Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 M makroekonomika leqcia 11 inflacia, misi gamomwvevi mizezebi da Sedegebi nikoloz ostapenko.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 M makroekonomika leqcia 11 inflacia, misi gamomwvevi mizezebi da Sedegebi nikoloz ostapenko."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 M makroekonomika leqcia 11 inflacia, misi gamomwvevi mizezebi da Sedegebi nikoloz ostapenko

2 inflacia – fulis msyidvelobiTi unaris dacema. ganasxvaveben farul(daTrgunul) da Ria inflacias. Ria inflacia vlindeba fasebis saerTo donis zrdis saxiT. mas adgili aqvs fasebze centralizebuli kontrolis ar arsebobis SemTxvevaSi (rogorc wesi umetes SemTxvevaSi masTan gvaqvs saqme da SemdgomSic masze gveqneba saubari). faruli inflacia ki vlindeba bazarze saqonlisa da momsaxurebis deficitis zrdiT. mas adgili aqvs fasebze centralizebuli kontraolis arsebobis SemTxvevaSi (mis klasikur magaliTs sabWoTa kavSiri warmoadgens). inflaciisagan unda ganvasxvavoT fasebis erTjeradi mateba, romelic SeiZleba gaxdes inflaciis mizezi SeiZleba ara (misi mizezi SeiZleba iyos fasebis sezonuri ryevebi da sxva) inflacia iwvevs bazris destabilizacias, radgan moklevadian periodSi ganapirobebs sabazro informaciis damaxinjebas. bazris subieqtebi bazris tendenciebis Sesaxeb informacias fasebis cvlilebiT iReben. amitom inflacia amaxinjebs bazris subieqtta qcevas, zrdis momavlisadmi pesimistur ganwyobas da a.S. 2 ra aris inflacia? inflaciis arsi leqcia 11 - inflacia misi gamomwvevi mizezebi da Sedegebi

3 inflaciis done( π ) – ganisazRvreba fasebis zrdis tempis doniT. misi gaangariSebisaTvis gamoiyeneba samomxmareblo fasebis indeqsi(sfi) da mSp-s deflatori. ganzogadebuli saxiT Cven is SegviZlia Semdegnairad CavweroT: 3 inflacis done da saxeebi inflaciis arsi roca inflacia ramdenime aseTeul da aseuls aRwevs maSin aseT inflacias hiperinflacias uwodeben. am dros SeiZleba iTqvas rom maTeli sabazro meqanizmi paralizebulia. filip koganma Semoitana hiperinflaciis kriteriumi, romlis mixedviTac hiperinflacias adgili aqvs, roca Tviuri inflacia 50% procents aWarbebs (rac weliwadSi 13 000%-ia). yvelaze maRal hiperinflacias adgili qonda ungreTSi 1945-1946 wlebSi roca fasebis done weliwadSi 3.8 10 27 gaizarda da faebis doni saSualo Tviuri zrdis tempi 19800% iyo. deflacia – fasebis donis Semcireba; dezinflacia – inflaciis tempebis Semcireba; inflaciuri molodini – ekonomikuri subieqtebis damokidebuleba momavalSi fasebis donis mimarT; leqcia 11 - inflacia misi gamomwvevi mizezebi da Sedegebi

4 inflacia saqarTveloSi 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 leqcia 11 - inflacia misi gamomwvevi mizezebi da Sedegebi

5 inflacia saqarTveloSi 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1.72- jer gaizarda fasebis done 1.72- jer gaizarda fasebis done 1.95- jer gaizarda fasebis done 1.95- jer gaizarda fasebis done 3.5- jer gaizarda fasebis done 3.5- jer gaizarda fasebis done leqcia 11 - inflacia misi gamomwvevi mizezebi da Sedegebi

