Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

inflacia, misi gamomwvevi mizezebi da Sedegebi

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "inflacia, misi gamomwvevi mizezebi da Sedegebi"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 inflacia, misi gamomwvevi mizezebi da Sedegebi
M makroekonomika leqcia 11 inflacia, misi gamomwvevi mizezebi da Sedegebi nikoloz ostapenko

2 ra aris inflacia? inflaciis arsi
leqcia 11 - inflacia misi gamomwvevi mizezebi da Sedegebi inflaciis arsi ra aris inflacia? inflacia – fulis msyidvelobiTi unaris dacema. ganasxvaveben farul(daTrgunul) da Ria inflacias. Ria inflacia vlindeba fasebis saerTo donis zrdis saxiT. mas adgili aqvs fasebze centralizebuli kontrolis ar arsebobis SemTxvevaSi (rogorc wesi umetes SemTxvevaSi masTan gvaqvs saqme da SemdgomSic masze gveqneba saubari). faruli inflacia ki vlindeba bazarze saqonlisa da momsaxurebis deficitis zrdiT. mas adgili aqvs fasebze centralizebuli kontraolis arsebobis SemTxvevaSi (mis klasikur magaliTs sabWoTa kavSiri warmoadgens). inflaciisagan unda ganvasxvavoT fasebis erTjeradi mateba, romelic SeiZleba gaxdes inflaciis mizezi SeiZleba ara (misi mizezi SeiZleba iyos fasebis sezonuri ryevebi da sxva) inflacia iwvevs bazris destabilizacias, radgan moklevadian periodSi ganapirobebs sabazro informaciis damaxinjebas. bazris subieqtebi bazris tendenciebis Sesaxeb informacias fasebis cvlilebiT iReben. amitom inflacia amaxinjebs bazris subieqtta qcevas, zrdis momavlisadmi pesimistur ganwyobas da a.S.

3 inflacis done da saxeebi
leqcia 11 - inflacia misi gamomwvevi mizezebi da Sedegebi inflaciis arsi inflacis done da saxeebi inflaciis done(π) – ganisazRvreba fasebis zrdis tempis doniT. misi gaangariSebisaTvis gamoiyeneba samomxmareblo fasebis indeqsi(sfi) da mSp-s deflatori. ganzogadebuli saxiT Cven is SegviZlia Semdegnairad CavweroT: roca inflacia ramdenime aseTeul da aseuls aRwevs maSin aseT inflacias hiperinflacias uwodeben. am dros SeiZleba iTqvas rom maTeli sabazro meqanizmi paralizebulia. filip koganma Semoitana hiperinflaciis kriteriumi, romlis mixedviTac hiperinflacias adgili aqvs, roca Tviuri inflacia 50% procents aWarbebs (rac weliwadSi %-ia). yvelaze maRal hiperinflacias adgili qonda ungreTSi wlebSi roca fasebis done weliwadSi 3.8∙1027 gaizarda da faebis doni saSualo Tviuri zrdis tempi 19800% iyo. deflacia – fasebis donis Semcireba; dezinflacia – inflaciis tempebis Semcireba; inflaciuri molodini – ekonomikuri subieqtebis damokidebuleba momavalSi fasebis donis mimarT;

4 inflacia saqarTveloSi
leqcia 11 - inflacia misi gamomwvevi mizezebi da Sedegebi inflacia saqarTveloSi

5 inflacia saqarTveloSi
leqcia 11 - inflacia misi gamomwvevi mizezebi da Sedegebi inflacia saqarTveloSi ≈3.5-jer gaizarda fasebis done ≈1.95-jer gaizarda fasebis done ≈1.72-jer gaizarda fasebis done

