Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Mastering NT Greek 26. Numbers and Interrogatives By Ted Hildebrandt © 2003 Baker Academic.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Mastering NT Greek 26. Numbers and Interrogatives By Ted Hildebrandt © 2003 Baker Academic."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Mastering NT Greek 26. Numbers and Interrogatives By Ted Hildebrandt © 2003 Baker Academic

2 Warm-ups

3 Rapping the Lord’s Prayer Πάτερ ἡ μ ῶ ν ὁ ἐ ν το ῖ ς ο ὐ ρανο ῖ ς father our the one in heaven ἁ γιασθήτω τ ὸ ὄ νομά σου make holy name your ἁ γιασθήτω τ ὸ ὄ νομά σου make holy name your ἐ λθέτω ἡ βασιλεία σου let come kingdom your ἐ λθέτω ἡ βασιλεία σου let come kingdom your γενηθήτω τ ὸ θέλημά σου, let be will your γενηθήτω τ ὸ θέλημά σου, let be will your

4 Rapping the Lord’s Prayer ὡ ς ἐ ν ο ὐ ραν ῷ κα ὶ ἐ π ὶ γ ῆ ς· as in heaven also on earth ὡ ς ἐ ν ο ὐ ραν ῷ κα ὶ ἐ π ὶ γ ῆ ς· as in heaven also on earth τ ὸ ν ἄ ρτον ἥ μ ῶ ν τ ὸ ν the bread our τ ὸ ν ἄ ρτον ἥ μ ῶ ν τ ὸ ν the bread our ἐ πιούσιον δ ὸ ς ἡ μ ῖ ν σήμερον· daily give us today ἐ πιούσιον δ ὸ ς ἡ μ ῖ ν σήμερον· daily give us today

5 Rapping the Lord’s Prayer κα ὶ ἄ φες ἡ μ ῖ ν τ ὰ ὀ φειλήματα ἡ μ ῶ ν and forgive us trespasses our κα ὶ ἄ φες ἡ μ ῖ ν τ ὰ ὀ φειλήματα ἡ μ ῶ ν and forgive us trespasses our ὡ ς κα ὶ ἡ με ῖ ς ἀ φήκαμεν as also we have forgiven ὡ ς κα ὶ ἡ με ῖ ς ἀ φήκαμεν as also we have forgiven το ῖ ς ὀ φειλέταις ἡ μ ῶ ν the ones trespassing us το ῖ ς ὀ φειλέταις ἡ μ ῶ ν the ones trespassing us

6 Rapping the Lord’s Prayer κα ὶ μ ὴ ε ἰ σενέγκ ῃ ς ἡ μ ᾶ ς and do not lead us ε ἰ ς πειρασμόν into temptation ἀ λλ ὰ ῥῦ σαι ἡ μ ᾶ ς ἀ π ὸ but deliver us from το ῦ πονηρο ῦ the evil one κα ὶ μ ὴ ε ἰ σενέγκ ῃ ς ἡ μ ᾶ ς and do not lead us ε ἰ ς πειρασμόν into temptation ἀ λλ ὰ ῥῦ σαι ἡ μ ᾶ ς ἀ π ὸ but deliver us from το ῦ πονηρο ῦ the evil one

7 2-1-2 Paradigms - Chant this 2 1 2 2 1 2 λόγος γραφή ἱ ερόν λόγος γραφή ἱ ερόν λόγου γραφ ῆ ς ἱ ερο ῦ λόγου γραφ ῆ ς ἱ ερο ῦ λόγ ῳ γραφ ῇ ἱ ερ ῷ λόγ ῳ γραφ ῇ ἱ ερ ῷ λόγον γραφήν ἱ ερόν λόγον γραφήν ἱ ερόν λόγοι γραφαί ἱ ερά λόγοι γραφαί ἱ ερά λόγων γραφ ῶ ν ἱ ερ ῶ ν λόγων γραφ ῶ ν ἱ ερ ῶ ν λόγοις γραφα ῖ ς ἱ ερο ῖ ς λόγοις γραφα ῖ ς ἱ ερο ῖ ς λόγους γραφάς ἱ ερά λόγους γραφάς ἱ ερά

8 3 rd Declension Chantables χαρίς ὄ νομα, πίστις χαρίς ὄ νομα, πίστις χάρις ὄ νομα πίστις χάρις ὄ νομα πίστις χάριτος ὀ νόματος πίστεως χάριτος ὀ νόματος πίστεως χάριτι ὀ νόματι πίστει χάριτι ὀ νόματι πίστει χάριτα ὄ νομα πίστιν χάριτα ὄ νομα πίστιν χάριτες ὀ νόματα πίστεις χάριτες ὀ νόματα πίστεις χαρίτων ὀ νομάτων πίστεων χαρίτων ὀ νομάτων πίστεων χάρισι(ν) ὀ νόμασι(ν) πίστεσι(ν) χάρισι(ν) ὀ νόμασι(ν) πίστεσι(ν) χάριτας ὀ νόματα πίστεις χάριτας ὀ νόματα πίστεις

9 PAI Verb Chant λύωλύομεν λύωλύομεν λύειςλύετε λύειςλύετε λύειλύουσι(ν) λύειλύουσι(ν)

10 The "is" verb PAI -- ε ἰ μί ε ἰ μί ἐ σμέν ε ἶ ἐ στέ ἐ στί(ν) ε ἰ σί(ν) ε ἰ μί ἐ σμέν ε ἶ ἐ στέ ἐ στί(ν) ε ἰ σί(ν)

11 Imperfect ε ἰ μί ἤ μην ἦ μεν ἦ ς ἦ τε ἦ ν ἦ σαν ἤ μην ἦ μεν ἦ ς ἦ τε ἦ ν ἦ σαν

12 Person Personal Pronoun Chant Singular Plural Singular Plural Nom. ἐ γώ σύ ἡ με ῖ ς Nom. ἐ γώ σύ ἡ με ῖ ς Gen. μου σου ἡ μ ῶ ν Dat. μοι σοι ἡ μ ῖ ν Acc. με σε ἡ μάς Gen. μου σου ἡ μ ῶ ν Dat. μοι σοι ἡ μ ῖ ν Acc. με σε ἡ μάς α ὐ τός, α ὐ τη, α ὐ τό (he, she, it) α ὐ τός, α ὐ τη, α ὐ τό (he, she, it)

13 Present Middle/Passive Indicative λύομαι, -ομεθα - ῃ, -εσθε -εται, -ονται λύομαι, -ομεθα - ῃ, -εσθε -εται, -ονται I am loosed/am being loosed I am loosed/am being loosed I loose myself/am loosing [for myself] I loose myself/am loosing [for myself]

14 Shape of the Future in Greek λύσω λύσομεν I will loose We will loose λύσω λύσομεν I will loose We will loose λύσεις λύσετε You will loose You all will loose λύσεις λύσετε You will loose You all will loose λύσει λύσουσι(ν) S/he/it will loose They will loose λύσει λύσουσι(ν) S/he/it will loose They will loose Chant this one Chant this one

15 Future Middle Paradigm λύσομαι -όμεθα - ῃ -εσθε -εται -ονται λύσομαι -όμεθα - ῃ -εσθε -εται -ονται I will loose (for myself) We will loose (for ourselves) … I will loose (for myself) We will loose (for ourselves) …