6 6 klasikuri diqotomia ganasxvaveben realur da nominalur seqtorebs. realuri seqtori moicavs dasaqmebas, warmoebas, qonebas, garigebebs da a.S. nominaluri seqtori moicavs fulis masas da fasebis dones. klasiuri diqotomia klasiuri diqotomia gulisxmobs rom realuri sidideebi ar reagir- eben nominaluri sidideebis cvlilebaze (grZelvadian periodSi mainc) amitom : ΔM fulis neitralobasac Tu izrdeba fulis masa raRac ΔM tempiT, misi zrda mxolod fasebis zrdaze moqmedebs (fulis brunvis siCqaris da mSp-is zrdis tempebi ar icvleba) da fasebic zustad imave tempiT izrdeba ra tempiTac fulis masa – fulis am Tvisebas fulis neitralobasac uwodeban. grZelvadian periodSi fuli neitraluria. leqcia 11 - inflacia misi gamomwvevi mizezebi da Sedegebi

7 Tuki fasebi moulodnelad izrdeba, maSin rogorc viciT mawarmoeblebi zrdian warmoebas, maSasadame dasaqmebas da xelfasebs. anu moklevadian periodSi arsebobs damokidebuleba fasebis donesa da umuSevrebis dones Soris. am damokidebul-ebas gamoxatavs filifsis mrudi. 7 inflaciuri molodinis ar arseboba – filifsis mrudi roca inflaciuri molodini ar arsebobs π,%π,% u, % misi gantoleba Semdegnairad SegviZlia CavweroT: leqcia 11 - inflacia misi gamomwvevi mizezebi da Sedegebi

8 artur oukenma damokidebuleba umuSevrobasa da gamoSvebis moculobas Soris Semdegnairad gamoxata (formula miaxlobulia): 8 inflaciuri molodinis ar arseboba – erToblivi miwodebis mrudi roca inflaciuri molodini ar arsebobs π Y maSasadame stabiluri fasebis pirobe-bSi warmoebis moculoba mis potenciur doneze imyofeba. inflacia ki zrdis erTobliv miwodebas. leqcia 11 - inflacia misi gamomwvevi mizezebi da Sedegebi

9 9 inflaciuri molodinis arseboba Y maSasadame inflaciuri molodinis zrda erToblivi miwodebis mruds gadaaadgilebs zemoT da zrdis inflacias, xolo Semcireba qvemoT da amcirebs inflacias. π inflaciuri molodinis arseboba – erToblivi miwodebis mrudi fasebis donis gansazrvrisas ekonomikuri subieqtebi iTvaliswineben inflaciur molodins. amitom filifsis mrudis gantoleba molodinis gaTvaliswinebiT SegviZlia Semdegnairad gadavweroT: π0π0 π1π1 leqcia 11 - inflacia misi gamomwvevi mizezebi da Sedegebi

10 P t -s 1 i P t ( 1+ i) P t ( 1+ i) /P t+1 P t+1 = P t ( 1+ π ). Tu fasebis done mimdinere periodSi P t -s tolia da vasesxebT 1 lars i wliuri procentiT. maSin erTi wlis Semdeg mivirebT P t ( 1+ i) lars (nominalurad). realurad ki momdevnoperiodis fasebis donis gaTvalis-winebiT P t ( 1+ i) /P t+1, sadac P t+1 = P t ( 1+ π ). maSasadame, realuri saprocento ganakveTi SegviZlia Semdegnairad gamovsaxoT: 10 fiSeris efeqti (erToblivi moTxovna) inflaciuri molodinis arseboba faqtiuri mosalodneli aqedan gamomdinare SegviZlia davweroT: maSasadame roca mosalodneli inflacia izrdeba, izrdeba sainvesticio moTxovna da Sedegad erToblivi moTxovnac, radganac mosalodneli realuri saprocento ganakveTi mcirdeba. piriqiT Tu mosalodneli inflacia mcireba, mcirdeba sainvesticio moTxovnac da erToblivi moTxovnac. leqcia 11 - inflacia misi gamomwvevi mizezebi da Sedegebi