6 klasikuri diqotomia klasikuri diqotomia
leqcia 11 - inflacia misi gamomwvevi mizezebi da Sedegebi klasikuri diqotomia klasikuri diqotomia ganasxvaveben realur da nominalur seqtorebs. realuri seqtori moicavs dasaqmebas, warmoebas, qonebas, garigebebs da a.S. nominaluri seqtori moicavs fulis masas da fasebis dones. klasiuri diqotomia gulisxmobs rom realuri sidideebi ar reagir- eben nominaluri sidideebis cvlilebaze (grZelvadian periodSi mainc) amitom : Tu izrdeba fulis masa raRac ΔM tempiT, misi zrda mxolod fasebis zrdaze moqmedebs (fulis brunvis siCqaris da mSp-is zrdis tempebi ar icvleba) da fasebic zustad imave tempiT izrdeba ra tempiTac fulis masa – fulis am Tvisebas fulis neitralobasac uwodeban. grZelvadian periodSi fuli neitraluria.

7 inflaciuri molodinis ar arseboba – filifsis mrudi
leqcia 11 - inflacia misi gamomwvevi mizezebi da Sedegebi roca inflaciuri molodini ar arsebobs inflaciuri molodinis ar arseboba – filifsis mrudi Tuki fasebi moulodnelad izrdeba, maSin rogorc viciT mawarmoeblebi zrdian warmoebas, maSasadame dasaqmebas da xelfasebs. anu moklevadian periodSi arsebobs damokidebuleba fasebis donesa da umuSevrebis dones Soris. am damokidebul-ebas gamoxatavs filifsis mrudi. π,% u,% misi gantoleba Semdegnairad SegviZlia CavweroT: filifsis mrudi

8 inflaciuri molodinis ar arseboba – erToblivi miwodebis mrudi
leqcia 11 - inflacia misi gamomwvevi mizezebi da Sedegebi roca inflaciuri molodini ar arsebobs inflaciuri molodinis ar arseboba – erToblivi miwodebis mrudi artur oukenma damokidebuleba umuSevrobasa da gamoSvebis moculobas Soris Semdegnairad gamoxata (formula miaxlobulia): π Y maSasadame stabiluri fasebis pirobe-bSi warmoebis moculoba mis potenciur doneze imyofeba. inflacia ki zrdis erTobliv miwodebas.

9 inflaciuri molodinis arseboba – erToblivi miwodebis mrudi
leqcia 11 - inflacia misi gamomwvevi mizezebi da Sedegebi inflaciuri molodinis arseboba inflaciuri molodinis arseboba – erToblivi miwodebis mrudi fasebis donis gansazrvrisas ekonomikuri subieqtebi iTvaliswineben inflaciur molodins. amitom filifsis mrudis gantoleba molodinis gaTvaliswinebiT SegviZlia Semdegnairad gadavweroT: π π1 π0 maSasadame inflaciuri molodinis zrda erToblivi miwodebis mruds gadaaadgilebs zemoT da zrdis inflacias, xolo Semcireba qvemoT da amcirebs inflacias. Y

10 fiSeris efeqti (erToblivi moTxovna)
leqcia 11 - inflacia misi gamomwvevi mizezebi da Sedegebi inflaciuri molodinis arseboba fiSeris efeqti (erToblivi moTxovna) Tu fasebis done mimdinere periodSi Pt-s tolia da vasesxebT 1 lars i wliuri procentiT. maSin erTi wlis Semdeg mivirebT Pt(1+i) lars (nominalurad). realurad ki momdevnoperiodis fasebis donis gaTvalis-winebiT Pt(1+i) /Pt+1, sadac Pt+1 = Pt(1+π). maSasadame, realuri saprocento ganakveTi SegviZlia Semdegnairad gamovsaxoT: faqtiuri mosalodneli aqedan gamomdinare SegviZlia davweroT: maSasadame roca mosalodneli inflacia izrdeba, izrdeba sainvesticio moTxovna da Sedegad erToblivi moTxovnac, radganac mosalodneli realuri saprocento ganakveTi mcirdeba. piriqiT Tu mosalodneli inflacia mcireba, mcirdeba sainvesticio moTxovnac da erToblivi moTxovnac.