16 Demonstrative and Relative Pronouns Summary ἐ κε ῖ νος, ἐ κείνη, ἐ κε ῖ νο = that ἐ κε ῖ νος, ἐ κείνη, ἐ κε ῖ νο = that ο ὗ τος, α ὕ τη, το ῦ το τούτου, ταύτης, τούτου = this ο ὗ τος, α ὕ τη, το ῦ το τούτου, ταύτης, τούτου = this ὅ ς ἥ ὅ = Relative (who, which) ο ὗ ἧ ς ο ὗ ὅ ς ἥ ὅ = Relative (who, which) ο ὗ ἧ ς ο ὗ

17 Imperfect Active Paradigm of λύω Chant : ἐ λυον, ν, ς, ε, μεν, τε, ν I was loosing, … Chant : ἐ λυον, ν, ς, ε, μεν, τε, ν I was loosing, …

18 Imperfect Middle/Passive (IM/PI) Chant: ἐ λυόμην ου, ετο, ομεθα, εσθε, οντο Chant: ἐ λυόμην ου, ετο, ομεθα, εσθε, οντο I was being loosed I was being loosed

19 Second Aorist Active Chant ἔ λαβον ν, σ, ε, μεν, τε, ν ἔ λαβον ν, σ, ε, μεν, τε, ν

20 Second Aorist Middle Chant ἐ γενόμην -ου, -ετο, -ομεθα, -εσθε, -οντο ἐ γενόμην -ου, -ετο, -ομεθα, -εσθε, -οντο

21 Aorist Stem Changes -- 8 to know ἔ ρχομαι == ἦ λθον (I came, went) ἔ ρχομαι == ἦ λθον (I came, went) βλέπω == ε ἶ δον (I saw) βλέπω == ε ἶ δον (I saw) λέγω == ε ἶ πον (I said) λέγω == ε ἶ πον (I said) γίνομαι == ἐ γενόμην (I became) γίνομαι == ἐ γενόμην (I became) γινώσκω == ἔ γνων (I knew) γινώσκω == ἔ γνων (I knew) ἔ χω == ἔ σχον ( I had) ἔ χω == ἔ σχον ( I had) λαμβάνω == ἔ λαβον (I took) λαμβάνω == ἔ λαβον (I took) ε ὑ ρίσκω == ε ὗ ρον (I found) ε ὑ ρίσκω == ε ὗ ρον (I found)

22 1st Aorist Active Paradigm Learn: ἔ λυσα: I loosed… --, ς, ε, μεν, τε, ν Learn: ἔ λυσα: I loosed… --, ς, ε, μεν, τε, ν

23 1st Aorist Middle Paradigm Learn: ἐ λυσάμην: I loosed for myself -ω, -ατο, -αμεθα, -ασθε, -αντο Learn: ἐ λυσάμην: I loosed for myself -ω, -ατο, -αμεθα, -ασθε, -αντο

24 Chanting the Present Particple Chant Present Active: ptc = participle Present Active: ptc = participle Nom. λύων λύουσα λ ῦ ον Gen. λύοντος λύουσης λύοντος Nom. λύων λύουσα λ ῦ ον Gen. λύοντος λύουσης λύοντος Present Middle/Passive Present Middle/Passive Nom. λυόμενος λυομένη λυόμενον Gen. λυομένου λυομένης λυομένου Nom. λυόμενος λυομένη λυόμενον Gen. λυομένου λυομένης λυομένου

25 Aorist Participle Chant First Aorist Active 3-1-3 (chant) First Aorist Active 3-1-3 (chant) Nom. λύσας λύσασα λύσαν Gen. λύσαντος λυσάσης λύσαντος Nom. λύσας λύσασα λύσαν Gen. λύσαντος λυσάσης λύσαντος Nom. λυθείς λυθε ῖ σα λυθέν Gen. λυθέντος λυθείσης λυθέντος Nom. λυθείς λυθε ῖ σα λυθέν Gen. λυθέντος λυθείσης λυθέντος First Aorist Middle 2-1-2 (non-chant) First Aorist Middle 2-1-2 (non-chant) Nom. λυσάμενος λυσαμένη λυσάμενον Gen. λυσαμένου λυσαμένης λυσαμένου Nom. λυσάμενος λυσαμένη λυσάμενον Gen. λυσαμένου λυσαμένης λυσαμένου

26 Perfect Participle Chant Perfect Active Participles (know these) Perfect Active Participles (know these) 3 1 3 λελυκώς λελυκυ ῖ α λελυκός λελυκότοςλελυκυίας λελυκότος 3 1 3 λελυκώς λελυκυ ῖ α λελυκός λελυκότοςλελυκυίας λελυκότος Perfect Middle/Passives Participles Perfect Middle/Passives Participles 2 1 2 λελυμένος λελυμένη λελυμένον λελυμένου λελυμένης λελυμένου 2 1 2 λελυμένος λελυμένη λελυμένον λελυμένου λελυμένης λελυμένου

27 Infinitive Endings to Chant λύειν (to loose) λύειν (to loose) Present: ειν εσθαι Present: ειν εσθαι Second Aorist: ε ῖ ν εσθαι ῆ ναι Second Aorist: ε ῖ ν εσθαι ῆ ναι First Aorist: αι ασθαι ῆ ναι First Aorist: αι ασθαι ῆ ναι Perfect: ναι σθαι Perfect: ναι σθαι Hint: often when seeing an "αι" on the end of a verb suspect an infinitive. Hint: often when seeing an "αι" on the end of a verb suspect an infinitive.

28 Subjunctive Chant PAS λύω, λύ ῃ ς, λύ ῃ, λύωμεν, λύητε, λύωσι(ν) PAS λύω, λύ ῃ ς, λύ ῃ, λύωμεν, λύητε, λύωσι(ν) PM/P S λύωμαι, - ῃ, ῃ ται, -ωμεθα, -ησθε, -ωνται PM/P S λύωμαι, - ῃ, ῃ ται, -ωμεθα, -ησθε, -ωνται

29 Imperative ending soft shoe Present Imperative Present Imperative  -ε, -τω, -τε, -τωσαν (Active) -ου, -σθω, -σθε, -σθωσαν (M/Pas) First Aorist Imperative First Aorist Imperative  -ν, -τω, -τε, -τωσαν (Active) -αι, -σθω, -σθε, -σθωσαν (Mid) -τι, -τω, -τε, -τωσαν (Pas) Second Aorist endings = present endings + - τι in the passive Second Aorist endings = present endings + - τι in the passive

30 6 Types of Pronouns Personal Pronouns: ἐ γώ, σύ, α ὐ τός Personal Pronouns: ἐ γώ, σύ, α ὐ τός Demonstrative: ο ὗ τος, ἐ κε ῖ νος Demonstrative: ο ὗ τος, ἐ κε ῖ νος Reciprocal pronoun: ἀ λλήλων (one another) Reciprocal pronoun: ἀ λλήλων (one another) Relative Pronouns: ὅ ς, ἥ, ὅ who, which Relative Pronouns: ὅ ς, ἥ, ὅ who, which Reflexive: myself, yourself ( ἐ μαυτο ῦ, σεαυτο ῦ, ἑ αυτο ῦ ) Reflexive: myself, yourself ( ἐ μαυτο ῦ, σεαυτο ῦ, ἑ αυτο ῦ ) Indefinite Pronoun: τις / τι (someone) Indefinite Pronoun: τις / τι (someone)

