantenía virgen habiéndola metido en un aposento de bronce,. luego -no puedo decir si es verdad- dicen que Zeus, convertido en oro, se derramó por el techo hasta ella y que se quedó encinta al recibir en su seno al dios que se precipitaba desde arriba.. Al enterarse su padre, un viejo cruel y celoso, se irritó y, creyendo que había sido seducida por alguien, la echó en el arca tan pronto como dio a luz.

14 I.E.S. Montevives - Dpto. de Griego LUCIANO Texto D 10, Doris y Tetis-3 ΔΩΡΙΣ Ἡ δ ὲ τ ί ἔ πραττεν, ὦ Θ έ τι, ὁ π ό τε καθ ί ετο; ΘΕΤΙΣ Ὑ π ὲ ρ α ὐ τ ῆ ς μ ὲ ν ἐ σ ί γα, ὦ Δωρ ί, κα ὶ ἔ φερε τ ὴ ν καταδ ί κην. τ ὸ βρ έ φος δ ὲ παρ ῃ τε ῖ το μ ὴ ἀ ποθανε ῖ ν δακρ ύ ουσα κα ὶ τ ῷ π ά ππ ῳ δεικν ύ ουσα α ὐ τ ό, κ ά λλιστον ὄ ν· τ ὸ δ ὲ ὑ π' ἀ γνο ί ας τ ῶ ν κακ ῶ ν ὑ πεμειδ ί α πρ ὸ ς τ ὴ ν θ ά λασσαν. ὑ ποπ ί μπλαμαι α ὖ θις το ὺ ς ὀ φθαλμο ὺ ς δακρ ύ ων μνημονε ύ σασα α ὐ τ ῶ ν. Doris: ¿Y qué hacía ella, Τetis, cuando la dejaban caer? Tetis: Sobre ella callaba, Doris, y soportaba la condena.. Pero pedía, mientras lloraba y se lo mostraba al abuelo, que no muriera su hijo, que era muy hermoso.. Éste sonreía hacia el mar por la ignorancia de los males.. De nuevo se me llenan los ojos de lágrimas al recodarlos.

15 I.E.S. Montevives - Dpto. de Griego LUCIANO Texto D 10, Doris y Tetis-4 ΔΩΡΙΣ Κ ἀ μ ὲ δακρ ῦ σαι ἐ πο ί ησας. ἀ λλ' ἤ δη τεθν ᾶ σιν; ΘΕΤΙΣ Ο ὐ δαμ ῶ ς· ν ή χεται γ ὰ ρ ἔ τι ἡ κιβωτ ὸ ς ἀ μφ ὶ τ ὴ ν Σ έ ριφον ζ ῶ ντας α ὐ το ὺ ς φυλ ά ττουσα. ΔΩΡΙΣ Τ ί ο ὖ ν ο ὐ χ ὶ σ ῴ ζομεν α ὐ το ὺ ς το ῖ ς ἁ λιε ῦ σι το ύ τοις ἐ μβαλο ῦ σαι ἐ ς τ ὰ δ ί κτυα το ῖ ς Σεριφ ί οις; ο ἱ δ ὲ ἀ νασπ ά σαντες σ ώ σουσι δ ῆ λον ὅ τι. ΘΕΤΙΣ Ε ὖ λ έ γεις, ο ὕ τω ποι ῶ μεν· μ ὴ γ ὰ ρ ἀ πολ έ σθω μ ή τε α ὐ τ ὴ μ ή τε τ ὸ παιδ ί ον ο ὕ τως ὂ ν καλ ό ν. Doris: También a mí me has hecho llorar. Pero ¿están ya muertos? Tetis: De ningún modo. Pues aún el arca flota cerca de Sérifos, manteniéndolos vivos. Doris: Pues ¿por qué no la salvamos arrojándola a las redes de esos pescadores serifios?. Pues ellos, es evidente, la salvarán sacándola. Tetis: Dices bien, hagámoslo así. Que no se muera, ni ella ni el niñito que es tan hermoso.

16 I.E.S. Montevives - Dpto. de Griego LUCIANO Texto D 12, Al ignorante que compra muchos libros-1 ὅ τε τ ὸ ν Ὀ ρφ έ α διεσπ ά σαντο α ἱ Θρ ᾷ τται, φασ ὶ τ ὴ ν κεφαλ ὴ ν α ὐ το ῦ σ ὺ ν τ ῇ λ ύ ρ ᾳ ε ἰ ς τ ὸ ν Ἕ βρον ἐ μπεσο ῦ σαν ἐ κβληθ ῆ ναι ε ἰ ς τ ὸ ν μ έ λανα κ ό λπον, κα ὶ ἐ πιπλε ῖ ν γε τ ὴ ν κεφαλ ὴ ν τ ῇ λ ύ ρ ᾳ, τ ὴ ν μ ὲ ν ᾄ δουσαν θρ ῆ ν ό ν τινα ἐ π ὶ τ ῷ Ὀ ρφε ῖ, ὡ ς λ ό γος, τ ὴ ν λ ύ ραν δ ὲ α ὐ τ ὴ ν ὑ πηχε ῖ ν τ ῶ ν ἀ ν έ μων ἐ μπιπτ ό ντων τα ῖ ς χορδα ῖ ς, κα ὶ ο ὕ τω μετ' ᾠ δ ῆ ς προσενεχθ ῆ ναι τ ῇ Λ έ σβ ῳ, κ ἀ κε ί νους ἀ νελομ έ νους τ ὴ ν μ ὲ ν κεφαλ ὴ ν καταθ ά ψαι ἵ ναπερ ν ῦ ν τ ὸ Βακχε ῖ ον α ὐ το ῖ ς ἐ στι, τ ὴ ν λ ύ ραν δ ὲ ἀ ναθε ῖ ναι ε ἰ ς το ῦ Ἀ π ό λλωνος τ ὸ ἱ ερ ό ν, κα ὶ ἐ π ὶ πολ ύ γε σ ώ ζεσθαι α ὐ τ ή ν. Cuando las tracias despedazaron a Orfeo, dicen que su cabeza con la lira, cayendo al río Hebro fue arrojada hacia el golfo negro y que, además, navegaba la cabeza con la lira;. la una, entonando un treno por Orfeo, según se dice, y que la lira, por otra parte, hacía el acompañamiento mientras caían los vientos entre las cuerdas,. y que de esta manera, acompañada del canto, fue llevada a Lesbos, y que aquellos, recogiendo la cabeza la enterraron precisamente en donde ahora tienen el Bacheion,. y que consagraron la lira al templo de Apolo y que ésta se conservaba durante muchísimo tiempo.


Κατέβασμα ppt "I.E.S. Montevives - Dpto. de Griego LUCIANO Texto D6, Atribuciones de Hermes-1 ΗΦΑΙΣΤΟΣ Ἑώ ρακας ͵ ὦ Ἄ πολλον ͵ τ ὸ τ ῆ ς Μα ί ας βρ έ φος τ ὸ ἄ ρτι τεχθ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google