11 moTxovnis inflacia: monetaruli impulsi
leqcia 11 - inflacia misi gamomwvevi mizezebi da Sedegebi moTxovnis inflacia moTxovnis inflacia: monetaruli impulsi gautoldeba. gamomwvevi mizezis mixedviT ganasxvaveben moTxovnis da miwodebis inflacias. Tavad mizezi TiToeuli am saxis inflaciis SeiZleba sxva-dasxva iyos. ganvixiloT moTxovnis inflaca: monetaruli impulsi: Tu fulis masa izrdeba ekonomikaSi, maSin izrde- izrdeba fasebis donec. odis inflaciam SeiZleb warmoSvas inflaci-uri molodini da Sedegad izrdeba aramarto fasebis done aramed izrdeba fasebis zrdis tempebic da erToblivi miwodebis mrudi gad-aadgildeba zemoT. warmoqmnili inflaciuri molodini kidev zrdis sainvesticio moTxov-nas da ase grZeldeba, manam, sanam ekonomika ar dastabilizdeba da erTob-livi moTxovna da miwodeba erTmaneTs umuSe-vrobis bunebriv donze erTmaneTs ar inflaciis gamo mcirdeba saprocento ganakveTi Sedegad ki izrdeba investiciuri moTxovna da erToblivi moTxovna da erToblivi moTxovnis mrudi gadaadgildeba marjvniv. mimdinare perio- π Y Ys π' Ys2 π2 Y2 Ys0 π1 Y1 YD YD2 π0 YD1 YD0 Y

12 moTxovnis inflacia: fiskaluri impulsi
leqcia 11 - inflacia misi gamomwvevi mizezebi da Sedegebi moTxovnis inflacia moTxovnis inflacia: fiskaluri impulsi fiskaluri impulsi: Tu saxelmwifo zrdis xarjebs(igulisxmeba rom qveynis SigniT zrdis), es zrdis erTobliv moTxovnas(erTobklivi moT-xovnis mrudi gadaadgildeba marjvniv). am Sokis gamo izrdeba fasebis done, rac warmoSobs inflaciur molodins, ris gamoc erToblivi miw-odebis mrudi zemoT gadaadgildeba da iwvevs inflaciis zrdas. magram Tu erovnuli banki ar zrdis fulis miwodebas, maSin aseT inflacias moklevadiani xasiaTi eqneba. ragdan saxelmwifo xarjebis zrda Seamci-rebs saprocento ganakveTs da grZelvadian periodSi erTobliv moTxovnasac. eroblivi moTxovnis Semcireba Seamcirebs fasebis dones da ekonomika daubrundeba Tavisi grZelvadiani wonasworobis wertils. π Y π2 Y2 Ys2 YD2 Ys0 π1 Y1 π0 YD1 YD0 Y

13 miwodebis inflacia: xelfasi-fasebi
leqcia 11 - inflacia misi gamomwvevi mizezebi da Sedegebi miwodebis inflacia miwodebis inflacia: xelfasi-fasebi xelfasi-fasebis spirali: Tu sxvadasxva mizeziT izrdeba warmoebis danaxarjebi es iwvevs → warmoebis Semcirebas da maSasadame miwodebis mrudi marcxniv gadaadgildeba, Sedegad → fasebis done izrdeba → mcirdeba realuri xelfasi da dasaqmeba → Tu erovmuli banki dasaqmebis bunebriv doneze aRsadgenad zrdis fulis miwodebas → mcirdeba saprocento ganakveTi → izrdeba erToblivi moTxovna da erToblivi moTxovnis mrudi gadaadgildeba marjvniv → izrdeba dasaqmeba sruli dasaqmebis donemde → rad- gan sxva pirobebi ar icvleba mwarmoeblebi kvlav zrdian fass → kvlav mcirdeba real -uri xelfasi→ kvlav mcirdeba dasaqmeba da a.S. π Y Ys2 Ys1 π4 π3 π2 Ys0 π1 Y1 YD2 π0 YD1 YD0 Y' Y1