31 Reflexive Pronouns-- of myself ἐ μαυτο ῦ - ῆ ς of myself (Masc) ἐ μαυτο ῦ - ῆ ς of myself (Masc) Singular Plural Singular Plural Gen. ἐ μαυτο ῦ ἑ αυτ ῶ ν Dat. ἐ μαυτ ῷ ἑ αυτο ῖ ς Acc. ἐ μαυτόν ἑ αυτούς Gen. ἐ μαυτο ῦ ἑ αυτ ῶ ν Dat. ἐ μαυτ ῷ ἑ αυτο ῖ ς Acc. ἐ μαυτόν ἑ αυτούς

32 Reflexive Pronouns- of myself ἐ μαυτο ῦ - ῆ ς of myself (Fem) ἐ μαυτο ῦ - ῆ ς of myself (Fem) Singular Plural Singular Plural Gen. ἐ μαυτ ῆ ς ἑ αυτ ῶ ν Dat. ἐ μαυτ ῇ ἑ αυτα ῖ ς Acc. ἐ μαυτήν ἑ αυτάς Gen. ἐ μαυτ ῆ ς ἑ αυτ ῶ ν Dat. ἐ μαυτ ῇ ἑ αυτα ῖ ς Acc. ἐ μαυτήν ἑ αυτάς

33 Reflexive Pronoun -- of yourself σεαυτο ῦ - ῆ ς of yourself (Masc) σεαυτο ῦ - ῆ ς of yourself (Masc) Singular Plural Singular Plural Gen. σεαυτο ῦ / ῆ ς ἑ αυτ ῶ ν Dat. σεαυτ ῷ / ῇ ἐ αυτο ῖ ς/α ῖ ς Acc. σεαυτόν/ήν ἐ αυτούς/άς Gen. σεαυτο ῦ / ῆ ς ἑ αυτ ῶ ν Dat. σεαυτ ῷ / ῇ ἐ αυτο ῖ ς/α ῖ ς Acc. σεαυτόν/ήν ἐ αυτούς/άς

34 Reflexive Pronoun -- of him/her/itself ἑ αυτο ῦ - ῆ ς of him/her/itself ἑ αυτο ῦ - ῆ ς of him/her/itself Singular Plural Singular Plural Gen. ἑ αυτο ῦ ? ἑ αυτ ῶ ν Dat. ἑ αυτ ῷ ἑ αυτο ῖ ς Acc. ἑ αυτόν ἑ αυτούς Gen. ἑ αυτο ῦ ? ἑ αυτ ῶ ν Dat. ἑ αυτ ῷ ἑ αυτο ῖ ς Acc. ἑ αυτόν ἑ αυτούς

35 Possessive Adjectives ἐ μός -- my σός -- your ἐ μός -- my σός -- your ἥ μέτερος -- our ὑ μέτερος -- your ἥ μέτερος -- our ὑ μέτερος -- your These are sometimes uses instead of the Genitive case of the personal pronouns These are sometimes uses instead of the Genitive case of the personal pronouns

36 Indefinite Pronouns τις / τι someone, anything (enclitic/grave) τις / τι someone, anything (enclitic/grave) Singular (note 3rd decl.) Singular (note 3rd decl.) M/F Neut M/F Neut Nom. τις τι Gen. τινός τινός Dat. τινί τινί Acc. τινά τι Nom. τις τι Gen. τινός τινός Dat. τινί τινί Acc. τινά τι Note: Accent on the last syllable, with no accent when single syllable Note: Accent on the last syllable, with no accent when single syllable

37 Indefinite Pronouns Plural (note 3rd decl.) Plural (note 3rd decl.) M/F Neut M/F Neut Nom. τινές τινά Gen. τιν ῶ ν τιν ῶ ν Dat. τισί(ν) τισί(ν) Acc. τινάς τινά Nom. τινές τινά Gen. τιν ῶ ν τιν ῶ ν Dat. τισί(ν) τισί(ν) Acc. τινάς τινά Note: Accent on the last syllable, with no accent when single syllable Note: Accent on the last syllable, with no accent when single syllable

38 6 ways to ask a question Interrogatives Interrogatives πότε when? πότε when? πο ῦ where? πο ῦ where? π ῶ ς how? π ῶ ς how? τίς, τί who? which? what? τίς, τί who? which? what? δι ὰ τί why? δι ὰ τί why? τί why? τί why?

39 Interrogative Pronoun τίς / τί who? which? what? (n.b. accent) τίς / τί who? which? what? (n.b. accent) Singular (note 3rd decl.) Singular (note 3rd decl.) M/F Neut M/F Neut Nom. τίς τί Gen. τίνος τίνος Dat. τίνι τίνι Acc. τίνα τί Nom. τίς τί Gen. τίνος τίνος Dat. τίνι τίνι Acc. τίνα τί Note: Accent on first syllable, accented when single syllable Note: Accent on first syllable, accented when single syllable

40 Interrogative Pronoun Plural (note 3rd decl.) Plural (note 3rd decl.) M/F Neut M/F Neut Nom. τίνες τίνα Gen. τίνων τίνων Dat. τίσι(ν) τίσι(ν) Acc. τίνας τίνα Nom. τίνες τίνα Gen. τίνων τίνων Dat. τίσι(ν) τίσι(ν) Acc. τίνας τίνα Note: Accent on first syllable, accented when single syllable Note: Accent on first syllable, accented when single syllable

41 Greek Numbers Two types: Two types:  Cardinal numbers: 1, 2, 3, 4....  Ordinal numbers: first, second, third Greek Ordinals (tell order) Greek Ordinals (tell order)  πρ ῶ τος, -η, -ον first  δεύτερος, -α, -ον second  τρίτος, -η, -ον third  τέταρτος, -η, -ον fourth

42 Counting to 10: Cardinals ε ἷ ς 1 ἕ ξ 6 δύο 2 ἑ πτά 7 τρε ῖ ς 3 ὀ κτώ 8 τέσσαρες 4 ἐ ννέα 9 πέντε 5 δέκα 10 ε ἷ ς 1 ἕ ξ 6 δύο 2 ἑ πτά 7 τρε ῖ ς 3 ὀ κτώ 8 τέσσαρες 4 ἐ ννέα 9 πέντε 5 δέκα 10 Practice counting to ten Practice counting to ten

43 Other numbers to know: Teens: ἕ νδεκα (11), δώδεκα (12), τρισκαίδεκα (13), δεκατέσσαρες (14) δεκαπέντε (15)… Teens: ἕ νδεκα (11), δώδεκα (12), τρισκαίδεκα (13), δεκατέσσαρες (14) δεκαπέντε (15)… Tens: ε ἴ κοσι, τριάκοντα, τεσσαράκοντα, πεντήκοντα… Tens: ε ἴ κοσι, τριάκοντα, τεσσαράκοντα, πεντήκοντα… ἑ κατόν 100 ἑ κατόν 100 χίλιοι, -αι, -α 1000 χίλιοι, -αι, -α 1000