11 11 moTxovnis inflacia: monetaruli impulsi moTxovnis inflacia π Y π0π0 gautoldeba. gamomwvevi mizezis mixedviT ganasxvaveben moTxovnis da miwodebis inflacias. Tavad mizezi TiToeuli am saxis inflaciis SeiZleba sxva-dasxva iyos. ganvixiloT moTxovnis inflaca: monetaruli impulsi: monetaruli impulsi: Tu fulis masa izrdeba ekonomikaSi, maSin izrde- izrdeba fasebis donec. odis inflaciam SeiZleb warmoSvas inflaci-uri molodini da Sedegad izrdeba aramarto fasebis done aramed izrdeba fasebis zrdis tempebic da erToblivi miwodebis mrudi gad-aadgildeba zemoT. warmoqmnili inflaciuri molodini kidev zrdis sainvesticio moTxov-nas da ase grZeldeba, manam, sanam ekonomika ar dastabilizdeba da erTob-livi moTxovna da miwodeba erTmaneTs umuSe-vrobis bunebriv donze erTmaneTs ar inflaciis gamo mcirdeba saprocento ganakveTi Sedegad ki izrdeba investiciuri moTxovna da erToblivi moTxovna da erToblivi moTxovnis mrudi gadaadgildeba marjvniv. mimdinare perio- π'π' Y π1π1 Y1Y1 Ys0Ys0 Ys2Ys2 YsYs YDYD YD1YD1 YD2YD2 YD0YD0 π2π2 Y2Y2 leqcia 11 - inflacia misi gamomwvevi mizezebi da Sedegebi

12 12 moTxovnis inflacia: fiskaluri impulsi moTxovnis inflacia fiskaluri impulsi: fiskaluri impulsi: Tu saxelmwifo zrdis xarjebs(igulisxmeba rom qveynis SigniT zrdis), es zrdis erTobliv moTxovnas(erTobklivi moT-xovnis mrudi gadaadgildeba marjvniv). am Sokis gamo izrdeba fasebis done, rac warmoSobs inflaciur molodins, ris gamoc erToblivi miw-odebis mrudi zemoT gadaadgildeba da iwvevs inflaciis zrdas. magram Tu erovnuli banki ar zrdis fulis miwodebas, maSin aseT inflacias moklevadiani xasiaTi eqneba. ragdan saxelmwifo xarjebis zrda Seamci-rebs saprocento ganakveTs da grZelvadian periodSi erTobliv moTxovnasac. eroblivi moTxovnis Semcireba Seamcirebs fasebis dones da ekonomika daubrundeba Tavisi grZelvadiani wonasworobis wertils. π Y π0π0 Y Ys0Ys0 YD1YD1 YD0YD0 π1π1 Y1Y1 π2π2 Y2Y2 Ys2Ys2 YD2YD2 leqcia 11 - inflacia misi gamomwvevi mizezebi da Sedegebi

13 13 miwodebis inflacia: xelfasi-fasebi miwodebis inflacia π Y π0π0 Y' Y1Y1 Ys0Ys0 YD1YD1 YD0YD0 xelfasi-fasebis spirali: xelfasi-fasebis spirali: Tu sxvadasxva mizeziT izrdeba warmoebis danaxarjebi es iwvevs warmoebis Semcirebas da maSasadame miwodebis mrudi marcxniv gadaadgildeba, Sedegad fasebis done izrdeba mcirdeba realuri xelfasi da dasaqmeba Tu erovmuli banki dasaqmebis bunebriv doneze aRsadgenad zrdis fulis miwodebas mcirdeba saprocento ganakveTi izrdeba erToblivi moTxovna da erToblivi moTxovnis mrudi gadaadgildeba marjvniv izrdeba dasaqmeba sruli dasaqmebis donemde rad- gan sxva pirobebi ar icvleba mwarmoeblebi kvlav zrdian fass kvlav mcirdeba real -uri xelfasi kvlav mcirdeba dasaqmeba da a.S. YD2YD2 Ys1Ys1 π1π1 Y1Y1 π2π2 Ys2Ys2 π3π3 π4π4 leqcia 11 - inflacia misi gamomwvevi mizezebi da Sedegebi