14 miwodebis inflacia: miwodebis impulsi
leqcia 11 - inflacia misi gamomwvevi mizezebi da Sedegebi miwodebis inflacia miwodebis inflacia: miwodebis impulsi miwodebis impulsi: Tu sxvadasxva mizeziT izrdeba warmoebis danaxar-jebi es iwvevs → warmoebis Semcirebas da maSasadame miwodebis mrudi marcxniv gadaadgildeba, → imisaTvis rom ar dauSvan satagnacia (war-moebis muculobis Semcireba), erovnuli banki fulis miwodebas zrdis → mcirdeba saprocento ganakveTi → izrdeba erToblivi moTxovna da erToblivi moTxovnis mrudi gadaadgildeba marjvniv → inflaciis zrdis gamo warmoiqmneba inflaciuro molodini → erToblivi miwo-debis mrudi gadaadgildeba marcxnv, xolo erToblivi moTxovnis mrudi marjvniv, magram erToblivi miwodebis mrudi ufro mgrZnobi-area inflaciuri molodinis mimarT, vidre erToblivi moTxovnis, Sedegad → warmoebis moculoba mcirdeba, xolo inflacia matulobs. movlenas roca warmoebis moculoba mcirdeba, xolo fasebis done matulobs stagflacia ewodeba. π Y Ys2 Ys1 Y1 π3 Ys0 π1 YD2 π0 YD1 YD0 Y' Y1

15 senioraJi inflaciis Sedegad simdidris gadanawileba 100*9%=9
leqcia 11 - inflacia misi gamomwvevi mizezebi da Sedegebi inflaciis Sedegad simdidris gadanawileba senioraJi senioraJi – fulis beWdviT miRebuli sargebeli. Tanamedrove piro-bebSi am tipis Semosavals ZiriTadad saxelmwifoebi iReben. Tu saxelmwifom gadawyvita sakuTari biujetis deficiti (Warbi xarebi – ΔG=9 fuladi erTeuli) daafinansos, ara gadasaxadebis akrefiT da sesxis aRebiT aramed damatebiTi fulis dabeWdviT ( ΔM =9 fuladi erTeuliT) , maSin fasebi grZelvadian periodSi zustad imave tempiT gaizrdebian ra tempiTac fulis masa: i M/P senioraJiT miRebuli Semosavali 100*9%=9 maSasadame saxelmwifos realuri Semosavali senioraJis Sedegad iqneba: i=12% π=9% ir=3% M/P=100

16 inflaciis Sedegad simdidris gadanawileba
leqcia 11 - inflacia misi gamomwvevi mizezebi da Sedegebi inflaciis Sedegad simdidris gadanawileba sagadasaxado kanonmdebloba inflacias ar iTvaliswinebs, ris gamoc saxelmwifos sasargeblod nawildeba gadasaxadis gadamxdelis simdidre. magaliTad Tu saSemosavlo gadasaxadi 12%-ia da iyideT saxli larad. erTi wlis Semdeg fasebi 2-jer gaizarda da Tqven gadawyviteT gayidoT saxli larad. Tqveni realuri Semosavali ar SemogivaT. magram mainc mogiwevT gadaixadoT ( )*20% = lari saSemosavlo gadasaxadis saxiT. inflaciis SemTxvevaSi kreditoridan mevalis sasargeblod nawildeba qoneba, radgen es ukanaskneli vals dabali msyidvelobiT unariani fuliT abrunebs.

17 ZiriTadi cnebebi da sakiTxebi
leqcia 11 - inflacia misi gamomwvevi mizezebi da Sedegebi ZiriTadi cnebebi da sakiTxebi inflacia Ria inflacia faruli inflacia filifsis mrudi inflaciuri molodini fiSeris efeqti hiperinflacia inflaciis done fasebis done deflacia dezinflacia stagnacia stagflacia moTxovnis inflacia miwodebis inflacia klasikuri diqotomia fulis neitraloba senioraJi


Κατέβασμα ppt "inflacia, misi gamomwvevi mizezebi da Sedegebi"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google