44 Paradigm of One Masc. Fem. Neut. Masc. Fem. Neut. Nom. ε ἷ ς μία ἕ ν Gen. ἑ νός μι ᾶ ς ἑ νός Dat. ἑ νί μι ᾲ ἑ νί Acc. ἕ να μίαν ἕ ν Nom. ε ἷ ς μία ἕ ν Gen. ἑ νός μι ᾶ ς ἑ νός Dat. ἑ νί μι ᾲ ἑ νί Acc. ἕ να μίαν ἕ ν

45 Cardinal counting chant: ε ἷ ς 1 ἕ ξ 6 δύο 2 ἑ πτά 7 τρ ῖ ς 3 ὀ κτώ 8 τέσσαρες 4 ἐ ννέα 9 πέντε 5 δέκα 10 ε ἷ ς 1 ἕ ξ 6 δύο 2 ἑ πτά 7 τρ ῖ ς 3 ὀ κτώ 8 τέσσαρες 4 ἐ ννέα 9 πέντε 5 δέκα 10 ἑ κατόν (100), ἑ κατόν (100), χίλιοι (1000) χίλιοι (1000)

46 Chapter 26 Vocabulary ἑ αυτο ῦ, - ῆ ς ἑ αυτο ῦ, - ῆ ς of him/her/itself of him/her/itself

47 Chapter 26 Vocabulary ἐ μός, -ή, -όν ἐ μός, -ή, -όν my, mine my, mine

48 Chapter 26 Vocabulary ἰ μάτιον, -ου, τό ἰ μάτιον, -ου, τό garment garment

49 Chapter 26 Vocabulary νύξ, νυκτός, ἡ νύξ, νυκτός, ἡ night night

50 Chapter 26 Vocabulary ὅ στις, ἥ τις, ὅ τι ὅ στις, ἥ τις, ὅ τι whoever whoever

51 Chapter 26 Vocabulary πο ῦ πο ῦ where? where?

52 Chapter 26 Vocabulary προσκυνέω προσκυνέω I worship I worship

53 Chapter 26 Vocabulary τις, τι τις, τι someone, something someone, something

54 Chapter 26 Vocabulary τίς, τί τίς, τί who? which? what? who? which? what?

55 Chapter 26 Vocabulary ὧ δε ὧ δε here, hither here, hither

56 Vocabulary Review

57 Chapter 26 Vocabulary ἑ αυτο ῦ, - ῆ ς ἑ αυτο ῦ, - ῆ ς  of him/her/itself ἐ μός, -ή, -όν ἐ μός, -ή, -όν  my, mine ἱ μάτιον, -ου, τό ἱ μάτιον, -ου, τό  garment νύξ, νυκτός, ἡ νύξ, νυκτός, ἡ  night ὅ στις, ἥ τις, ὅ τι ὅ στις, ἥ τις, ὅ τι  whoever

58 Chapter 26 Vocabulary πο ῦ πο ῦ  where? προσκυνέω προσκυνέω  I worship τις, τι τις, τι  someone, something τίς, τί τίς, τί  who? which? ὧ δε ὧ δε  here, hither

59 Chapter 25 Vocabulary ἀ νίστημι ἀ νίστημι  I raise, erect ἀ πόλλυμι ἀ πόλλυμι  I destroy ἀ φίημι ἀ φίημι  I let go, dismiss δίδωμι δίδωμι  I give, put ἤ δη ἤ δη  now, already

60 Chapter 25 Vocabulary ἵ στημι ἵ στημι  I set, stand κηρύσσω κηρύσσω  I proclaim παραδίδωμι παραδίδωμι  I entrust τίθημι τίθημι  I put, place φημί φημί  I say

61 Chapter 24 Vocabulary ἀ γαπητός, -ή, -όν ἀ γαπητός, -ή, -όν  beloved γραμματεύς, -έως, ὁ γραμματεύς, -έως, ὁ  scribe δαιμόνιον, -ου, τό δαιμόνιον, -ου, τό  demon δοκέω δοκέω  I think δοξάζω δοξάζω  I glorify, honor

62 Chapter 24 Vocabulary ἔ ξω ἔ ξω  outside ἐ ρωτάω ἐ ρωτάω  I ask θέλημα, -ατος, τό θέλημα, -ατος, τό  will θρόνος, -ου, ὁ θρόνος, -ου, ὁ  throne ὄ ρος, -ους, τό ὄ ρος, -ους, τό  mountain

63 Chapter 23 Vocabulary ἄ γω ἄ γω  I lead, bring ἀ πολύω ἀ πολύω  I set free ε ἴ τε ε ἴ τε  if, whether ἐ ντολή, - ῆ ς, ἡ ἐ ντολή, - ῆ ς, ἡ  commandment καρπός, -ο ῦ, ὁ καρπός, -ο ῦ, ὁ  fruit

64 Chapter 23 Vocabulary πιστός, -ή, -όν πιστός, -ή, -όν  faithful πρεσβύτερος, -α, -ον πρεσβύτερος, -α, -ον  elder ῥῆ μα, -ατος, τό ῥῆ μα, -ατος, τό  word σάββατον, -ου, τό σάββατον, -ου, τό  Sabbath φέρω φέρω  I bear, carry

65 Chapter 22 Vocabulary α ἰ τέω α ἰ τέω  I ask α ἰ ώνιος, -ον α ἰ ώνιος, -ον  eternal ἀ ποκτείνω ἀ ποκτείνω  I kill κεφαλή, - ῆ ς, ἡ κεφαλή, - ῆ ς, ἡ  head πίνω πίνω  I drink

66 Chapter 22 Vocabulary πλο ῖ ον, -ου, τό πλο ῖ ον, -ου, τό  boat π ῦ ρ, -ός, τό π ῦ ρ, -ός, τό  fire τηρέω τηρέω  I keep, guard ὕ δωρ, -ατος, τό ὕ δωρ, -ατος, τό  water χαίρω χαίρω  I rejoice

67 Chapter 21 Vocabulary ἀ νοίγω ἀ νοίγω  I open βαπτίζω βαπτίζω  I baptize ε ὐ αγγέλιον, -ου, τό ε ὐ αγγέλιον, -ου, τό  gospel μαρτυρέω μαρτυρέω  I witness πέμπω πέμπω  I send

68 Chapter 21 Vocabulary προνηρός, -ά, -όν προνηρός, -ά, -όν  evil, bad πρόσωπον, -ου, τό πρόσωπον, -ου, τό  face σημε ῖ ον, -ου, τό σημε ῖ ον, -ου, τό  sign, miracle στόμα, -ατος, τό στόμα, -ατος, τό  mouth ὑ πάγω ὑ πάγω  I go away

69 Chapter 20 Vocabulary ἀ ναβαίνω ἀ ναβαίνω  I go up ἄ ρχω ἄ ρχω  I rule, begin (in mid.) ἕ καστος, -η, -ον ἕ καστος, -η, -ον  each, every ἐ κβάλλω ἐ κβάλλω  I drive out κ ἀ γώ κ ἀ γώ  and I, but I

70 Chapter 20 Vocabulary καταβαίνω καταβαίνω  I go down μ ᾶ λλον μ ᾶ λλον  more, rather μήτηρ, -ός, ἡ μήτηρ, -ός, ἡ  mother ὅ που ὅ που  where, since ὥ στε ὥ στε  therefore, so that