14 miwodebis inflacia: miwodebis impulsi miwodebis inflacia miwodebis impulsi: satagnacia miwodebis impulsi: Tu sxvadasxva mizeziT izrdeba warmoebis danaxar-jebi es iwvevs warmoebis Semcirebas da maSasadame miwodebis mrudi marcxniv gadaadgildeba, imisaTvis rom ar dauSvan satagnacia (war-moebis muculobis Semcireba), erovnuli banki fulis miwodebas zrdis mcirdeba saprocento ganakveTi izrdeba erToblivi moTxovna da erToblivi moTxovnis mrudi gadaadgildeba marjvniv inflaciis zrdis gamo warmoiqmneba inflaciuro molodini erToblivi miwo-debis mrudi gadaadgildeba marcxnv, xolo erToblivi moTxovnis mrudi marjvniv, magram erToblivi miwodebis mrudi ufro mgrZnobi-area inflaciuri molodinis mimarT, vidre erToblivi moTxovnis, Sedegad warmoebis moculoba mcirdeba, xolo inflacia matulobs. stagflacia movlenas roca warmoebis moculoba mcirdeba, xolo fasebis done matulobs stagflacia ewodeba. 14 π Y π0π0 Y' Y1Y1 Ys0Ys0 Ys2Ys2 YD1YD1 YD0YD0 YD2YD2 Ys1Ys1 Y1Y1 π3π3 π1π1 leqcia 11 - inflacia misi gamomwvevi mizezebi da Sedegebi

15 senioraJi – senioraJi – fulis beWdviT miRebuli sargebeli. Tanamedrove piro-bebSi am tipis Semosavals ZiriTadad saxelmwifoebi iReben. ΔG=9 ΔM =9 Tu saxelmwifom gadawyvita sakuTari biujetis deficiti (Warbi xarebi – ΔG=9 fuladi erTeuli) daafinansos, ara gadasaxadebis akrefiT da sesxis aRebiT aramed damatebiTi fulis dabeWdviT ( ΔM =9 fuladi erTeuliT), maSin fasebi grZelvadian periodSi zustad imave tempiT gaizrdebian ra tempiTac fulis masa: senioraJi i M/P i r =3% M/P=100 maSasadame saxelmwifos realuri Semosavali senioraJis Sedegad iqneba: i =12% π =9% senioraJiT miRebuli Semosavali 100*9%=9 inflaciis Sedegad simdidris gadanawileba leqcia 11 - inflacia misi gamomwvevi mizezebi da Sedegebi

16 sagadasaxado kanonmdebloba inflacias ar iTvaliswinebs, ris gamoc saxelmwifos sasargeblod nawildeba gadasaxadis gadamxdelis simdidre. magaliTad Tu saSemosavlo gadasaxadi 12%-ia da iyideT saxli 20 000 larad. erTi wlis Semdeg fasebi 2-jer gaizarda da Tqven gadawyviteT gayidoT saxli 40 000 larad. Tqveni realuri Semosavali ar SemogivaT. magram mainc mogiwevT gadaixadoT (40 000-20 000)*20% = 4 000 lari saSemosavlo gadasaxadis saxiT. inflaciis Sedegad simdidris gadanawileba 16 inflaciis SemTxvevaSi kreditoridan mevalis sasargeblod nawildeba qoneba, radgen es ukanaskneli vals dabali msyidvelobiT unariani fuliT abrunebs. leqcia 11 - inflacia misi gamomwvevi mizezebi da Sedegebi

17 ZiriTadi cnebebi da sakiTxebi inflacia o Ria inflacia o faruli inflacia inflacia o Ria inflacia o faruli inflacia filifsis mrudi inflaciuri molodini fiSeris efeqti filifsis mrudi inflaciuri molodini fiSeris efeqti hiperinflacia inflaciis done fasebis done deflacia dezinflacia stagnacia stagflacia hiperinflacia inflaciis done fasebis done deflacia dezinflacia stagnacia stagflacia moTxovnis inflacia miwodebis inflacia moTxovnis inflacia miwodebis inflacia klasikuri diqotomia fulis neitraloba senioraJi klasikuri diqotomia fulis neitraloba senioraJi leqcia 11 - inflacia misi gamomwvevi mizezebi da Sedegebi


Κατέβασμα ppt "1 M makroekonomika leqcia 11 inflacia, misi gamomwvevi mizezebi da Sedegebi nikoloz ostapenko."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google