71 Chapter 19 Vocabulary ἀ κολουθέω ἀ κολουθέω  I follow ἐ νώπιον ἐ νώπιον  before θάλασσα, -ης, ἡ θάλασσα, -ης, ἡ  sea, lake κάθημαι κάθημαι  I sit καιρός, -ο ῦ, ὁ καιρός, -ο ῦ, ὁ  time

72 Chapter 19 Vocabulary ο ὔ τε ο ὔ τε  and not, nor, neither πίπτω πίπτω  I fall πούς, ποδός, ὁ πούς, ποδός, ὁ  foot προσέρχομαι προσέρχομαι  I come/go to προσεύχομαι προσεύχομαι  I pray

73 Chapter 18 Vocabulary genna { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.gr/32/10084808/slides/slide_73.jpg", "name": "Chapter 18 Vocabulary genna

74 Chapter 18 Vocabulary oi]ki { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.gr/32/10084808/slides/slide_74.jpg", "name": "Chapter 18 Vocabulary oi]ki

75 Chapter 17 Vocabulary ε ἰ ε ἰ  if, that ἐ σθίω ἐ σθίω  I eat ζάω ζάω  I live ζητέω ζητέω  I seek ἤ  or, either

76 Chapter 17 Vocabulary καλέω καλέω  I call λαλέω λαλέω  I speak, say παρακαλέω παρακαλέω  I urge, exhort πληρόω πληρόω  I fill, complete ποιέω ποιέω  I do, make

77 Chapter 16 Vocabulary α ἰ ων, - ῶ νος, ὁ α ἰ ων, - ῶ νος, ὁ  Age, eternity ἀ λλήλων ἀ λλήλων  one another ἀ ριερεύς, -έως, ὁ ἀ ριερεύς, -έως, ὁ  High priest γυνή, -αικός, ἡ γυνή, -αικός, ἡ  woman δύναμαι δύναμαι  I can, am able

78 Chapter 16 Vocabulary ἔ θνος, -ους, τό ἔ θνος, -ους, τό  nation ὅ σος, -η, -ον ὅ σος, -η, -ον  as great as πόλις, -εως, ἡ πόλις, -εως, ἡ  city τέ τέ  And, and so χείρ, χειρός, ἡ χείρ, χειρός, ἡ  hand

79 Chapter 15 Vocabulary ἄ λλος, -η, -ο ἄ λλος, -η, -ο  other ἄ ρτος, -ου, ὁ ἄ ρτος, -ου, ὁ  bread δε ῖ δε ῖ  it is necessary ἐ ξουσία, -ας, ἡ ἐ ξουσία, -ας, ἡ  authority ἕ τερος, -α, -ον ἕ τερος, -α, -ον  different

80 Chapter 15 Vocabulary ἔ τι ἔ τι  yet, still ὀ φθαλμός, -ο ῦ, ὁ ὀ φθαλμός, -ο ῦ, ὁ  eye τέκνον, -ου, τό τέκνον, -ου, τό  child τόπος, -ου, ὁ τόπος, -ου, ὁ  place φ ῶ ς, φωτός, τό φ ῶ ς, φωτός, τό  light

81 Chapter 14 Vocabulary α ἷ μα, -ματος, τό α ἷ μα, -ματος, τό  blood α ἴ ρω α ἴ ρω  I raise, take up διδάσκω διδάσκω  I teach ἴ διος, -α, -ον ἴ διος, -α, -ον  one's own καλός, -ή, -όν καλός, -ή, -όν  good

82 Chapter 14 Vocabulary μέλλω μέλλω  I am about to, intend ὁ δός, -ο ῦ, ἡ ὁ δός, -ο ῦ, ἡ  way πολύς, πολλή, πολύ πολύς, πολλή, πολύ  much, many σ ῶ μα, -ματος, τό σ ῶ μα, -ματος, τό  body ψυχή, - ῆ ς, ἡ ψυχή, - ῆ ς, ἡ  soul, life

83 Chapter 13 Vocabulary ἀ νήρ, ἀ νδρός, ὁ ἀ νήρ, ἀ νδρός, ὁ  man, husband βασιλεύς, - ἐ ως, ὁ βασιλεύς, - ἐ ως, ὁ  king δύναμις, -εως, ἡ δύναμις, -εως, ἡ  power, miracle ὄ νομα, -ματος, τό ὄ νομα, -ματος, τό  name π ᾶ ς, π ᾶ σα, π ᾶ ν π ᾶ ς, π ᾶ σα, π ᾶ ν  each, every, all

84 Chapter 13 Vocabulary πατήρ, πατρός, ὁ πατήρ, πατρός, ὁ  father πιστις, πίστεως, ἡ πιστις, πίστεως, ἡ  faith, belief πνε ῦ μα, -ατος, τό πνε ῦ μα, -ατος, τό  spirit, wind σάρξ, σαρκός, ἡ σάρξ, σαρκός, ἡ  flesh, body χάρις, -ιτος, ἡ χάρις, -ιτος, ἡ  grace, kindness

85 Chapter 12 Vocabulary ἀ ποθν ῄ σκω ἀ ποθν ῄ σκω  I die ἐ κε ῖ ἐ κε ῖ  there ἕ ως ἕ ως  until ἰ δού ἰ δού  behold

86 Chapter 12 Vocabulary ἵ να ἵ να in order that, that in order that, that Ἰ ωάννης, -ου, ὁ Ἰ ωάννης, -ου, ὁ  John μέν μέν  on the one hand, indeed ὅ λος, -η, -ον ὅ λος, -η, -ον  whole, entire

87 Chapter 12 Vocabulary ὅ τε ὅ τε  when σύν σύν  with

88 Chapter 11 Vocabulary ἀ πέρχομαι ἀ πέρχομαι  I go away, leave ἐ κε ῖ νος ἐ κε ῖ νος  that Ἰ ουδα ῖ ος, -α, -ον Ἰ ουδα ῖ ος, -α, -ον  Jewish καθώς καθώς  as, just as

89 Chapter 11 Vocabulary ὅ ς, ἥ, ὅ ὅ ς, ἥ, ὅ  who, which ὅ ταν ὅ ταν  when πάλιν πάλιν  again ο ὗ τος, α ὗ τη, το ῦ το ο ὗ τος, α ὗ τη, το ῦ το  this

90 Chapter 11 Vocabulary Πέτρος, -ου, ὁ Πέτρος, -ου, ὁ  Peter ὑ πέρ ὑ πέρ  for, about (gen.)  above, beyond (acc.)

91 Chapter 11 Vocabulary ὑ πέρ ὑ πέρ  for, about (gen.)  above, beyond (acc.)

92 life life  ζωή, - ῆ ς, ἡ death death  θάνατος, -ου, ὁ I judge I judge  κρίνω I remain I remain  μένω only, alone only, alone  μόνος, -η, -ον Vocabulary Ch. 10

93 now now νῦννῦννῦννῦν and not, nor and not, nor  ο ὐ δέ Paul Paul  Πα ῦ λος I save I save  σ ῴ ζω then then  τότε Vocabulary Ch. 10

94 I answer I answer  ἀ ποκρίνομαι I send I send  ἀ ποστέλλω I throw I throw  βάλλω I become I become  γίνομαι I come in I come in  ε ἰ σέρχομαι Vocabulary Ch. 9

95 I go out I go out  ἐ ξέρχομαι I come/go I come/go  ἔ ρχομαι I wish I wish  θέλω thus, so thus, so  ο ὕ τως I go I go  πορεύομαι Vocabulary Ch. 9

96 he/she/it he/she/it  α ὐ τός, -ή, -ό land, earth, region land, earth, region  γ ῆ, - ῆ ς, ἡ I, we I, we  ἐ γώ, ἡ με ῖ ς day day  ἡ μέρα, -ας, ἡ that, so that that, so that  ὅ τι Vocabulary Ch. 8

97 so, then, therefore so, then, therefore οὖνοὖνοὖνοὖν crowd crowd  ὄ χλος, -ου, ὁ from from  παρά (with Gen.) beside, with beside, with  παρά (with Dat.) alongside, beside alongside, beside  παρά (with Acc.) Vocabulary Ch. 8

98 you / you (pl) you / you (pl)  σύ / ὑ με ῖ ς by, at the hands of by, at the hands of  ὑ πό (with Gen.) under, below under, below  ὑ πό (with Acc.) Vocabulary Ch. 8

99 Vocabulary -- Ch. 7 good ἀ γαθός, -ή, -όν ἀ γαθός, -ή, -όν Holy Holy ἅ γιος, -α, -ον ἅ γιος, -α, -ονrighteous δίκαιοις, -α, -ον δίκαιοις, -α, -ον

100 Vocabulary – Ch. 7 I am ε ἰ μί ε ἰ μί Jewish, a Jew Jewish, a Jew Ἰ ουδα ῖ ος, -α, -ον Ἰ ουδα ῖ ος, -α, -ον Great Great μέγας, μεγάλη, μέγα μέγας, μεγάλη, μέγα

101 Vocabulary -- Ch. 7 dead dead νεκρός, -ά, -όν νεκρός, -ά, -όν no, not no, not ο ὐ, ο ὐ κ, ο ὐ χ ο ὐ, ο ὐ κ, ο ὐ χ first first πρ ῶ τος, -η, -ον πρ ῶ τος, -η, -ον voice voice φωνή, - ῆ ς, ἡ φωνή, - ῆ ς, ἡ

102 Chapter 6 Vocabulary ἀ πό (Gen.) ἀ πό (Gen.)  from διά (Gen.) διά (Gen.)  through διά (Acc.) διά (Acc.)  on account of ε ἰ ς (Acc.) ε ἰ ς (Acc.)  into

103 Chapter 6 Vocabulary ἐ κ (Gen.) ἐ κ (Gen.)  out of, from ἐ ν (Dat.) ἐ ν (Dat.)  in ἐ πί (Gen.) ἐ πί (Gen.)  on, over ἐ πί (Dat.) ἐ πί (Dat.)  on, at, against, on the basis of

104 Chapter 6 Vocabulary ἐ πί (Acc.) ἐ πί (Acc.)  on, to, toward, against κατά (Gen.) κατά (Gen.)  down, against κατά (Acc.) κατά (Acc.)  according to μετά (Gen.) μετά (Gen.)  with

105 Chapter 6 Vocabulary μετά (Acc.) μετά (Acc.)  after, behind περί (Gen.) περί (Gen.)  about, concerning περί (Acc.) περί (Acc.)  around, near πρός (Acc.) πρός (Acc.)  to

106 Ch. 5 -- Vocabulary love ἀ γάπη, -ης, ἡ ἀ γάπη, -ης, ἡtruth ἀ λήθεια, -ας, ἡ ἀ λήθεια, -ας, ἡsin ἁ μαρτία, -ας, ἡ ἁ μαρτία, -ας, ἡkingdom βασιλεία, -ας, ἡ βασιλεία, -ας, ἡ writing, Scripture γραφή, - ῆ ς, ἡ γραφή, - ῆ ς, ἡ

107 Ch. 5 -- Vocabulary I raise up ἐ γείρω ἐ γείρω assembly, church ἐ κκλησία, -ας, ἡ ἐ κκλησία, -ας, ἡwork ἔ ργον, -ου, τό ἔ ργον, -ου, τόdisciple μαθητής, -ο ῦ, ὁ μαθητής, -ο ῦ, ὁHour ὥ ρα, -ας, ἡ ὥ ρα, -ας, ἡ

108 Ch. 4 -- Vocabulary I love ἀ γαπάω ἀ γαπάω I write γράφω γράφω but, and δέ δέ servant, slave δο ῦ λος, -ου, ὁ δο ῦ λος, -ου, ὁ I find ε ὑ ρίσκω ε ὑ ρίσκω

109 Ch. 4 -- Vocabulary temple ἱ ερόν, -ο ῦ, τό ἱ ερόν, -ο ῦ, τό People People λαός, -ο ῦ, ὁ λαός, -ο ῦ, ὁ law law νόμος, -ου, ὁ νόμος, -ου, ὁhouse ο ἶ κος, -ου, ὁ ο ἶ κος, -ου, ὁ as, about, how ὡ ς ὡ ς

110 Ch. 3 -- Vocabulary but, yet but, yet ἀ λλ ἀ ἀ λλ ἀ apostle, sent one apostle, sent one ἀ πόστολος, -ου, ὁ ἀ πόστολος, -ου, ὁ I see I see βλέπωβλέπω for, then for, then γάργάρ I know I know γινώσκω γινώσκω

111 Ch. 3 -- Vocabulary Jesus Jesus Ἰ ησο ῦ ς, -ο ῦ, ὁ Ἰ ησο ῦ ς, -ο ῦ, ὁ I take, receive I take, receive λαμβάνωλαμβάνω I loose I loose λύωλύω heaven heaven ο ὐ ρανός, -ο ῦ, ὁο ὐ ρανός, -ο ῦ, ὁ I believe I believe πιστεύωπιστεύω

112 Ch. 2 -- Vocabulary brother brother ἀ δελφός, -ο ῦ, ὁ ἀ δελφός, -ο ῦ, ὁ I hear, obey I hear, obey ἀ κούω ἀ κούω glory, fame glory, fame δόξα, -ης, ἡδόξα, -ης, ἡ I have I have ἔ χω ἔ χω world world κόσμος, -ου, ὁκόσμος, -ου, ὁ

113 Ch. 2 -- Vocabulary Lord, sir Lord, sir κύριος, -ου, ὁκύριος, -ου, ὁ word word λόγος, -ου, ὁλόγος, -ου, ὁ Peter Peter Π ἑ τρος, -ου, ὁΠ ἑ τρος, -ου, ὁ son son υ ἱ ός, -ο ῦ, ὁυ ἱ ός, -ο ῦ, ὁ Pharisee Pharisee Φαρισα ῖ ος, -ου, ὁΦαρισα ῖ ος, -ου, ὁ

114 Ch. 1 -- Vocabulary angel, messenger ἄ γγελος, -ου, ὁ verily, truly ἀ μήν man, humankind ἄ νθρωπος, -ου, ὁ I ἐ γώ ἐ γώGod θεός, -ο ῦ, ὁ

115 Ch. 1 -- Vocabulary and, also, even καίheart καρδία, -ας, ἡ I say I sayλέγωprophet προφήτης, -ου, ὁ Christ, Messiah Χριστός, -ο ῦ, ὁ

116 In Order Vocabulary Review

117 Ch. 1 -- Vocabulary angel, messenger ἄ γγελος, -ου, ὁ verily, truly ἀ μήν man, humankind ἄ νθρωπος, -ου, ὁ I ἐ γώ ἐ γώGod θεός, -ο ῦ, ὁ

118 Ch. 1 -- Vocabulary and, also, even καίheart καρδία, -ας, ἡ I say I sayλέγωprophet προφήτης, -ου, ὁ Christ, Messiah Χριστός, -ο ῦ, ὁ

119 Ch. 2 -- Vocabulary brother brother ἀ δελφός, -ο ῦ, ὁ ἀ δελφός, -ο ῦ, ὁ I hear, obey I hear, obey ἀ κούω ἀ κούω glory, fame glory, fame δόξα, -ης, ἡδόξα, -ης, ἡ I have I have ἔ χω ἔ χω world world κόσμος, -ου, ὁκόσμος, -ου, ὁ

120 Ch. 2 -- Vocabulary Lord, sir Lord, sir κύριος, -ου, ὁκύριος, -ου, ὁ word word λόγος, -ου, ὁλόγος, -ου, ὁ Peter Peter Π ἑ τρος, -ου, ὁΠ ἑ τρος, -ου, ὁ son son υ ἱ ός, -ο ῦ, ὁυ ἱ ός, -ο ῦ, ὁ Pharisee Pharisee Φαρισα ῖ ος, -ου, ὁΦαρισα ῖ ος, -ου, ὁ

121 Ch. 3 -- Vocabulary but, yet but, yet ἀ λλ ἀ ἀ λλ ἀ apostle, sent one apostle, sent one ἀ πόστολος, -ου, ὁ ἀ πόστολος, -ου, ὁ I see I see βλέπωβλέπω for, then for, then γάργάρ I know I know γινώσκω γινώσκω

122 Ch. 3 -- Vocabulary Jesus Jesus Ἰ ησο ῦ ς, -ο ῦ, ὁ Ἰ ησο ῦ ς, -ο ῦ, ὁ I take, receive I take, receive λαμβάνωλαμβάνω I loose I loose λύωλύω heaven heaven ο ὐ ρανός, -ο ῦ, ὁο ὐ ρανός, -ο ῦ, ὁ I believe I believe πιστεύωπιστεύω

123 Ch. 4 -- Vocabulary I love ἀ γαπάω ἀ γαπάω I write γράφω γράφω but, and δέ δέ servant, slave δο ῦ λος, -ου, ὁ δο ῦ λος, -ου, ὁ I find ε ὑ ρίσκω ε ὑ ρίσκω

124 Ch. 4 -- Vocabulary temple ἱ ερόν, -ο ῦ, τό ἱ ερόν, -ο ῦ, τό People People λαός, -ο ῦ, ὁ λαός, -ο ῦ, ὁ law law νόμος, -ου, ὁ νόμος, -ου, ὁhouse ο ἶ κος, -ου, ὁ ο ἶ κος, -ου, ὁ as, about, how ὡ ς ὡ ς

125 Ch. 5 -- Vocabulary love ἀ γάπη, -ης, ἡ ἀ γάπη, -ης, ἡtruth ἀ λήθεια, -ας, ἡ ἀ λήθεια, -ας, ἡsin ἁ μαρτία, -ας, ἡ ἁ μαρτία, -ας, ἡkingdom βασιλεία, -ας, ἡ βασιλεία, -ας, ἡ writing, Scripture γραφή, - ῆ ς, ἡ γραφή, - ῆ ς, ἡ

126 Ch. 5 -- Vocabulary I raise up ἐ γείρω ἐ γείρω assembly, church ἐ κκλησία, -ας, ἡ ἐ κκλησία, -ας, ἡwork ἔ ργον, -ου, τό ἔ ργον, -ου, τόdisciple μαθητής, -ο ῦ, ὁ μαθητής, -ο ῦ, ὁHour ὥ ρα, -ας, ἡ ὥ ρα, -ας, ἡ

127 Chapter 6 Vocabulary ἀ πό (Gen.) ἀ πό (Gen.)  from διά (Gen.) διά (Gen.)  through διά (Acc.) διά (Acc.)  on account of ε ἰ ς (Acc.) ε ἰ ς (Acc.)  into

128 Chapter 6 Vocabulary ἐ κ (Gen.) ἐ κ (Gen.)  out of, from ἐ ν (Dat.) ἐ ν (Dat.)  in ἐ πί (Gen.) ἐ πί (Gen.)  on, over ἐ πί (Dat.) ἐ πί (Dat.)  on, at, against, on the basis of

129 Chapter 6 Vocabulary ἐ πί (Acc.) ἐ πί (Acc.)  on, to, toward, against κατά (Gen.) κατά (Gen.)  down, against κατά (Acc.) κατά (Acc.)  according to μετά (Gen.) μετά (Gen.)  with

130 Chapter 6 Vocabulary μετά (Acc.) μετά (Acc.)  after, behind περί (Gen.) περί (Gen.)  about, concerning περί (Acc.) περί (Acc.)  around, near πρός (Acc.) πρός (Acc.)  to

131 Vocabulary -- Ch. 7 good ἀ γαθός, -ή, -όν ἀ γαθός, -ή, -όν Holy Holy ἅ γιος, -α, -ον ἅ γιος, -α, -ονrighteous δίκαιοις, -α, -ον δίκαιοις, -α, -ον

132 Vocabulary – Ch. 7 I am ε ἰ μί ε ἰ μί Jewish, a Jew Jewish, a Jew Ἰ ουδα ῖ ος, -α, -ον Ἰ ουδα ῖ ος, -α, -ον Great Great μέγας, μεγάλη, μέγα μέγας, μεγάλη, μέγα

133 Vocabulary -- Ch. 7 dead dead νεκρός, -ά, -όν νεκρός, -ά, -όν no, not no, not ο ὐ, ο ὐ κ, ο ὐ χ ο ὐ, ο ὐ κ, ο ὐ χ first first πρ ῶ τος, -η, -ον πρ ῶ τος, -η, -ον voice voice φωνή, - ῆ ς, ἡ φωνή, - ῆ ς, ἡ

134 he/she/it he/she/it  α ὐ τός, -ή, -ό land, earth, region land, earth, region  γ ῆ, - ῆ ς, ἡ I, we I, we  ἐ γώ, ἡ με ῖ ς day day  ἡ μέρα, -ας, ἡ that, so that that, so that  ὅ τι Vocabulary Ch. 8

135 so, then, therefore so, then, therefore οὖνοὖνοὖνοὖν crowd crowd  ὄ χλος, -ου, ὁ from from  παρά (with Gen.) beside, with beside, with  παρά (with Dat.) alongside, beside alongside, beside  παρά (with Acc.) Vocabulary Ch. 8

136 you / you (pl) you / you (pl)  σύ / ὑ με ῖ ς by, at the hands of by, at the hands of  ὑ πό (with Gen.) under, below under, below  ὑ πό (with Acc.) Vocabulary Ch. 8

137 I answer I answer  ἀ ποκρίνομαι I send I send  ἀ ποστέλλω I throw I throw  βάλλω I become I become  γίνομαι I come in I come in  ε ἰ σέρχομαι Vocabulary Ch. 9

138 I go out I go out  ἐ ξέρχομαι I come/go I come/go  ἔ ρχομαι I wish I wish  θέλω thus, so thus, so  ο ὕ τως I go I go  πορεύομαι Vocabulary Ch. 9

139 life life  ζωή, - ῆ ς, ἡ death death  θάνατος, -ου, ὁ I judge I judge  κρίνω I remain I remain  μένω only, alone only, alone  μόνος, -η, -ον Vocabulary Ch. 10

140 now now νῦννῦννῦννῦν and not, nor and not, nor  ο ὐ δέ Paul Paul  Πα ῦ λος I save I save  σ ῴ ζω then then  τότε Vocabulary Ch. 10

141 Chapter 11 Vocabulary ἀ πέρχομαι ἀ πέρχομαι  I go away, leave ἐ κε ῖ νος ἐ κε ῖ νος  that Ἰ ουδα ῖ ος, -α, -ον Ἰ ουδα ῖ ος, -α, -ον  Jewish καθώς καθώς  as, just as

142 Chapter 11 Vocabulary ὅ ς, ἥ, ὅ ὅ ς, ἥ, ὅ  who, which ὅ ταν ὅ ταν  when πάλιν πάλιν  again ο ὗ τος, α ὗ τη, το ῦ το ο ὗ τος, α ὗ τη, το ῦ το  this

143 Chapter 11 Vocabulary Πέτρος, -ου, ὁ Πέτρος, -ου, ὁ  Peter ὑ πέρ ὑ πέρ  for, about (gen.)  above, beyond (acc.)

144 Chapter 11 Vocabulary ὑ πέρ ὑ πέρ  for, about (gen.)  above, beyond (acc.)

145 Chapter 12 Vocabulary ἀ ποθν ῄ σκω ἀ ποθν ῄ σκω  I die ἐ κε ῖ ἐ κε ῖ  there ἕ ως ἕ ως  until ἰ δού ἰ δού  behold

146 Chapter 12 Vocabulary ἵ να ἵ να in order that, that in order that, that Ἰ ωάννης, -ου, ὁ Ἰ ωάννης, -ου, ὁ  John μέν μέν  on the one hand, indeed ὅ λος, -η, -ον ὅ λος, -η, -ον  whole, entire

147 Chapter 12 Vocabulary ὅ τε ὅ τε  when σύν σύν  with

148 Chapter 13 Vocabulary ἀ νήρ, ἀ νδρός, ὁ ἀ νήρ, ἀ νδρός, ὁ  man, husband βασιλεύς, - ἐ ως, ὁ βασιλεύς, - ἐ ως, ὁ  king δύναμις, -εως, ἡ δύναμις, -εως, ἡ  power, miracle ὄ νομα, -ματος, τό ὄ νομα, -ματος, τό  name π ᾶ ς, π ᾶ σα, π ᾶ ν π ᾶ ς, π ᾶ σα, π ᾶ ν  each, every, all

149 Chapter 13 Vocabulary πατήρ, πατρός, ὁ πατήρ, πατρός, ὁ  father πιστις, πίστεως, ἡ πιστις, πίστεως, ἡ  faith, belief πνε ῦ μα, -ατος, τό πνε ῦ μα, -ατος, τό  spirit, wind σάρξ, σαρκός, ἡ σάρξ, σαρκός, ἡ  flesh, body χάρις, -ιτος, ἡ χάρις, -ιτος, ἡ  grace, kindness

150 Chapter 14 Vocabulary α ἷ μα, -ματος, τό α ἷ μα, -ματος, τό  blood α ἴ ρω α ἴ ρω  I raise, take up διδάσκω διδάσκω  I teach ἴ διος, -α, -ον ἴ διος, -α, -ον  one's own καλός, -ή, -όν καλός, -ή, -όν  good

151 Chapter 14 Vocabulary μέλλω μέλλω  I am about to, intend ὁ δός, -ο ῦ, ἡ ὁ δός, -ο ῦ, ἡ  way πολύς, πολλή, πολύ πολύς, πολλή, πολύ  much, many σ ῶ μα, -ματος, τό σ ῶ μα, -ματος, τό  body ψυχή, - ῆ ς, ἡ ψυχή, - ῆ ς, ἡ  soul, life

152 Chapter 15 Vocabulary ἄ λλος, -η, -ο ἄ λλος, -η, -ο  other ἄ ρτος, -ου, ὁ ἄ ρτος, -ου, ὁ  bread δε ῖ δε ῖ  it is necessary ἐ ξουσία, -ας, ἡ ἐ ξουσία, -ας, ἡ  authority ἕ τερος, -α, -ον ἕ τερος, -α, -ον  different

153 Chapter 15 Vocabulary ἔ τι ἔ τι  yet, still ὀ φθαλμός, -ο ῦ, ὁ ὀ φθαλμός, -ο ῦ, ὁ  eye τέκνον, -ου, τό τέκνον, -ου, τό  child τόπος, -ου, ὁ τόπος, -ου, ὁ  place φ ῶ ς, φωτός, τό φ ῶ ς, φωτός, τό  light

154 Chapter 16 Vocabulary α ἰ ων, - ῶ νος, ὁ α ἰ ων, - ῶ νος, ὁ  Age, eternity ἀ λλήλων ἀ λλήλων  one another ἀ ρχιερεύς, -έως, ὁ ἀ ρχιερεύς, -έως, ὁ  High priest γυνή, -αικός, ἡ γυνή, -αικός, ἡ  woman δύναμαι δύναμαι  I can, am able

155 Chapter 16 Vocabulary ἔ θνος, -ους, τό ἔ θνος, -ους, τό  nation ὅ σος, -η, -ον ὅ σος, -η, -ον  as great as πόλις, -εως, ἡ πόλις, -εως, ἡ  city τέ τέ  And, and so χείρ, χειρός, ἡ χείρ, χειρός, ἡ  hand

156 Chapter 17 Vocabulary ε ἰ ε ἰ  if, that ἐ σθίω ἐ σθίω  I eat ζάω ζάω  I live ζητέω ζητέω  I seek ἤ  or, either

157 Chapter 17 Vocabulary καλέω καλέω  I call λαλέω λαλέω  I speak, say παρακαλέω παρακαλέω  I urge, exhort πληρόω πληρόω  I fill, complete ποιέω ποιέω  I do, make

158 Chapter 18 Vocabulary genna { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.gr/32/10084808/slides/slide_158.jpg", "name": "Chapter 18 Vocabulary genna

159 Chapter 18 Vocabulary oi]ki { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.gr/32/10084808/slides/slide_159.jpg", "name": "Chapter 18 Vocabulary oi]ki

160 Chapter 19 Vocabulary ἀ κολουθέω ἀ κολουθέω  I follow ἐ νώπιον ἐ νώπιον  before θάλασσα, -ης, ἡ θάλασσα, -ης, ἡ  sea, lake κάθημαι κάθημαι  I sit καιρός, -ο ῦ, ὁ καιρός, -ο ῦ, ὁ  time

161 Chapter 19 Vocabulary ο ὔ τε ο ὔ τε  and not, nor, neither πίπτω πίπτω  I fall πούς, ποδός, ὁ πούς, ποδός, ὁ  foot προσέρχομαι προσέρχομαι  I come/go to προσεύχομαι προσεύχομαι  I pray


Κατέβασμα ppt "Mastering NT Greek 26. Numbers and Interrogatives By Ted Hildebrandt © 2003 Baker Academic."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google